Τοπικές Ειδήσεις

Παντελώς παράνομες οι διαδικασίες σύγκλησης και συνεδρίασης του τοπικού συμβουλίου Ψίνθου!

Νέο μείζον θέμα σχετικά με τη νομιμότητα αφενός μεν της συνεδρίασης από μερίδα συμβούλων του τοπικού συμβουλίου της κoινότητας Ψίνθου, σε ημερομηνία που η σύγκλησή της είχε μετατεθεί, αφετέρου δε υποκατάστασης του προέδρου και της πρακτικογράφου επίσης από συμβούλους και τις έννομες συνέπειες των κατόπιν των παραπάνω ενεργειών, κατατεθέντων εγγράφων, προκλήθηκε χθες.
Κατόπιν ειδικότερα του αρ. πρωτ. 07/35167/16-07-2021 εγγράφου της προϊσταμένης Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων του Δήμου Ρόδου σχετικά γνωμοδότησε ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου που έκρινε παντελώς παράνομες τις διαδικασίες.
Πιο συγκεκριμένα έκρινε ότι:
«Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 07/35167/16-07-2021 έγγραφο ενημέρωσης της Προϊσταμένης Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων και στοιχεία σχετικού φακέλου, τα πραγματικά περιστατικά εξελέγχθηκαν κατά ακόλουθη σειρά:
1) Με την αρ. πρωτ. 07/33238/07-07-2021 αίτηση, τρία (3) μέλη του πενταμελούς Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Ψίνθου ( κ. Κυριάκος Δ. Καρίκης, κ. Θαρρρενός Γ Τσούλλος και κ Σεβαστή Η. Τσομπάνογλου) υπέβαλαν αίτημα «άμεσης» ‘ητοι κατεπείγουσας σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης για δράση επί θέματος με τον τίτλο «υπό κατασκευή μονάδας αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στη διασταύρωση Ψίνθου – Αφάντου – Καλυθιών».
2) Την επόμενη ακριβώς ημέρα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ψίνθου, ανταποκρινόμενος στο παραπάνω αίτημα, με την υπ’αριθμ. πρωτ. 07/33645/08-07-2021 Πρόσκληση συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Ψίνθου για τις 12-07-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο γραφείο της Κοινότητας Ψίνθου.
3) Πριν την ως ανωτέρω προγραμματισθείσα για το εσπέρας της 12-07-2021 συνεδρίαση και επί του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ψίνθου, απέστειλε την αρ. πρωτ. 07/33645/12-07-2021 νέα Πρόσκληση με αιτιολογία «ορθή επανάληψη λόγω της σπουδαιότητας του θέματος για την ασφάλεια και ποιότητα της καθημερινότητας της ζωής των πολιτών της Ψίνθου προκειμένου να ενημερωθούμε για να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό», ήτοι κατά τη σαφή έννοια του όρου «ορθή επανάληψη» ακύρωσε την ημερομηνία της προηγούμενης σύγκλησης και όρισε νέα συνεδρίαση για τις 16-07-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 στην Αίθουσα Πολλαπλών (Χρήσεων) της Κοινότητας Ψίνθου, κοινοποιώντας ταυτόχρονα την Πρόσκληση σε επιπλέον εκπροσώπους και μέλη οργάνων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου, για την προφανώς σφαιρικότερη πληροφόρηση επί του θέματος.
Όπως σημειώνεται στο παραπάνω σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων «παράλληλα υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον τοπικό σύμβουλο κ. Θαρρενό Τσούλλο, ο οποίος ενημερώθηκε και προφορικά» όπως επίσης και «η πρακτικογράφος ενημερώθηκε από τον πρόεδρο για την αλλαγή της ημέρας συνεδρίασης».
4) Στη συνέχεια και όπως ακριβώς αναφέρεται στο ίδιο παραπάνω σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων:
α) «Την Πέμπτη 15/7/2021 πρωτοκολλήθηκε χειρόγραφο έγγραφο των τριών συμβούλων με την «μορφή πρακτικού», που συντάχθηκε από μια τοπική σύμβουλο, που κατέγραφε τα όσα ελέχθησαν, όπου φαίνεται να συνεδρίασαν μόνοι τους στις 12/07/2021, χωρίς υπηρεσιακό πρακτικογράφο και ενώ είχε ήδη γίνει μετάθεση της συνεδρίασης για το εν λόγω θέμα από τον πρόεδρο»
β) «Την Τετάρτη 15/07/2021 οι τρεις τοπικοί σύμβουλοι πρωτοκόλλησαν συμπληρωματικό κείμενο με τίτλο «συμπληρωματικό ψήφισμα, με ημερομηνία 14/07/2021».
Τα παραπάνω δύο (2) έγγραφα κατατέθηκαν και έλαβαν αντίστοιχα αρ. πρωτ. 07/34996/15-07-2021 και αρ. πρωτ. 07/34997/15-07-2021.
Στο πρώτο από τα παραπάνω έγγραφα αυτολεξεί αναγράφεται ότι:
«Αφού περιμέναμε για περισσότερο από 15 λεπτά και δεν παρουσιάσθηκε κανείς άλλος, συμπεριλαμβανομένης και της γραμματέως, κατόπιν συνεννόησης και σύμφωνα με το νόμο και αφού είχαμε την απαιτούμενη πλειοψηφία, εγώ ο Κυριάκος Δ. Καρίκης ως ο πρώτος σε σταυρούς από την παράταξή μας, κήρυξα την συνεδρίαση που είχε ως μοναδικό θέμα το αναγραφόμενο στην πρόσκληση και αφορά στην αδειοδότηση των οχλουσών δραστηριοτήτων στην περιοχή «Άσπρη Πέτρα».
Για τη τήρηση των πρακτικών, κατόπιν συζήτησης, ορίσαμε υπεύθυνη την κ. Σεβαστή Τσομπάνογλου».
Τέλος αμφότερα τα έγγραφα έχουν ως πόρισμα την έκδοση ψηφισμάτων, εναντίωσης κατασκευής της αναφερόμενης στο θέμα μονάδας, ήτοι έκφρασης γνώμης-διαμαρτυρίας».
Μετά από αναλυτική αναφορά στο ισχύον νομικό πλαίσιο ο κ. Παπαγεωργίου καταλήγει στην γνωμοδότηση του ως εξής:
«Ολες παραπάνω ενέργειες των τριών (3) Συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας Ψίνθου που έλαβαν χώρα στις 12-07-2021 και η παράνομη μεταξύ τους συνεδρίαση, συνιστούν όλως αυθαίρετες, εκτός κάθε νομικού πλαισίου, άκυρες και καθ΄υπέρβαση καθηκόντων ενέργειες, που συγκροτούν και ευθεία παράβαση του νόμου και ευθεία παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, καθιστώντας επίσης τα σχετικά έγγραφα που χειρόγραφα παρήγαν και κατέθεσαν, τελείως άκυρα ώστε να θεωρηθούν και να ληφθούν υπόψη ως κανονικά πρακτικά συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας.
Τέλος, λόγω της σοβαρότητας του μεγέθους της νομικής υπαξίας των παραπάνω ενεργειών των τριών (3) Συμβούλων της Κοινότητας Ψίνθου, που κατά τη γνώμη μας αντικειμενικά απαξιώνει ακόμη και την ίδια τη σημασία και τη σοβαρότητα της αίτησης και του θέματος για το οποίο υπέβαλαν την αίτηση, έχουμε τη γνώμη ότι όλος ο σχετικός με την υπόθεση φάκελος μαζί με την παρούσα Γνωμοδότηση μας, να διαβιβασθεί προς έλεγχο νομιμότητας των ενεργειών τους και κάθε περαιτέρω τυχόν ζήτημα πειθαρχικής ενδεχομένως ευθύνης προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ως αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη ότι δημιουργείται προηγούμενο που αφενός υποβαθμίζει την κατά τις αρχές νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης λειτουργία κρίσιμων συλλογικών θεσμών, παρασύροντας στην υποβάθμιση και της σοβαρότητας των θεμάτων, αφετέρου δε ενδεχομένως δημιουργούν την εντύπωση λόγω ανελέγκτου και ατιμωρησίας, δυνατότητας κατά μίμηση αναπαραγωγής όμοιων φαινομένων, οδηγώντας σε ευτελισμό τον όλο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως ουσιώδους πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος, που οφείλει όμως να λειτουργεί κάτω από συντεταγμένους κανόνες, όπως το ίδιο το Σύνταγμα εγγυάται και το Κράτος Δικαίου οφείλει να ελέγχει (παραγρ. 4 άρθρο 101 Συντάγματος)».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

  • ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΡΙΣΗΣ    25.07.2021 02:53

    Λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος του θέματος αναβάλλεται από τον πρόεδρο η συνεδρίαση 4 ημέρες μετά:!!!!

Σχολιασμός άρθρου