Τοπικές Ειδήσεις

Αλλάζει η διαδικασία χορήγησης αδειών για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων

Toν εξορθολογισμό του νομικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία χορήγησης αδειών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων μέσω τροποποίησης του ενιαίου κανονισμού επιδιώκει πλέον η δημοτική αρχή του Δήμου Ρόδου.
Σχετικά ο νομικός σύμβουλος κ. Μανώλης Στάγκας γνωμοδότησε κατόπιν αιτήματος του Τμήματος Προσόδων ως εξής:
«άρθρο 8
Διαδικασία χορήγησης Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου
1. Για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων / εµπορευµάτων
1.1. Χορήγηση άδειας για 1η φορά
Προκειμένου να χορηγηθεί η Άδεια Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων ή εμπορευμάτων για 1η φορά μετά την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, η οποία είναι προσωπική και αμεταβίβαστη και ισχύει μόνο για το ημερολογιακό έτος για το οποίο εκδίδεται και από την ανάρτησή της κατά τις διατάξεις του ν. 3861/2010, ο ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται κατ’ αρχάς µε αίτησή του στην Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου (ή στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας στην οποία εμπίπτει ο αιτούμενος χώρος, µε την υποχρέωση διαβίβασής της στη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού), προκειμένου να προσδιοριστεί η επιφάνεια κοινόχρηστου χώρου που δικαιούται να καταλάβει βάσει του παρόντος Κανονισμού.
Ακολούθως υποβάλλει στο τμήμα Προσόδων :
1. Για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
i. Αίτηση χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου στο κατάστημα Υ.Ε.
ii. Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος σε ισχύ με το θεωρημένο από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας σχετικό σχεδιάγραμμα ή την πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων σε ισχύ, όπου θα συμπεριλαμβάνεται ο δυνητικά παραχωρούμενος από το Δήμο χώρος.
iii. Δημοτική Ενημερότητα.
ιv. Απόδειξη ταμειακής μηχανής
v. Σχεδιάγραμμα μηχανικού σε έντυπη ΚΑΙ ηλεκτρονική μορφή (.dwg) (με πινακίδα με πλήρη στοιχεία του Κ.Υ.Ε. θέμα σχεδίου, ημερομηνία, διευκρινιστικά στοιχεία και πρωτότυπη σφραγίδα του μηχανικού), το οποίο θα περιλαμβάνει:
-Αποτύπωση, όπου θα απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα των κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του κοινόχρηστου χώρου, το πλάτος της οδού.
Επίσης, θα φαίνεται η τυχόν υπάρχουσα όδευση τυφλών, ράμπες, υπάρχοντα δέντρα και φύτευση στον προτεινόμενο χώρο τοποθέτησης των τραπεζοκαθισμάτων και λοιπά στοιχεία αστικού εξοπλισμού στον ίδιο χώρο (στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ, ζαρντινιέρες ή παρτέρια, παγκάκια του Δήμου, κ.λ.π.), με αναγραφόμενες τις συντεταγμένες του αιτούμενου κοινοχρήστου χώρου στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ’87.
-Πρόταση καθορισμού (οριοθέτησης) αιτούμενου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (διαστάσεις χώρου με εμβαδόν, που δεν υπερβαίνει τα εγκεκριμένα από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας καθίσματα πολλαπλασιαζόμενα με το συντελεστή 1,2 ανά κάθισμα).
-Αναλυτικό υπολογισμό σε μέτρα (ολικό εμβαδόν = μήκος Χ πλάτος) του ανωτέρω χώρου.
vi. Υπεύθυνη δήλωση (μέσω gov.gr) του ιδιοκτήτη του καταστήματος με το εξής περιεχόμενο: «Παρέχω στο Δήμο Ρόδου ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση, όπως δια των αρμοδίων οργάνων του, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου είτε με σταθερές κατασκευές είτε με κινητά αντικείμενα, να τα καθαιρεί και να τα απομακρύνει με συνεργεία ευθύνης του Δήμου». Η προκύπτουσα δαπάνη επιβάλλεται εις βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
2. Για τοποθέτηση εμπορευμάτων εμπορικών καταστημάτων και Κ.Υ.Ε
i. Αίτηση χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου στο κατάστημα.
ii. Απόδειξη ταμειακής μηχανής.
Iii. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (μόνο οπωροπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία) και μικτά καταστήματα (υγειονομικού ενδιαφέροντος).
iv. Δημοτική Ενημερότητα
v. Σχεδιάγραμμα μηχανικού σε έντυπη ΚΑΙ ηλεκτρονική μορφή (.dwg) (με πινακίδα με πλήρη στοιχεία του Κ.Υ.Ε. θέμα σχεδίου, ημερομηνία, διευκρινιστικά στοιχεία, και πρωτότυπη σφραγίδα του μηχανικού), το οποίο θα περιλαμβάνει αποτύπωση, όπου θα απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα των κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του κοινόχρηστου χώρου, το πλάτος της οδού. Επίσης, θα φαίνεται η τυχόν υπάρχουσα όδευση τυφλών, ράμπες, υπάρχοντα δέντρα και φύτευση στον προτεινόμενο χώρο τοποθέτησης των τραπεζοκαθισμάτων και λοιπά στοιχεία αστικού εξοπλισμού στον ίδιο χώρο (στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ, ζαρντινιέρες ή παρτέρια, παγκάκια του Δήμου κλπ.), το ΚΑΕΚ ακινήτου, με αναγραφόμενες τις συντεταγμένες του αιτούμενου κοινοχρήστου χώρου στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87. Ο αιτούμενος κοινόχρηστος χώρος θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας κανονιστικής απόφασης και του χάρτη κοινοχρήστων χώρων, που τη συνοδεύει.
1. Πρόταση χωροθέτησης εμπορευμάτων στον εξωτερικό χώρο.
2. Αναλυτικό υπολογισμό σε μέτρα (ολικό εμβαδόν = μήκος Χ πλάτος) του ανωτέρω χώρου.
Αν ο ενδιαφερόμενος αιτείται την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν παρακείμενου καταστήματος ή κατοικίας, τότε θα κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 μέσω gov.gr µε την συγκατάθεση του νόμιμα χρησιμοποιούντος ή κατέχοντος τα ακίνητα αυτά.
1.2. Ανανέωση άδειας
Για την ανανέωση Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου του προηγούμενου έτους, εφόσον δεν υπάρχει διαφοροποίηση στο χώρο κατάληψης σε άδεια που είχε εγκριθεί το προηγούμενο έτος ο ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται µε αίτησή του στο Τμήμα Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ή στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας (αναλόγως την περιοχή στην οποία εμπίπτει ο αιτούμενος χώρος), προσκομίζοντας αντίγραφο της αδείας κατάληψης ΚΧ του προηγούμενου έτους, Ενημερότητα του Ταμείου του Δήμου Ρόδου περί µη οφειλών στο Δήμο για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές ή νόμιμης ρύθμισής τους και μία υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 μέσω gov.gr με την οποία θα βεβαιώνει ότι :
α) δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι χορήγησης ανανεούμενης αδείας παραχώρησης χρήσης κ.χ. με την με αριθμό …./…. απόφαση Δήμου Ρόδου (αριθμός και ημερομηνία απόφασης)
β) δεν έχουν μεταβληθεί οι απεικονίσεις στο από ……../…….. υπογεγραμμένο σχεδιάγραμμα που προσκομίστηκε στην 1η ή στην ισχύουσα έκδοση άδειας παραχώρησης χρήσης
γ) δεν υπάρχουν λόγοι επανεκτίμησης του κοινόχρηστου χώρου που αιτούμαι να μου παραχωρηθεί εκ νέου, και,
δ) δεν υπάρχει αλλαγή στον χώρο κατάληψης και δεν έχουν μεταβληθεί οι λοιποί όροι με τους οποίους χορηγήθηκε η ανανεούμενη άδεια».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου