Το ΝΠΙΔ Εκκλησιαστικό Φιλανθρωπικο Ταμείο Αστυπαλαίας που εδρεύει στην Αστυπάλαια έχοντας υπόψιν

 

Α. το υπ αριθ. 7/14-09-2018  πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου

 

Β. Την από 30-07-2018  έκθεση εκτίμησης  του Νικολάου Κομηνέα

 

Γ. Το από Ιούνιο 2018 τοπογραφικό Ελένης Παπαδοπούλου

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

δημόσιο ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό την 21-01-2019 για την πώληση ακινήτου (όλου ή μέρους)

Περιγραφή του ακινήτου

Βάσει του από Ιουνίου 2018 τοπογραφικού διαγράμματος το οποίο συντάχθηκε από την Ελένη Παπαδοπούλου αρχιτέκτονα μηχανικό, έγινε διαχωρισμός τμήματος ιδιοκτησίας του Ε.Φ.ΤΑ. σε επιμέρους οικόπεδα εμβαδού άνω των 1.000 τ.μ., τα οποία παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό με τα στοιχεία Β,Γ,Δ,Ε,Ζ.

Τα οικόπεδα αυτά είναι άρτια και οικοδομήσιμα ως ακίνητα ανήκοντα στο συνεκτικό τμήμα του οικισμού Λειβαδιού Αστυπάλαιας με στοιχεία αρτιότητας Emin=l.000τ.μ., Π=Τ2μ., Β=18μ., Emax επιτρεπόμενης δόμησης= 400μ.

Σε κάθε οικόπεδο είναι δυνατή η σύσταση κάθετων ιδιοκτησιών.

Στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα έχει γίνει πρόταση σύστασης κάθετων ιδιοκτησιών, ώστε να δημιουργούνται 2 κάθετες ιδιοκτησίες εμβαδού άνω των 500μ. ανά οικόπεδο (π.χ. στο οικόπεδο Β οι κάθετες ιδιοκτησίες Β1 εμβαδού Ε= 532,80 τ.μ. και Β2 εμβαδού Ε=532,80τ.μ. και ούτω καθ’ εξής).

 

Διαδικασία

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ανοικτές προσφορές στα γραφεία του ιδρύματος ή στην ηλεκτρονική του διεύθυνση eftarodia@yahoo.gr.  Στα γραφεία θα βρίσκεται  ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει 21 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. Κατά την τελευταία ημέρα αυτή το διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται και ως επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα βρίσκεται στα γραφεία του ιδρύματος  από τις 9 το πρωί  και εκεί θα παραλαμβάνει τις τελευταίες προσφορές έως την αξιολόγηση των προσφορών  και την ανακήρυξη πλειοδότη ή πλειοδοτών.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον πλειοδοτικό διαγωνισμό για δυο (2) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις ως την κατάθεση της προσφοράς τους, ή πληροφορίες για τις προσφορές που έχουν υποβληθεί σχετικά με συγκεκριμένο αριθμό οικοπέδου για το οποίο ενδιαφέρονται. Τις πληροφορίες αυτές μπορούν να λαμβάνουν απευθείας από τη γραμματέα του Ιδρύματος. Δεν απαγορεύεται επίσης η επικοινωνία με την δικηγόρο του Ιδρύματος Αφροδίτη Μπιλλήρη.

Δικαίωμα συμμετοχής στη πλειοδοτική δημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Με την κατάθεση της προσφοράς κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλλει και φάκελο με τα πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά τους όρους τους διαγωνισμού όπως αναλυτικά αναγράφονται στο σχετικό παράρτημα

 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς.

  • Εκκίνηση της δημοπρασίας για το τίμημα της πώλησης 80 ευρώ ανά τ.μ. πλέον των πάσης φύσεως εξόδων, συμβολαιογραφικών αμοιβών, φόρων μεταβίβασης, φόρων χρησικτησίας κλπ  για την ολοκλήρωση της πώλησης και τη μεταγραφή του συμβολαίου που θα συνταχθεί.
  • Ο πλειοδότης υποχρεούται να εφοδιαστεί με τις κατά νόμο άδειες για τη χρήση που θα επιλέξει χωρίς καμία ευθύνη του ως άνω φιλανθρωπικού ταμείου προς τούτο.

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Εκκλησιαστικού Φιλανθρωπικού Ταμείου Αστυπαλαίας αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Κατ’ αυτήν επιτρέπεται να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους. Κριτήρια κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η κατακύρωση θα γίνει με γραπτή δήλωση η οποία θα περιέλθει στον υπερθεματιστή ( άρθρο 167 Α.Κ. ) . Σε περίπτωση  που ο πλειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμβολαίου εντός δυο μηνων από την αναδειξη του ως πλειοδότη, ο πλειοδότης χάνει κάθε δικαίωμα από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και   στη συνέχεια αντίστοιχη δήλωση επιδίδεται στον επόμενο κατά σειρά πλειοδότη με την ίδια ακριβώς διαδικασία. Αν κανένας δεν ανταποκριθεί στη διαδικασία αυτή, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί εντός εξαμήνου από την αρχική ημερομηνία διεξαγωγής του. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί  κανένας από τους ενδιαφερόμενους δεν έχει αξίωση αποζημίωσης από το ΝΠΙΔ από τα μέλη της επιτροπής.

Το τίμημα θα καταβληθεί κατά την υπογραφή του συμβολαίου ώστε να δηλωθεί εξοφλημένο.

Για την υπογραφή του συμβολαίου εξουσιοδοτείται και δια του παρόντος  ο Αντιπρόεδρος του ΕΦΤΑ, ο οποίος μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο  Δικηγόρο για να παραστεί στην υπογραφή των συμβολαίων αν τα σχετικά συμβόλαια δεν υπογραφούν στην νήσο Αστυπάλαια, αλλά στην Αθήνα ή αλλού.

Αντίγραφο του πλήρους κειμένου της διακήρυξης μπορεί να λάβει κάθε ενδιαφερόμενος από τα γραφεία του ΕΦΤΑ, ή να ζητήσει να του αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε μια τοπική ηλεκτρονική εφημερίδα και να αναρτηθεί στα γραφεία του ΕΦΤΑ.

Αστυπάλαια, 04-12-2018

Το Δ.Σ. του Ε.Φ.Τ.Α.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ