Ειδήσεις

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους ΟΤΑ-Δωδ/νήσου

Δόθηκε προχθές προς διαβούλευση σε όλους τους αιρετούς της χώρας το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις» προκειμένου να ξεκινήσει η τελική διαβούλευση πριν την κατάθεσή του προς ψήφιση στη Βουλή.
Το νομοσχέδιο θα αποτελέσει και κεντρικό θέμα συζήτησης στην έκτακτη γενική συνέλευση που συγκαλεί η ΚΕΔΕ στις 6 Ιουλίου, όπου αναμένεται να διατυπωθεί και η τελική άποψη της Αυτοδιοίκησης επ΄ αυτού.
Το νομοσχέδιο, το οποίο συντάχθηκε μετά από συνεχείς διαβουλεύσεις με όλο το φάσμα των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταξύ αυτών ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ, ΠΕΔ, ΠΟΕ-ΟΤΑ κ.λπ, αποτελείται από 140 άρθρα και ρυθμίζει θέματα που αφορούν στη λειτουργία των δήμων, και ζητήματα των εργαζομένων στους Δήμους.
Το τελικό σχέδιο νόμου, δίνει λύση, διατηρουμένων των προβλέψεων του προσχεδίου, που είχε δοθεί προς μελέτη στην ΚΕΔΕ, στο θέμα των οφειλών παρελθόντων ετών σε δημοτικό φόρο, που ταλανίζει τον επιχειρηματικό κόσμο της Δωδεκανήσου.
Επιπλέον ρυθμίζει με ειδική διάταξη το θέμα της απασχόλησης συμβασιούχων ΔΕΥΑ, κυρίως από την πρώην ΔΕΥΑ Ιαλυσού, στην ΔΕΥΑ Ρόδου, ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι προβλέπει οριστική λύση με την παύση καταλογισμών, διώξεων ως και πειθαρχικών ευθυνών στο θέμα της διάθεσης των εσόδων του πρώην Δήμου Αφάντου από τις εκποιήσεις ακινήτων στα Κολύμπια.
Στο τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου, περιλαμβάνονται οι εξής ρυθμίσεις για τα Δωδεκάνησα.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
Άρθρο 84
Δημοτικός Φόρος Δωδεκανήσου.
Στην παράγραφο 9, της υποπαραγράφου Δ.12, του άρθρου 2, του ν. 4336/2015, (ΦΕΚ 94/Α΄/14-8-2015), προστίθεται φράση, ως εξής:
«Βεβαιωμένες οφειλές  από τον καταργούμενο φόρο και συναφείς κυρώσεις, διαγράφονται κατόπιν διαπιστωτικής απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου».
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΥΑ
Άρθρο 92
Θέματα προσωπικού ΔΕΥΑ
Το προσωπικό των επιχειρήσεων του ν. 1069/1980 (Α’ 191), εφόσον απασχολείτο πραγματικά κατά την 30/09/2011, ημερομηνία μέχρι την οποία λειτουργούσαν οι ΔΕΥΑ με το νόμο 3463/2006, με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης και από οποιαδήποτε αιτία, θεωρείται ως προς όλες τις συνέπειες ότι τοποθετήθηκε και συνεχίζει να παρέχει την εργασία του νόμιμα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως της διαδικασίας που τηρήθηκε κατά τη σύναψη της οικείας σύμβασης. Σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις του ανωτέρω προσωπικού επιτρέπεται η κατάρτιση δικαστικού συμβιβασμού, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. Τυχόν πράξεις λύσης εργασιακής σχέσης εργαζομένων που εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη ανακαλούνται υποχρεωτικώς από το χρόνο που ίσχυσαν, χωρίς να δικαιούνται μισθούς υπερημερίας ή άλλου είδους αποζημίωσης.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ
ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΦΑΝΤΟΥ
Άρθρο 117
Δαπάνες εκποίησης ακινήτων
Δαπάνες από προϊόν εκποίησης ακινήτων του παρόντος άρθρου που δεν αφορούσαν την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έγινε η εκποίηση, καθώς και δαπάνες από τακτικά ή έκτακτα ειδικευμένα ή ανειδίκευτα έσοδα, που δεν αφορούσαν  τους παραπάνω σκοπούς εσόδων, θεωρούνται νόμιμες, εφόσον έγιναν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί υπηρεσιών, προμηθειών, έργων, αποδοχών προσωπικού κάθε κατηγορίας, απόδοσης κρατήσεων και απόδοσης ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών.
Καταλογισμοί, οι οποίοι έγιναν για δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου σε βάρος των αιρετών εκπροσώπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α., των Υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου, εφόσον δεν έχουν εκτελεσθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος, δεν εκτελούνται και τα τυχόν βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται, αίρεται το αξιόποινο των πράξεων που έλαβαν χώρα μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου και παύουν οριστικά οι ποινικές και πειθαρχικές διώξεις.
Οι δαπάνες που αφορούν καταβολή τιμήματος από Δήμο για την απευθείας αγορά ακινήτου, του οποίου η αγοραία αξία δεν καθορίστηκε με δικαστική απόφαση, αλλά από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, θεωρούνται νόμιμες εφόσον έγιναν κατόπιν νόμιμης απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου, μέσω της διαδικασίας της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.
Η αληθής έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195 Α΄) και της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄), είναι ότι θεωρούνται νόμιμες  οι δαπάνες που πληρώθηκαν από Νομαρχιακές  Αυτοδιοικήσεις, Δήμους, Κοινότητες και ν.π.δ.δ. αυτών καθώς και συνδέσμους πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., σε βάρος των προϋπολογισμών τους, ανεξαρτήτως από την προέλευση χρηματοδότησής τους συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων από κοινοτικούς πόρους και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται στις παραπάνω διατάξεις.
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Άρθρο 139
Μετονομασία Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου σε Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου -Κάσου.
Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης ιβ. Της παραγράφου 3. του άρθρου 3 ( Σύσταση και συγκρότηση περιφερειών) του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: Συγκροτείται η Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου – Κάσου που περιλαμβάνει το Δήμο Καρπάθου και το Δήμο Κάσου.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Άρθρο 110
Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν.3870/2010 (ΦΕΚ Α΄138)
Τροποποιείται η παρ. 2 περ. 10 (ι) του άρθρου 18 του ν.3870/2010 (ΦΕΚ Α΄138) ως εξής:
«ι) Η παράγραφος 2 του άρθρου 107 αναδιατυπώνεται ως εξής:
2. Οι δήμοι δεν επιτρέπεται να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε άλλες ανώνυμες εταιρείες, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εκτός από εκείνες που είχαν συσταθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 194 αυτού. Κατ’ εξαίρεση οι δήμοι επιτρέπεται να συμμετέχουν σε άλλες ανώνυμες εταιρείες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά τις διατάξεις του άρθρου  265 παρ.1β  του Ν.3463/06, εφόσον το ποσοστό του δήμου δεν υπερβαίνει το 49% του μετοχικού κεφαλαίου, με αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας τους για την ενίσχυση της τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής καθώς και την υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε αστικές περιοχές με στόχο τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (Β.Α.Α.), στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου