Ρεπορτάζ

Διεθνής διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα διαχείρισης του κέντρου επισκευής πλοιαρίων

Μια εταιρεία, τοπικών συμφερόντων, κατέθεσε προσφορά στο διεθνή διαγωνισμό για το μεγάλο έργο που αφορά στην ανάδειξη φορέα διαχείρισης του Κέντρου Επισκευής Πλοιαρίων, στην περιοχή «Καναμάτ» για 40 χρόνια και με ετήσιο μίσθωμα όχι μικρότερο των 150.000 ευρώ.
Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, το οποίο βαίνει πλέον στην τελική του ευθεία μέσω διεθνούς διαγωνισμού, ο οποίος καταχωρήθηκε από τον αρμόδιο διαχειριστή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Ν.Π.Δ.Δ.) στην πλατφόρμα τον Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Σύμφωνα με την Διακήρυξη Διαγωνισμού, οι όροι της οποίας εγκρίθηκαν με απόφαση τον Διοικητικού του Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, καθορίσθηκε ως ημερομηνία και ώρα έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η Δευτέρα 12/08/2019 – 11:00 π.μ. και ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η Πέμπτη 19/09/2019 – 11:00 π.μ.
Προσφορά κατέθεσε μόνο ο οικονομικός φορέας “Α1 ΓΙΩΤ ΤΡΕΪΝΤ ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με διακριτικό τίτλο “Α1 YACHT TRADE” με έδρα τη Ρόδο.
Αφού, διευθετήθηκαν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της το με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου 2113/03-10-2019 έγγραφο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. περί βεβαίωσης -έκδοσης εγκυρότητας της υπ’ αριθμό 7004108541/16-09-2019 εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που προσκομίστηκε, διαπιστώθηκε η πληρότητα των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο συμμετέχοντας οικονομικός φορέας. Στη συνέχεια αποφασίστηκε να ελεγχθεί και να αξιολογηθεί σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, η Τεχνική του Προσφορά.
Την 15/11/2019 στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Ν.Π.Δ.Δ.) στον Εμπορικό λιμένα της Ρόδου, συνήλθε εκ νέου η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με παρόντα όλα τα τακτικά μέλη της, για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και για τη βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς τον υποψηφίου αναδόχου “Α1 ΓΙΩΤ ΤΡΕΙΝΤ ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με διακριτικό τίτλο “Α1 YACHT TRADE”.
Η Τεχνική Προσφορά συγκέντρωσε συνολική βαθμολογία 86,20%. Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν μελέτης των εγγράφων έγινε αποδεκτή η προσφορά του μοναδικού συμμετέχοντος οικονομικού φορέα από απόψεως ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς και θα συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία στο επόμενο στάδιο, ήτοι στην ηλεκτρονική αποσφράγιση ταυ υποβληθέντος (υπο)φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς τον συμμετέχοντος οικονομικού φορέα.
Σύμφωνα με απόφαση του δ.σ. του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. το μεγάλο έργο προβλέπει την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, εκμετάλλευσης, επισκευής και συντήρησης του Κέντρου Επισκευής Πλοιαρίων, με εξαίρεση τα τμήματα που περιγράφονταν στο σχέδιο της διακήρυξης, και υπό τους περιορισμούς του σχεδίου της διακήρυξης, για χρονικό διάστημα 40 ετών από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονταν στο συνημμένο σχέδιο της διακήρυξης, με ετήσιο μίσθωμα όχι μικρότερο των 150.000.
Με την Α.Π.: 3113.10-61/51677/2019 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών ΝΑ.Ν. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 95Α/10-6-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Ν. Δωδεκανήσου, η οποία αφορά σε παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης τμήματος Ζώνης Λιμένα του Κέντρου Επισκευής Πλοιαρίων στην περιοχή Καναμάτ Δήμου Ρόδου χερσαίας έκτασης 63.314 τ.μ. και θαλάσσιας έκτασης 39.715 τ.μ., με σκοπό την άσκηση εκ μέρους τρίτων επιχειρηματικής δραστηριότητας ναυπηγοεπισκευής και παροχής λιμενικών υπηρεσιών με εξαίρεση την ακτοπλοΐα, για χρονικό διάστημα 40 ετών, με δυνατότητα παράτασης για πέντε έτη επιπλέον από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, με οικονομικό αντάλλαγμα που περιλαμβάνει ελάχιστο ετήσιο αντάλλαγμα 150.000,00 ευρώ και ποσοστό τρεισήμισι τοις εκατό (3,5%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4609/2019 (Α’67).
Να σημειωθεί ότι στους όρους της διακήρυξης αλλά και στη Σύμβαση Παραχώρησης η οποία θα συναφθεί μεταξύ του Δ.Λ.Τ. Ν. Δωδεκανήσου και του επενδυτή που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία, περιλαμβάνονται πέραν των όρων και προϋποθέσεων της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Ν. Δωδεκανήσου και οι εξής:
i. Η παραχώρηση διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4609/2019 (Α’- 67).
ii. ii. Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του χώρου μπορεί να ανακληθεί εκ μέρους του Δημοσίου για λόγους εθνικής ανάγκης, άμυνας και ασφάλειας της χώρας. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται ο παραχωρησιούχος να εγκαταλείψει τη χρήση του χώρου μέσα σε τακτή προθεσμία και χωρίς καμία αξίωση από το Δ.Λ.Τ. Ν. Δωδεκανήσου για αποζημίωση.
iii. iii. Η παράβαση των διατάξεων του νόμου καθώς και η παράβαση των όρων και περιορισμών που τίθενται απόφαση καθώς και η μεταβολή του σκοπού ή της χρήσης της παραχώρησης ή της έκτασης που έχει παραχωρηθεί για χρήση, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του παραχωρησιούχου αζημίως για το Δ.Λ.Τ. Ν. Δωδεκανήσου, για τον οποίο εκδίδεται σχετική πράξη, η οποία κοινοποιείται σε αυτόν, στην οικεία Λιμενική Αρχή και στο αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας.
iv. iv. Να μη δημιουργηθούν οποιαδήποτε προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας στην εν λόγω περιοχή, καθώς και προβλήματα περιβαλλοντικής όχλησης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συνεννόηση με την οικεία Λιμενική Αρχή, τόσο κατά την εκτέλεση των εργασιών, όσο και κατά τη μετέπειτα λειτουργία του Κέντρου Επισκευής Πλοιαρίων.
ν. Η διάθεση των λυμάτων καθώς και των αποβλήτων πλύσης υφάλων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις υπό την επίβλεψη της κατά τόπον αρμόδιας Λιμενικής Αρχής και κατόπιν των οδηγιών (δειγματοληψία, συχνότητα αναλύσεων, ρύθμιση ΡΗ, απαραίτητες φυσικοχημικές διεργασίες) της αρμόδιας υπηρεσίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Τα αποτελέσματα αυτά θα τηρούνται σε ειδικό βιβλίο που θα παραμένει στο χώρο της εγκατάστασης.
vi. 0 παραχωρησιούχος θα υποχρεούται στις καταβολές των διαφόρων λειτουργικών εξόδων του Κέντρου Επισκευής Πλοιαρίων (Ηλεκτρικό, νερό, κ.λπ.)
vii. Πέραν του συμφωνηθέντος οικονομικού ανταλλάγματος, ο παραχωρησιούχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες επιβαρύνσεις υπέρ ΜΤΝ – ΕΚΟΕΜΝ κ.λπ.
viii. Να μη γίνει περαιτέρω επέμβαση και κάθε μορφής κατασκευή στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς να υπάρχουν οι νόμιμες άδειες και εγκρίσεις.
ίx. Στη σύμβαση παραχώρησης εφαρμόζονται τα άρθρα 108 και 112, πλην του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 1, καθώς και τα άρθρα 113, 114 και 124 του ν.4389/2016 (Α’94)

Β. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες, γνωμοδοτήσεις και εγκρίσεις (όπως για παράδειγμα οικοδομικές άδειες, περιβαλλοντική αδειοδότηση, γνωμοδότηση ΓΕΝ, γνωμοδότηση Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού κλπ). Σε αντίθετη περίπτωση η παρούσα έγκριση ακυρούται.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου