Ειδήσεις

Κατατέθηκε χθες η αίτηση ανάκλησης της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου από την Περιφέρεια

Ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με αίτηση για την ανάκληση της με αριθμό 135/2017 Πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της σύμβασης του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Καθημερινής διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου: Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά», προσέφυγε χθες η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Συνοπτικά το ιστορικό τη υπόθεσης του επίμαχου διαγωνισμού, όπως περιγράφεται στην 21σέλιδη αίτηση ακύρωσης της Περιφέρειας έχει ως εξής:
Με την υπ’ αρ. πρωτ. 233/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκαν οι όροι για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την καθημερινή διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση του ως άνω έργου.
Με την υπ’ αρ. 2534/2016 Διακήρυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη οικονομική προσφορά και ο συνολικός προϋπολογισμός έγκειτο σε ποσό 7.828.200,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Στις 22.07.2016 διεξήχθη ο διαγωνισμός και στις 07.09.2016 η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέδωσε το 1ο Πρακτικό της με το οποίο κρίθηκαν αποδεκτές οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Στη συνέχεια, προέβη σε αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών κατά την οποία ανεδείχθη πρώτη η εταιρεία ΑΚΤΩΡ και δεύτερη η ως άνω Κοινοπραξία.
Κατά του ως άνω Πρακτικού ασκήθηκαν από αμφότερους τους διαγωνιζόμενους ενστάσεις.
Με την υπ’ αρ. 534/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οι ως άνω ενστάσεις απερρίφθησαν και εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Κατά της ως άνω απόφασης αμφότεροι οι διαγωνιζόμενοι άσκησαν προδικαστικές προσφυγές του ν. 3886/2010 επαναλαμβάνοντας τις αιτιάσεις που προέβαλαν με τις ενστάσεις τους.
Επί των ως άνω προδικαστικών προσφυγών γνωμοδότησε η Επιτροπή ενστάσεων η οποία εισηγήθηκε τον αποκλεισμό αμφότερων των διαγωνιζομένων.
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε αρχικά στις 24.10.2016 προκειμένου να λάβει απόφαση επί των ως άνω προδικαστικών προσφυγών, πλην όμως ανέβαλε την κρίση της προκειμένου να λάβουν όλα τα μέλη πλήρη γνώση των σχετικών προσφυγών, γνωμοδοτήσεων και προγενέστερων αποφάσεων καθώς και να γνωμοδοτήσει ο νομικός σύμβουλος της Περιφέρειας.
Στη συνέχεια εξεδόθη η υπ’ αρ. 7773/2016 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου, ενώ υποβλήθηκαν εκατέρωθεν από τους διαγωνιζόμενους υπομνήματα προκειμένου να αντικρουστούν οι εναντίον τους ισχυρισμοί.
Αφού ελήφθησαν υπόψη όλα τα ανωτέρω (όπως και από το σώμα της ίδιας της απόφασης προκύπτει) η Οικονομική Επιτροπή εξέδωσε την υπ’ αρ. 616/2016 απόφασή της με την οποία αποφάσισε τον αποκλεισμό της ως άνω Κοινοπραξίας για τους δύο, ειδικώς αναφερόμενους στην ως άνω απόφαση, λόγους και την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.
Κατά της ως άνω απόφασης, η ως άνω Κοινοπραξία άσκησε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, από την οποία στη συνέχεια παραιτήθηκε ρητώς.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της μοναδικής εναπομείνασας στο διαγωνισμό εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και αφού διαπίστωσε την εγκυρότητα αυτής προέβη σε κατακύρωση του επίδικου διαγωνισμού στην ως άνω εταιρεία, έναντι συμβατικού ανταλλάγματος ύψους 7.421.133,60 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Η ως άνω κατακύρωση εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 229/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ακολούθως, η Υπηρεσία υπέβαλε το σχέδιο της επίδικης σύμβασης για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις 11.05.2017 και συμπλήρωσε το φάκελο στις 02.06.2017 και στις 09.06.2017.
Το αρμόδιο εν προκειμένω να αποφανθεί Ζ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνεδρίασε στις 12.06.2017 και με την υπ’ αρ. 135/2017 προσβαλλόμενη με την παρούσα Πράξη του έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή της επίδικης Σύμβασης.
Η Περιφέρεια αιτείται την αποδοχή του σχεδίου της επίδικης σύμβασης ως νόμιμης και την ανάκληση της με αρ. 135/2017 Πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, λόγω νομικής πλάνης και πλάνης περί τα πράγματα, καθώς και λόγω συγγνωστής πλάνης.
Πιο συγκεκριμένα με την ως άνω πράξη του το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι δεν δόθηκε επαρκής χρόνος για την προετοιμασία της προσφοράς της κοινοπραξίας, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούσαν να υποβληθούν οι προσφορές για τον διαγωνισμό, η εταιρεία ήταν ήδη εγκατεστημένη στο έργο, δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού ανάθεσης υπεργολαβίας.
Δύο μάλιστα εταιρείες, που επισκέφθηκαν το έργο, δεν υπέβαλαν προσφορές, γεγονός που κρίθηκε ότι δεν εξασφάλιζε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επικαλείται συγκεκριμένα γεγονότα και στοιχεία και υποστηρίζει ότι είχε ορίσει εξαρχής μεγαλύτερο χρόνο υποβολής των προσφορών από την ελάχιστη νόμιμη προθεσμία που ορίζει σχετική οδηγία ήτοι 52 μέρες αντί των 35 ημερών. Δόθηκαν εξάλλου όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν από τους διαγωνιζομένους 6 μέρες πριν την προθεσμία.
Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι η ίδια απόφαση έκρινε ότι το τεχνικό παράρτημα του έργου δεν ήταν σαφές και συγκεκριμένα για το ό,τι δεν ήταν ξεκάθαρο αν το έργο αφορά τον τρόπο παρακολούθησης της λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού ή του συνόλου των τμημάτων του έργου, δηλαδή τόσο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού όσο και του Φράγματος Γαδουρά και του Υδραγωγείου η Περιφέρεια τονίζει ότι το έργο αποτελεί ένα ενιαίο λειτουργικά σύνολο εγκαταστάσεων και ότι ο έλεγχος του γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το Υδραγωγείο. Επισημαίνει δε ότι για οιαδήποτε εταιρία που διαθέτει εν γένει την ελάχιστη εμπειρία λειτουργίας παρόμοιων έργων, με κεντρικό σύστημα ελέγχου των εγκαταστάσεων μέσω τηλεμετρίας, είναι αδιανόητο να μην το αντιλαμβάνεται αυτό!
Σε ό,τι αφορά το τρίτο στοιχείο για το οποίο απορρίφθηκε η σύμβαση και συγκεκριμένα για το ό,τι δεν υπήρξε αιτιολόγηση της απόρριψης προδικαστικής προσφυγής της κοινοπραξίας η Περιφέρεια τονίζει ότι το αρμόδιο Κλιμάκιο εκ πλάνης κατέληξε στην ως άνω κρίση, διότι σύμφωνα με πάγια νομολογία το διοικητικό όργανο δύναται να αιτιολογεί νομίμως την πράξη του κατά τρόπο συμπερασματικό παραπέμποντας στα στοιχεία του φακέλου. Εν προκειμένω, όπως προκύπτει και από το ίδιο το σώμα της υπ’ αρ. 616/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αυτή έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλου.
Την υπόθεση χειρίζεται ο νομικός σύμβουλος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Φιλλιπάκος.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου