Ειδήσεις

Ορισμός αντιδημάρχων και μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων από τον δήμαρχο Φ. Xατζηδιακο

Απόφαση αρ. 4476. Τροποποιούμε την υπ. αρ. 157/12-01-2018 απόφαση Δημάρχου, ως προς τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Προσόδων, και Προμηθειών, και αναδιατυπώνεται εξ’ ολοκλήρου ως κάτωθι:
Ορίζουμε Αντιδημάρχους του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα και τους μεταβιβάζουμε την άσκηση των παρακάτω καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιοτήτων μας:
1) Διακοσταματίου Σάββας του Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προσόδων και Προμηθειών) σε θέματα:
Α) Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, περιλαμβανομένης και της αρμοδιότητας υπογραφής των:
– θεμάτων που περιγράφονται στα άρθρα 203 και 206 του Ν. 4555/2018
– συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας, όσον αφορά στις ξενοδοχειακές και λοιπές επιχειρήσεις (προτιμησιακό δικαίωμα για τοποθέτηση ομπρελών και μέσων αναψυχής),
– των συμβάσεων παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι, λειτουργία τροχήλατου − αυτοκινούμενου ή μη − αναψυκτηρίου, κλπ) προς κάθε τρίτο δικαιούχο με διαγωνιστική ή μη διαδικασία,
πλην θεμάτων του τμήματος Αξιοποίησης-Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου.
Β) Εποπτείας της παράλληλης με την Ελληνική Αστυνομία αρμοδιότητας της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας, αναφορικά με την ελεγχόμενη στάθμευση και την εξέταση σχετικών αντιρρήσεων/ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας ύστερα από επανέλεγχο του εκδόντος τη βεβαίωση παράβασης οργάνου και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία για την οικονομική βεβαίωση της (εδάφια 2 και 8 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3731/2008).
Γ) Κοινωφελούς Εργασίας και Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής (Υ.Ε.Κ.Α.) Ρόδου, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας υπογραφής των απαραίτητων σχετικών εγγράφων εκ μέρους του Δήμου Ρόδου.
Δ) Αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.
Ε) Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.
2) Παλαιολόγου Μιχαήλ του Χρήστου (Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων και Ανταπόκρισης στον Πολίτη Δ.Ε. Λινδίων και Νότιας Ρόδου) σε θέματα:
Α) Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, περιλαμβανομένων των αντίστοιχων αποκεντρωμένων υπηρεσιών.
Β) Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων.
Γ) Εποπτείας της παράλληλης με την Ελληνική Αστυνομία αρμοδιότητας της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας, αναφορικά με την εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Ρόδου και την εξέταση σχετικών αντιρρήσεων/ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας ύστερα από επανέλεγχο του εκδόντος τη βεβαίωση παράβασης οργάνου και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία για την οικονομική βεβαίωση της (εδάφια 6 και 10 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3731/2008).
Δ) Συντονισμού με δικαίωμα υπογραφής των θεμάτων και αρμοδιοτήτων:
– των Γραφείων Συντήρησης Υποδομών, Πρασίνου και Καθημερινότητας συμπεριλαμβανομένων και των Έργων Αγροτικής Οδοποιίας των Τμημάτων Συντηρήσεων Καθημερινότητας,
– των Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη των Τμημάτων Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων,
των Δημοτικών Ενοτήτων Λινδίων και Νότιας Ρόδου.
Ε) Αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου και του παραπάνω αναπληρωτή δημάρχου.
ΣΤ) Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
3) Πόκκιας Γεώργιος του Φιλήμονα (Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Πρωτογενούς Τομέα και Επιχειρηματικότητας – Υποστήριξης Επενδύσεων και Απασχόλησης και Ανταπόκρισης στον Πολίτη Δ.Ε. Καλλιθέας, Αφάντου και Αρχαγγέλου) σε θέματα:
Α) Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα, των θεμάτων της μέριμνας αδέσποτων ζώων (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κυνοκομείων, κ.λπ.) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φιλοζωικές οργανώσεις, καθώς και της λειτουργίας του υφιστάμενου Κυνοκομείου.
Β) Διεύθυνσης Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας
Γ) Εποπτείας της παράλληλης με την Ελληνική Αστυνομία αρμοδιότητας της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας, αναφορικά με την εφαρμογή κανονιστικών διατάξεων χρήσης και λειτουργίας των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές, στο πλανόδιο εμπόριο και στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων λειτουργίας και περιπτέρων και την εξέταση σχετικών αντιρρήσεων/ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας ύστερα από επανέλεγχο του εκδόντος τη βεβαίωση παράβασης οργάνου και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία για την οικονομική βεβαίωση της (εδάφια 3, 4, 5 και της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3731/2008).
Δ) Συντονισμού με δικαίωμα υπογραφής των θεμάτων και αρμοδιοτήτων:
– των Γραφείων Συντήρησης Υποδομών, Πρασίνου και Καθημερινότητας συμπεριλαμβανομένων και των Έργων Αγροτικής Οδοποιίας των Τμημάτων Συντηρήσεων Καθημερινότητας,
– των Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη των Τμημάτων Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων,
των Δημοτικών Ενοτήτων Καλλιθέας, Αφάντου και Αρχαγγέλου.
Ε) Αρμοδιότητας να «Εκδίδει και ανακαλεί άδειες υπαίθριου εμπορίου και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος ως και σχετικές αποφάσεις εκτέλεσης διοικητικών ποινών (προσωρινή ή οριστική αφαίρεση ή ανάκληση, σφράγιση άνευ αδείας κ.λπ.) εφόσον οι σχετικές πράξεις έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φέρουν προηγούμενες σχετικές υπογραφές – εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών οργάνων» (εδ. 6 της υπ. αρ. 3041/15-9-2014 απόφασης Δημάρχου), σε ότι αφορά στις Δημοτικές Κοινότητες Μαλώνας και Φανών και της Τοπικής Κοινότητας Διμυλιάς.
ΣΤ) Αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου και των παραπάνω αναπληρωτών δημάρχου.

4) Χατζηιωάννου Ελευθέριος του Σταύρου (Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων) σε θέματα:
Α) Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, πλην των υπογραφών διακηρύξεων και συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
Β) Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, πλην του τμήματος «Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης».
Γ) Εποπτείας της παράλληλης με την Ελληνική Αστυνομία αρμοδιότητας της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας, αναφορικά με την εφαρμογή κανονιστικών διατάξεων Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, περιλαμβανομένων των Μνημείων του νησιού και της «Νέας Αγοράς» της πόλης και την εξέταση σχετικών αντιρρήσεων/ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας ύστερα από επανέλεγχο του εκδόντος τη βεβαίωση παράβασης οργάνου και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία για την οικονομική βεβαίωση της (κατά περίπτωση ως προς τα εδάφια 2, 5, 8, και 25 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3731/2008).
5) Άννα Ζωάννου του Γεωργίου (Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας δύο φύλων, Τρίτης Ηλικίας, ΑμεΑ και Εθελοντισμού), σε θέματα:
Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, πλην των θεμάτων του τμήματος «Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας».
6) Κρεμαστινού-Ροδίτη Φλώρα του Ιωάννη (Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου και εμφάνισης της πόλης) σε θέματα:
Α) Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Β) Συντονισμού υπηρεσιών έργων αυτεπιστασίας για τη συντήρηση υποδομών και αστικού εξοπλισμού της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου.
7) Ξεπαπαδάκη-Παπαδημητρίου Βασιλική του Βάϊου (Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Διοίκησης και Ληξιαρχείου) σε θέματα:
Α) Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Β) Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, πλην των αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.
Γ) Διεύθυνσης Ληξιαρχείου και Μητρώων, πλην των καθηκόντων ληξιάρχου και της τέλεσης των πολιτικών γάμων.
8) Χατζηλαζάρου Μαρία του Λαζάρου (Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής, Αποδήμων Ροδίων και Διασύνδεσης Δήμου με ΑΕΙ) σε θέματα:
Α) Διεύθυνσης Τουρισμού.
Β) Διεθνούς Προβολής.
Γ) Διασύνδεσης του Δήμου με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Τουριστικές Σχολές.
9) Πάλλας Αγαπητός του Δημητρίου (Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Ανταπόκρισης στον Πολίτη Δ.Ε. Καμείρου και Αταβύρου) σε θέματα:
Α) Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
Δ) Συντονισμού με δικαίωμα υπογραφής των θεμάτων και αρμοδιοτήτων:
– των Γραφείων Συντήρησης Υποδομών, Πρασίνου και Καθημερινότητας συμπεριλαμβανομένων και των Έργων Αγροτικής Οδοποιίας των Τμημάτων Συντηρήσεων Καθημερινότητας,
– των Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη των Τμημάτων Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων,
των Δημοτικών Ενοτήτων Καμείρου και Αταβύρου.
10) Κορωναίος Ιωάννης του Γεωργίου (Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης)
Α) Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης.
Β) Τμήματος «Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης» της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
11) Τσίκκης Δημήτριος του Νικολάου (Αντιδήμαρχος Νέων Τεχνολογιών, ΚΕΠ, Διαφάνειας και Ανταπόκρισης στον Πολίτη Δ.Ε. Ιαλυσού και Πεταλούδων)
Α) Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.
Β) Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Γ) Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας-Διαύγειας.
Δ) Συντονισμού με δικαίωμα υπογραφής των θεμάτων και αρμοδιοτήτων:
– των Γραφείων Συντήρησης Υποδομών, Πρασίνου και Καθημερινότητας συμπεριλαμβανομένων και των Έργων Αγροτικής Οδοποιίας των Τμημάτων Συντηρήσεων Καθημερινότητας,
– των Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη των Τμημάτων Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων,
των Δημοτικών Ενοτήτων Ιαλυσού και Πεταλούδων,
– και του Γραφείου Συντήρησης και Λειτουργίας Κοιλάδας Πεταλούδων.
Οι Αντιδήμαρχοι στους οποίους εκχωρούνται οι παραπάνω αρμοδιότητες, δύναται να επικουρούνται από εντεταλμένους για τον σκοπό αυτό δημοτικούς συμβούλους, στους οποίους σύμφωνα με την περίπτωση ι της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3852/2010, έχουν ανατεθεί ή θα ανατεθούν, χωρίς αμοιβή, η εποπτεία και ο συντονισμός συγκεκριμένων δράσεων του δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου