Τοπικές Ειδήσεις

Επιβολή κυρώσεων στην «Ηχος και Φως ΑΕ» από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου

Αποφάσεις που σηματοδοτούν την έναρξη δικαστικής διένεξης με την εταιρεία ειδικού σκοπού «Ηχος και Φως ΑΕ» αλλά και νέων πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση του ανθόκηπου στην πλατεία Ρίμινι από την δημοτική αρχή, έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου.

Με αποφάσεις της, που αναρτήθηκαν στην Διαύγεια, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου:
– Ενέκρινε να αποσταλεί, πλήρης φάκελος της συμβάσεως, με όσες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με τα τηρηθέντα πρακτικά και έγγραφα την αφορούν, σε κάθε αρμόδια Ελεγκτική αρχή, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Ελεγκτικό Συνέδριο, Εισαγγελέα Διαφθοράς-Οικονομικών Εγκλημάτων, Εθνική Αρχή Διαφάνειας (μονάδα επιθεωρήσεων και ελέγχων) ή οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο ελεγκτικό φορέα ώστε να διερευνηθεί η οικονομική ζημία την οποία έχει υποστεί ο Δήμος της Ρόδου.
– Σύμφωνα με την από 30 Οκτωβρίου 2020 γνωμοδότηση της εταιρείας Ορκωτών Λογιστών Grand Thornton ενέκρινε να κινηθούν άμεσα από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και το Δημοτικό Ταμείο, ως κατά νόμο αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα, οι διαδικασίες ώστε εφόσον αρμοδίως υπήρξε ολιγωρία και δεν βεβαιώθηκαν ακόμη μέχρι σήμερα, να βεβαιωθούν και κατ΄εντολή εφόσον παραμένει ολιγωρία, πάραυτα εις βάρος της αναδόχου εταιρείας, όλα τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση ποσά, (συμφωνηθέντα και μη καταβληθέντα ανταλλάγματα, από την έναρξη της συμβάσεως έως σήμερα, χαρτόσημο, ποινικές ρήτρες), εντόκως με τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση προσαυξήσεις 2,5% μηνιαίως βάσει του συμβατικού όρου 7 παρ. 6 της συμβάσεως και τις λοιπές προβλεπόμενες από το Νόμο επιβαρύνσεις, τα οποία σύμφωνα με την ως άνω Γνωμοδότηση ανέρχονται στο ποσό των € 660.656,87, πλέον προσαυξήσεων ποσού € 35.000 ή κάθε άλλο ποσό που νομίμως συνάγεται με ενεργοποίηση και της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκπλήρωσης των όρων της Σύμβασης, στο βαθμό που δεν ενεργοποιήθηκε, για τα οφειλόμενα μέχρι της καταγγελίας της σύμβασης από τον Δήμο Ρόδου.
– Ενέκρινε για τους λόγους που διαλαμβάνονται σε Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.Π.Ε.) την ανάκληση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Ρόδου, οι οποίες ήσαν παράνομες, άκυρες και άκρως δυσμενείς για το δημόσιο συμφέρον, το δημοσιονομικό συμφέρον, τα δικαιώματα του Δήμου της Ρόδου και των δημοτών του, και προκλητικά ευνοϊκές – ευμενείς για την ανάδοχο εταιρεία και τους εταίρους της ήτοι των υπ΄αριθμό 321/2017, 900/2018, 1171/2018, 328/2019, 690/2019, καθώς και όποιων άλλων αποφάσεων εκδόθηκαν από άλλα αρμόδια ή μη όργανα, προκειμένου να μην συνεχίσει να γίνεται επίκληση αυτών, σύμφωνα τάχα με την «αρχή της εμπιστοσύνης ως «φερόντων τεκμήριο νομιμότητας».
– Ενέκρινε λόγω μη συμμόρφωσης της αναδόχου στα επιτασσόμενα στη Διακήρυξη και στη Σύμβαση όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμό 239/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, να εφαρμοσθούν όλα τα προβλεπόμενα στην υπ΄αριθμό 239/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου και όλα τα προβλεπόμενα από την σύμβαση παραχώρησης κατ΄ενεργοποίηση του Άρθρου 15 της από 28-02-2018 ανωτέρω Σύμβασης, ήτοι για τους λόγους που γνωμοδοτεί και εισηγείται η Ε.Π.Π.Ε. με το από 02-12-2020 Πρακτικό δια της παρούσας καταγγέλεται η Σύμβαση λόγω μη τήρησης του χρονοδιαγράμματος και υπαίτιας καθυστέρησης ολοκλήρωσης εργασιών με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκπλήρωσης μόνο κατά το μέρος μόνο που ενεργοποιηθείσα εισπράχτηκαν μέσω αυτής οφειλόμενα μισθώματα μέχρι της καταγγελίας και παρέμεινε υπόλοιπο, όπως προβλέπονται στα λοιπά άρθρα της σύμβασης 9 και 12.
– Ενέκρινε τέλος την απόρριψη του αιτήματος χορήγησης οποιασδήποτε τέταρτης (04ης) στη σειρά εξωσυμβατικής, παράνομης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του λήξαντος νομίμως στις 31-12-2018 χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών και την απόρριψη της σχετικής υπ΄αριθμό πρωτοκόλλου 02/17.685/24-04-2020 αίτησης της παραπάνω εταιρείας και συνεπακόλουθα εγκρίνει την ρητή απόρριψη και της αρ. πρωτ. 39890/ 21.8.2020 νέας ένστασης κατά της υπ. αρ. 451/2020 απόφασης τα Οικονομικής Επιτροπής με τη οποία ορθά δεν έγινε δεκτή και άλλη επόμενη με αρ. πρωτ. 2/29023/23-06-2020 αίτηση-όχλησης της εταιρείας «ΗΧΟΣ & ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» προκειμένου να τροποποιηθεί παράνομα το άρθρο 9 παρ. 1 της Σύμβασης ως προς το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών για να επιμηκυνθεί αυτό έως 30-04-2021, με απόλυτη ισχύ όσων ορθά διαλαμβάνονται στις υπ. αρ. 239/2020, 450/2020 και 451/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ
Eνώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά του Δήμου Ρόδου και της Τράπεζας Πειραιώς προσέφυγε στο μεταξύ η εταιρεία ειδικού σκοπού «Ηχος και Φως ΑΕ».
Χθες συζητήθηκε το αίτημα που υπέβαλε για την χορήγηση προσωρινής διαταγής με το οποίο ζητά να απαγορευθεί στην τράπεζα η μερική  καταπτώση ποσού ύψους 75.976,71 ευρώ και πληρωμή, κατά το ίδιο ποσό, της από 23.02.2018 εγγυητικής επιστολής καλής εκπλήρωσης συμβατικών όρων ποσού 200.000 ευρώ, που εξέδωσε προς τον Δήμο Ρόδου μέχρι την έκδοση απόφασης επί της κρινομένης αιτήσεως.
Στην συζήτηση της προσωρινής δεν μετείχε η τράπεζα Πειραιώς.
Η εταιρεία με την πολυσέλιδη αίτηση της εκθέτει μεταξύ άλλων ότι νομίμως το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ρόδου της χορήγησε παρατάσεις της συμβάσεως αναγνωρίζοντας ότι συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν και που αφορούν αποκλειστικά στο Δήμο και ουχί στον ανάδοχο.
Οτι με την αρ. 239/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου απορρίφθηκε το αίτημα για χορήγηση νέας παράτασης και  τέθηκε χρονικό διάστημα 75 ημερών στην εταιρεία προκειμένου να συμμορφωθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχετική διακήρυξη.
Η εταιρεία αρνείται ότι δεν έχει υλοποιήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και ότι έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές και περαιτέρω ότι υπήρξε εκτράχυνση της συμβάσεως χωρίς δική της υπαιτιότητα.
Επισημαίνει ότι έχει ήδη καταγγείλει την Σύμβαση και σε ότι αφορά την εκκρεμότητα της καταγγελίας της Σύμβασης από την πλευρά του Δήμου, υποστηρίζει ότι έχει ξεπεράσει κατά πολύ την αποκλειστική προθεσμία των 75 ημερών που ο ίδιος έθεσε.
Αναφέρει ότι την 25η Ιανουαρίου 2021, πληροφορηθήκε, ότι, όλως αιφνιδίως ο Δήμος απέστειλε την 22α Ιανουαρίου 2021 προς την τράπεζα Πειραιώς επιστολή, με την οποία ζητεί την μερική κατάπτωσή της εγγυητικής επιστολής καλής εκπλήρωσης συμβατικών όρων.
Υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο έγγραφο δεν της κοινοποιήθηκε ενώ της επισπεύδεται η μερική κατάπτωση της εγγυητικής για ποσό 75.976,71 ευρώ και διατείνεται ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως αιτιολογία όσον αφορά στον λόγο για τον οποίο ζητείται η κατάπτωση και χωρίς επίκληση κάποιας αποφάσεως.
Στην διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου παρέστη ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης ενώ ο Δήμος Ρόδου εξέφρασε τις θέσεις του δια των κ.κ. Θεόδωρου Παπαγεωργίου και Ακη Δημητριάδη, ενώ παρών ήταν και ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης κ. Γ. Μαυρομάτης.
Ο Δήμος Ρόδου αρνήθηκε ως απαραδέκτως ασκηθείσα λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας,  έλλειψης εννόμου συμφέροντος, έλλειψης ανεπανόρθωτης βλάβης και ως αβάσιμη και ψευδή την αίτηση της εταιρείας.
Αναφέρθηκε διεξοδικά στις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και στα όσα διαπιστώθηκαν αρμοδίως από τον έλεγχο της δημοτικής αρχής και της επιτροπής παρακολούθησης.
Τόνισε κατ’ επανάληψη ότι ήταν χαριστικές οι αποφάσεις που έλαβε η προηγούμενη δημοτική αρχή ενώ έκανε λόγο για «χονδροειδή παράβαση όρων της Διακήρυξης και του Νόμου (μεταβολή αντικειμένου σύμβασης, αλλαγή σύνθεσης μετόχων κ.λπ.).

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου