Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, θα συζητηθεί την 17η Μαΐου 2018 η αγωγή που άσκησε το Ελληνικό Δημόσιο, κατά του προϊσταμένου του Κτηματολογίου Ρόδου και κατά 7 ιδιωτών διεκδικώντας την κυριότητα ακινήτου στην ΚΜ700Α μερίδα γαιών Kοσκινού, που είχε μεταβιβαστεί δυνάμει ανυπόστατης – πλαστής απόφασης εκποίησής του, σε άτομο, που στο μεταξύ που έχει αποβιώσει.
Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως έγραψε η «δημοκρατική», στρέφεται με την αγωγή του κατά της χήρας του αποβιώσαντος, των δύο παιδιών του και τριών ακόμη κατοίκων της Ρόδου που απέκτησαν την κυριότητα τμήματος του ακινήτου με αγορά.
Πιο συγκεκριμένα με την χρήση της υπ’ αριθμ. ΔΚ1693/85/12-10-1989 πλαστογραφημένης απόφασης εξαγοράς δημοσίου ακινήτου ενσωματώθηκε στην περιουσία του αποβιώσαντος τμήμα επιφάνειας 980 τ.μ. περίπου, του ως άνω δημοσίου ακινήτου.
Η συγκεκριμένη πλαστή απόφαση μεταγράφηκε στο κτηματολόγιο το 1997 μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 4438/30-5-1997 πράξης του κτηματολογικού δικαστή.
H ως άνω απόφαση εκποίησης, όπως έχει διαπιστωθεί, ουδέποτε εκδόθηκε από την Kτηματική Yπηρεσία του Δημοσίου και δεν αποτέλεσε τίτλο δεικτικό μετεγγραφής.
Aπό την έρευνα που διενεργήθηκε στην Kτηματική Yπηρεσία του Δημοσίου διαπιστώθηκε συγκεκριμένα ότι δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα μέχρι την καταληκτική προθεσμία υποβολής τέτοιου είδους αιτήσεων (24-10-1986) σχετικό αίτημα απόδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 N. 719/77 όπως σήμερα ισχύει, από τον εκλιπόντα, που φέρεται ως δικαιούχος της απόδοσης με την ΔK 1693/85/12-10-1989 απόφαση Nομάρχη Δωδ/σου του ως άνω δημοσίου ακινήτου.
Aρχικός τέως ιδιοκτήτης του εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας Eλληνικού Δημοσίου εκ διαδοχής από το Iταλικό Δημόσιο, το οποίο έχει καταγραφεί στα βιβλία της Kτηματικής Yπηρεσίας ως δημόσιο ακίνητο με αύξοντα αριθμό BK 3586, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 6298/07/04-05-2007 απογραφικό βιβλιάριο Kτηματολογίου Pόδου, είναι μια άλλη κάτοικος της Ρόδου.
H υπ’ αριθμ. 4438/30-05-1997 πράξη με την οποία καταχωρήθηκε η ΔK 1693/85/12-10-1989 απόφαση Nομάρχη Δωδ/σου περί απόδοσης του ακινήτου με Kτηματομερίδα 700A γαιών Kοσκινού, η οποία δεν εκδόθηκε και δεν είναι καταχωρημένη στα βιβλία της Kτηματικής Yπηρεσίας (Bιβλίο Aποφάσεων, Bιβλίο Kαταγραφής, Φάκελος ακινήτου κ.λπ.) και δεν ανευρέθη στη σειρά της στο αρχείο των καταχωρηθεισών πράξεων.
O αριθμός πρωτοκόλλου της προαναφερόμενης ανυπόστατης απόφασης ΔK 1693/85 αφορά αίτημα εξαγοράς άλλου ιδιώτη (με αριθμό πρωτ. 1693/06-03-1985) σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 1 N. 719/77.
Η απόφαση αφορά συγκεκριμένα την απευθείας και χωρίς δημοπρασία πώληση τμήματος επιφανείας 1.619 τ.μ. από το ακίνητο με κτηματομερίδα 2988 γαιών Kαλυθιών, συνολικής επιφάνειας 5.960 τ.μ. ιδιοκτησίας Eλληνικού Δημοσίου, στην A. συζ. Σ. Σ. το γένος K. αντί τιμήματος 48.570 δρχ..
H ίδια απόφαση φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία της ανυπόστατης απόφασης με την οποία υφαρπάχθηκε το δημόσιο ακίνητο στα Kοσκινού.
Σύμφωνα με την αγωγή δυνάμει του με αριθμ. 8849/20-7-2000 συμβολαίου συμβολαιογράφου της Ρόδου, τμήμα του ως άνω ακινήτου, έκτασης 100 τ.μ. μεταβιβάσθηκε λόγω πωλήσεως σε τρεις κατοίκους της Ρόδου, κατά ποσοστό 1/3 εξ’ αδιαιρέτου έκαστος.
Το τμήμα αυτό αποσπασθέν, αποτέλεσε την κτηματομερίδα 700ΑΑ γαιών Κοσκινού.
Σύμφωνα με την 5658/21-7-2000 κτηματολογική εγγραφή, κατόπιν της από 21-7-2000 αιτήσεως των ιδιοκτητών της ΚΜ700ΑΑ γαιών Κοσκινού τους είχε μεταβιβαστεί και τμήμα 3900 τ.μ. εκ του ακινήτου με ΚΜ 1036 γαιών Κοσκινού από συγγενή του εκλιπόντος.
Στον τελευταίο περιήλθε το ακίνητο με ΚΜ 1036 γαιών Κοσκινού, κατά ποσοστό 5/6 εξ’ αδιαιρέτου διά εκποιήσεως, δυνάμει της με αριθμ. ΔΚ 1451/85/21-5-1985 απόφασης Νομάρχη Δωδεκανήσου και δι’ αποδόσεως κατά ποσοστό 1/6 εξ’ αδιαιρέτου δυνάμει της με αριθμ. 689/85-5-1985 απόφασης Νομάρχη Δωδεκανήσου.
Το ακίνητο από τη συνένωση των δύο ανωτέρω μερίδων έγινε άρτιο και οικοδομήσιμο και σε αυτό κατασκευάστηκαν τρεις μεζονέτες.
Το Ελληνικό Δημόσιο ζητά με την αγωγή του να ακυρωθούν οι αποφάσεις εγγραφής του ακινήτου στην ιδιοκτησία του εκλιπόντος και της μετέπειτα πώλησής τους σε τρεις κατοίκους της Ρόδου.
Να αναγνωρισθεί η κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου επί του ακινήτου και να διαταχθεί η απόδοσή του.
Να υποχρεωθούν οι κληρονόμοι του εκλιπόντος να καταβάλουν στο Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των 52.500 ευρώ ως διαφυγόν κέρδος και το ποσό των 100.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
Επικουρικά και σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος απόδοσης του ακινήτου, να υποχρεωθούν εις ολόκληρον έκαστος να καταβάλουν το ποσό των 20.636 ευρώ, που αντιστοιχεί στη θετική ζημία που υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο νομιμοτόκως από το 1997.
Ολως επικουρικά ζητείται, στην περίπτωση απόρριψης των κυρίων βάσεων της αγωγής, να υποχρεωθούν οι κληρονόμοι να αποδώσουν αυτούσιο το ακίνητο με ΚΜ 700Α γαιών Κοσκινού εμβαδού 838 τ.μ. και οι τρεις κάτοικοι της Ρόδου αυτούσιο το τμήμα εμβαδού 100 τ.μ. του ακινήτου.
Τους εναγόμενους εκπροσωπούν οι δικηγόροι κ.κ. Ακης Δημητριάδης και Σ. Αλεξάνδρου ενώ το Ελληνικό Δημόσιο η Νομική Σύμβουλος του Κράτους κ. Μαρία Ελευθερίου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ