Τοπικές Ειδήσεις

Ποιες υποθέσεις θα εισάγονται και ποιες όχι στο Πρωτοδικείο Ρόδου

Από το Πρωτοδικείο Ρόδου εκδόθηκε η ακόλουθη ενημερωτική ανακοίνωση:

Μετά την με αριθμό Δ1α/ Γ.Π.οικ. 71342/ 6 Νοεμβρίου 2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Τ. Β’ 4899/6-11-2020) “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊοΰ COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020” σας γνωρίζουμε τα εξής:
Α) Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ προσωρινά:
1) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.
2) Οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων.
3) Οι κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.
Στο ως άνω χρονικό διάστημα αναστολής θα πραγματοποιούνται διαδικαστικές πράξεις ενώπιον του Πρωτοδικείου Ρόδου ή της Γραμματείας αυτού, εφόσον έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι τυχόν πληρεξούσιοι δικηγόροι τους θα συνεννοούνται με αρμόδιο γραμματέα του Πρωτοδικείου Ρόδου στα τηλέφωνα:
Μονομελές Πρωτοδικείο (Διαδικασίες Οικογενειακών, Περιουσιακών Διαφορών και Τακτική Διαδικασία): 2241036715
Εκούσια Μονομελούς: 2241031081
Ασφαλιστικά Μονομελούς: 2241031834
Πολυμελές Πρωτοδικείο: 2241021852
Διεύθυνση Γραμματείας: 2241027726
Ποινικό Τμήμα: 2241036663
και θα προσέρχονται για την κατάθεση του δικογράφου σε συγκεκριμένη ώρα που θα ορίζεται και θα απέχει κατ’ ελάχιστο χρόνο 15 λεπτών της ώρας από την προηγούμενη κατάθεση. Περαιτέρω κατά την παραμονή τους στους χώρους του δικαστικού μεγάρου Ρόδου οφείλουν: i) να φορούν μάσκες προσώπου, ii) να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας με τους γραμματείς και τους δικαστές τουλάχιστον 1,5 μέτρο, iii) να χρησιμοποιούν αυστηρώς προσωπικούς στυλογράφους, iv) να μην παραμένουν στους χώρους της Υπηρεσίας μετά την ολοκλήρωση της απασχόλησής τους σε αυτήν και τέλος v) να αποχωρούν το συντομότερο δυνατό προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος σε άλλους ενδιαφερομένους.
Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά τη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Β) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την εφαρμογή της ως άνω αναστολής:
1) Οι προθεσμίες:
i) που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ,
ii) που αφορούν τις υποθέσεις αρμοδιότητας Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α’ 51) και τέλος
iii) κατάθεσης προσθήκης – αντίκρουσης προτάσεων, στην τακτική και στις ειδικές διαδικασίες) και σημειώματος στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, μόνο όμως ως προς τις υποθέσεις (κάθε διαδικασίας) που έχουν συζητηθεί έως και τις 6.11.2020.
2) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4335/2015 (Α’ 87) (δηλαδή η λεγόμενη νέα τακτική διαδικασία).
3) Όλες οι δίκες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων που συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων, εφόσον λάβει χώρα (μέχρι τις 12 μ.μ. της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας) έγγραφη δήλωση (κοινή ή αυτοτελής για κάθε διάδικο αλλά με ταυτόσημο περιεχόμενο) των πληρεξουσίων δικηγόρων αμφότερων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεστι θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, δήλωση η οποία υποβάλλεται στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (στην ηλεκτρονική διεύθυνση Protrod@οtenet.gr) και αφού εκτυπωθεί, περιλαμβάνεται στη δικογραφία της εκάστοτε υπόθεσης.
4) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ (π.δ. 503/1985, Α 182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 73 8Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.
Ειδικά οι αιτήσεις που αφορούν συναινετική προσημείωση υποθήκης (εγγραφή, μεταρρύθμιση, εξάλειψη) προσδιορίζονται (μέχρι 4 υποθέσεις κατ’ ανώτατο αριθμό ανά ημέρα, εκτός εξαιρετικά επειγουσών περιπτώσεων) για συζήτηση (από τον πρόεδρο υπηρεσίας της ημερομηνίας κατάθεσης) και εκδικάζονται, την πλησιέστερη (στην ημέρα κατάθεσης) Τρίτη ή Πέμπτη, από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας της ημέρας συζήτησης, με την προβλεπόμενη διαδικασία (άρθρο 706 σε συνδ. με 683 επ. Κ.Πολ.Δ.) και σε ώρα που θα ορίζεται την μέρα κατάθεσης, με διαφορά κατ’ ελάχιστο χρόνο 15 λεπτών από την προηγούμενη υπόθεση.
5) Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας που έχουν ως αντικείμενο τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 801 επ. ΚΠολΔ.
6) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου.
Τα σχετικά αιτήματα (κάθε είδους) ενόψει αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στην οποία εμπεριέχονται ή αναφέρονται, προσδιορίζονται (μέχρι 4 υποθέσεις κατ’ ανώτατο αριθμό ανά ημέρα, εκτός εξαιρετικά επειγουσών περιπτώσεων) για συζήτηση (από τον πρόεδρο υπηρεσίας της ημέρας κατάθεσης) και εκδικάζονται, την πλησιέστερη (στην ημέρα κατάθεσης) Δευτέρα, Τετάρτη ή Παρασκευή, από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας της ημέρας συζήτησης, με την προβλεπόμενη διαδικασία (άρθρο 69ΙΑ Κ.Πολ.Δ.) και σε ώρα που θα ορίζεται την μέρα κατάθεσης, με διαφορά κατ’ ελάχιστο χρόνο 45 λεπτών από την προηγούμενη υπόθεση.
Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.
7) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.
8) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις i) με κατηγορουμένους προσωρινά κρατούμενους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης ή ii) για κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2022, ή και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2021.
Καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της χώρας προβλέπεται κλήρωση.
9) Οι ποινικές δίκες που αφορούν:
i) Κακουργήματα, με προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης ή ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2022, και
ii) Πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2021.
10) η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν, 4620/2019, Α’ 96), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα®) του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα {ΠΚ, ν. 4619/2019, Α’95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α’ 106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή: κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ.
11) Σε ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων, χωρίς να δεσμεύεται από αυτές.
12) Η δημοσίευση αποφάσεων.
Γ) Ως προς τις ποινικές δίκες που εξαιρούνται από την εφαρμογή της ως άνω αναστολής (σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προπαρατεθείσες περιπτώσεις Β 7 έως και 11) ισχύουν τα εξής:
i) Πρωτίστως ισχύει η από 9-11-2020 ανακοίνωση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου, ως προς τις δίκες πλημμελημάτων που αναστέλλονται και τις υποθέσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από την αναστολή, ως προς τις οποίες το εκάστοτε αρμόδιο δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.
ii) Επιτρέπεται η παρουσία μέχρι δεκαπέντε (15) ατόμων στην αίθουσα. Κατ’ εξαίρεση ο αριθμός των ατόμων στην αίθουσα μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15), εάν, κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου, η παρουσία των ατόμων αυτών είναι απολύτως αναγκαία, αποκλειστικά σε περιπτώσεις όπου ο χρόνος παραγραφής συμπληρώνεται για τα πλημμελήματα μέχρι 31.12.2021 και για τα κακουργήματα μέχρι 31.12.2022 ή συμπληρώνεται ο ανώτατος χρόνος προσωρινής κράτησης κατηγορούμενο.
iii) Η συζήτηση των ποινικών υποθέσεων, κατά τα λοιπά θα διεξάγεται κατά την κρίση του δικαστή του μονομελούς ή Προέδρου του πολυμελούς ποινικού δικαστηρίου, ενδέχεται όμως να εκδοθεί μελλοντικά ανακοίνωση μας που θα ρυθμίζει (ειδικότερα και με συνολικό τρόπο) το συγκεκριμένο θέμα.

Δ) Ως προς τις πολιτικές δίκες που εξαιρούνται από την εφαρμογή της ως άνω αναστολής (σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προπαρατεθείσες περιπτώσεις Β 2 έως και 5) ισχύουν τα εξής:

i) Μετά τις 12 μ.μ. της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν που έχει οριστεί για την συνεδρίαση του Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, θα καταρτίζεται (από τον Πρόεδρο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου που υπηρετεί στη συγκεκριμένη δικάσιμο, για τις υποθέσεις του συγκεκριμένου δικαστηρίου ή από τον αρχαιότερο των δικαστών του Μονομελούς Πρωτοδικείου που υπηρετούν στην συγκεκριμένη δικάσιμο κατά το πρόγραμμα υπηρεσιών ή από τον δικαστή που έχει ορισθεί κατά το πρόγραμμα υπηρεσιών να δικάσει υποθέσεις αρμοδιότητας Μονομελούς Πρωτοδικείου με έγγραφη διαδικασία σε αυτοτελή έκτακτη δικάσιμο, ομοίως για τις υποθέσεις του συγκεκριμένου δικαστηρίου, ή από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών που έχει κληρωθεί να δικάσει υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, για τις υποθέσεις της δικασίμου που έχει κληρωθεί) έκθεμα των προς εκδίκαση υποθέσεων (που για κάθε νόμιμο λόγο εξαιρούνται από την αναστολή των πολιτικών δικών), οι οποίες θα είναι χωρισμένες (κατά αντικείμενο και αριθμό διαδίκων) σε χρονικές ζώνες εκφώνησης και εκδίκασης, που θα απέχουν μεταξύ τους (ανάλογα και με τον αριθμό των προς εκδίκαση υποθέσεων, το αντικείμενο αυτών και των αριθμό των διαδίκων). Το εν λόγω έκθεμα συμπληρώνεται (κατά την κρίση του ως άνω αρμόδιου δικαστή, υπό την εποπτεία του Προέδρου Πρωτοδικών του οικείου τμήματος άλλως του προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Ρόδου) ως προς τον τόπο και ώρα εκφώνησης και συζήτησης κάθε υπόθεσης και το όνομα του αρμόδιου (για την εκδίκαση κάθε επιμέρους υπόθεσης) δικαστή (πλην των περιπτώσεων ασφαλιστικών μέτρων ή υποθέσεων Μονομελούς Πρωτοδικείου με έγγραφη διαδικασία σε αυτοτελή έκτακτη δικάσιμο, για τις οποίες το πρόγραμμα υπηρεσιών καθορίζει ειδικά τον αρμόδιο για την εκδίκαση δικαστή). Ειδικά ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, ο τόπος και η ώρα συζήτησης θα ορίζεται (σε συνάρτηση με τις -ανά πάσα στιγμή- διαθέσιμες αίθουσες συνεδριάσεων) σε χρονικές ζώνες εκδίκασης (ανά ομάδες υποθέσεων χωρισμένες κατά αντικείμενο και αριθμό διαδίκων) που θα απέχουν μεταξύ τους (ανάλογα και με τον αριθμό των προς συζήτηση υποθέσεων, το αντικείμενο αυτών και τον αριθμό των διαδίκων) τουλάχιστον 20 λεπτά και θα προσδιορίζονται στο σχετικό έκθεμα.
ii) Το ως άνω έκθεμα έκαστης συνεδρίασης συμπληρωμένο με τα ως άνω στοιχεία (το συντομότερο δυνατό μετά την ως άνω συμπλήρωσή του), με επιμέλεια του γραμματέα του αντίστοιχου τμήματος του Πρωτοδικείου Ρόδου, θα επικολλάται στην είσοδο του δικαστικού μεγάρου Ρόδου και θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου, το αργότερο στις 3 μ.μ. της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν που έχει οριστεί για την συνεδρίαση του Μονομελούς ή και Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
iii) Έκαστη συνεδρίαση του Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου θα αργίζει στις 10.00 π.μ. της ημέρας που έχει ήδη οριστεί ή θα οριστεί στο μέλλον αρμοδίως, με την εξαίρεση της συνεδρίασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου την 12η Νοεμβρίου 2020 η οποία θα αρχίσει στις 11.00 προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν και να προετοιμασθούν κατάλληλα για τους παρόντες κανόνες διεξαγωγής της συζήτησης.
iv) Προεκφώνηση των προς εκδίκαση υποθέσεων δεν θα διεξάγεται. Η εκφώνηση και συζήτηση των εν λόγω υποθέσεων, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου θα γίνεται διαδοχικά μεν αλλά σε μία συνεχόμενη συνεδρίαση (και σε συνάρτηση με τις καθορισμένες ζώνες εκφώνησης), πλην όμως ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, μπορεί να γίνεται παράλληλα (δηλαδή στην ίδια χρονική ζώνη εκδίκασης αλλά προφανώς σε διαφορετικά ακροατήρια) συζήτηση περισσότερων υποθέσεων, ενώπιον περισσότερων αρμόδιων δικαστών που επίσης θα ορίζονται με τον ως άνω τρόπο.
ν) Κατά την (σύμφωνα με τους κανόνες που προαναφέρονται) εκφώνηση και εκδίκαση των υποθέσεων κάθε διαδικασίας, ενώπιον του Μονομελούς ή του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, μπορούν να εισέλθουν εντός του οικείου ακροατηρίου (ανά ομάδες και σύμφωνα με τις χρονικές ζώνες εκδίκασης που ορίζονται στο αντίστοιχο έκθεμα) μόvo οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των υποθέσεων που επίκειται η εκδίκασή τους, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. Ωστόσο ο δικαστής του οικείου Μονομελούς και ο πρόεδρος του αντίστοιχου Πολυμελούς Πρωτοδικείου μπορούν κατά την κρίση τους να επιτρέψουν την είσοδο σε μικρότερο αριθμό δικηγόρων και ειδικότερα σε αυτούς των υποθέσεων που η εκδίκασή τους επίκειται άμεσα, όταν διαπιστώνουν ότι μέσα στο ακροατήριο παραβρίσκεται αριθμός προσώπων δυσανάλογα μεγάλος σε σχέση με το χώρο όπου συνεδριάζει το αντίστοιχο δικαστήριο. Οι διάδικοι μπορούν να εισέλθουν και να παραμείνουν μέσα στον χώρο του ακροατηρίου μόνο κατά την διάρκεια εκδίκασης της υπόθεσης που τους αφορά και οφείλουν να αποχωρήσουν άμεσα μετά το πέρας συζήτησης της υπόθεσής τους. Ενόψει των προαναφερθέντων και προς αποφυγή συνωστισμού εντός του δικαστικού μεγάρου αλλά και μπροστά από αυτό, θα επιτρέπεται η είσοδος στο δικαστικό μέγαρο, δεκαπέντε λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης και όχι νωρίτερα, μόvo των πληρεξουσίων δικηγόρων που σχετίζονται με τις προς εκδίκαση υποθέσεις της αντίστοιχης ημέρας. Η είσοδος στο δικαστικό μέγαρο και κατ’ επέκταση στο εκάστοτε ακροατήριο άλλων προσώπων, ακόμα και σχετιζόμενων με τις προς εκδίκαση υποθέσεις (διαδίκων κ.λπ.) είναι περιττή στο στάδιο της προεκφώνησης και για αυτό τον λόγο δεν θα επιτρέπεται. Η τήρηση των προαναφερθέντων είναι καθοριστική για την προφύλαξη της υγείας όλων και για αυτό τον λόγο παρακαλούμε να συμμορφωθείτε εκούσια στις σχετικές υποχρεώσεις προκειμένου να αποφευχθεί η ανάγκη παρέμβασης αστυνομικών οργάνων, οι οποίοι σίγουρα έχουν σοβαρότερες εργασίες για να ασχοληθούν.
ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.
Ο Διευθύνων το
Πρωτοδικείο Ρόδου
Φίλιππος Τσιώτας
Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου