Στην έκδοση απόφασης με την οποία προκηρύσσεται διαγωνισμός για την επιλογή συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προχώρησε ο υπουργός Εσωτερικών.
Η θέση προκηρύσσεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει στις 18 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και λήγει την 1η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή.
Στην προκήρυξη αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
-Αποστολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης:
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ως ενιαία αυτοτελής μονάδα διοίκησης του κράτους, έχει ως κύρια αποστολή την άσκηση εκτελεστικών και εποπτικών αρμοδιοτήτων του κράτους στην περιοχή ευθύνης της και έχει γενική αποφασιστική αρμοδιότητα για τις υποθέσεις της τοπικής αρμοδιότητάς της.
Ειδικότερα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εφαρμόζει δημόσιες πολιτικές σε θέματα αστικής κατάστασης, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, δημόσιας περιουσίας και κοινωφελών περιουσιών, σε θέματα περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής, προστασίας και διαχείρισης υδάτων, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων, αντιμετώπισης καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία και διαχείριση των δασικού πλούτου της Χώρας.
Επίσης, υποστηρίζει και συντονίζει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, προωθεί δράσεις για την ενίσχυση αυτών και ασκεί εποπτεία επ’ αυτών, καθώς και επί των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
-Περίγραμμα θέσης “Συντονιστή”
Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης:
• Ασκεί τις αρμοδιότητες που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ασκούσε ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν ή σε υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βάσει νόμου,
• Προΐσταται της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την εκπροσωπεί όπου απαιτείται,
• Συνεργάζεται με τα καθ’ύλην αρμόδια υπουργεία για την αποτελεσματική εφαρμογή της ασκούμενης από αυτά πολιτικής και παρέχει εμπεριστατωμένες εισηγήσεις σε αυτά,
• Συντονίζει τις οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την επίτευξη των στόχων τους,
• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διαχείριση κρίσεων,
• Είναι πειθαρχικώς προϊστάμενος των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μπορεί να επιβάλει την ποινή του προστίμου έως και τις αποδοχές δύο μηνών,
• Προΐσταται του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και το αξιοποιεί ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι,
• Εγκρίνει τα περιγράμματα θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων,
• Αξιολογεί το προσωπικό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας
Υποψήφιοι για τη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μπορούν να είναι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον: α. Έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή β. έχουν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και συγχρόνως έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη.
Η επιλογή τους στη θέση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή/και στη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης προέκυψε από υπηρεσιακό συμβούλιο, εκτός εάν δεν πραγματοποιήθηκαν κρίσεις από το αρμόδιο κατά τις οικείες διατάξεις υπηρεσιακό συμβούλιο κατά την τελευταία διετία.
Για τον υπολογισμό του χρόνου άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χρόνος πραγματικής άσκησης των καθηκόντων αυτών.
Εάν δεν πραγματοποιήθηκαν κρίσεις από το αρμόδιο κατά τις οικείες διατάξεις υπηρεσιακό συμβούλιο κατά την τελευταία διετία, ο χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης περιλαμβάνει την καθ’οιονδήποτε τρόπο νόμιμη άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου, όπως η νόμιμη αναπλήρωση, η οποία θα πρέπει να προκύπτει από σχετική πράξη του αρμοδίου οργάνου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ