Τοπικές Ειδήσεις

Αποκαταστάθηκε η αδικία: Ανακηρύχθηκαν και είναι υποψήφιοι οι κ.κ. Τάσος Σπανός, Ευαγγελία Μπάκη και Κοκκονιώ Γκίνη!!!

-Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι επρόκειτο για συστημικό σφάλμα.

Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου σε δημόσια συνεδρίαση του ανακηρύχθηκαν ως υποψήφιοι οι κ.κ. Τάσος Σπανός, Ευαγγελία Μπάκη και Κοκκονιώ Γκίνη, μέλη της παρατάξεως «Με Δύναμη για τη Ρόδο» με επικεφαλής τον κ. Αντώνη Καμπουράκη.

Πιο συγκεκριμένα την 15:30 ώρα της Πέμπτης συζητήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας η αίτηση μεταρρύθμισης δικαστικής απόφασης και δη της υπ’ αριθμ. 8/2023 αποφάσεως ανακήρυξης των υποψηφίων στον Δήμο Ρόδου, που υπέβαλαν οι κκ. Αναστάσιος (Τάσος) Σπανός- Παπαγιάννης του Νικολάου, Ευαγγελία Μπάκη του Ιωάννη και Κοκκονιώ Γκίνη του Αντωνίου.

Οπως εξέθεσαν στην αίτηση τους την 31η Αυγούστου 2023 υπεβλήθη νομίμως και εμπροθέσμως στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών «Ηλεκτρονική Πύλη Υποψηφιοτήτων Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών» η με αρ. πρωτ. Τελευταίας υποβολής 2182/31-08-2023, δήλωση υποβολής υποψηφιότητας του δημοτικού συνδυασμού «Με Δύναμη για τη Ρόδο» για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.

Πριν την οριστική υποβολή του συνδυασμού την 31η Αυγούστου 2023, διενεργήθηκε, μέσω των επιλογών που παρείχε η ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, έλεγχος εγκυρότητας-επαλήθευσης του συνδυασμού, και το αποτέλεσμα  του (τελευταίου) ελέγχου ουδέν σφάλμα διαπίστωσε τόσο ως προς τα στοιχεία των υποψηφίων, όσο και ως προς τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος.

Αντιθέτως, υπήρξε η επιβεβαίωση του συστήματος ότι «η δήλωση είναι πλήρης»  και ακολούθως, ο Δήμαρχος Ρόδου προέβη στην οριστικοποίηση της δήλωσης.

Δέον επισημανθεί ότι στην περίπτωση έλλειψης οποιουδήποτε στοιχείου αναφορικά με την πληρότητα του συνδυασμού (π.χ έλλειψης υπεύθυνης δήλωσης)  ή  ακόμη και στην περίπτωση ύπαρξης σφαλμάτων σε στοιχεία των υποψηφίων του συνδυασμού, το σύστημα εμφάνιζε την ένδειξη «σφάλμα».

Μεταξύ των υποψηφίων δημοτικών-κοινοτικών συμβούλων του συνδυασμού που δηλώθηκαν ήταν και οι ανωτέρω.

Για τη νομότυπη επικύρωση της υποψηφιότητας τους, κατατέθηκαν-αναρτήθηκαν κατά τη δήλωση του συνδυασμού στην ως άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα (στο προφίλ έκαστου)  τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα σε μορφή αρχείων pdf:

-για τον πρώτο η από 21-08-2023, αυθημερόν επικυρωθείσα ενώπιον Κ.Ε.Π., υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86,

-για την δεύτερη η από 24-08-2023, αυθημερόν επικυρωθείσα ενώπιον Κ.Ε.Π., υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 και

-για την τρίτη η από 31-08-2023 υπεύθυνη δήλωση, συνταχθείσα μέσω gov.gr.

Την 10η Σεπτεμβρίου 2023, κατά τη δημόσια συνεδρίαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ότε και έλαβε κατά το νόμο χώρα η ανακήρυξη των συνδυασμών, αιφνιδίως έλαβαν  γνώση ότι εκ του συνόλου των υποψηφίων του συνδυασμού, δεν ανακηρύχθηκαν από το Δικαστήριο μόνο εκείνοι, καθότι, κατά το Δικαστήριο, τα ηλεκτρονικά αρχεία pdf τα οποία ενσωμάτωναν τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις τους και εμφανίζονταν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών,  λόγω τεχνικού σφάλματος, κατά την προσπάθεια «ανοίγματος» , εμφάνιζαν ένδειξη «σφάλμα-η φόρτωση του εγγράφου pdf απέτυχε», εν τέλει δεν «άνοιγαν» και «δεν διαβάζονταν».

Πλην όμως, δεδομένων των ανωτέρω και εφόσον αποδεικνύεται η επιτυχής, νόμιμη και εμπρόθεσμη υποβολή όλων των υποψηφίων του συνδυασμού (άλλως εάν δεν είχαν αναρτηθεί τα συγκεκριμένα αρχεία, δεν υφίστατο από το σύστημα δυνατότητα υποβολής του συνδυασμού), μετά των απαραίτητων δικαιολογητικών τους  δίχως να παρουσιαστεί οποιοδήποτε σφάλμα είτε κατά την φόρτωση του αρχείου , είτε ως προς το περιεχόμενο του αρχείου. Τα  δε πρωτότυπα έγγραφα των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων, αντίγραφα των οποίων αναρτήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, υφίστανται και προσκομίστηκαν με την αίτηση τους.

Τα έγγραφα δε, αποδεικνύουν πλήρως και αναντίρρητα όχι μόνο ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας που θέτει ο ν.4804/2021 αλλά το κυριότερο, δηλώνουν ρητά τη βούλησή τους να ασκήσουν το Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά «του εκλέγεσθαι»,  όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 5§1 του ισχύοντος Συντάγματος και αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας.

Τόνισαν εξάλλου ότι παρά το γεγονός πως τα ψηφιακά αρχεία, κατά το σκεπτικό της 8/2023 αποφάσεως του ΠΠΡ εμφανίζονταν κατεστραμμένα,  εντούτοις από τις 31 Αυγούστου 2023 οπότε και οριστικοποιήθηκε η υποβολή του συνδυασμού  έως και την 10η Σεπτεμβρίου  οπότε και δημοσιεύθηκε η 8/2023 απόφαση του Δικαστηρίου σας, ουδείς (εκπρόσωπος Υπουργείου, εκπρόσωπος του Πρωτοδικείου ή εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας- αρμόδιας για την τεχνική υποστήριξη Singular Logic S.A) επικοινώνησε είτε μαζί τοηυς, είτε με τον συνδυασμό, ώστε να γνωστοποιήσει το ζήτημα και είτε να τους γνωστοποιήσει τη δυνατότητα συμπληρωματικής ανάρτησης του αρχείου μέσω αποστολής email στο e-mail: candidates-support@ypes.gr είτε να τους ζητήσει την προσκόμιση των φυσικών-πρωτότυπων εγγράφων των υπεύθυνων δηλώσεων, ώστε να γίνει ο έλεγχος αυτών.

Ούτως, κατέληξαν να υποστούν εκείνοι αποκλειστικά τις δυσμενείς συνέπειες της προσβολής ενός Συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματός τους, λόγω  ενός τεχνικού σφάλματος για το οποίο σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται, για το οποίο ουδέποτε ενημερώθηκαν και το οποίο ουδείς αρμόδιος ούτε επιδιόρθωσε ούτε και παρείχε συνδρομή και ενημέρωση για την αποκατάστασή του.

Ιδίως δε για τον πρώτο, ο οποίος είναι εν ενεργεία Αντιδήμαρχος και άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά για περισσότερα από 20 έτη, η βλάβη η οποία υφίσταται είναι έτι επαχθέστερη.

Ως συνήγοροι τους παρέστησαν οι δικηγόροι κ.κ. Δημήτρης Δημητριάδης και Δημήτρης Βερβέρης.

Ολόκληρη η απόφαση

Αριθμός Απόφασης 15/2023

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους δικαστές Ελισάβετ Λαφάρα, Πρόεδρο Πρωτοδικών- Εισηγήτρια, Ασπασία Πολυμεροπούλου, Πρωτοδίκη και Χαρίκλεια Γεμενετζή, Δικαστική Πάρεδρο, τους οποίους όρισε η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ρόδου Πρόεδρος Πρωτοδικών και τη Γραμματέα Αγγελική Κατσαντώνη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 14η Σεπτεμβρίου 2023, αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.289/2023 Πράξη της Προέδρου του Δικαστηρίου αυτού, προκειμένου να αποφανθεί και να προβεί στην αυτεπάγγελτη διόρθωση της υπ’ αριθμ. 8/10-9-2023 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), με την οποία ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί των υποψηφίων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων Κοινοτήτων και συμβούλων κοινοτήτων του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, για τις Δημοτικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023, για το λόγο ότι από παραδρομή παρεισέφρυσαν λάθη.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 315 ΚΠολΔ, η οποία εφαρμόζεται και όταν το Δικαστήριο δικάζει κατά τις διατάξεις της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρο 741 ΚΠολΔ), αν από παραδρομή κατά τη σύνταξη της αποφάσεως περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά, ή το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το εκδόσαν την απόφαση Δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως, μπορεί να την διορθώσει με νέα απόφασή του. Με τη διάταξη αυτή θεσπίζεται η δυνατότητα διόρθωσης απόφασης, εφόσον έχει νομική υπόσταση και ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για μη οριστική, οριστική, τελεσίδικη ή αμετάκλητη, αν από παραδρομή του δικαστηρίου ή των διαδίκων ή των πληρεξουσίων τους δικηγόρων, αφού δε γίνεται διάκριση, εμφιλοχώρησαν κατά τη σύνταξη του σχεδίου της απόφασης που δημοσιεύθηκε, λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς. Από τη διάταξη αυτή, η οποία, ως εξαιρετική, υπηρετεί στα πλαίσια της επιταγής για ασφάλεια δικαίου τον κύριο σκοπό της δίκης, που είναι η Δικαιοσύνη, συνάγεται, ότι μπορεί να γίνει διόρθωση των σφαλμάτων της απόφασης, που οφείλονται σε ασυμφωνία αυτών, που ήθελε το Δικαστήριο και εκείνων που έχουν διατυπωθεί στην απόφαση, έστω και αν από τη διόρθωση της ανακρίβειας της διατύπωσης επέρχεται μεταβολή στο διατακτικό, αφού η μεταβολή αυτή, η οποία, επιτρεπομένη από το νόμο,  δεν ανατρέπει αλλ’ ορθώς διατυπώνει την αληθή δικαιοδοτική βούληση και δεν αποτελεί παραβίαση του δεδικασμένου. Η δε παραδρομή, στην οποία οφείλονται τα λάθη, αρκεί να προκύπτει από την όλη διάρθρωση της απόφασης και των συμβάντων κατά τη σύνταξή της, από τα πρακτικά, τις προτάσεις και γενικά, από όλα τα έγγραφα της δικογραφίας (ΑΠ 1259/2002, ΝΟΜΟΣ, βλ. Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ, άρθρ. 315 αριθ. 2, σελ. 430). Τα ως άνω σφάλματα πρέπει να είναι πρόδηλα, δηλαδή να προκύπτουν από το κείμενο της απόφασης και των στοιχείων που ορίζουν το περιεχόμενο αυτής ή από τα πρακτικά ή από τις προτάσεις ή τα δικόγραφα των διαδίκων, έτσι ώστε να αποκλείεται η διόρθωση με βάση νέα στοιχεία, που δεν είχαν τεθεί υπόψη ενώπιον του εκδώσαντος την υπό διόρθωση απόφαση Δικαστηρίου, αλλά γίνεται επίκληση και προσκομιδή αυτών μεταγενέστερα (ΑΠ 251/2004 ΕλλΔνη 46,407, ΑΠ 1856/1999 ΕλλΔνη 41,1307, ΕφΔωδ 162/2012, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ· Κ. Mπέης, Πολιτική Δικονομία σελ. 1287,). Η αιτία της παραδρομής είναι αδιάφορη. Μπορεί να οφείλεται σε αμέλεια του Δικαστηρίου ή των διαδίκων, ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 320 του ίδιου κώδικα, η διορθωτική απόφαση σημειώνεται, με την επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου, στο πρωτότυπο της απόφασης που διορθώνεται, έχει δε αναδρομική δύναμη, καθόσον ανατρέχει στο χρόνο δημοσίευσης της απόφασης που διορθώνεται. Εξάλλου, η ανακήρυξη των Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων από Δικαστικό Όργανο (Δικαστήριο) είναι πράξη με την οποία ασκείται διοικητική λειτουργία υπό τον τύπο της δικαστικής απόφασης (βλ. Πορίσματα Νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας 1929-1999, σελ. 99). Η διοικητική αυτή πράξη μπορεί και πρέπει σύμφωνα με τη γενική αρχή που ισχύει επί των διοικητικών πράξεων να ανακληθεί, να διορθωθεί ή να συμπληρωθεί αν διαπιστωθεί πλημμέλειά της και να εκδοθεί νέα. Δηλαδή, η απόφαση αυτή ενέχει την έννοια της επιτρεπομένης από την παραπάνω γενική αρχή, ανάκληση της πρώτης απόφασης (πρβλ. ΣτΕ 3745/2014, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ·).

Στην προκείμενη περίπτωση, με την την υπ’ αριθμ.289/2023 Πράξη της Προέδρου του Δικαστηρίου αυτού ζητείται η διόρθωση της ως άνω υπ’ αριθμ. 8/10.9.2023 απόφασης του Δικαστηρίου αυτού (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), με την οποία ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί των υποψηφίων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και Προέδρων Κοινοτήτων και συμβούλων κοινοτήτων του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, για τις Δημοτικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023, λόγω του ότι από παραδρομή παρεισέφρυσαν λάθη. Η κρινόμενη Πράξη της Προέδρου του Δικαστηρίου αυτού παραδεκτά και αρμόδια εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, προκειμένου να συζητηθεί κατά την ίδια διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας, κατά την οποία εκδόθηκε και η υπό διόρθωση απόφαση, είναι νόμιμη, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην ανωτέρω μείζονα σκέψη, στηριζόμενη στις προαναφερθείσες διατάξεις, επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από όλα, ανεξαιρέτως, τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την υπ’ αριθμ. 8/10-9-2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί των υποψηφίων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και Προέδρων Κοινοτήτων και συμβούλων κοινοτήτων του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, για τις Δημοτικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023. Στην ως άνω απόφαση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι πρόδηλα λάθη. Ειδικότερα:

Σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στην προαναφερθείσα υπ’ αριθμ. 8/10.9.2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου δεν ανακηρύχθηκαν  οι υποψήφιοι: α) ΣπανΟς – Παπαγιαννης Αναστάσιος (Τάσος) του Νικολάου και της Δέσποινας, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη δημοτική Ενότητα ΑΦΑΝΤΟΥ του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ”, β) ΜΠΑΚΗ Ευαγγελία (Λίνα) του Ιωάννη και της Βικτωρίας, υποψήφια δημοτική σύμβουλος στη δημοτική Ενότητα ΙΑΛΥΣΟΥ του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ” και γ) ΓΚΙΝΗ Κοκκονιώ του Αντωνίου και της Ελένης, υποψήφια σύμβουλος στη δημοτική Κοινότητα ΚΟΣΚΙΝΟΥ του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ”. Αιτία της μη ανακήρυξής τους ήταν ότι δεν πληρούσαν τους εκεί αναλυτικά αναφερόμενους όρους, που αφορούσαν στην Υπεύθυνη Δήλωση επικύρωσης της υποψηφιότητάς τους και δη διότι οι υπεύθυνες δηλώσεις που υποβλήθηκαν δια του επικεφαλής της άνω παράταξης και κατ’ εφαρμογή του άρθ.15 παρ.7 τελ.εδ. του ν.4804/2021 στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων μέχρι την 31-8-2023, σύμφωνα με το από 9.9.2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της αρμόδιας για την αντιμετώπιση τεχνικών σφαλμάτων και ορισθείσας προς τούτο από το Υπουργείο Εσωτερικών ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Singular Logic S.A.” – Ομάδα Υποστήριξης Πρωτοδικείων ήταν είτε άδειες περιεχομένου είτε κατεστρεμμένες (βλ. άνω e-mail όπου “..τα αρχεία εμφανίζονται άδεια ή κατεστραμμένα και για τους 3 αυτούς υποψηφίους”). Ωστόσο, στο υπ’ αριθμ.πρωτ. 75195/12.9.2023 έγγραφο του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ΟΤΑ της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα “Αποκλεισμός υποψηφίων από τον συνδυασμό ‘ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ’ αναφέρονται τα εξής: “..Β. Τεχνική Γνωμοδότηση Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Στο τεχνικό κομμάτι έχουμε μια επίσημη απάντηση της Singular ότι τα αρχεία είναι κενά ή κατεστραμμένα. Γενικεύοντας μπορούμε να προσθέσουμε ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή της Πύλης Υποψηφιοτήτων δεν ελέγχει το περιεχόμενο των αρχείων που ανεβάζουν οι χρήστες στην εφαρμογή αλλά απλά την ύπαρξη αρχείου. Επομένως, ακόμα και ένα κατεστραμμένο αρχείο θα μπορούσε να “ανεβεί” χωρίς το σύστημα να ειδοποιήσει για ενδεχόμενο σφάλμα. Το αρχείο είναι δυνατόν να κατέληξε κατεστραμμένο είτε λόγω δυσλειτουργίας της εφαρμογής κατά τη διαδικασία “ανεβάσματος” χωρίς όμως να μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο το αρχείο τη δεδομένη στιγμή που “ανέβηκε” να ήταν ήδη κατεστραμμένο. Τέλος τονίζεται ότι η Πύλη Υποψηφιοτήτων είχε κλείσει στις 31/8/2023 για οποιαδήποτε τροποποίηση/μεταβολή στοιχείων και δεν υπήρχε τρόπος άλλης τεχνικής παρέμβασης.”. Επιπλέον, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.πρωτ. 2182/31.8.2023 απόδειξη υποβολής δήλωσης του άνω συνδυασμού ‘ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ’, η υποβολή του άνω συνδυασμού και του συνόλου των εγγράφων που υποβλήθηκαν στην εν λόγω Ηλεκτρονική Πύλη, μεταξύ αυτών και των προαναφερθεισών υπεύθυνων δηλώσεων κατ’ εξαίρεση από τον επικεφαλής αυτού, ολοκληρώθηκε “χωρίς σφάλματα”. Τέλος, τα πρωτότυπα των εν λόγω υπεύθυνων δηλώσεων είχαν ήδη συμπληρωθεί νομίμως ως προς όλα τα απαιτούμενα από το άρθ.15 παρ.7 του ν.4804/2021 στοιχεία και είχαν νομίμως θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής τους από καθένα από τους άνω τρεις υποψήφιους. Συγκεκριμένα, α) ο  Σπανός – Παπαγιάννης Αναστάσιος (Τάσος) του Νικολάου και της Δέσποινας είχε υπογράψει την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση στις 21.8.2023 και είχε θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής του αυθημερόν στο ΚΕΠ Ρόδου, β) η ΜΠΑΚΗ Ευαγγελία (Λίνα) του Ιωάννη και της Βικτωρίας είχε υπογράψει την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση στις 24.8.2023 και είχε θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής της αυθημερόν στο ΚΕΠ Ρόδου και γ) η ΓΚΙΝΗ Κοκκονιώ του Αντωνίου και της Ελένης είχε υπογράψει την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση στις 31.8.2023 και είχε θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής της αυθημερόν μέσω gov.gr. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποδεικνύεται ότι στην προκειμένη περίπτωση οι άνω υποψήφιοι κατέβαλαν την επιμέλεια του μέσου συνετού πολίτη κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς τους έχοντας νομίμως και εμπροθέσμως συντάξει τις προαναφερθείσες υπεύθυνες δηλώσεις τους με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους δηλώνοντας απερίφραστα με τον τρόπο αυτό ότι επιθυμούν να ασκήσουν το συνταγματικό δικαίωμα του εκλέγεσθαι (άρθ.29 παρ.1 του Σ), τις οποίες και “ανέβασαν” δια του επικεφαλής του συνδυασμού τους στην Ηλεκτρονική Πύλη Υποψηφιοτήτων, ως όφειλαν. Αντίθετα, η ίδια η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Πύλης Υποψηφιοτήτων δεν αναγνώρισε, αν και τούτο θα ήταν τεχνικά δυνατό στην περίπτωση που όντως συνέβαινε, ότι τα εν λόγω αρχεία των υπεύθυνων δηλώσεων ήταν εξαρχής κενά ή “χαλασμένα” καθόσον θα είχαν μηδενικό ως ελάχιστο μέγεθος (ήτοι kilobyte), οπότε το σύστημα θα μπορούσε να εμποδίζει το “ανέβασμά” τους και να εμφανίζει ενδεχομένως μήνυμα ότι το αρχείο που “ανέβηκε” έχει μέγεθος που υπολείπεται ορισμένων KB (ήτοι kilobyte) που αντιστοιχεί σε ένα ολοκληρωμένο αρχείο και ότι η υποβολή της υποψηφιότητας του υποψηφίου και αντίστοιχα του συνδυασμού πιθανόν να εμπεριέχει λάθη. Συγκεκριμένα, κατά την είσοδο και έλεγχο των υπεύθυνων δηλώσεων από τη Γραμματεία του παρόντος Πρωτοδικείου παρατηρήθηκε ότι το μέγεθος των εν λόγω αρχείων ήταν σαφώς μικρότερο από όλες τις λοιπές επισυναφθείσες υπεύθυνες δηλώσεις που “διαβάζονταν”, πλην όμως, η Ηλεκτρονική Πύλη Υποψηφιοτήτων δεν εντόπισε διαφορά στο μέγεθος των εν λόγω ηλεκτρονικά επισυναφθέντων αρχείων των υπεύθυνων δηλώσεων ούτε άλλη τυχόν εξαρχής πλημμέλειά τους και επέτρεψε στον εν λόγω συνδυασμό να ολοκληρώσει την υποβολή της υποψηφιότητάς του “χωρίς σφάλματα”. Εξάλλου, οι πλημμέλειες των προαναφερθέντων υπεύθυνων δηλώσεών τους, ήτοι το ότι “δεν ανέβηκαν” ολόκληρες ως κείμενα στην άνω Ηλεκτρονική Πύλη δεν αποκλείεται, κατά το ίδιο ως άνω αρμόδιο προς τούτο Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ΟΤΑ της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, να οφείλονται σε τεχνικές παραδρομές της Ηλεκτρονικής Πύλης Υποψηφιοτήτων που, σημειωτέον, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε αυτοδιοικητικές εκλογές (βλ. την υπ’ αριθμ. 849 και ΑΠ.65437/3.8.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών) και όχι απαραίτητα και αποκλειστικά σε σφάλμα των άνω υποψηφίων. Κατόπιν τούτων, το παρόν Δικαστήριο κρίνει ότι η προκειμένη περίπτωση μη ανακήρυξης των ως άνω τριών υποψηφίων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθ.315 ΚΠολΔ και ως εκ τούτου πρέπει η απόφαση αυτή να διορθωθεί αυτεπάγγελτα και να ανακηρυχθούν οι παραπάνω τρεις (03) υποψήφιοι του προαναφερθέντος συνδυασμού κατά τα άνω δηλωθέντα από τους ίδιους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

Περαιτέρω, στην ως άνω απόφαση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι λάθη, οφειλόμενα σε πρόδηλη παραδρομή καταρχάς τεχνική και κατόπιν κατά τη σύνταξη και καθαρογραφή της. Ειδικότερα:

1/ Η υποψήφια σύμβουλος στη δημοτική Κοινότητα ΡΟΔΟΥ του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ” ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΤΤΙΤΗ εσφαλμένα εμφανίζεται ως τέκνο του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – “ΡΑΦΑΗΛ”, αντί του ορθού ΓΕΩΡΓΙΟΥ – “ΓΑΒΡΙΗΛ”.

2/ Ο υποψήφιος σύμβουλος στη δημοτική Κοινότητα ΡΟΔΟΥ του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ” Ηρακλής Ποζατζίδης του Σάββα, εσφαλμένα εμφανίζεται ως “του ΣΑΒΒΑΣ” αντί του ορθού “του ΣΑΒΒΑ”.

3/ Ο υποψήφιος σύμβουλος στη δημοτική Κοινότητα ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ” ΘΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑ ΤΖΕΪΜΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ εσφαλμένα εμφανίζεται ως “ΤΖΕΙΜΣ” αντί του ορθού “του ΤΖΕΪΜΣ”.

4/ Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη δημοτική ενότητα ΡΟΔΟΥ του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας” ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ εσφαλμένα εμφανίζεται ως “του ΓΕΩΡΓΙΟΣ” αντί του ορθού “του ΓΕΩΡΓΙΟΥ”.

5/ Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη δημοτική ενότητα ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας” ΜΙΧΑΛΑΝΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ εσφαλμένα εμφανίζεται ως “του ΓΕΩΡΓΙΟΣ” αντί του ορθού “του ΓΕΩΡΓΙΟΥ”.

6/ Ο υποψήφιος σύμβουλος στη δημοτική Κοινότητα Βατίου του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας” ΚΑΛΑΠΟΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ εσφαλμένα εμφανίζεται ως “του ΣΠΥΡΙΔΩΝ” αντί του ορθού “του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ”.

7/ Ο υποψήφιος σύμβουλος στη δημοτική Κοινότητα Κοσκινού του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας” ΜΑΧΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ εσφαλμένα εμφανίζεται ως “του ΠΕΡΙΚΛΗΣ” αντί του ορθού “του ΠΕΡΙΚΛΗ”.

8/ Ο υποψήφιος σύμβουλος στη δημοτική Κοινότητα Μαριτσών του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ” ΜΠΙΛΙΑΣ ΘΑΡΡΕΝΟΣ εσφαλμένα εμφανίζεται ως “του ΙΩΑΝΝΗΣ” αντί του ορθού “του ΙΩΑΝΝΗ”.

9/ Ο υποψήφιος σύμβουλος στη δημοτική Κοινότητα Μασάρων του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό «ΕΝΑ – ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ – ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» ΔΕΒΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ εσφαλμένα εμφανίζεται ως “του ΣΠΥΡΙΔΩΝ” αντί του ορθού “του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ”.

10/ Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη δημοτική ενότητα ΑΤΑΒΥΡΟΥ του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» ΔΙΜΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ εσφαλμένα εμφανίζεται ως “του ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ” αντί του ορθού “του ΠΑΝΤΑΛΕΩΝΟΣ”.

11/ Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη δημοτική ενότητα ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ” ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ εσφαλμένα εμφανίζεται ως “του ΙΩΑΝΝΗΣ” αντί του ορθού “του ΙΩΑΝΝΗ”.

12/ Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη δημοτική ενότητα ΡΟΔΟΥ του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ”  ΠΑΛΗΚΑΡΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ εσφαλμένα εμφανίζεται ως “του ΓΕΩΡΓΙΟΣ” αντί του ορθού “του ΓΕΩΡΓΙΟΥ”.

13/ Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη δημοτική ενότητα ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ”  ΠΛΑΓΓΕΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ εσφαλμένα εμφανίζεται ως “του ΦΩΤΙΟΣ” αντί του ορθού “του ΦΩΤΙΟΥ”.

14/ Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη δημοτική ενότητα ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ” ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ εσφαλμένα εμφανίζεται ως “του ΠΕΤΡΟΣ” αντί του ορθού “του ΠΕΤΡΟΥ”.

15/ Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη δημοτική ενότητα ΙΑΛΥΣΟΥ του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ” ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ εσφαλμένα εμφανίζεται ως “του ΠΑΝΤΕΛΗΣ” αντί του ορθού “του ΠΑΝΤΕΛΗ”.

16/ Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη δημοτική ενότητα ΡΟΔΟΥ του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ”  ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ εσφαλμένα εμφανίζεται ως “του ΝΙΚΟΛΑΟΣ” αντί του ορθού “του ΝΙΚΟΛΑΟΥ”.

17/  Ο υποψήφιος σύμβουλος στη δημοτική Κοινότητα ‘Εμπωνα του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ” ΦΡΑΓΚΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ εσφαλμένα εμφανίζεται ως “του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” αντί του ορθού “του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ”.

18/ Ο υποψήφιος σύμβουλος στη δημοτική Κοινότητα Θεολόγου του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ” ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ εσφαλμένα εμφανίζεται ως “του ΣΤΑΥΡΟΣ” αντί του ορθού “του ΣΤΑΥΡΟΥ”.

19/ Η υποψήφια σύμβουλος στη δημοτική Κοινότητα Κοσκινού του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ” ΝΤΟΥΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ εσφαλμένα εμφανίζεται ως τέκνο του “ΣΠΥΡΙΔΩΝ”, αντί του ορθού “ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ”.

20/ Ο υποψήφιος σύμβουλος στη δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ” ΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ εσφαλμένα εμφανίζεται ως “του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ” αντί του ορθού “του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ”.

21/ Ο υποψήφιος σύμβουλος στη δημοτική Κοινότητα Μαλώνος του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ” ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ εσφαλμένα εμφανίζεται ως “του ΓΕΩΡΓΙΟΣ” αντί του ορθού “του ΓΕΩΡΓΙΟΥ”.

22/ Ο υποψήφιος σύμβουλος στη δημοτική Κοινότητα Μαριτσών του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ” ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ εσφαλμένα εμφανίζεται ως “του ΑΝΤΩΝΙΟΣ” αντί του ορθού “του ΑΝΤΩΝΙΟΥ”.

23/ Ο υποψήφιος σύμβουλος στη δημοτική Κοινότητα ΡΟΔΟΥ του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ” ΑΡΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ εσφαλμένα εμφανίζεται ως “του ΣΠΥΡΙΔΩΝ” αντί του ορθού “του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ”.

24/ Η υποψήφια σύμβουλος στη δημοτική Κοινότητα Ψίνθου του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ” ΜΠΡΟΚΟΥ ΔΙΚΑΙΑ εσφαλμένα εμφανίζεται ως τέκνο του “ΝΙΚΟΛΑΟΣ”, αντί του ορθού “ΝΙΚΟΛΑΟΥ”.

25/ Ο υποψήφιος πρόεδρος δημοτικής κοινότητας Ιστρίου με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ” ΜΙΚΚΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ εσφαλμένα εμφανίζεται ως τέκνο του “ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ”, αντί του ορθού “ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ”.

26/ Ο υποψήφιος πρόεδρος δημοτικής κοινότητας Λαχανιάς με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ” ΖΕΡΒΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ εσφαλμένα εμφανίζεται ως τέκνο του “του ΣΠΥΡΙΔΩΝ” αντί του ορθού “του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ”.

Κατόπιν τούτων, οι παραπάνω περιπτώσεις πρόδηλων λαθών πρέπει αυτεπάγγελτα να διορθωθούν κατ’ άρθ.315 ΚΠολΔ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, η παρούσα διορθωτική απόφαση πρέπει να σημειωθεί στο πρωτότυπο της απόφασης που διορθώνεται, κατ’ άρθρο 320 του ΚΠολΔ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ την υπ’ αριθμ. 8/10.9.2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), δυνάμει της οποίας ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί των υποψηφίων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και Προέδρων Κοινοτήτων και συμβούλων κοινοτήτων του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, για τις Δημοτικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023, ως εξής:

“ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους συνδυασμούς που θα συμμετέχουν στις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023, που θα διενεργηθούν για την εκλογή δημοτικών αρχών του Δήμου ΡΟΔΟΥ, Περιφερειακής Ενότητας ΡΟΔΟΥ, ήτοι υποψηφίων δημάρχων, δημοτικών συμβούλων, προέδρων κοινοτήτων και συμβούλων κοινοτήτων, του καθενός από τους συνδυασμούς, ως ακολούθως:

 

1. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ», με έμβλημα «Το έμβλημα του συνδυασμού περιγράφεται ως εξής: η λέξη ΛΑΪΚΗ και από κάτω η λέξη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και στα δεξιά τους υπάρχει παράσταση γαρυφάλλου με μίσχο και κλίση προς τα αριστερά. » στον οποίο περιλαμβάνονται ο/η ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι:

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)

1. ΑΛΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
2. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΑΤΑΒΥΡΟΥ)
3. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)
4. ΒΑΡΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
5. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
6. ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
7. ΓΙΑΝΝΕΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΡΟΔΟΥ)
8. ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
9. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΑΒΒΑ (ΡΟΔΟΥ)
10. ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ)
11. ΔΗΜΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
12. ΔΙΑΚΟΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΑΡΜΟΝΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ (ΚΑΜΕΙΡΟΥ)
13. ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
14. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
15. ΖΑΝΕΣΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΣΑΒΒΑ (ΑΦΑΝΤΟΥ)
16. ΖΟΥΡΟΥΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΓΑΒΡΙΗΛ (ΡΟΔΟΥ)
17. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
18. ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
19. ΚΑΚΑΛΕ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
20. ΚΑΛΠΑΚΙΩΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΘΕΟΦΑΝΗ (ΡΟΔΟΥ)
21. ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)
22. ΚΑΡΑΠΛΗ ΠΑΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΡΟΔΟΥ)
23. ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
24. ΚΑΣΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
25. ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
26. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
27. ΚΟΣΣΥΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΜΙΧΑΗΛ (ΡΟΔΟΥ)
28. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΘΕΑΝΩ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΛΙΝΔΙΩΝ)
29. ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
30. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΝΝΑ του ΦΙΛΗΜΩΝΑ (ΑΤΑΒΥΡΟΥ)
31. ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΡΟΔΟΥ)
32. ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΛΟΥΚΑ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
33. ΛΑΡΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΙΤΣΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΡΟΔΟΥ)
34. ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΦΑΝΤΟΥ)
35. ΜΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
36. ΜΑΝΩΛΙΑΚΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΜΕΙΡΟΥ)
37. ΜΟΣΧΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
38. ΜΠΑΡΜΠ ΔΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΦΕΡΝΑΝΤ ΤΖΕΡΑΡΝΤ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
39. ΜΠΑΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΦΑΝΤΟΥ)
40. ΜΠΕΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
41. ΜΠΙΜΠΑΣΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ (ΡΟΔΟΥ)
42. ΞΥΝΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΧΡΥΣΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
43. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
44. ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΔΙΤΣΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
45. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
46. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
47. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
48. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΡΟΔΟΥ)
49. ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)
50. ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΣΗΜΑΚΗ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
51. ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΛΑ) του ΑΓΓΕΛΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
52. ΠΙΖΑΝΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
53. ΠΟΤΗΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
54. ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
55. ΣΑΒΒΕΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
56. ΣΑΒΒΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
57. ΣΑΡΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)
58. ΤΕΡΛΟΓΚΟΥ ΦΑΙΔΡΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ (ΡΟΔΟΥ)
59. ΤΣΑΚΙΣΙΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ (ΡΟΔΟΥ)
60. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
61. ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ)
62. ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
63. ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΡΟΔΟΥ)
64. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΡΟΔΟΥ)
65. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
66. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΤΑΒΥΡΟΥ)
67. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
68. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΛΙΝΔΙΩΝ)
69. ΨΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΛΙΝΔΙΩΝ)

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Απολακκιάς)

1. ΚΟΥΠΑΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΣΑΒΒΑ
2. ΚΥΠΡΙΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
3. ΠΕΡΟΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Απόλλωνα)

1. ΠΙΝΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
3. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αρχαγγέλου)

1. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
2. ΖΑΝΕΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
3. ΝΤΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
4. ΡΟΥΣΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ του ΜΙΧΑΗΛ
5. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ασκληπιείου)

1. ΚΛΗΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3. ΠΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Γενναδίου)

1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
2. ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
3. ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Διμυλιάς)

1. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Κοσκινού)

1. ΑΝΔΡΙΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΧΑΡΗ
2. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
3. ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΕΙΡΗΝΗ του ΛΟΥΚΑ
4. ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Κρεμαστής)

1. ΔΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2. ΚΑΡΕΛΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ
3. ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
4. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ συζ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Κρητηνίας)

1. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΥΛΛΙΩ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ
3. ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΓΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Λαέρμων)

1. ΓΙΑΚΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Λάρδου)

1. ΚΑΖΗΛΙΕΡΗ ΦΑΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) του ΣΤΑΥΡΟΥ
3. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μαλώνος)

1. ΠΑΤΙΝΙΩΤΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΠΟΥΡΔΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μαριτσών)

1. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΑΒΒΑ
2. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Παραδεισίου)

1. ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ
2. ΘΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑ ΤΖΕΪΜΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
4. ΠΟΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΑΛΕΤΟΥ
5. ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Παστίδας)

1. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΜΠΟΥΓΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΜΠΟΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΑ
4. ΦΥΣΤΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Πυλώνος)

1. ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ
2. ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΕΤΡΟΥ
3. ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ρόδου)

1. ΒΑΓΓΕΛΗ ΣΠΡΕΣΑ του ΔΗΜΗΤΕΡ
2. ΒΕΡΓΑΔΗ ΠΕΤΡΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
3. ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΖΟΥΡΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΓΑΒΡΙΗΛ
5. ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
6. ΚΟΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7. ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
8. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9. ΛΕΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΜΙΧΑΗΛ
10. ΜΕΧΜΕΤ ΜΕΖΑΝ του ΑΛΗ
11. ΜΠΕΛΗΓΡΑΔΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
12. ΜΠΕΛΗΓΡΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
13. ΞΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
14. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
15. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
16. ΠΙΝΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17. ΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΣΑΒΒΑ
18. ΠΥΡΛΙΜΠΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
19. ΤΣΙΚΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
20. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Σορωνής)

1. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ συζ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΚΑΣΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑ ΕΛΕΝΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Φανών)

1. ΔΟΥΚΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ συζ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2. ΠΕΤΡΟΥΜΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
3. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ψίνθου)

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
3. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αρνίθας)

1. ΠΕΡΟΥΛΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Ιστρίου)

1. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Λαχανιάς)

1. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Μεσαναγρού)

1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Μονολίθου)

1. ΠΕΡΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΛΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Πλατανίων)

1. ΚΑΣΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΛΟΥΚΑ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Προφίλιας)

1. ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Σιάνων)

1. ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

 

2. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΕΝΑ – ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ – ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ», με έμβλημα «Το έμβλημα του συνδυασμού αποτελείται από τα κεφαλαία γράμματα Έψιλον, Νι (που εμπεριέχει μερικώς και το αριθμητικό ψηφίο 1) και Άλφα που σχηματίζουν όλα μαζί τη λέξη ΕΝΑ, η οποία ακολουθείται από τις λέξεις ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ και ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟΥ, οι οποίες αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα και απεικονίζονται είτε σε μαύρο, είτε σε λευκό φόντο.» στον οποίο περιλαμβάνονται ο/η ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι:

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)

1. ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΚΙΜΒΟ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
2. ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
3. ΑΥΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (ΒΑΛΑΝΤΗΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
4. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ (ΡΟΔΟΥ)
5. ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
6. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)
7. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ (ΛΙΝΔΙΩΝ)
8. ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΡΟΔΟΥ)
9. ΓΕΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
10. ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ (ΛΙΝΔΙΩΝ)
11. ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΜΟΣΧΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
12. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
13. ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
14. ΓΡΗΓΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
15. ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΡΟΔΟΥ)
16. ΔΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ (ΑΦΑΝΤΟΥ)
17. ΔΡΑΚΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΦΑΝΤΟΥ)
18. ΔΡΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
19. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΡΟΔΟΥ)
20. ΖΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΡΟΔΟΥ)
21. ΖΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
22. ΘΕΟΛΟΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
23. ΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΜΕΙΡΟΥ)
24. ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΒΑΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
25. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)
26. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΡΟΔΟΥ)
27. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΦΑΝΤΟΥ)
28. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
29. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)
30. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΗΣ) του ΣΑΒΒΑ (ΡΟΔΟΥ)
31. ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
32. ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
33. ΚΕΦΑΛΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ – ΜΕΛΕΝΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΜΕΙΡΟΥ)
34. ΚΙΑΖΙΜ ΜΕΜΝΟΥΝΕ του ΑΒΔΟΥΛ ΧΑΛΙΜ (ΡΟΔΟΥ)
35. ΚΙΕΚΚΑΣ ΚΑΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)
36. ΚΟΓΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
37. ΚΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΡΟΔΟΥ)
38. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΖΩΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΡΟΔΟΥ)
39. ΚΟΥΚΟΥ ΓΚΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
40. ΚΟΥΛΛΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
41. ΚΟΥΝΕΛΛΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
42. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΡΥΠΙΔΗ (ΡΟΔΟΥ)
43. ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
44. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ (ΡΟΔΟΥ)
45. ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ)
46. ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΡΟΔΟΥ)
47. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΦΑΝΤΟΥ)
48. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΙΩΣΗΦ (ΡΟΔΟΥ)
49. ΜΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
50. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ (ΡΟΔΟΥ)
51. ΜΑΝΩΛΑΓΚΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
52. ΜΑΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΜΑΡΙΝΑ) του ΠΑΣΧΑΛΗ (ΡΟΔΟΥ)
53. ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΡΟΔΟΥ)
54. ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗ ΔΙΚΑΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΤΑΒΥΡΟΥ)
55. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ (ΑΤΑΒΥΡΟΥ)
56. ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
57. ΜΟΡΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
58. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ (ΡΟΔΟΥ)
59. ΜΟΣΧΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΗ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)
60. ΜΠΑΔΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
61. ΜΠΑΡΜΠΑΛΗ ΘΑΡΡΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΦΑΝΤΟΥ)
62. ΜΠΟΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
63. ΜΠΡΙΣΝΟΒΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)
64. ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
65. ΝΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
66. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΑΣΗΣ) του ΗΛΙΑ (ΑΤΑΒΥΡΟΥ)
67. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ του ΕΥΓΕΝΙΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
68. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΑΚΗΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ)
69. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΛΗΜΗΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ)
70. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΛΟΥΚΑ (ΡΟΔΟΥ)
71. ΠΑΡΑΣΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ (ΠΑΡΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
72. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΡΟΔΟΥ)
73. ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
74. ΠΑΥΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΛΙΝΔΙΩΝ)
75. ΠΑΥΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΦΑΝΤΟΥ)
76. ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
77. ΠΟΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
78. ΣΑΒΒΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
79. ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΩΤΗ (ΛΙΝΔΙΩΝ)
80. ΣΚΑΝΔΑΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
81. ΣΠΑΝΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
82. ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΣΤΕΡΓΟΥ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
83. ΣΤΑΘΗ ΡΟΔΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (ΡΟΔΟΥ)
84. ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)
85. ΣΤΕΦΑΝΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
86. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
87. ΤΑΤΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΣΑΜΠΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
88. ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
89. ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
90. ΤΟΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
91. ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ (ΡΟΔΟΥ)
92. ΤΣΑΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
93. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΕΙΜΟΝΤ του ΜΙΧΑΗΛ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
94. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
95. ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
96. ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ (ΡΟΔΟΥ)
97. ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
98. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
99. ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
100. ΦΩΝΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
101. ΧΑΛΚΙΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΗΛΙΑ (ΛΙΝΔΙΩΝ)
102. ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΡΟΔΟΥ)
103. ΧΑΝΤΑΒΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ (ΑΦΑΝΤΟΥ)
104. ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
105. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
106. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΜΕΙΡΟΥ)
107. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΦΑΝΤΟΥ)
108. ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αγίου Ισιδώρου)

1. ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ
2. ΤΣΙΑΒΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
3. ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Απολακκιάς)

1. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΘΕΑΝΩ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
2. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
3. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΧΑΡΙΣΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Απόλλωνα)

1. ΑΝΔΡΕΕΒ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ
2. ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3. ΜΑΣΤΟΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αρχαγγέλου)

1. ΑΡΓΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΔΕΜΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ
3. ΔΕΜΕΛΟΥ ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ (ΣΤΕΛΛΑ) του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ
4. ΙΚΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5. ΜΑΛΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ
7. ΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
8. ΣΑΒΒΙΔΗ ΑΘΗΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
9. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
10. ΤΣΙΦΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
11. ΤΣΟΥΡΔΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
12. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΠΕΤΡΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αρχιπόλεως)

1. ΚΑΤΤΑΒΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΠΕΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αφάντου)

1. ΑΝΑΣΤΑΧΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΚΑΖΑΓΚΡΑΝΤΕ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΑΤΟΛΙΟΥ
4. ΚΑΡΑΖΙΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
6. ΛΟΓΓΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
7. ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8. ΜΟΣΧΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9. ΝΙΚΟΛΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10. ΠΟΥΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
11. ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΝΑΤΑΣΑ ΦΛΩΡΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βατίου)

1. ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΜΕΓΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Γενναδίου)

1. ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
2. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΜΑΝΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΗΛΙΑ
4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΑΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΠΙΚΟΥ ΜΙΧΑΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΤΑΦΙΛΑΪ ΜΕΡΙΛΝΤΑ του ΛΕΥΤΕΡ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Δαματρίας)

1. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΚΩΣΤΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΗΛΙΑ
4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ
5. ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Διμυλιάς)

1. ΓΙΟΡΔΑΜΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2. ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
3. ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Έμπωνα)

1. ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
2. ΚΟΛΙΑΔΗ ΑΝΤΖΕΛΑ ΜΑΡΙ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
3. ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5. ΠΕΧΛΕΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Θεολόγου)

1. ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΑΒΒΑ
2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΜΙΧΑΗΛ
3. ΜΠΟΥΛΑΦΕΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ιαλυσού)

1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
3. ΚΑΡΑΒΟΛΙΑ ΑΓΝΗ ΜΙΧΑΕΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ
4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΟΣΜΑ
5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
7. ΚΑΣΕΡΗ ΠΑΡΑΣΧΟΥΛΑ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ
8. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
9. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
10. ΛΟΙΖΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ
11. ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
12. ΜΠΑΛΗ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
13. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
14. ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
15. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ
16. ΤΑΒΕΡΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
17. ΤΣΙΝΤΑΡΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
18. ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καλαβάρδα)

1. ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΣΑΒΒΑ
2. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
4. ΡΟΔΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καλάθου)

1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΚΑΝΥΧΗ ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
3. ΜΕΛΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΙΣΑΑΚ
5. ΤΟΠΠΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΦΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καλυθιών)

1. ΓΑΛΑΤΑ ΠΑΓΩΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΖΑΝΝΑΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ
4. ΚΙΟΤΤΟΥ ΜΑΡΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΚΥΡΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
8. ΜΙΧΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ
9. ΜΟΣΧΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
10. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
11. ΣΕΦ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΣΑΜΗ
12. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Κατταβίας)

1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
2. ΚΑΡΑΟΣΜΑΝ ΚΕΜΑΛ του ΚΕΤΗΝ
3. ΜΟΥΓΚΡΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ
4. ΜΠΑΛΤΕΝΣΠΕΡΓΚΕΡ ΡΟΜΠΙΝ του ΜΑΡΤΙΝ
5. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΚΛΗΜΗ
6. ΠΟΚΚΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του ΣΑΒΒΑ
7. ΡΙΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Κοσκινού)

1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΔΕΛΗΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4. ΚΑΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
6. ΜΑΛΑΚΤΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8. ΜΑΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ
10. ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΗΝΑ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Κρεμαστής)

1. ΓΡΥΛΛΗ ΖΑΧΑΡΩ (ΡΟΥΛΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΔΙΑΚΟΥΛΑ ΦΑΙΔΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΚΑΛΑΓΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
5. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ
6. ΚΟΚΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
8. ΜΙΑΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
9. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10. ΠΑΤΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11. ΦΤΑΚΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΜΙΧΑΗΛ
12. ΦΩΤΗ ΡΑΦΑΕΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Κρητηνίας)

1. ΖΙΓΡΟΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
4. ΠΑΠΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
5. ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Λαέρμων)

1. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΑΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΒΑΣΩ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΗΛΙΑ
3. ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
5. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Λάρδου)

1. ΚΑΡΑΠΕΤΙΔΟΥ ΠΡΑΣΣΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ του ΡΟΝΤΙΩΝ
2. ΚΑΦΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΤΣΟΥΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Λίνδου)

1. ΔΙΑΚΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ (ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ) του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
2. ΛΑΜΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3. ΜΟΥΣΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΜΠΑΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΠΡΑΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΓΑΘΟΚΛΗ
6. ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΑΒΒΑ
7. ΤΡΙΜΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
8. ΨΑΡΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑ ΦΑΙΔΡΑ του ΑΝΔΡΕΑ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μαλώνος)

1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΜΜΥΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΚΟΠΕΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΜΟΣΧΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΗ
4. ΜΟΣΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΗ
5. ΣΚΥΛΛΑΡΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΧΙΝΤΖΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μαριτσών)

1. ΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΚΛΗ
2. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
3. ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
4. ΚΑΝΔΙΝΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΜΙΚΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΜΠΑΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μασάρων)

1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΤΑΥΡΙΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΔΕΒΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
4. ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΣΠΑΝΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ (ΤΣΑΜΠΙΚΕΛΟΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΥΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΙΩΑΝΝΗ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Παραδεισίου)

1. ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΜΑΛΙΩΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΝΕΣΦΥΓΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΤΣΕΝΤΖΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Παστίδας)

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΜΠΙΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΠΑΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚ) του ΙΟΡΔΑΝΗ
5. ΣΠΑΡΤΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6. ΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Πυλώνος)

1. ΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ
2. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΦΛΟΥΡΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
3. ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
5. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΕΡΓΟΥ
6. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ρόδου)

1. ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ (ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ
4. ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΜΟΣΧΟΥ
5. ΔΕΡΜΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ
6. ΕΚΙΝΕ ΕΙΤΙΛΑ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) του ΦΙΛΙΠ
7. ΖΗΦΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ
8. ΖΗΦΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
9. ΚΑΛΑΦΑΤΑ ΜΕΒΛΟΥΝΤΕ (ΕΜΥ) του ΜΟΥΣΤΑΦΑ
10. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) του ΑΝΔΡΕΑ
11. ΚΑΡΔΟΥΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΥΣΑΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
12. ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
13. ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
14. ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
15. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ
16. ΜΑΖΑΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
17. ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
18. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
19. ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
20. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
21. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
22. ΠΑΝΑΓΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
23. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
24. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
25. ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
26. ΣΑΛΑΧΟΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΑΤΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
27. ΣΑΡΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
28. ΦΙΡΟΓΛΑΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
29. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
30. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΣΚΕΥΟΥ
31. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
32. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
33. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΚΟΝΔΥΛΩ (ΛΙΤΣΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
34. ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
35. ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ
36. ΨΑΓΡΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
37. ΨΑΡΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΥΜΕΩΝ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Σαλάκου)

1. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ
2. ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
4. ΠΕΖΟΥΒΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΗΛΙΑ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Σορωνής)

1. ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
2. ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
4. ΜΑΧΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΡΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΜΟΥΣΤΟΥΧΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
6. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
7. ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΑΚΗΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
8. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΠΑΓΚΑΛΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Φανών)

1. ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
2. ΜΠΑΛΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3. ΜΠΑΡΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ψίνθου)

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
2. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ
5. ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΘΑΡΡΕΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΦΩΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
7. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Ιστρίου)

1. ΚΑΖΩΝΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΧΩΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Λαχανιάς)

1. ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Μεσαναγρού)

1. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Μονολίθου)

1. ΚΟΝΙΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Πλατανίων)

1. ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΕΤΟΥΛΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Σιάνων)

1. ΛΕΦΤΟΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ

 

3. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας», με έμβλημα «Κύκλος, εντός του οποίου υπάρχουν 4 τεταρτημόρια χρωμάτων πορτοκαλί, πράσινο, μπλε και μωβ, στο κέντρο του οποίου (κύκλου) απεικονίζονται έξι (6) ανθρώπινες φιγούρες (γυναίκες – άντρες – παιδιά) και ένα ζωάκι. Κάτω από τον κύκλο αναγράφεται το όνομα του συνδυασμού “ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ”, με κεφαλαία γράμματα, μπλε χρώματος και ακολουθούν στην επόμενη γραμμή οι λέξεις με μικρά και καλλιγραφικά γράμματα “Για το νησί μας”, χρώματος πορτοκαλί. Στην επόμενη γραμμή αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου δημάρχου του συνδυασμού “Νικόλαος Γερονικόλας”, με μικρά γράμματα,  μπλε χρώματος και στην τελευταία γραμμή αναγράφονται οι λέξεις “ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ”,  με κεφαλαία γράμματα, χρώματος μπλε .» στον οποίο περιλαμβάνονται ο/η ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ, ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι:

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
2. ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
3. ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)
4. ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
5. ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΤΑΒΥΡΟΥ)
6. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΚΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
7. ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ (ΡΟΔΟΥ)
8. ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
9. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
10. ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΦΑΝΤΟΥ)
11. ΒΙΤΣΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
12. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΡΟΔΟΥ)
13. ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
14. ΔΑΣΑΚΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
15. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
16. ΔΙΑΚΟΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΣΑΛΛΥ) του ΑΝΕΣΤΗ (ΛΙΝΔΙΩΝ)
17. ΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
18. ΔΙΑΚΟΣΤΕΡΓΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
19. ΔΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΦΑΝΤΟΥ)
20. ΔΙΜΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΑΝΤΑΛΕΩΝΟΣ (ΑΤΑΒΥΡΟΥ)
21. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΛΙΝΔΙΩΝ)
22. ΖΑΜΟΥΖΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
23. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΡΟΔΟΥ)
24. ΖΑΦΕΙΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ (ΑΦΑΝΤΟΥ)
25. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΑΝΙΑ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
26. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
27. ΘΑΡΡΕΝΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΡΑΦΑΗΛ του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΛΙΝΔΙΩΝ)
28. ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
29. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
30. ΚΑΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ (ΚΙΚΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ)
31. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ (ΛΙΝΔΙΩΝ)
32. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΕΡΓΟΥ (ΚΑΜΕΙΡΟΥ)
33. ΚΑΛΑΠΟΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ (ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ)
34. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ (ΡΟΔΟΥ)
35. ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
36. ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗΣ ΚΑΝΤΡΗ του ΜΕΜΕΤ (ΡΟΔΟΥ)
37. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)
38. ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)
39. ΚΑΡΑΟΣΜΑΝ ΓΙΟΥΣΟΥΦ του ΙΜΠΡΑΗΜ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
40. ΚΑΡΑΟΣΜΑΝ ΜΕΛΕΧ (ΜΕΛΙΝΑ) του ΜΠΑΣ-ΑΡΗ (ΡΟΔΟΥ)
41. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
42. ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΝΟΥΝΟΣ) του ΜΙΧΑΗΛ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
43. ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΣ ΜΗΝΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΛΙΝΔΙΩΝ)
44. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
45. ΚΑΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)
46. ΚΛΟΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
47. ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗ ΝΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
48. ΚΟΥΦΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
49. ΚΡΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
50. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
51. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
52. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
53. ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
54. ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΡΟΔΟΥ)
55. ΜΑΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
56. ΜΑΛΩΤΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
57. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΡΟΔΟΥ)
58. ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) του ΔΑΜΙΑΝΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
59. ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
60. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
61. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
62. ΜΕΛΑΚΗ ΔΑΝΑΗ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
63. ΜΙΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΑΦΑΝΤΟΥ)
64. ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
65. ΜΙΧΑΛΑΝΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
66. ΜΟΝΤΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΦΑΝΤΟΥ)
67. ΜΟΣΚΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
68. ΜΠΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
69. ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
70. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
71. ΜΠΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ (ΑΦΑΝΤΟΥ)
72. ΜΠΑΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
73. ΝΕΤΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
74. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
75. ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΡΟΔΟΥ)
76. ΝΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)
77. ΠΑΓΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
78. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΜΕΙΡΟΥ)
79. ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΡΟΔΟΥ)
80. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
81. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
82. ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΗΤΑ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
83. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ (ΑΝΘΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
84. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ (ΑΦΑΝΤΟΥ)
85. ΠΑΠΠΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
86. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)
87. ΠΑΤΤΑ ΦΙΛΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
88. ΠΛΕΥΝΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ (ΡΟΔΟΥ)
89. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
90. ΡΕΝΤΖΕΠΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
91. ΣΑΒΒΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΤΑΒΥΡΟΥ)
92. ΣΑΒΒΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
93. ΣΑΪΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
94. ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)
95. ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΦΑΝΤΟΥ)

96. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
97. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
98. ΤΟΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΡΟΔΟΥ)
99. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
100. ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ (ΜΕΝΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
101. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ)
102. ΤΣΑΛΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
103. ΦΕΓΓΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΑΒΒΑ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
104. ΦΛΕΒΑΡΗ ΧΑΡΙΣΤΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)
105. ΦΛΟΚΚΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
106. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΩ του ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
107. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΛΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
108. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
109. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΚΑΜΕΙΡΟΥ)
110. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
111. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΡΟΔΟΥ)

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αγίου Ισιδώρου)

1. ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΒΟΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΣΑΒΒΑ
3. ΚΑΛΑΕΝΤΖΗ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
5. ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΦΩΤΗ
6. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΑΒΒΑ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Απολακκιάς)

1. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2. ΛΕΡΓΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΣΑΒΒΑ
3. ΜΑΛΑΜΟΥ ΔΑΦΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΜΑΡΑΝΤΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Απόλλωνα)

1. ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2. ΠΙΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
3. ΠΙΣΣΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ
4. ΤΣΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αρχαγγέλου)

1. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
4. ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΩΝΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ
5. ΝΤΑΚΑ ΡΑΦΑΕΛΑ ΕΥΤΕΡΠΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
6. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ
7. ΠΟΜΠΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
8. ΡΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
9. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
10. ΤΣΑΚΙΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΚΟΚΩΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
12. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
13. ΨΑΘΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αρχιπόλεως)

1. ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΘΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΠΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΛΑΣΤΟΥ
4. ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5. ΧΑΝΔΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ασκληπιείου)

1. ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΠΕΘΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΣΤΟΥΠΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ
7. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΕΡΓΙΟΥ
8. ΧΡΥΣΑΦΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΑΡΡΕΝΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αφάντου)

1. ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
4. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΚΑΣΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
7. ΜΙΓΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
8. ΜΟΝΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
9. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΣΑΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βατίου)

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ του ΣΑΒΒΑ
2. ΚΑΛΑΠΟΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
3. ΚΑΛΑΠΟΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Γενναδίου)

1. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
3. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΣΗΦ
4. ΜΑΡΑΣΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΜΗΝΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Δαματρίας)

1. ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΠΑΝΑΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
5. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
6. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
7. ΠΗΔΙΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ
8. ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Διμυλιάς)

1. ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2. ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
3. ΓΙΟΡΔΑΜΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4. ΘΥΡΙΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
7. ΤΣΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
8. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Έμπωνα)

1. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΔΙΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΘΑΡΕΝΟΥ ΜΑΝΩΛΙΤΣΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
4. ΜΠΑΛΑΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Θεολόγου)

1. ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΑΜΣ του ΜΙΧΑΗΛ
3. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ
4. ΤΣΑΛΩΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ιαλυσού)

1. ΑΣΔΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΒΛΑΧΟΥ ΦΑΒΙΑ (ΦΙΒΗ) του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
3. ΙΣΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
4. ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΚΟΡΥΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΝΑΗ του ΦΩΤΗ
6. ΜΠΡΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
8. ΠΙΛΑΤΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΜΙΧΑΗΛ
9. ΠΙΡΑ ΙΡΕΝΑ του ΜΠΛΕΡΙΜ
10. ΠΟΛΛΕΖΕΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
11. ΣΚΟΥΛΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
12. ΤΡΕΝΤΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΝΕΛΑ του ΓΙΩΡΓΟ
13. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
15. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΙΣ του ΜΙΧΑΗΛ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καλάθου)

1. ΓΕΡΟΚΟΥΝΑ ΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ
2. ΠΑΚΚΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
3. ΠΑΥΛΑΚΑΣ ΣΑΜ του ΠΑΥΛΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καλυθιών)

1. ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ
2. ΓΙΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΓΡΗΓΟΡΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ
4. ΚΕΥΓΑΔΙΟΥ ΣΑΒΒΟΥΛΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
5. ΚΙΟΤΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ
6. ΝΙΚΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΡΓΟΥ
7. ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ
8. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΝΑ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
9. ΡΟΔΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ του ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ
11. ΣΙΑΡΜΠΑ ΑΡΓΥΡΩ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
12. ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Κατταβίας)

1. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ του ΣΑΒΒΑ
2. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Κοσκινού)

1. ΙΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΜΑΧΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ
3. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
4. ΠΙΛΑΤΕΡΗ ΜΑΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
5. ΡΟΔΙΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΖΩΟΠΗΓΗ του ΜΙΧΑΗΛ
6. ΦΛΟΚΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Κρεμαστής)

1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2. ΔΙΑΚΑΝΘΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΑΝΘΟΥ
3. ΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ
4. ΜΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ
5. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
6. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Κρητηνίας)

1. ΚΟΥΤΣΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
2. ΜΑΚΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΠΑΤΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4. ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Λάρδου)

1. ΑΓΡΙΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
2. ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
4. ΚΑΝΤΙΜΟΙΡΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΠΑΣΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ
6. ΠΑΧΟΥ ΣΕΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μαλώνος)

1. ΚΑΚΚΑΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΑΒΒΑ
2. ΠΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
3. ΦΡΑΓΚΙΝΗΣ ΕΝΡΙΚΟ του ΜΑΡΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μαριτσών)

1. ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
2. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΛΟΛΑΚΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ
4. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΜΠΕΛΕΓΡΗ ΜΟΣΧΟΥΛΑ του ΗΛΙΑ
6. ΤΥΜΠΑΝΑΡΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
7. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μασάρων)

1. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Παραδεισίου)

1. ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
2. ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
3. ΚΟΥΚΙΑΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΝΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
5. ΣΑΟΥΛΙΔΗ ΠΩΛΙΝΑ του ΜΙΡΤΣΑ
6. ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
7. ΤΣΙΡΟΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Παστίδας)

1. ΑΜΑΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΜΟΣΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΓΚΟΥΣΤΙΝΟΥ
3. ΚΑΛΛΙΓΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
5. ΠΟΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΦΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Πυλώνος)

1. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ
3. ΣΑΒΒΑ ΑΝΤΖΕΛΑ του ΑΝΤΡΕΙ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ρόδου)

1. ΑΓΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
4. ΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
5. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ
6. ΓΙΑΝΟΥΛΙ ΝΕΚΤΑΡΙΟ του ΑΝΤΩΝ
7. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
8. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗ ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
9. ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10. ΚΑΚΟΥΡΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
12. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
13. ΚΑΡΑΠΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ
14. ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
15. ΚΕΛΕΣ ΟΓΛΟΥ ΧΕΡΙΦΕ του ΕΜΒΕΡ
16. ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
17. ΚΟΥΤΟΥΝΗ ΦΛΩΡΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
18. ΚΥΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ του ΖΑΙΜΜ
19. ΚΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
20. ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
21. ΜΑΓΙΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
22. ΜΗΤΣΙΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
23. ΜΗΤΣΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
24. ΜΠΙΠΕΡΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ του ΧΑΣΑΝ
25. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
26. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
27. ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΠΑΥΛΟΥ
28. ΣΒΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
29. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
30. ΤΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
31. ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΥ ΔΙΚΑΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
32. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
33. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
34. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Σαλάκου)

1. ΜΑΡΙΕΤΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΤΡΟΥΛΛΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Σορωνής)

1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΡΓΟΥΛΛΑ (ΣΕΡΤΖΙΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
5. ΣΑΡΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Φανών)

1. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
2. ΖΙΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3. ΖΟΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
5. ΚΑΛΟΥΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΘΕΑ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ
6. ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
7. ΣΚΛΑΒΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ
8. ΣΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΑΚΩΒΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ψίνθου)

1. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αρνίθας)

1. ΧΑΡΤΕΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Ιστρίου)

1. ΚΟΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Λαχανιάς)

1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Μεσαναγρού)

1. ΜΑΡΑΣΙΩΤΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΘΩΜΑ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Μονολίθου)

1. ΘΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Πλατανίων)

1. ΚΑΤΣΙΔΩΝΗ ΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
2. ΠΕΤΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΕΡΓΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Προφίλιας)

1. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Σιάνων)

1. ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΖΩΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

4. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ», με έμβλημα «μπλε, σμαραγδί, πορτοκαλί και άσπρο Εικαστικό στοιχείο: Το κάστρο που αντιπροσωπεύει την ιστορία της Ρόδου και την δύναμη Χαρακτηριστικά: δυναμισμός-ισχύς, σύγχρονη εικόνα» στον οποίο περιλαμβάνονται ο/η ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι:

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)

1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ)
2. ΑΝΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΕΛΕΤΙΟΣ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
3. ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
4. ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ (ΝΙΤΣΑ) του ΣΑΒΒΑ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
5. ΑΡΦΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
6. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
7. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)
8. ΓΕΡΟΝΤΑ ΒΙΚΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)
9. ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
10. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
11. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΦΑΝΤΟΥ)
12. ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
13. ΓΙΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
14. ΓΛΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ (ΡΟΔΟΥ)
15. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΡΟΔΟΥ)
16. ΔΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
17. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΡΟΔΟΥ)
18. ΔΙΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)
19. ΔΟΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ (ΑΦΑΝΤΟΥ)
20. ΔΡΑΚΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ (ΡΟΔΟΥ)
21. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΡΟΔΟΥ)
22. ΖΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΜΕΧΜΕΤ του ΑΡΙΦ (ΡΟΔΟΥ)
23. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ)
24. ΖΙΩΓΟΥ ΜΑΝΘΑ του ΦΩΤΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
25. ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΑΦΑΝΤΟΥ)
26. ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
27. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
28. ΚΑΒΑΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΦΑΝΤΟΥ)
29. ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
30. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
31. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΡΟΔΟΥ)
32. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ (ΡΟΔΟΥ)
33. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΡΟΔΟΥ)
34. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ ) του ΙΩΑΝΝΗ (ΡΟΔΟΥ)
35. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
36. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
37. ΚΑΤΙΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
38. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
39. ΚΙΑΧΑΓΙΑ ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΣΥΜΕΩΝ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)
40. ΚΟΡΔΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΓΕΝΙΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
41. ΚΟΡΡΕ ΑΝΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
42. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΛΙΝΔΙΩΝ)
43. ΚΥΖΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
44. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ (ΔΩΡΟΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
45. ΚΩΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΣΠΥΡΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
46. ΛΟΓΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΦΑΝΤΟΥ)
47. ΛΟΡΕΝΖΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
48. ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΜΙΧΑΗΛ (ΡΟΔΟΥ)
49. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ (ΑΤΑΒΥΡΟΥ)
50. ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΡΟΔΟΥ)
51. ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
52. ΜΙΧΑΗΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ (ΡΟΔΟΥ)
53. ΜΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ (ΙΑΛΥΣΟΥ)

54. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
55. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΗΝΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
56. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
57. ΝΤΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΡΟΔΟΥ)
58. ΟΙΚΟΥΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)
59. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
60. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ)
61. ΠΑΛΗΚΑΡΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
62. ΠΑΛΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
63. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) του ΣΑΒΒΑ (ΡΟΔΟΥ)
64. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ     (ΚΑΜΕΙΡΟΥ)
65. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΝΕΣΣΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΛΙΝΔΙΩΝ)
66. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ (ΛΙΝΔΙΩΝ)
67. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΒΕΝΤΕΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
68. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΑΦΑΝΤΟΥ)
69. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
70. ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
71. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
72. ΠΑΤΤΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΚΙΚΗ) του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
73. ΠΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
74. ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ (ΑΤΑΒΥΡΟΥ)
75. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)
76. ΠΙΖΗΜΟΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
77. ΠΛΑΓΓΕΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)
78. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΙΛΗΜΩΝ (ΡΟΔΟΥ)
79. ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΦΑΝΤΟΥ)
80. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΑΚΗΣ) του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
81. ΠΟΤΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
82. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
83. ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΥΜΑΡΧΩΝ (ΛΙΝΔΙΩΝ)
84. ΣΑΡΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΚΕΥΟΥ (ΚΑΜΕΙΡΟΥ)
85. ΣΕΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
86. ΣΙΓΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
87. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΛΑΣΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
88. ΣπανΟς – ΠαπαγιΑννης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΦΑΝΤΟΥ)

89. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
90. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
91. ΣΤΕΡΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
92. ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΤΕΛΗ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
93. ΤΑΒΕΡΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
94. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΚΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
95. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
96. ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
97. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΙΑΛΥΣΟΥ)
98. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
99. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
100. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΤΑΒΥΡΟΥ)
101. ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
102. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
103. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΤΕΡΗΣ) του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
104. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)
105. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
106. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΛΙΝΔΙΩΝ)
107. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ (ΜΕΝΗ) του ΜΙΧΑΗΛ (ΡΟΔΟΥ)
108. ΧΟΣΑΔΑΣ ΝΕΙΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΡΟΔΟΥ)
109. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΚΑΜΕΙΡΟΥ)
110. ΨΕΛΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΡΟΔΟΥ)
111. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΟΣΧΟΥ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αγίου Ισιδώρου)

1. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΔΙΑΚΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΚΙΑΟΥΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΡΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5. ΠΑΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
6. ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΗΤΑ
7. ΣΑΡΔΕΛΛΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Απολακκιάς)

1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΝΑΚΚΑ – ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6. ΞΟΥΛΕΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
7. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΑΒΒΑ
8. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΑΛΕΞΙΑ (ΚΑΜΠΟΥΡΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Απόλλωνα)

1. ΙΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
2. ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΣΥΡΙΜΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
6. ΣΩΠΑΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
7. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ
8. ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αρχαγγέλου)

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
2. ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4. ΚΑΠΙΤΑΝΟΣ ΝΤΙΕΓΚΟ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
5. ΚΟΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΚΟΣΚΙΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8. ΠΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ
9. ΠΕΤΡΑΛΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ
10. ΠΟΛΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
11. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
12. ΠΟΜΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΑΡΑΝΤΗ
13. ΣΑΡΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αρχιπόλεως)

1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ
2. ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΦΙΛΗΜΩΝ
4. ΣΦΗΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ
5. ΣΦΗΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
7. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΦΛΕΒΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ασκληπιείου)

1. ΓΕΩΡΓΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΚΟΥΓΚΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ
3. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΠΑΠΠΑ ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ του ΟΔΥΣΣΕΑ
6. ΣΑΛΑΜΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΑΡΑΝΤΗ
7. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΡΕΚΟ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
8. ΤΣΙΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αφάντου)

1. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΖΩΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΚΑΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ
3. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΛΟΠΕΖ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
5. ΛΑΜΠΟΝΙΚΟΥ ΟΛΓΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΜΑΛΩΝΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
8. ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
9. ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
10. ΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
11. ΠΕΛΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
12. ΧΑΡΤΕΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
13. ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βατίου)

1. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ
2. ΓΙΑΝΤΣΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3. ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΝΙΚΗ (ΘΕΩΝΗ) του ΜΙΧΑΗΛ
4. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΜΑΝΩΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6. ΜΙΧΕΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
7. ΠΑΠΑΔΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
8. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Γενναδίου)

1. ΑΚΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΛΕΥΤΕΡΗ
3. ΚΩΣΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΜΙΧΑΗΛ
4. ΜΑΚΡΥΛΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΗΛΙΑ
5. ΜΑΝΙΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
6. ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΣΚΕΥΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
7. ΣΟΚΟΡΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
8. ΨΑΓΡΕΛΛΗ ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ (ΧΡΥΣΟΥΛΑ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Δαματρίας)

1. ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
2. ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΜΠΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΜΠΑΡΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ
5. ΣΑΡΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6. ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΡΓΥΡΗ του ΙΩΑΝΝΗ
7. ΦΡΟΥΜΗ ΑΝΝΑ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ
8. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Διμυλιάς)

1. ΓΕΩΡΓΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΕΡΓΑ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
3. ΘΥΡΙΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ
4. ΚΩΣΤΑ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΜΠΑΚΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΤΟΜΑΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ
8. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Έμπωνα)

1. ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ
2. ΖΗΣΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
4. ΜΠΑΡΚΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ
5. ΣΚΟΝΤΡΑΝΗ ΜΙΓΚΕΝΑ του ΣΩΤΗΡ
6. ΦΡΑΓΚΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
7. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ
8. ΧΡΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Θεολόγου)

1. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΚΑΡΙΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
3. ΚΥΡΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
5. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΠΙΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
7. ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
8. ΣΤΑΥΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ιαλυσού)

1. ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ
2. ΓΙΑΛΛΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΓΙΑΡΙΜΑΓΑ ΝΤΕΝΙΖ του ΜΕΧΜΕΤ
4. ΖΑΜΑΝΤΑΚΗ ΤΑΛΙΕ του ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ
5. ΚΑΚΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
6. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
7. ΚΑΛΟΨΥΧΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΣΤΕΡΓΟΥ
8. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
9. ΚΑΡΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
10. ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΠΙΛΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11. ΚΟΥΓΚΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΙΜΩΝΑ
12. ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
13. ΚΟΥΦΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
14. ΛΥΚΟΠΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΗΛΙΑ
15. ΜΙΧΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
16. ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΕΡΜΙΟΝΗ (ΕΡΜΙΝΑ) του ΜΙΧΑΗΛ
17. ΜΩΡΑΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ
18. ΝΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
19. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΘΑΝΑΣΗ
20. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΝΙΚΗΤΑ ΜΙΧΑΗΛ
21. ΠΕΤΡΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΠΕΧΙΒΕ ΔΕΛΟΥΔΗ ΧΡΥΣΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
23. ΡΟΔΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
24. ΣΑΧΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ
25. ΤΣΑΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΘΟΔΩΡΗ
26. ΧΑΝΔΑΚΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ
27. ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΝΕΖΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΜΑ
28. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καλαβάρδα)

1. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ
4. ΚΑΤΣΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΑΒΒΑ
6. ΞΑΝΘΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΣΚΛΑΒΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καλάθου)

1. ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΕΛΛΗΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΚΑΝΥΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΛΟΥΚΑΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5. ΣΩΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΤΣΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
7. ΧΑΛΙΛΙ ΑΝΤΖΕΛΑ του ΑΝΤΩΝ
8. ΨΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καλυθιών)

1. ΓΡΗΓΟΡΑ – ΦΛΕΒΑΡΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΗΛΙΑ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΕΥΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΚΑΖΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
4. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΚΙΟΤΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΚΟΥΦΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΚΩΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΑΒΒΑ
8. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΕΡΓΟΥ
9. ΜΑΝΙΑ ΒΑΓΙΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
10. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΚΑΤΙΝΑ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
11. ΤΑΧΡΑΜΑΝΗ ΣΕΒΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12. ΤΣΙΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΜΙΧΑΗΛ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Κατταβίας)

1. ΒΑΖΑΝΕΛΛΗ ΑΓΛΑΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΓΕΡΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ
3. ΚΑΤΣΙΜΙΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4. ΚΟΥΦΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΚΟΥΦΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
6. ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
7. ΠΕΤΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
8. ΡΙΖΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Κοσκινού)

1. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2.  ΓΚΙΝΗ ΚΟΚΚΟΝΙΩ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

3. ΔΡΑΚΑΚΗ ΓΙΟΥΡΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΛΗ
4. ΔΡΑΚΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
5. ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΚΟΥΛΛΟΥΡΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΜΑΝΩΛΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
8. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΦΩΤΙΟΥ
9. ΝΤΟΥΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
10. ΠΑΡΑΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ του ΛΟΥΚΑ
11. ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
12. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
13. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Κρεμαστής)

1. ΖΕΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
3. ΜΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΜΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΑΒΒΑ
5. ΠΑΜΠΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΜΙΧΑΗΛ
6. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
7. ΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
8. ΠΟΔΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
9. ΣΜΑΡΑΓΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ
10. ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
11. ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ
12. ΤΣΙΚΡΙΤΣΑΚΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ (ΜΕΝΗ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
13. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΠΡΙ) του ΜΙΧΑΗΛ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Κρητηνίας)

1. ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΣΥΛΒΗ) του ΣΤΕΡΓΟΥ
3. ΔΙΑΚΟΥΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΚΟΤΖΙΟΝΙ ΕΝΙΑΝΤΑ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ
5. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
6. ΜΑΜΜΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΜΑΡΙΕΤΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Λαέρμων)

1. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΕΣΤΗ
3. ΚΑΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΑΒΒΑ
6. ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
7. ΠΟΝΗΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8. ΣΑΒΒΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Λάρδου)

1. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΓΚΑΦΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΚΑΒΑΛΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΚΑΝΤΙΜΟΙΡΗ ΦΛΩΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
7. ΚΟΥΚΟΥΒΑΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
8. ΜΟΣΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Λίνδου)

1. ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
2. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
3. ΚΟΥΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΛΟΥΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5. ΜΕΛΕΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7. ΤΣΑΚΩΓΙΑ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μαλώνος)

1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ
2. ΜΟΥΣΤΑΚΕΛΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΝΤΟΛΓΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ
4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΓΑΛΑΝΟΣ) του ΠΕΤΡΟΥ
5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
6. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
7. ΣΚΟΡΔΑ ΚΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
8. ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μαριτσών)

1. ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
2. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΚΡΟΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
4. ΛΟΛΑΚΗ ΧΑΡΙΣΤΟΥΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
6. ΜΠΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΜΠΙΛΙΑΣ ΘΑΡΡΕΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
8. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μασάρων)

1. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΓΙΩΡΓΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ
3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
4. ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΣΑΒΒΑ
5. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΤΡΙΑΝΤΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΕΡΓΟΥ
7. ΦΩΤΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Παραδεισίου)

1. ΑΝΤΩΝΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΖΕΡΒΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ
3. ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
4. ΚΛΑΔΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5. ΜΕΣΤΟΥΣΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
7. ΣΟΡΩΝΙΑΤΗΣ ΛΟΙΖΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
8. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
9. ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΣΤΕΡΓΑΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΤΕΡΓΟΥ
10. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11. ΦΩΤΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12. ΧΑΣΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
13. ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΖΑΦΕΙΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Παστίδας)

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ
3. ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
4. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΑΪΚ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΜΟΣΧΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
7. ΜΟΣΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
8. ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
9. ΡΑΜΦΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
10. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ
11. ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
12. ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
13. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΜΠΕΤΤΥ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Πυλώνος)

1. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΚΑΡΑΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΚΑΡΑΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΡΑΦΑΗΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
4. ΚΑΡΑΜΑΡΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5. ΚΟΥΡΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
6. ΜΑΓΚΑΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
7. ΜΙΓΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8. ΦΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ρόδου)

1. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΖΑΧΑΡΙΑ
2. ΑΙΒΑΖΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΣΕΡΓΙΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΑΡΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
5. ΑΤΤΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ
6. ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΗΛΙΑ
7. ΓΚΑΣΙΑΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ) του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
8. ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
9. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10. ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΛΟΡΕΝΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΛΙΛΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
11. ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12. ΚΑΣΕΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13. ΚΑΦΤΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
14. ΚΕΛΕΣ  ΟΓΛΟΥ ΣΟΥΚΡΗ του ΣΕΦΚΕΤ
15. ΚΟΥΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ
16. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΓΗΣ ) του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
17. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
18. ΜΑΛΛΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
19. ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ) του ΜΙΧΑΗΛ
20. ΜΠΑΖΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
21. ΜΠΑΛΗ ΖΩΟΠΗΓΗ του ΜΙΧΑΗΛ
22. ΜΠΕΛΙΓΡΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
23. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ
24. ΠΥΘΑΡΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
25. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ (ΑΛΜΠΕΡΤ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
26. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
27. ΣΚΙΑΘΙΤΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
28. ΣΟΦΙΛΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
29. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
30. ΤΣΙΜΕΤΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗΣ
31. ΦΤΑΚΛΑ ΖΩΟΠΗΓΗ (ΖΩΗ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
32. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
33. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ
34. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΗΛΙΑ
35. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΑΡΓΥΡΩ (ΥΡΩ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Σαλάκου)

1. ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
2. ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
3. ΖΟΥΓΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΚΑΨΟΥΛΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ
6. ΠΕΤΑΥΡΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΜΙΧΑΗΛ
7. ΤΣΑΜΠΟΥΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Σορωνής)

1. ΑΝΤΩΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΜΠΟΝΙΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
6. ΣΤΡΑΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
7. ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΦΑΝΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ
8. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΛΑΜΠΡΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Φανών)

1. ΓΚΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΡΑΤΟΥ
3. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΑΝΝΑ του ΡΟΥΒΗΜ
4. ΚΟΜΙΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
5. ΛΑΠΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
6. ΜΑΡΙΕΤΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
7. ΜΑΡΙΤΣΕΝΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
8. ΤΣΕΛΕΠΗ ΒΑΛΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ψίνθου)

1. ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
3. ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΜΠΡΟΚΟΥ ΔΙΚΑΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
6. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
7. ΠΛΙΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
8. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αρνίθας)

1. ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑ ΑΝΝΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
2. ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΘΩΜΑ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Ιστρίου)

1. ΜΙΚΚΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Λαχανιάς)

1. ΖΕΡΒΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
2. ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Μεσαναγρού)

1. ΓΙΩΡΓΑΣ ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ
3. ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Μονολίθου)

1. ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Πλατανίων)

1. ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
2. ΚΑΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
3. ΠΕΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Προφίλιας)

1. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΗ

 

Δήμος Ρόδου (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Σιάνων)

1. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ  ”

 

ΔΙΑTAΣΣEI τη σημείωση αυτής της απόφασης στο πρωτότυπο της υπ’ αριθμ. 8/2023 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, με μέριμνα της Γραμματέως αυτού του Δικαστηρίου.

ΚΡΙΘΗΚΕ και ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ στη Ρόδο στις 14 Σεπτεμβρίου 2023 και ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ αυθημερόν στον ίδιο τόπο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου