Ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου κατά του Δήμου Ρόδου και κατά της υπ’ αρίθμ. 520/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, κατά το μέρος που την αφορά, προσέφυγε η εταιρεία ειδικού σκοπού «Ηχος και Φως ΑΕ».
Οπως εκθέτει η εταιρεία την 7η Σεπτεμβρίου 2020, μετά από συμπωματική έρευνα που διενήργησε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών με την επωνυμία «Διαύγεια», διαπίστωσε την ύπαρξη της με αριθμό 520 από 29.07.2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου με την οποία φαίνεται να ακυρώνεται -μεταξύ δεκαεπτά εν συνόλω ρυθμισμένων οφειλών- η ρύθμιση στην οποία υπήχθησαν οφειλές της έναντι του Δήμου και εξυπηρετούντο ομαλώς έως σήμερα.
Σημειώνει, ότι, η απόφαση αυτή, παρά τον ουσιωδώς δυσμενή χαρακτήρα της, δοθέντος ότι πλέον οι οφειλές της καθίστανται απροστάτευτες και αρρύθμιστες, όλως παραδόξως δεν της κοινοποιήθηκε από τον Δήμο.
Πιθανολογεί δε ότι δεν κοινοποιήθηκε και στους λοιπούς που αφορά.
Με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής διαπιστώθηκε η ακυρότητα των ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4611/2019 από τις 04.06.2019 έως και τις 05.12.2109 που αφορούν σε 17 οφειλέτες -μεταξύ αυτών και της ίδιας- με μόνο λόγο ότι τα ποσά οφειλής που ρυθμίστηκαν υπερέβαιναν την δικαιοδοσία ρύθμισης του Ταμία δοθέντος ότι κατά τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 2 του ν. 3463/2006 οφειλές τέτοιου ύψους ρυθμίζονται σε δόσεις μόνον από την Οικονομική Επιτροπή.
Συνεπώς, οι πράξεις ρύθμισης του Ταμία, ως εκδοθείσες από αναρμόδιο όργανο καθίστανται, όπως επισημαίνεται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, άκυρες.
Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκαν συγκεκριμένα πρόσωπα όπως μεριμνήσουν για την συνδρομή των προϋποθέσεων έκδοσης των διοικητικών πράξεων των ανωτέρω ρυθμίσεων και την κατά νόμο προώθηση αρμοδίως των διαπιστώσεών τους.
Η «Ηχος και Φως» προσβάλλει την απόφαση ως παράνομη επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι η από 31.10.2019 ρύθμιση των οφειλών της έγινε από τον Προϊστάμενο της ταμειακής υπηρεσίας (Ταμίας) και εξυπηρετείτο κανονικά.
Τονίζει ότι πρωτεύον στοιχείο βαρύτητος του νομοθετήματος για την ρύθμιση δεν είναι η αρμοδιότης του οργάνου αλλά η έμπρακτη πρόθεση υπαγωγής στην ρύθμιση οφειλών εκάστου διοικουμένου, που μετουσιώνεται με την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προς την Διοίκηση, αίτημα, το οποίο, ενόψει της πρόβλεψης της παρ. 1 του άρθρου 112, γίνεται υποχρεωτικά δεκτό εξ αυτής σε συνέχεια της δέσμιας υποχρεώσεώς της.
Διατείνεται εξάλλου ότι ενόψει των αρχών της χρηστής διοικήσεως και της εμπιστοσύνης του διοικουμένου προς τη διοίκηση δεν μπορεί ο λόγος τούτος να προβάλλεται σήμερον αιφνιδίως και να επάγεται βαρύτατες συνέπειες. Προσθέτει ότι ακόμη και αληθής δεν μπορεί να καταλογίζεται εις βάρος διοικουμένου που δεν έχει καμία ευθύνη για το εάν τα όργανα του καθ’ ου ενήργησαν -ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς των- καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων τους. Τούτο διότι ο Δήμος Ρόδου ήτο μόνος υπεύθυνος να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία και, συνεπώς, δεν νομιμοποιείται σήμερον να μεταθέτει την δική του πλημμέλεια εις βάρος της.
Επισημαίνει επιπλέον ότι την 08.09.2020, δημοσιεύθηκε μία εξόχως εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη απόφαση του Πρωτοδικείου (η με αριθμό Π631/2020) που δίκασε διαφορά της εταιρείας με τον Δήμο Ρόδου επί προσφυγής της με την οποία αιτήθηκε την ακύρωση πράξης με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση της να προβεί ο Δήμος σε άρση της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την Δ.Ο.Υ Ρόδου, προκειμένου να εισπράξει χρήματα από το Δημόσιο.
Το Δικαστήριο έκαμε δεκτή την προσφυγή και ακύρωσε την βαλλομένη άρνηση διαλαμβάνοντας μεταξύ άλλων οτι είχε τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στην ρύθμιση.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ