Ρεπορτάζ

Περιπλέκεται η «αντιδικία» του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με την Γενική Τεχνική ΑΕ

Eνώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων θα συζητηθεί την προσεχή Δευτέρα αίτηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου κατά της ανώνυμης Τεχνικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Βιομηχανική -Τεχνική-Ξενοδοχειακή Επιχείρηση» για την αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης ποσού 193.147,88 ευρώ.

Οπως εκθέτει το Λιμενικό Ταμείο, την 2α Ιουλίου 2020 επιδόθηκε επικυρωμένο αντίγραφο του με αριθμό 170/2020 εκτελεστού απογράφου της με αριθμό 459/2014 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, σύμφωνα με την οποία επιτάσσεται να καταβάλει στην Γενική Τεχνική το ποσό των 1.131.346,85 €, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, μετά την έκδοση εκάστου τιμολογίου μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους και δικαστική δαπάνη ποσού 11.313,00 €.
Συνημμένη στο παραπάνω απόγραφο της επιδόθηκε η από 1-7-2020 επιταγή προς πληρωμή συνολικού ποσού 193.147,88 ευρώ για τόκους.
Σε ανακοπή που έχει ασκήσει το Λιμενικό Ταμείο υποστηρίζει ότι υφίσταται έλλειψη νομιμοποίησης της καθής η ανακοπή για την είσπραξη του ποσού και για την επίσπευση της αναγκαστικής εκτέλεσης ως μη δικαιούχου λόγω ενεχυρίασης κι εκχώρησης της εν λόγω απαίτησης.
Η εκδοθείσα διαταγή πληρωμής σαν γενεσιουργό αιτία είχε την με αριθμό 821/25-2-2005 σύμβαση εκτέλεσης δημοσίου έργου με αντικείμενο “ επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του προσήνεμου μόλου του τουριστικού λιμένα της Ρόδου”, ποσού 768.000 ευρώ.
Ωστόσο την 19/4/2007 καταρτίστηκε μεταξύ της αντιδίκου και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η με φέρουσα ίδια ημεροχρονολογία Σύμβαση Παροχής Ενεχύρου-Εκχωρήσεως Απαιτήσεων με την οποία η αντίδικος συνέστησε δικαίωμα ενεχύρου επί της απαίτησης κατά του Λιμενικού Ταμείου οιουδήποτε ποσού, παρόντος ή μελλοντικού, που απορρέει από την παραπάνω με αριθμό 821/25-2-2005 σύμβαση εκτέλεσης δημοσίου έργου, εκ της οποίας τις πάσης φύσεως απαιτήσεις της εκχωρεί εξ ολοκλήρου στην τράπεζα, η οποία της κοινοποιήθηκε στις 9-6-2007.
Κατά συνέπεια, όπως υποστηρίζει το Λιμενικό Ταμείο, επέρχεται εκ του νόμου αποκοπή κάθε δεσμού του ενεχυριστή με την ενεχυριασθείσα απαίτηση την οποία μόνο ο ενεχυρούχος δανειστής μπορεί να εισπράξει.
Διατείνεται έτσι ότι η αντίδικος έχει αποκοπεί από την εν λόγω απαίτηση και δεν μπορεί να την εισπράξει.
Μάλιστα, όπως υποστηρίζει το Λιμενικό Ταμείο, για το λόγο αυτό εκκρεμεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς η εκδίκαση της από 10-2-2020 (αριθ. καταχ. ΑΓ32/11-2-2020) αγωγής της ενεχυριούχου τράπεζας εναντίον του Λιμενικού Ταμείου με την οποία ζητά να της καταβάλει το ποσό των 768.000 ευρώ εντόκως, ποσό το οποίο αφορά στην αμοιβή της ενεχυρίστριας καθής η ανακοπή.
Με το γραμμάτιο παρακαταθήκης που σύστησε το Λιμενικό Ταμείο υπέρ της αντιδίκου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 1.174.789,70 ευρώ στις 2/1/2018 πληρώθηκαν τόκοι ποσού 170.771,37 ευρώ κι εξοφλήθηκε ολοσχερώς το υπολειπόμενο ποσό του κεφαλαίου που ανερχόταν σε 1.004.018,33 ευρώ.
Από το γραμμάτιο αυτό το Λιμενικό Ταμείο, όπως εκθέτει, ανέμενε να ικανοποιηθεί η ενεχυριούχος τράπεζα, όπως και κάθε άλλος δανειστής της και για το λόγο αυτό σύστησε το γραμμάτιο παρακαταθήκης καθώς η αντίδικος δεν συναινούσε στην απευθείας καταβολή του προς την τράπεζα μη αποδεχόμενη την εκχώρηση.
Από το γραμμάτιο αυτό με αναγκαστική κατάσχεση ικανοποιήθηκε και η απαίτηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) κατά της αντιδίκου για ληξιπρόθεσμα χρέη της ποσού 434.568,66 ευρώ, καθώς και σ΄αυτή την περίπτωση η αντίδικός δεν συναινούσε στην απευθείας καταβολή προς την Α.Α.Δ.Ε. μη αποδεχόμενη την οφειλή της παρά το γεγονός της αναγκαστικής κατάσχεσης στα χέρια του Λιμενικού Ταμείου του παραπάνω ποσού.
Επικουρικά το Λιμενικό Ταμείο διατείνεται ότι η Γενική Τεχνική καταχρηστικώς ασκεί το δικαίωμα, τονίζοντας ότι για το συγκεκριμένο έργο με την από 22-2-2005 προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Ροδίων και του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι ο Δήμος Ροδίων είναι ο φορέας χρηματοδότησης και ο τελικός δικαιούχος της μελέτης και του έργου και ότι το Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. είναι ο φορέας εκτέλεσης και υλοποίησης του έργου.
Διατείνεται ότι το Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. δεν ήταν φορέας χρηματοδότησης και κύριος του έργου, και ότι ο δήμος Ρόδου είχε υποχρέωση πληρωμής σύμφωνα με τις αναφερόμενες στη διαταγή πληρωμής εντολές πληρωμών.
Για το λόγο αυτό η με αριθμό 459/2014 διαταγή πληρωμής εκδόθηκε σχεδόν με τη συναίνεση του Δήμου Ρόδου, που ήταν χρηματοδότης του έργου, προκειμένου να ενταχθεί η πληρωμή της από επιχορήγηση που θα ελάμβανε ο Δήμος Ρόδου για ληξιπρόθεσμα χρέη του.
Ωστόσο μόνο το Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. ήταν ο φορέας που κατόρθωσε να εντάξει την πληρωμή της παραπάνω διαταγής πληρωμής με τη συναίνεση της καθής στην επιχορήγηση των Ο.Τ.Α. για ληξιπρόθεσμα χρέη τους σύμφωνα με τις αποφάσεις 2/57103/ΔΠΓΚ/23-6-2016 και 2/48342/ΔΠΓΚ/23-6-2017 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αίτημα που υπέβαλε .
Το συνολικό ποσό του αιτήματος σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να ξεπερνά το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την υποβολή του αιτήματος επιχορήγησης.
Και πράγματι με την με αριθμ. πρωτ. 26061/25-8-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών έλαβε επιχορήγηση ποσού 1.333.797,33 ευρώ, όπως υπολογίστηκε το συνολικό ποσό κεφαλαίου και τόκων της διαταγής πληρωμής κατά την υποβολή του αιτήματος με το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί μέχρι τότε.
Για το λόγο αυτό και την 1-12-2016 παραιτήθηκε από την από 26-8-2014 και με αριθμό κατάθεσης 213/2014 ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής που άσκησε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου, παραίτηση στην οποία δεν αντέλεξε η αντίδικος καθώς αφορούσε τη διαδικασία επιχορήγησης ληξιπρόθεσμης οφειλής.
Και άμεσα μετά την απόφαση αυτή και τη διαδικασία εκταμίευσης ακολούθησε η έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής με τα οποία πληρώθηκαν αρχικά οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και η σύσταση του γραμματίου παρακαταθήκης υπέρ της αντιδίκου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 1.174.789,70 ευρώ στις 2/1/2018 για την πληρωμή τόκων ποσού 170.771,37 ευρώ κι εξοφλήθηκε του υπολειπόμενου ποσού του κεφαλαίου που ανερχόταν σε 1.004.018,33 ευρώ.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Βασίλειος Καταβενάκης.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου