Συνολική αναβάθμιση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της στο νησί της Ρόδου με την ανάληψη πρωτοβουλιών ανάλογων με εκείνες που ισχύουν για τα Εθνικά δίκτυα όπως στην Εγνατία οδό, προγραμματίζει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου (Δ.Τ.Ε.Δ.) έχει ήδη συντάξει μελέτες έργων Συντήρησης Οδικού Δικτύου που αφορούν στην υλοποίηση άμεσων, βασικών (βραχυπρόθεσμων) και κύριων επεμβάσεων για την συντήρηση αλλά και λειτουργία, του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Π.Ν.Αι.).
Το αντικείμενο εργασιών μελέτης περιλαμβάνει:
• Την διενέργεια της Τεχνικής Επιθεώρησης Οδού, δυο (2) φορές τον μήνα, μέσω περιπολίας κατάλληλου οχήματος στελεχωμένου με καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό του Αναδόχου, για την εντοπισμό και καταγραφή των φθορών/βλαβών που ενέχουν επικείμενους κινδύνους για τους χρήστες, για τον προσδιορισμό των αιτίων εμφανίσεως αλλά και των τεχνικώς προτεινόμενων λύσεων αποκατάστασης αυτών, καθώς και για τον εντοπισμό αιτιών παρακώλυσης της κυκλοφορίας. Η περιπολία της Τεχνικής Επιθεώρησης σημαίνει άμεσα τις φθορές/βλάβες, με την ανάπτυξη προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης και στον βαθμό δυνατό εκτελεί εργασίες εργασιών άρσης των εντοπισθέντων αιτίων παρακώλυσης της κυκλοφορίας.
• Την εκτέλεση Εργασιών Άμεσης Επέμβασης, για τις προσωρινές/μόνιμες επισκευές – αποκαταστάσεις βλαβών υλικού/εξοπλισμού, υψηλού κινδύνου, εντός είκοσι (24) ωρών, εφόσον αυτό καθίσταται δυνατό από την φύση και έκταση της εντοπισθείσας/ διαπιστωθείσας φθοράς/βλάβης ή και την εκτέλεση εργασιών άρσης της εντοπισθείσας αιτίας παρακώλυσης της κυκλοφορίας. Οι εργασίες Άμεσης Επέμβασης, δύναται εφόσον η Ανάδοχος το επιλέξει, να εκτελούνται από το περίπολο της Τεχνικής Επιθεώρησης και όχι από ξεχωριστό συνεργείο Εργασιών Άμεσης Επέμβασης. Οι εργασίες Άμεσης Επέμβασης αφορούν περιπτώσεις όπου δημιουργείται κατάσταση επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια, κυρίως καταστάσεις, που περιορίζουν το κυκλοφορούμενο οδόστρωμα ή το καθιστούν επικίνδυνο για την κυκλοφορία.
• Την εκτέλεση Εργασιών Βασικής Συντήρησης Οδού, δηλαδή την βραχυπρόθεσμη αποκατάσταση μικρού συνήθως εύρους βλαβών και τοπικής εμβέλειας και είναι εξαρτώμενες από δυναμικά αίτια (επιδράσεις του περιβάλλοντος ή/και της κυκλοφορίας, τη χρήση και βλάβες των εξοπλισμών κλπ.) οι οποίες προκαλούν δυσχέρειες στην ομαλή και ασφαλή λειτουργία της, όπως : στα οδοστρώματα – ερείσματα, στις νησίδες, κρασπεδόρειθρα και πεζοδρόμια, στην αποχέτευση, στα επιχώματα – ορύγματα, στο πράσινο (κλαδιά – κορμοί δένδρων, αυτοφυής βλάστηση), στον εξοπλισμό ασφάλειας και προστασίας (Σ.Α.Ο. & Κιγκλιδώματα), στη σήμανση (πινακίδες, οριοδείκτες, μάτια γάτας), στην καθαριότητα της οδού, γέφυρες – μεγάλα τεχνικά, στην αποχέτευση (οχετοί, φρεάτια, πτερυγότοιχοι), στα επιχώματα – ορύγματα (τοιχία αντιστήριξης), στον εξοπλισμό ασφάλειας και προστασίας (Σ.Α.Ο. & Κιγκλιδώματα), στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της οδού (οδοφωτισμός, πίλλαρ).
• Την εκτέλεση τυχόν Εργασιών Κύριας Συντήρησης Οδού, οι οποίες περιλαμβάνουν τις εργασίες που θα προσδιοριστούν κατά την διάρκεια συμβάσεως κατασκευής του έργου από τις διενέργειες των Τεχνικών Επιθεωρήσεων, όπως επίσης και εργασίες που είτε τυχόν έχουν επακριβώς προδιαγραφεί από την μελέτη πριν την έναρξη της εργολαβίας, είτε τυχόν θα προσδιοριστούν από την Υπηρεσία κατά την διάρκεια συμβάσεως κατασκευής του έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω δύο κατηγορίες. Αφορούν συνήθως επεμβάσεις μεγαλύτερου εύρους για την αποκατάσταση βλαβών οι οποίες δεν είναι άμεσα επικίνδυνες αλλά χρήζουν αντιμετώπισης στα πλαίσια της συνήθους και προληπτικής συντήρησης.

 

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ