Τοπικές Ειδήσεις

Ενίσχυση για τη στήριξη του τουρισμού της Ρόδου – Οι δικαιούχοι και οι λοιπές λεπτομέρειες – ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση σχετικά με τον καθορισμός του χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 8 του άρθρου 99 του ν. 5079/2023 (Α’ 215) των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της, της απαραίτητης διαλειτουργικότητας, τον καθορισμό των δικαιούχων και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καθώς και τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης, τα ποσά ενίσχυσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Με την απόφαση ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 99 του ν. 5079/2023 (Α’ 215), με σκοπό τη στήριξη του τουρισμού της νήσου Ρόδου.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται από τον Φορέα Υλοποίησης στον δικαιούχο με μορφή e-voucher. Για την έκδοση του ανωτέρω e-voucher και για την υλοποίηση του προγράμματος δημιουργείται ειδική εφαρμογή από τον Φορέα Υλοποίησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

Αναλυτικά :

Άρθρο 2 – Δικαιούχοι -Είδος οικονομικής ενίσχυσης

1. Ως «Δικαιούχοι» της οικονομικής ενίσχυσης ορίζονται τα φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που διέμεναν σε ξενοδοχεία που εκκενώθηκαν, κατά την εκδήλωση των δασικών πυρκαγιών στη νήσο Ρόδο τον Ιούλιο του 2023.

2. Στους δικαιούχους χορηγείται, άπαξ, διατακτική ταξιδίου, υπό την προϋπόθεση της διαμονής επί 7 (επτά) συνεχόμενες ημέρες στο νησί της Ρόδου και σε ξενοδοχείο όμοιας κατηγορίας (αστέρων) και αντίστοιχου τύπου δωματίου με αυτό που διέμεναν κατά την εκδήλωση των πυρκαγιών, επιλεγμένο από το Μητρώο Ξενοδοχείων Φιλοξενίας του άρθρου 4 της παρούσας.

3. Ορίζονται δύο (2) χρονικές περίοδοι μεταξύ των οποίων οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να κάνουν χρήση της δωρεάν διαμονής: 1η Περίοδος – Εαρινή (29/03/2024-31/05/2024) και 2η Περίοδος – Φθινοπωρινή (01/10/2024-15/11/2024). Σε κάθε περίπτωση, η έναρξη της εαρινής περιόδου λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

4. Γ ια την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται αφενός η καταχώριση του δικαιούχου στο Μητρώο Δικαιούχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, και αφετέρου η υποβολή αίτησης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος που δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.

Άρθρο 3 – Δημιουργία Μητρώου Δικαιούχων

1. Μετά από ανακοίνωση της Υπουργού Τουρισμού, συντασσόμενη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gov.gr, καταρτίζεται κατάλογος με τα στοιχεία των ξενοδοχείων που εκκενώθηκαν, λόγω των δασικών πυρκαγιών στη νήσο Ρόδο τον Ιούλιο του έτους 2023, ο οποίος κοινοποιείται στον Φορέα Υλοποίησης. Ο ως άνω κατάλογος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι στοιχεία: το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση, τον αριθμό Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ή τον μοναδικό αριθμό γνωστοποίησης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το τηλέφωνο επικοινωνίας του ξενοδοχείου.

2. Μέσω της ειδικής εφαρμογής που δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) αποστέλλεται μοναδικός ηλεκτρονικός υπερσύνδεσμος, στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της παρ. 1, προκειμένου ο νόμιμος εκπρόσωπός τους να προβεί σε εγγραφή, δημιουργία λογαριασμού καθώς και σε ανάρτηση συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης της αίτησης συμμετοχής της ξενοδοχειακής επιχείρησης στο πρόγραμμα. Κατά τη δημιουργία λογαριασμού οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καταχωρίζουν τα στοιχεία του ξενοδοχείου (Α.Φ.Μ., Επωνυμία, πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση, κατηγορία αστέρων), αριθμό Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ή μοναδικό αριθμό γνωστοποίησης, το ονοματεπώνυμο του Νόμιμου Εκπροσώπου και το είδος και αριθμό εγγράφου ταυτοπροσωπίας του (διαβατήριο ή ταυτότητα) καθώς και τα στοιχεία του Υπεύθυνου Επικοινωνίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας).

3. Μετά από ανακοίνωση της Υπουργού Τουρισμού, συντασσόμενη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gov.gr και στον ιστότοπο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού www.gnto.gov.gr, καταρτίζεται κατάλογος με τα στοιχεία των ταξιδιωτικών γραφείων/ ταξιδιωτικών πρακτόρων (Tour Operators), οι οποίοι είχαν διαχειριστεί τη διαμονή αριθμού δικαιούχων σε ξενοδοχεία που εκκενώθηκαν λόγω των δασικών πυρκαγιών στη νήσο Ρόδο τον Ιούλιο του έτους 2023, ο οποίος κοινοποιείται στον Φορέα Υλοποίησης. Ο ως άνω κατάλογος περιέχει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία των ταξιδιωτικών γραφείων ή των ταξιδιωτικών πρακτόρων: το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το τηλέφωνο επικοινωνίας τους.

4. Μέσω της ειδικής εφαρμογής που δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) αποστέλλεται μοναδικός ηλεκτρονικός υπερσύνδεσμος στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας των ταξιδιωτικών γραφείων ή των ταξιδιωτικών πρακτόρων της παρ. 3, προκειμένου ο νόμιμος εκπρόσωπός τους να προβεί σε εγγραφή, δημιουργία λογαριασμού καθώς και σε ανάρτηση συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης αίτησης συμμετοχής του ταξιδιωτικού γραφείου ή του ταξιδιωτικού πράκτορα στο πρόγραμμα. Κατά τη δημιουργία λογαριασμού τα ταξιδιωτικά γραφεία ή οι ταξιδιωτικοί πράκτορες θα καταχωρίζουν τα στοιχεία της επιχείρησης (Α.Φ.Μ./VAT Number, Επωνυμία, πλήρη διεύθυνση), το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου και το είδος και αριθμό εγγράφου ταυτοπροσωπίας του (διαβατήριο ή ταυτότητα) καθώς και τα στοιχεία του Υπεύθυνου Επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας).

5. Με απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού καταρτίζεται Μητρώο Ταξιδιωτικών Γραφεί-ων/Ταξιδιωτικών Πρακτόρων και Μητρώο Εκκενωθέ-ντων Ξενοδοχείων, βάσει των συμπληρωμένων και υπογεγραμμένων αιτήσεων συμμετοχής των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της παρ. 1 καθώς και των ταξιδιωτικών γραφείων ή των ταξιδιωτικών πρακτόρων της παρ. 3 που κοινοποιούνται από τον Φορέα Υλοποίησης στο Υπουργείο Τουρισμού.

6. Μετά την κατάρτιση των ανωτέρω Μητρώων, τα εγγεγραμμένα σε αυτά Ταξιδιωτικά Γραφεία/Ταξιδιωτικοί Πράκτορες και τα Εκκενωθέντα Ξενοδοχεία εισέρχονται στην ειδική εφαρμογή που δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) προκειμένου να καταχωρίσουν τα στοιχεία των δικαιούχων και να πιστοποιήσουν τη διαμονή αυτών στα συγκεκριμένα ξενοδοχεία που εκκενώθηκαν λόγω των δασικών πυρκαγιών στη νήσο Ρόδο τον Ιούλιο του έτους 2023. Γ ια κάθε δικαιούχο συμπληρώνονται τα απαιτούμενα πεδία ταυτοποίησης ώστε να καταστεί δυνατή η εγγραφή τους στην ειδική εφαρμογή που δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) (ονοματεπώνυμο δικαιούχου για τον οποίο είχε γίνει η κράτηση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κινητό τηλέφωνο, είδος και αριθμό εγγράφου ταυτοπροσωπίας – διαβατήριο ή ταυτότητα) καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία που αφορούν στη διαμονή των δικαιούχων κατά το διάστημα των πυρκαγιών (Α.Φ.Μ. και διακριτικό τίτλο εκκενωθέντος ξενοδοχείου στο οποίο διέμεναν, τρόπο κράτησης, αριθμό κράτησης, αριθμό δωματίων και τύπο δωματίου) ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την έγκριση των αιτήσεών τους για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης. Η καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων στην ειδική εφαρμογή που δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) για την κατάρτιση του Μητρώου Δικαιούχων, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προς τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

7. Ο προσωρινός Πίνακας Δικαιούχων που προκύπτει από την παρ. 6 διαβιβάζεται από τον Φορέα Υλοποίησης στο Υπουργείο Τουρισμού και με απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής καταρτίζεται το Μητρώο Δικαιούχων, στα εγγεγραμμένα πρόσωπα του οποίου αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας τους πρόσκληση εγγραφής στην ειδική εφαρμογή που δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

8. Φυσικά πρόσωπα που εκ παραδρομής δεν συμπε-ριελήφθησαν στον Πίνακα της προηγούμενης παραγράφου, δύνανται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα προσήκοντα δικαιολογητικά, μέσω της ειδικής εφαρμογής που δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr – ΕΨΠ), με την οποία θα αιτούνται την προσθήκη τους στο εν λόγω Μητρώο Δικαιούχων. Κάθε φυσικό πρόσωπο καταχωρίζει τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησής του για τη δημιουργία λογαριασμού (ονοματεπώνυμο δικαιούχου για τον οποίο είχε γίνει η κράτηση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κινητό τηλέφωνο, είδος και αριθμό εγγράφου ταυτοπροσωπίας – διαβατήριο ή ταυτότητα), δηλώνει το ξενοδοχείου που διέμενε κατά την κρίσιμη περίοδο, τον τύπο του δωματίου, τον τρόπο και αριθμό κράτησης και το χρονικό διάστημα που αφορούσε η κράτηση, ενώ δύναται να δηλώσει και το ταξιδιωτικό γραφείο ή τον ταξιδιωτικό πράκτορα που τυχόν είχε διαχειριστεί την κράτησή του. Τα εγγεγραμμένα στα Μητρώα της παρ. 5 του άρθρου 3 εκκενωθέντα ξενοδοχεία και τα εγγεγραμμένα ταξιδιωτικά γραφεία/ ταξιδιωτικοί πράκτορες, αντίστοιχα, επιβεβαιώνουν, μέσω της ειδικής εφαρμογής που δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), ότι τα ως άνω φυσικά πρόσωπα πράγματι διέμεναν σε ξενοδοχεία της Ρόδου που εκκενώθηκαν λόγω των πυρκαγιών τον Ιούλιο του έτους 2023. Παράλληλα, τα ανωτέρω διατηρούν το δικαίωμα να συνεχίσουν την καταχώριση δικαιούχων που δεν καταχώρισαν εκ παραδρομής, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 6.

9. Οι νέες εγγραφές που θα προκύψουν από τη διαδικασία της παρ. 8 διαβιβάζονται από τον Φορέα Υλοποίησης στο Υπουργείο Τουρισμού και με απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής ενημερώνεται το ανωτέρω Μητρώο Δικαιούχων.

10. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας των εγγεγραμμένων στο Μητρώο της προηγούμενης παραγράφου αποστέλλεται πρόσκληση εγγραφής στην ειδική εφαρμογή που δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

11. Με ανακοίνωση της Υπουργού Τουρισμού που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gov.gr και στην ειδική εφαρμογή, που δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), ανακοινώνονται οι ημερομηνίες που λαμβάνουν χώρα οι ανωτέρω ενέργειες που αφορούν στην κατάρτιση των Μητρώων της παρ. 5 του παρόντος και του Μητρώου της παρ. 9 του παρόντος. Με νέα ανακοίνωση δύναται να οριστεί και συμπληρωματικό χρονικό διάστημα για την προσθήκη δικαιούχων με τις διαδικασίες που περιγράφονται στις παραγράφους 6 και 8 και για την εγγραφή και επαλήθευση των στοιχείων από μέρους των ταξιδιωτικών γραφείων/ταξιδιωτικών πρακτόρων και Ξκκενωθέντων Ξενοδοχείων.

Άρθρο 4 – Δημόσια Πρόσκληση – Δημιουργία Μητρώου Ξενοδοχείων Φιλοξενίας

1. Με δημόσια πρόσκληση, που εκδίδεται από την Υπουργό Τουρισμού και δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού (www.mintour.gov.gr), και στην ειδική εφαρμογή που δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) προσκαλούνται οι επιχειρήσεις ξενοδοχείων που λειτουργούν στη νήσο Ρόδο να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, ανακοινώνεται το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων, καθορίζονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων. Για την εγγραφή στο Μητρώο των Ξενοδοχείων Φιλοξενίας προϋπόθεση αποτελεί η νόμιμη λειτουργία της ξενοδοχειακής επιχείρησης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και παροχής της υπηρεσίας φιλοξενίας.

2. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση (επαλήθευση της ταυτότητας) των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με τη χρήση των κωδικών- διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Κατά την αυθεντικοποίηση αντλούνται η Επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Στη συνέχεια μέσω διαλειτουργικότητας αντλούνται τα ακόλουθα στοιχεία από τις Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε.):

Α) Στοιχεία Επιχείρησης: Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ένδειξη εάν ο ΑΦΜ είναι ενεργός ή απενερ-γοποιημένος, ένδειξη εάν ο ΑΦΜ είναι φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο, περιγραφή μορφής νομικού προσώπου/ νομικής οντότητας

Β) Διεύθυνση έδρας επιχείρησης (ΤΚ-Νομός-Πόλη ή και Δημοτική Ενότητα/οδό).

Γ) Στοιχεία δραστηριοτήτων επιχείρησης.

3. Λεπτομέρειες για τη συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται με τη δημόσια πρόσκληση. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καταχωρίζουν τα στοιχεία του ξενοδοχείου (Διακριτικό Τίτλο, πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση, κατηγορία αστέρων, αριθμό Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ή τον μοναδικό αριθμό γνωστοποίησης, διεύθυνση ιστοσελίδας ξενοδοχείου, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ξενοδοχειακής επιχείρησης, ΙΒΑΝ ξενοδοχειακής επιχείρησης), τα στοιχεία του Υπεύθυνου Επικοινωνίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και υποβάλλουν σε ψηφιακή μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Με την υποβολή της αίτησης οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δηλώνουν, επιπλέον, το πλήθος και τον τύπο των δωματίων που θα διαθέσουν κατά τις επιλέξιμες περιόδους της δράσης. Σε περίπτωση που μία επιχείρηση διαθέτει πλέον της μίας ξενοδοχειακές μονάδες δύναται να συμπληρώσει τα ως άνω στοιχεία για όσα ξενοδοχεία διαθέτει προς φιλοξενία στη νήσο Ρόδο και να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής. Ο Φορέας Υλοποίησης κοινοποιεί στο Υπουργείο Τουρισμού τις αιτήσεις συμμετοχής των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων μετά των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών τους.

4. Εκπρόθεσμες, ελλιπείς ή μη υποβαλλόμενες μέσω της ειδικής εφαρμογής που δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) αιτήσεις συμμετοχής είναι απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Μετά την αξιολόγηση των ως άνω αιτήσεων από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, εκδίδεται από την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, Προσωρινός Πίνακας Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, ο οποίος δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gov.gr και στην ειδική εφαρμογή που δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

5. Οι Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής αλλά δεν συμπεριελήφθησαν στον Προσωρινό Πίνακα Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά του προσωρινού Πίνακα Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς του, μέσω της ανωτέρω ειδικής εφαρμογής που δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), οι οποίες εξετάζονται από Ειδική Τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται προς τον σκοπό αυτό με απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού. Η διαδικασία για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση. Μετά την εξέταση των ενστάσεων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εκδίδεται από την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού ο Οριστικός Πίνακας Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, ο οποίος δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gov. gr και στην ειδική εφαρμογή που δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), επί τη βάσει του οποίου καταρτίζεται το οριστικό Μητρώο Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, το οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gov. gr και στην ειδική εφαρμογή που δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

Άρθρο 5 – Διατακτική ταξιδίου (e-voucher) -ύψος επιδότησης

1. H «Διατακτική ταξιδίου», (εφεξής «e-voucher»), ενσωματώνει οικονομική αξία η οποία ταυτίζεται με την οικονομική ενίσχυση του δικαιούχου, στο όνομα του οποίου είχε γίνει η κράτηση κατά την εκδήλωση των δασικών πυρκαγιών στη νήσο Ρόδο τον Ιούλιο του 2023, και αντιστοιχεί στο ποσό που ο δικαιούχος δικαιούται βάσει των οριζόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 6. Είναι προσωσοποιημένη, ήτοι εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, και η ενσωματωμένη οικονομική αξία του καταβάλλεται στην ξενοδοχειακή επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες φιλοξενίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 και στη Δημόσια Πρόσκληση του άρθρου 4, φέρει, δε, μοναδικό κωδικό.

2. Γ ια την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του δικαιούχου-αποδέκτη e-voucher που έκανε χρήση της προβλεπόμενης υπηρεσίας διαμονής, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης του άρθρου 4, στην ξενοδοχειακή επιχείρηση φιλοξενίας, η τελευταία καταχωρίζει στην ειδική εφαρμογή που δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) τον ανωτέρω μοναδικό κωδικό.

3. Οι δικαιούχοι – αποδέκτες e-voucher επιλέγουν οι ίδιοι τα ξενοδοχεία σύμφωνα με τις ανάγκες τους και αποδίδουν το e-voucher στο ξενοδοχείο για τις υπηρεσίες φιλοξενίας που λαμβάνουν κατόπιν υπογραφής προτυποποιημένης σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και ξενοδοχειακής επιχείρησης φιλοξενίας, όπως ορίζεται στη Δημόσια Πρόκληση της παρ. 1 του άρθρου 4.

4. Για τις περιπτώσεις των δικαιούχων που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Δικαιούχων, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσης, και οι οποίοι είχαν κρατήσεις για πλέον του ενός δωματίου στα ξενοδοχεία που εκκενώθηκαν λόγω των δασικών πυρκαγιών στη νήσο Ρόδο τον Ιούλιο του έτους 2023 εκδίδονται ισάριθμα με τον αριθμό δωματίων των εν λόγω κρατήσεών τους e-voucher.

5. Η οικονομική ενίσχυση απόλλυται σε περίπτωση που δεν πληρείται η νόμιμη προϋπόθεση της διαμονής των δικαιούχων επί 7 (επτά) συνεχόμενες/συναπτές ημέρες σε ξενοδοχείο ενταγμένο στο Μητρώο Ξενοδοχείων Φιλοξενίας.

Άρθρο 6 – Ποσά ενίσχυσης – Διαδικασία έκδοσης της διατακτικής ταξιδίου (e-voucher)

1. Τα ποσά αποζημίωσης των επιχειρήσεων ξενοδοχείων του άρθρου 4, για τη δωρεάν διαμονή 7 (επτά) ημερών των δικαιούχων του άρθρου 2 ορίζονται ως ακολούθως:

α. Για ξενοδοχεία 1,2, 3 αστέρων και έως τρίκλινο τύπο δωματίου, 300€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το σύνολο της διαμονής,

β. Για ξενοδοχεία 1,2, 3 αστέρων και άνω του τρίκλινου τύπου δωματίου, 400€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το σύνολο της διαμονής,

γ. Για ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων και έως τρίκλινο τύπο δωματίου, 400€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το σύνολο της διαμονής,

δ. Για ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων και άνω του τρίκλινου τύπου δωματίου, 500€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το σύνολο της διαμονής.

2. Πριν από την έναρξη κάθε περιόδου εξαργύρωσης και σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Τουρισμού και αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gov.gr και στην ειδική εφαρμογή που δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), οι δικαιούχοι του άρθρου 2 που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Δικαιούχων του άρθρου 3 εισέρχονται στην ειδική εφαρμογή που δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση του e-voucher. Οι δικαιούχοι-αποδέκτες e-voucher δηλώνουν τις επτά (7) συνεχόμενες ημέρες που πρόκειται να διαμείνουν εντός του επιλέξιμου χρονικού διαστήματος διαμονής της παρ. 3 του άρθρου 2 και επιλέγουν, από τα διαθέσιμα στην ειδική εφαρμογή που δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ξενοδοχεία, αντίστοιχης κατηγορίας κατάλυμα και τύπο δωματίου. Σημειώνεται, ότι ο δικαιούχος-απο-δέκτης e-voucher πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με την ξενοδοχειακή επιχείρηση για να επιβεβαιώσει τη διαθεσιμότητα δωματίου με τα επιπλέον τυχόν χαρακτηριστικά που επιθυμεί. Για τον σκοπό αυτό θα κληθεί να καταχωρίσει και τον μοναδικό αριθμό κράτησης που θα του γνωστοποιήσει η ξενοδοχειακή επιχείρηση. Οι δηλώσεις των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου επέχουν θέση υπεύθυνων δηλώσεων του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς την αλήθεια και την ακρίβεια του περιεχομένου τους. Κατά την διάρκεια υποβολής των αιτήσεων επιτρέπεται η διαγραφή/ανάκληση υποβληθεί-σας αίτησης και υποβολή νέας. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η υποβολή δεύτερης αίτησης για επιπλέον διαμονή για το ίδιο e-voucher. Μετά το πέρας της υποβολής αιτήσεων, δεν επιτρέπεται η ανάκληση και υποβολή νέας αίτησης.

3. Εκδίδεται από την ειδική εφαρμογή που δημιουρ-γείται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) e-voucher το οποίο φέρει μοναδικό αριθμό και στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του δικαιούχου, τα στοιχεία του επιλεγέντος καταλύματος, ο τύπος του δωματίου, καθώς και το χρονικό διάστημα της διαμονής του δικαιούχου.

4. Με την άφιξη του δικαιούχου-αποδέκτη e-voucher στο ξενοδοχείο, γίνεται η δέσμευση του e-voucher μέσω της ειδικής εφαρμογής που δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και επιβεβαιώνονται τα στοιχεία του δικαιούχου- αποδέκτη e-voucher από την επιχείρηση του ξενοδοχείου. Για την επιτυχή δέσμευση του e-voucher απαιτείται επιπλέον η εισαγωγή κωδικού μιας χρήσης (OTP) που αποστέλλεται στην πιστοποιημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικαιούχου της παρ. 2 του άρθρου 5.

Άρθρο 7 – Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση της ειδικής εφαρμογής, καθώς και την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της ειδικής εφαρμογής, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019.

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρμογής ορίζεται ο Φορέας Υλοποίησης, ο οποίος διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην ανωτέρω εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας και συγκεκριμένα για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 99 του ν. 5079/2023 (Α’ 215), με σκοπό τη στήριξη του τουρισμού της νήσου Ρόδου. Περαιτέρω, τηρούνται στην ειδική εφαρμογή, για τους ως άνω σκοπούς, για περίοδο δύο (2) ετών από την ολοκλήρωση του προγράμματος και στη συνέχεια διαγράφονται.

4. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της παρούσας και για τον σκοπό της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 99 του ν. 5079/2023 (Α’ 215), ως απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση των Υπευθύνων Επεξεργασίας καθώς και για την εκπλήρωση καθήκοντος των Υπευθύνων Επεξεργασίας που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, γίνεται κατ’ εφαρμογή της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ και τις ειδικότερες διατάξεις του ν. 4624/2019.

5. Το Υπουργείο Τουρισμού λειτουργεί ως αυτοτελώς Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την κατάρτιση του καταλόγου των ξενοδοχείων που εκκενώθηκαν λόγω των πυρκαγιών και για την κατάρτιση του καταλόγου με τα ταξιδιωτικά γραφεία ή τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, που είχαν διαχειριστεί τη διαμονή των δικαιούχων σε ξενοδοχεία που εκκενώθηκαν και φέρει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019.

6. Τα εγγεγραμμένα στα ανωτέρω Μητρώα του άρθρου 3 Ταξιδιωτικά Γραφεία/Ταξιδιωτικοί Πράκτορες και Εκκενωθέντα Ξενοδοχεία λειτουργούν ως αυτοτελώς Υπεύθυνοι Επεξεργασίας για την καταχώριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των δικαιούχων στην ειδική εφαρμογή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, υπέχουν, δε, τις προβλεπόμενες από τον ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019 υποχρεώσεις, ενώ κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του παρόντος δεν υποχρεούνται σε αναζήτηση συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων-δικαιούχων σε ότι αφορά την κατάρτιση του Μητρώου Δικαιούχων και τις καταχωρίσεις που πραγματοποιούνται με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.

7. Ο Φορέας Υλοποίησης υπογράφει με το Υπουργείο Τουρισμού Συμφωνητικό για το διαμοιρασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως αυτοτελώς υπεύθυνοι επεξεργασίας, με σκοπό την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ασφάλεια των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.

Άρθρο 8 – Διαδικασία πληρωμής διατακτικής ταξιδίου (e-voucher) από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις φιλοξενίας υποβάλλουν για την πληρωμή τους, στην ειδική εφαρμογή που δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή, που καθορίζονται στην παρούσα και στη Δημόσια Πρόσκληση εντός της χρονικής περιόδου της παρ. 4 του παρόντος.

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατ’ ελάχιστον, να αναρτώνται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις φιλοξενίας για την πληρωμή είναι τα ακόλουθα:

α. Προτυποποιημένη σύμβαση μεταξύ Δικαιούχου-αποδέκτη e-voucher και ξενοδοχειακής επιχείρησης φιλοξενίας, ορθώς και πλήρως συμπληρωμένη. Η εν λόγω σύμβαση παράγεται αυτόματα από την ειδική εφαρμογή που δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr – ΕΨΠ), υπογράφεται από τα 2 μέρη (Δικαιούχος και Ξενοδοχειακή Επιχείρηση) και συμπεριλαμβάνεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

β. To e-voucher για το σύνολο των δικαιούχων-αποδεκτών e-voucher που έκαναν χρήση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

γ. Βεβαίωση της τράπεζας ή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου για το IBAN του λογαριασμού της ξενοδοχειακής επιχείρησης.

δ. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών για πλήρη διαμονή στα στοιχεία του δικαιούχου-αποδέκτη e-voucher. Η απόδειξη αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει διακριτή αναφορά στο ποσό της επιχορήγησης που αφορά στο πρόγραμμα και καταβάλλεται από τον Φορέα Υλοποίησης. Το ποσό της επιχορήγησης δεν πρέπει να καταχωρείται ως έκπτωση στην τιμολογηθείσα υπηρεσία. Η διαμονή στα καταλύματα του παρόντος δεν επιβαρύνεται με τέλος ανθεκτικότητας στου άρθρου 30 του ν. 5073/2023 (Α’ 204).

ε. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου (πλην Κεντρικής Διοίκησης).

3. Η ανάρτηση στοιχείων στην ειδική εφαρμογή που δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) για τη διαδικασία πληρωμής, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση μπορεί να επιφέρει καθυστέρηση ή/και αδυναμία εκκαθάρισης της πληρωμής, δύναται δε, να επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

4. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πληρωμής, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα και στη Δημόσια Πρόσκληση, υποβάλλονται από την ξενοδοχειακή επιχείρηση αμέσως μετά την ημερομηνία λήξης της κάθε χρονικής περιόδου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας και μέχρι δύο μήνες μετά από αυτή την ημερομηνία.

5. Ο Φορέας Υλοποίησης αποδίδει εντός ευλόγου χρόνου, μετά την λήψη χρηματοδότησης της πράξης, την αναλογούσα πληρωμή σε κάθε συμμετέχουσα ξενοδοχειακή επιχείρηση φιλοξενίας, μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Η κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της ξενοδοχειακής επιχείρησης φιλοξενίας αφορά το ποσό της πληρωμής και επέχει θέση απόδειξης είσπραξης.

6. Προμήθειες προς την «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) βαρύνουν την ξενοδοχειακή επιχείρηση.

7. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής και η αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας εκκαθάρισης δικαιολογητικών και πληρωμής των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων φιλοξενίας περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση του άρθρου 4 της παρούσας.

Άρθρο 9 – Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας

Άρθρο 9 – Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας

1. Η παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 4 και αξιοποιούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας απόφασης, εκκινεί κατόπιν έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).

2. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται μετά την εκκαθάριση και πληρωμή όλων των ξενοδοχείων φιλοξενίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30ή Ιουνίου 2025.

Powered by Taxheaven.gr

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου