Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, την 5η Φεβρουαρίου 2019, θα επιχειρήσει την απαλλαγή του από την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος και την ακύρωση απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με 3ετή αναστολή ο δήμαρχος Σύμης κ. Λευτέρης Παπακαλοδούκας.

Ο δήμαρχος Σύμης κρίθηκε συγκεκριμένα ένοχος για το ό,τι κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2010 έως και τον Οκτώβριο του έτους 2011, ενώ ήταν υπάλληλος, με περισσότερες από μία πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, με πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει σε άλλον παράνομο όφελος.
Ειδικότερα, στον ανωτέρω τόπο και κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα, ενώ ήταν δήμαρχος Σύμης, επιφορτισμένος μεταξύ άλλων με αρμοδιότητες σχετικά με τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και στα καθήκοντά του αναγόταν το αυτεπάγγελτο και άμεσο κλείσιμο των άνευ αδείας λειτουργούντων καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και το αυτεπάγγελτο και άμεσο κλείσιμο των ανωτέρω καταστημάτων και επιχειρήσεων έπειτα από τη βεβαίωση συνολικά τριών παραβάσεων υγειονομικών διατάξεων εντός έτους, δεν έπραξε τούτο παρόλο που όφειλε.
Του αποδίδεται ειδικότερα ότι στις 6-10-2010 και στις 3-10-2011 γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στο Δήμο Σύμης από το Α.Τ. Σύμης οι διαπιστωθείσες από τα αρμόδια όργανα αυτού από 24-8-2010 και από 18-9-2011 αντίστοιχα υγειονομικές παραβάσεις που συνίσταντο σε επέκταση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “σνακ μπαρ”, ιδιοκτησίας αλλοδαπής που βρίσκεται στην περιοχή Χαράνι του Δήμου Σύμης, με ανάπτυξη περισσοτέρων θέσεων πελατών εκτός αιθούσης από τις προβλεπόμενες στις υπ’ αριθ. 5/6-12-2007 και 2734/7-7-2011 άδειες ίδρυσης και λειτουργίας του, σύμφωνα με τις οποίες η δυναμικότητα του ανωτέρω καταστήματος συνίστατο στα 21 κινητά καθίσματα και 50 κινητά καθίσματα εκτός αιθούσης, αντίστοιχα.
Η επέκταση καταστήματος θεωρείται ίδρυση νέου καταστήματος και ως εκ τούτου απαιτείται έκδοση νέας άδειας λειτουργίας αυτού.
Ωστόσο ο κατηγορούμενος, παρόλο που ήταν υποχρεωμένος, να προβεί αμέσως μετά τη γνωστοποίηση εκάστης παράβασης στο αυτεπάγγελτο κλείσιμο του ανωτέρω καθ’ υπέρβαση της αδείας λειτουργούντος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, δεν προέβη στο κλείσιμο αυτού στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις.
Επιπλέον , παρόλο που γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στο Δήμο Σύμης από το Α.Τ. Σύμης, δυνάμει των υπ’ αριθ.πρωτ.143/1299/7-α, 143/1299/7-β, 143/1299/7-γ και 143/1299Γ7~δ εγγράφων, οι διαπιστωθείσες από τα αρμόδια όργανα αυτού, την 3-8-2010, 4-8-2010 και 13-8-2010 (δυο φορές) υγειονομικές παραβάσεις (έλλειψη άδειας μουσικών οργάνων) σε βάρος του ανωτέρω καταστήματος ιδιοκτησίας της αλλοδαπής, ο κατηγορούμενος δεν προέβη στα νόμιμα.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ