Ειδήσεις

Ασφαλιστικά μέτρα της «ΚΑΨΗΣ ΑΕ» – «Ρημάζει» ο εξοπλισμός του Μetropolitan Capsis

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων προσέφυγε την Παρασκευή η ανώνυμη ξενοδοχειακή εταιρεία «Καψής ΑΕ» με αίτηση συντηρητικής απόδειξης με πραγματογνωμοσύνη κατά της «EUROBANK ERGASIAS         ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.» και μιας υπαλλήλου της τραπεζικής εταιρείας, κατοίκου Αθηνών.
Με την αίτηση συντηρητικής απόδειξης με πραγματογνωμοσύνη, η ξενοδοχειακή εταιρεία, στρέφεται αφενός μεν κατά της πρώτης ως κυρίας του ακινήτου του εγκαταλελειμμένου ξενοδοχείου (πρώην ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΚΑΨΗΣ) όπου φυλάσσονται από την δεύτερη, «παράνομα και πλημμελώς», όπως υποστηρίζει, τα κινητά πράγματα και ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός της, όπως αυτά κατασχέθηκαν αναγκαστικά την 21-05-2012.
Η δεύτερη συγκεκριμένα ορίσθηκε και είναι μέχρι σήμερα προσωρινή φύλαξ και μεσεγγυούχος των κινητών πραγμάτων του ξενοδοχείου.
Από τον χρόνο του ορισμού της δεύτερης ως θεματοφύλακα και μεσεγγυούχου των κινητών πραγμάτων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της ξενοδοχειακής εταιρείας, αυτά φυλάσσονται σε χώρο, όπου η δεύτερη δεν έχει ουσιαστικά ελεύθερη πρόσβαση και προσήκοντα έλεγχο, παρήλθε δε 4ετία χωρίς αυτά να εκπλειστηριασθούν λόγω επαναλαμβανόμενων συνεχών αναγκαστικών πλειστηριασμών, που καθίσταντο άγονοι λόγω της κακής κατάστασης από έλλειψη προσήκουσας και επιμελούς φύλαξης και συντήρησής τους.
Η ξενοδοχειακή εταιρεία διατείνεται ότι η παράνομη και προφανής φύλαξη και έλλειψη συντήρησης αυτών, συνιστά προφανή προσπάθεια απαξίας αυτών από την πρώτη με σκοπό να την εξοντώσει οικονομικά στην μεταξύ τους σφοδρή αντιδικία από την αποβολή της από το ως άνω μίσθιο ξενοδοχείο και την κατάσχεση των ως άνω κινητών της πραγμάτων.
Τα ως άνω κινητά πράγματα και ο εξοπλισμός,  ευρίσκονται υπό την φύλαξη και μεσεγγύηση της δεύτερης, συγκεκριμένα εντός του ως άνω εγκαταλειμμένου ακινήτου – ξενοδοχείου, χωρίς στοιχειώδη συντήρηση και διατήρηση της καλής χρηστικής και λειτουργικής τους κατάστασης και οικονομικής αξίας, χωρίς την παραμικρή φροντίδα και επιμέλεια στην φύλαξή τους, μέσα σε σκόνη, υγρασία και πλήρη αδιαφορία στην συντήρησή τους (αφού μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται ακριβός και ευαίσθητος ηλεκτρονικός, ηλεκτρικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, έπιπλα αξίας και έργα τέχνης, και άλλα κινητά πράγματα υποκείμενα σε ανέλεγκτη φθορά από την πάροδο του χρόνου και κάκιστες συνθήκες φύλαξης, σε απόλυτη φθορά και εγκατάλειψη και σε βέβαιη με γεωμετρική πρόοδο πραγματική, ουσιαστική και οικονομική απαξία και εγκατάλειψη.
Η δεύτερη, όπως τονίζεται, παρά την εκ του νόμου υποχρέωσή της για την προσήκουσα και με επιμέλεια φύλαξη των κινητών πραγμάτων της ξενοδοχειακής εταιρείας, αυτά με δική της ευθύνη, κείνται ως άνω ουσιαστικά αφύλακτα, χωρίς το παραμικρό εκ μέρους της ενδιαφέρον και επιμέλεια στην φύλαξη τους, αφημένα στο εγκαταλελειμμένο ακίνητο – ξενοδοχείο στην Ρόδο, υπό τον πραγματικό έλεγχο της πρώτης, στην φθορά του χρόνου, των απαράδεκτων συνθηκών φύλαξης και της πλήρους έλλειψης συντήρησης, ιδιαίτερα δε για τον προκείμενο εξ αυτών άκρως ευαίσθητο ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό,  επίπλων, έργων τέχνης κλπ.
Η ξενοδοχειακή εταιρεία, όπως επισημαίνεται στην αίτηση, με την από 27 Αυγούστου 2014 εξώδικη πρόσκλησή της, κάλεσε έκαστο των καθ’ ων με την έννομη ιδιότητα, «να επιδείξουν σε αυτήν το σύνολο των ως άνω κινητών πραγμάτων και εξοπλισμού» και δη στον χώρο φύλαξη τους, ορίζοντας συνάμα ως αιτούμενη ημέρα επίδειξης την 08 Σεπτεμβρίου 2014.
Στο ως άνω αίτημά της, ουδεμία απάντηση ή πρόκληση έλαβε από την δεύτερη μεσεγγυούχο και φύλακα.
Αντί αυτού, κοινοποιήθηκε προς την ξενοδοχειακή εταιρεία από την πρώτη, η από 08-09-2014 εξώδικη απάντηση – διαμαρτυρία, με την οποία την καλούσε για να της επιδείξει τον «χώρο ασφαλούς φύλαξης» αυτών στο ως άνω εγκαταλελειμμένο ακίνητο – πρώην ξενοδοχείο από την δεύτερη τάσσοντας συνάμα όλως περιορισμένο χρόνο επίδειξης, ήτοι μόλις 1 ώρα και δη από 11:00-12:00, για την 23 Σεπτεμβρίου 2014, χρόνος ανεπαρκής για την επίδειξη 9όροφου ξενοδοχείου, με δύο υπόγεια, 600 δωμάτια, πλείστους όσους κύριους και βοηθητικούς χώρους, συνεδριακό κέντρο 3.000 ατόμων, εστιατόρια, χώρους  υποδοχής, γραφειακές εγκαταστάσεις, δωμάτια ψυγεία, μηχανολογικό εξοπλισμό κολυμβητικών δεξαμενών κλπ. συνολικού κτιριακού εμβαδού πέραν των 48.000 τετρ. μέτρων – με πλήρη επίπλωση και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό κυριότητάς της κατά τον χρόνο της μεσεγγύησης
Σε κάθε περίπτωση η ξενοδοχειακή εταιρεία αποδέχθηκε την ως άνω πρόσκληση.
Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, όρισε τον πρώην διευθυντή του ξενοδοχείου Α. Σ., να την εκπροσωπήσει στον ως άνω χρόνο και τόπο και για την ως άνω επίδειξη.
Δυστυχώς παρά την παρουσία του Α. Σ. στον ως άνω χώρο «φύλαξης», η δεύτερη αρνήθηκε να δεχθεί το προσκομισθέν σε ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού Δ.Σ. ως του νομιμοποιητικού εγγράφου, απαιτώντας να μεταβεί προηγουμένως σε υποκατάστημα της τράπεζας στην πόλη της Ρόδου, για επικύρωση της υπογραφής της προέδρου του Δ.Σ. της αιτούσας Ντίας Καψή και στην συνέχεια, αφού προσκομίσει την ως άνω επικύρωση, να υποστεί σωματικό έλεγχο από παρόντες άνδρες ασφάλειας.
Αφού ο ως άνω εκπρόσωπος της ξενοδοχειακής εταιρείας, όπως υποστηρίζεται, μετέβη αναγκαστικά στην πόλη της Ρόδου για την επικύρωση, επανήλθε στον χώρο φύλαξης, όπου μετά από σωματική έρευνα και παράδοση του κινητού του τηλεφώνου σε άγνωστους σε αυτόν άνδρες ασφάλειας, του επετράπη εντός μόλις 45 λεπτών να του επιδειχθούν ενδεικτικά, περιοριστικά και εν τάχει ορισμένοι και πλέον προσβάσιμοι εκ των χώρων φύλαξης (lobby και συνεδριακό κέντρο) χωρίς σε καμία περίπτωση να του επιδειχθούν ή να του επιτραπεί να δει τα υπό μεσεγγύηση κινητά πράγματα και εξοπλισμό κατά είδος και ποσότητα.
Ο κ.  Σ. κατά τον χρόνο παράστασής του στον χώρο φύλαξης ως ανωτέρω, διαπίστωσε τουλάχιστον εξ όψεως έντρομος, όπως υποστηρίζεται, αφ ενός απαράδεκτο έλεγχο «ως εγκληματία» από άγνωστους άνδρες ασφάλειας και αφ ετέρου στους χώρους φύλαξης, όπου του επετράπη η είσοδος, συνθήκες απαράδεκτης, ρυπαρούς και όλως πλημμελούς φύλαξης, μηχανημάτων, εξοπλισμού, επίπλων και έργων τέχνης φθαρμένων και σκουριασμένων σε μεγάλο βαθμό, ασκέπαστα και σε πλήρη εγκατάλειψη, μέσα στην υγρασία, την σκόνη, με παντελή έλλειψη συντήρησης και επιμέλειας στην φύλαξη τους.
Διαπίστωσε, όπως τονίζεται, ότι τα κινητά πράγματα και ο εξοπλισμός ήταν στο σύνολό τους σε κακή κατάσταση και απαξία πραγματική, χρηστική και οικονομική και δη μετά βεβαιότητας από την ως άνω πολυετή εγκατάλειψή τους, την έλλειψη συντήρησης, την φθορά, την πραγματική και οικονομική τους απαξία και χειροτέρευση της κατάστασης τους από τον χρόνο της μεσεγγύησής τους και τις άθλιες συνθήκες φύλαξης και συντήρησης αυτών. Να σημειωθεί εν προκειμένω ότι πρόκειται για κινητά πράγματα και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό κατά είδος και λειτουργικότητα μεγάλης αξίας και στο σύνολό τους, αξίας κατά τον χρόνο μεσεγγύησής τους πέραν των 2.000.000 ευρώ.
Τονίζεται παραπέρα ότι μετά από μια σειρά δικαστικών αποφάσεων η ξενοδοχειακή εταιρεία έχει δικαίωμα να ζητήσει την διεξαγωγή συντηρητικής απόδειξης με πραγματογνωμοσύνη για τα ως άνω υπό μεσεγγύηση και φύλαξη κινητών πραγμάτων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, για την διαπίστωση της σήμερα πραγματικής, χρηστικής και οικονομικής τους κατάστασης και απαξίας, για την προς τούτο έγερση αγωγής αποζημίωσης και από αδικοπραξία.
Την υπόθεση χειρίζεται για την ξενοδοχειακή εταιρεία ο δικηγόρος κ. Μαρίνος Μακρίδης.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

  • Αντώνιος Μανουσάκης    12.10.2014 11:26

    Δεν υπάρχει καμία φύλαξη, οι τσιγγάνοι μπαίνουν&βγαίνουν όποτε θέλουν ανενόχλητα! Παίρνοντας μαζί και κανένα αναμνηστικό! !
    Δυστυχώς σύντομα θα είναι ενα ακόμα φάντασμα στην πόλη”!

Σχολιασμός άρθρου