Με απόφαση του Ζ´ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου απορρίφθηκε η από 15 Μαρτίου 2018, αίτηση μιας κατοίκου της Ρόδου για αναίρεση της απόφασης 7/2018 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου με την οποία καταδικάστηκε τελεσιδίκως για λαθρεμπορία.

Όπως προκύπτει από το σκεπτικό της απόφασής του 7/2018, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, μετά από συνεκτίμηση όλων των αποδεικτικών μέσων, τα οποία προσδιορίζονται κατ’ είδος σ’ αυτή, δέχθηκε ανελέγκτως, ότι αποδείχθηκαν τα εξής:
Στις 24-10-2011 διενεργήθηκε από υπαλλήλους του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Ελέγχου έλεγχος στην εταιρία, με αντικείμενο εργασίας ασβεστοποιία-ορυκτέλαια νόμιμη εκπρόσωπος της οποίας ήταν η κατηγορουμένη.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η ύπαρξη υπέργειων δεξαμενών, σε μία από τις οποίες ήταν αποθηκευμένο πετρέλαιο κίνησης 200 λίτρων κατά δήλωση και εκτίμηση και στις υπόλοιπες τέσσερις, εκ των οποίων τρεις ήταν παροπλισμένα βυτία, ήταν αποθηκευμένα πετρελαϊκά κατάλοιπα, 300 λίτρων, 18.000 λίτρων, 5.000 λίτρων και 9.000 λίτρων, κατά δήλωση του υπευθύνου της επιχείρησης, συζύγου της κατηγορουμένης, και εκτίμηση των διενεργούντων τον έλεγχο υπαλλήλων.
Με τη συνδρομή του υπεύθυνου της επιχείρησης κατά την ώρα του ελέγχου, συντάχθηκαν δύο πρωτόκολλα καταμέτρησης, ένα για το πετρέλαιο κίνησης και ένα για τα πετρελαϊκά κατάλοιπα, ενώ παράλληλα, ελήφθησαν δείγματα εκ του πετρελαίου κίνησης και των πετρελαϊκών καταλοίπων.
Τα δείγματα αυτά εστάλησαν στην Χημική Υπηρεσία.
Από την αναγωγή των αποτελεσμάτων αυτών στο σύνολο των δειγματισθεισών ποσοτήτων προκύπτει η κατοχή 10 λίτρων πετρελαίου κίνησης, 299,7 λίτρων κηροζίνης, 15.592 λίτρων κηροζίνης, 4.275,64 λίτρων κηροζίνης και 5.997 λίτρων κηροζίνης, στις οποίες αναλογούν φορολογικές επιβαρύνσεις 5,97 ευρώ, 185,95 ευρώ, 9.675,65 ευρώ, 2.653,48 ευρώ και 3.721,44 ευρώ, αντίστοιχα. Περαιτέρω, από τα ίδια αποδεικτικά μέσα αποδεικνύεται ότι δυνάμει απόφασης του Νομάρχη Δωδεκανήσου, χορηγήθηκε στην εταιρία άδεια για τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και συγκεκριμένα η συλλογή και μεταφορά από τα σημεία συλλογής προς τα κέντρα συλλογής, στα όρια του Νομού Δωδεκανήσου, με σκοπό τα Α.Λ.Ε. (Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια) να οδηγηθούν σε νόμιμες εγκαταστάσεις αναγέννησης.
Σύμφωνα με τους γενικούς όρους της χορηγηθείσας άδειας, η τελευταία είχε ισχύ για τρία (3) έτη (όρος 1ος), ήτοι μέχρι 5-12-2009, και μόνο για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 82/2004, χωρίς να επεκτείνεται σε άλλες και αποκλειστικά εντός των ορίων αρμοδιότητας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, για τη δε κατ’ επέκταση δραστηριότητα της μεταφοράς εκτός των ορίων αυτών, έπρεπε να ζητηθεί η απαιτούμενη άδεια από την αντίστοιχη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση.
Ακολούθως, με την αριθμ. πρωτ. Οικ. 359/223/8-1-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανανεώθηκε η προαναφερόμενη με αριθμ. 6606/2006 άδεια για πέντε έτη, ήτοι με ισχύ έως την 5-12-2014, και συμπληρώθηκε ως προς τις κατηγορίες των Αποβλήτων Ελαίων και Αποβλήτων Υγρών Καυσίμων, που επιτρεπόταν να συλλέγει και μεταφέρει η κατηγορουμένη, και ήταν συγκεκριμένα απόβλητα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης, μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά, συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης, και άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης.
Συνεπώς, με βάση τα προαναφερόμενα η κατηγορουμένη είχε μόνο άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και μάλιστα των αναφερόμενων στην απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Η προσκομιζόμενη από την κατηγορουμένη και αναγνωσθείσα στο ακροατήριο απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αφορά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων και όχι άδεια αποθήκευσης αποβλήτων και σε κάθε περίπτωση δεν ανάγεται στην ημερομηνία τέλεσης του αδικήματος (24-10-2011).
Εξάλλου, από τα έντυπα αναγνώρισης – βεβαίωσης παραλαβής λιπαντικών ελαίων, που προσκόμισε η κατηγορουμένη και αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο, δεν δικαιολογείται η κατοχή κατά την ημερομηνία ελέγχου, ήτοι 24-10-2011 των αναφερόμενων ποσοτήτων κηροζίνης.
Ειδικότερα, σε κανένα από αυτά τα έντυπα δεν αναφέρεται συγκεκριμένα, όπως θα έπρεπε, ότι έλαβε χώρα παραλαβή κηροζίνης, δεδομένου ότι, όπως κατέθεσε ο μάρτυρας κατηγορίας, η μεταφορά της κηροζίνης γίνεται πάντοτε υπό τελωνειακό έλεγχο και απαιτούνται έγγραφα του τελωνείου για τη διακίνησή του, στοιχεία που δεν περιέχονται στα προαναφερόμενα έντυπα που προσκόμισε η κατηγορουμένη.
Επιπλέον αυτού, όπως προκύπτει από εκθέσεις εξέτασης δειγμάτων η πετρελαϊκή φάση είναι κηροζίνη αεροπλάνων με ίχνη σε πάρα πολύ μικρό ποσοστό (0,1% και 0,05%) μεταχειρισμένων ορυκτελαίων, ώστε οι ανευρεθείσες ποσότητες κηροζίνης δεν μπορεί να περιλαμβάνονται στα, κατά τους ισχυρισμούς της κατηγορουμένης, συλλεγέντα από το αεροδρόμιο της Ρόδου απόβλητα.
Ακόμη, όμως, και αν ήθελε υποτεθεί ότι περιλαμβάνεται (η κηροζίνη) στα ορυκτέλαια και τα πετρελαϊκά κατάλοιπα, που ισχυρίζεται η κατηγορουμένη ότι συνέλεξε από το αεροδρόμιο της Ρόδου και αναφέρονται στα προσκομισθέντα και αναγνωσθέντα έντυπα, οι ημερομηνίες που αφορούν οι συλλεγείσες ποσότητες ανάγονται στο έτος 2010 (21-10-2010, 17-12-2010), που, όμως, δεν μπορεί να αφορούν τις ένδικες ποσότητες, διότι όπως προκύπτει από την αναγνωσθείσα στο ακροατήριο πορισματική αναφορά, κατά το έτος 2010 η επιχείρηση της κατηγορουμένης δεν παρουσιάζει απόθεμα σε πετρελαϊκά κατάλοιπα, ορυκτέλαια ή Α.Λ.Ε.
Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω αποδεικνύεται πλήρως ότι η κατηγορούμενη τέλεσε ως προς τις ανευρεθείσες ποσότητες κηροζίνης με πρόθεση το αδίκημα της λαθρεμπορίας, καθόσον γνώριζε ότι ενώ δεν είχε άδεια ούτε είχε καταβάλει τους σχετικούς φόρους και δασμούς κατείχε εμπορεύματα, αποσκοπώντας να στερήσει το ελληνικό δημόσιο από τους εισπρακτέους γι’ αυτά φόρους και δασμούς”.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο κήρυξε την κατηγορούμενη ένοχη και της επέβαλε ποινή φυλάκισης πέντε μηνών, ανασταλείσα επί τριετία.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ