Ρεπορτάζ

Συζητήθηκε η αίτηση ακύρωσης του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών εκμετάλλευσης βιοαερίου του Δήμου Ρόδου

Ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (Επιτροπή Αναστολών) συζητήθηκε χθες με εισηγήτρια την πάρεδρο κ. Μαρία Νικολακάκη, η από 5-11-2018 αίτηση της εταιρείας “ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμος Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών” για την ακύρωση της με αριθμό 04/2018 απόφασης της Επταμελούς Σύνθεσης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), της με αριθμό 446/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, της παράλειψης απόρριψης της προσφοράς της ένωσης εταιρειών “ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ W.A.T.T. Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ENACT Α.Ε.” και κάθε άλλης συναφούς πράξης, σχετικά με τη διεξαγωγή και αξιολόγηση του διαγωνισμού “Παροχή Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης Βιοαερίου του Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας Ρόδου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.316.955,00 ευρώ.
Όπως έγραψε η “δημοκρατική”, με την με αριθμό 04/2018 απόφαση της Επταμελούς Σύνθεσης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), απορρίφθηκε η από 27-08-2018 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας “ΗΛΕΚΤΩΡ” κατά της με αριθμό 446/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, με αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής, όπως σε αυτήν εκτενώς περιγράφονται, αφενός μεν ότι έπρεπε να απορριφθεί η προσφορά της ένωσης εταιρειών “ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ W.A.T.T. Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ENACT Α.Ε.” και όχι να ζητηθεί η υποβολή διευκρινιστικής δήλωσης, αφετέρου δε ότι κακώς αποκλείσθηκε και υπήρξε μερική οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σε βάρος της προσφεύγουσας και υπέρ της πιο πάνω εταιρείας, καθώς πλημμελώς έγιναν βαθμολογήσεις κάτω από τη βάση κριτηρίων επί της Τεχνικής Προσφοράς της προσφεύγουσας και αντιθέτως έπρεπε να βαθμολογηθούν κάτω από τη βάση κριτήρια επί των Τεχνικών Προσφορών των λοιπών διαγωνιζομένων εταιρειών που έγιναν κατ’ αρχήν δεκτές, δηλαδή της πιο πάνω εταιρείας “ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ W.A.T.T. Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ENACT Α.Ε.” και της εταιρείας “ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.
Με την πιο πάνω 88σέλιδη με αριθμό 04/2018 απόφαση της Α.Ε.Π.Π., κατ’ αρχήν κρίθηκε ότι η προσφεύγουσα δεν έχει έννομο συμφέρον λόγω του αποκλεισμού της να προβάλει και να εξετασθούν για τη βασιμότητά τους οι λόγοι της προσφυγής κατά των άλλων υποψηφίων, ενώ ως προς το ζήτημα της διευκρινιστικής δήλωσης έγινε δεκτό ότι δεν υφίσταται ακόμη προσβλητέα πράξη διότι η Επιτροπή του Διαγωνισμού επιφυλάχθηκε για την τελική κρίση της.
Με την ίδια απόφαση της Α.Ε.Π.Π. όλοι οι άλλοι λόγοι της προδικαστικής προσφυγής απορρίφθηκαν, πλην ενός, που αναφέρεται στο 6° κριτήριο της Τεχνικής Προσφοράς της προσφεύγουσας εταιρείας που έγινε μεν δεκτός ωστόσο κρίθηκε ότι δεν έχει επίπτωση στο κύρος της προσβαλλόμενης πράξης λόγω της απόρριψης όλων των άλλων.
Ωστόσο σύμφωνα με την υπ. αρ. 395/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ (Δ’ Τμήμα) έγινε δεκτή η από 05-11-2018 αίτηση αναστολής της ίδιας ως άνω αιτούσας εταιρείας κατά των αυτών πράξεων, διότι κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας δεν της χορηγήθηκε αντίγραφο των προς την Α.Ε.Π.Π. Απόψεων της Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) και επιβλήθηκε συμμέτρως στη ΑΕΠΠ και στον Δήμο Ρόδου δικαστική δαπάνη 700 ευρώ.
Ο Δήμος Ρόδου προχωρεί, όπως έγραψε η “δημοκρατική”, στην διαδικασία ανάδειξης μειοδότη στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εκμετάλλευσης Βιοαερίου του ΧΥΤΑ βόρειας Ρόδου.
Από την σύμβαση παραχώρησης που θα υπογραφεί, απορρέει η υποχρέωση να κατασκευάσει ο ανάδοχος την μονάδα που θα επεξεργάζεται το μεθάνιο το οποίο παράγεται στα κύτταρα του ΧΥΤΑ και θα το μετατρέπει σε ηλεκτρική ενέργεια. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ως άνω ποσό χωρίς Φ.Π.Α. με προεξοφλημένο το σύνολο των εκτιμώμενων μικτών ετήσιων εσόδων του αναδόχου στην περίοδο των 20 ετών.
Κριτήριο κατακύρωσης της επιλογής παρόχου για την κατάρτιση Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών με αντικείμενο “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ” είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, όπως εξηγείται στη διακήρυξη.
Η ισχύς της σύμβασης θα είναι από τη λήξη των διαδικασιών ως 20 έτη μετά την υπογραφή της.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου