Ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου προσέφυγε εκ νέου μετά την απόφασή της να καταγγείλει με εξώδικη δήλωση την από 28.02.2018 Σύμβαση Παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού θεάματος στο Δημοτικό Ανθόκηπο της Πλατείας Ρίμινι Ρόδου και ουσιαστικά να εγκαταλείψει την επένδυση, η εταιρεία «Ηχος και Φως ΑΕ».
Με αίτηση που υπέβαλε την 5η Ιανουαρίου ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής ζήτησε να της χορηγηθούν έγγραφα και στοιχεία προκειμένου να υποβάλει αντιρρήσεις εντός 10ημέρου επί του από 02.12.2020 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής που εξέδωσε την άκρως επιβαρυντική έκθεση εις βάρος της.
Τα έγγραφα που ζήτησε ήταν συγκεκριμένα η από 25.09.2020 εισήγηση του προέδρου της Επιτροπής, η από 30.10.2020 γνωμοδότηση της εταιρείας ορκωτών λογιστών Grand Thornton, το πόρισμα της αυτοψίας που διενήργησαν τα μέλη της Επιτροπής, κ. Γεώργιος Κούρτης και κ. Αρκάδιος Σκαλίδης.
Τα παραπάνω κρίσιμα έγγραφα δεν κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία μαζί με τη με αρ. 996/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ούτε μετά την υποβολή του από 05.01.2021 αιτήματός της.
Τονίζει ότι ο χρόνος που απομένει δεν είναι επαρκής και εύλογος για την έκφραση απόψεων, ακόμα και αν χορηγηθεί πρόσβαση στα έγγραφα από εδώ και στο εξής.
Αιτήθηκε έτσι την παράταση της προθεσμίας υποβολής απόψεων-αντιρρήσεων επί του από 02.12.2020 Πρακτικού της Επιτροπής, η οποία λήγει την Παρασκευή 15.01.2021 (δεδομένου ότι η 996/2020 απόφαση της κοινοποιήθηκε στις 30.12.2020 και χορηγήθηκε προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών).
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», η εταιρεία κατήγγειλε τον συμβαλλόμενο Δήμο για «άκρως αντισυμβατική και εξόχως καταχρηστική συμπεριφορά» που έχει ως αποτέλεσμα να εμποδίζεται ουσιωδώς η ομαλή εκτέλεση των συμβατικών εργασιών, να έχει επέλθει πλήρης ανατροπή της οικονομικής ισορροπίας της σύμβασης και να έχει καταλήξει κατάφωρα ετεροβαρής εις βάρος της.
Επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος ή/ και αξίωσής της, τόσο όσων έχουν ήδη ασκηθεί όσο και όσων έχει δικαίωμα να ασκήσει εφεξής.
Ιδίως δε επιφυλάσσεται ως προς την διεκδίκηση της ζημίας, που όπως υποστηρίζει έχει υποστεί από τη συμπεριφορά του Δήμου στο πλαίσιο της σύμβασης έχοντας ήδη επενδύσει περισσότερα από 1.200.000 € για το συγκεκριμένο έργο, όπως και από οποιαδήποτε διαφυγόντα κέρδη.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ