Επικυρώθηκε χθες και αναρτήθηκε στην Διαύγεια, το από 5 Σεπτεμβρίου 2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2/47520/06-09-2019 πρακτικό σύμπραξης των δημοτικών παρατάξεων «Με Δύναμη για τη Ρόδο» και «Ροδίων Οραμα».
Στην πράξη επικύρωσης, που υπογράφει ο κ. Τηλέμαχος Καμπούρης του Ιωάννη δημοτικός σύμβουλος Δήμου Ρόδου, αναφέρονται τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 (Α’ 87, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 73 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) ,όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 4623/2019 ( Α’ 134) που ορίζουν ότι:
«Δύο ή περισσότερες δημοτικές παρατάξεις μπορούν να συμπράττουν, εφόσον μια από αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο δήμαρχος. Το πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της θητείας της δημοτικής αρχής και δεν ανακαλείται, συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών κάθε παράταξης που συμπράττει και κατατίθεται στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Εάν δεν έχει εκλεγεί προεδρείο, το πρακτικό υποβάλλεται στον σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Η επικύρωση του πρακτικού συντελείται αμελλητί από τον πρόεδρο του συμβουλίου ή, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί πριν από την εκλογή προεδρείου, από τον σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Από την κατάθεση του πρακτικού, οι συμπράττουσες παρατάξεις λογίζονται ενιαία παράταξη, η οποία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Σε περίπτωση αναπλήρωσης δημοτικού συμβούλου, ο οποίος ανήκει σε παράταξη η οποία συνέπραξε, τη θέση του καταλαμβάνει κατά τη διαδικασία του άρθρου 55 του ν. 3852/2010, ο επόμενος κατά σειρά αναπληρωματικός δημοτικός σύμβουλος του ιδίου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλονής από το αρμόδιο πρωτοδικείο, ο οποίος και καθίσταται αυτοδικαίως μέλος της νέας παράταξης».
2. Την υπ. αρ. 32/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου(εκουσίας δικαιοδοσίας) όπως διορθώθηκε με την υπ. αρ. 48/2019 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου για την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, του δημάρχου, των τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων κάθε συνδυασμού του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, των τακτικών και αναπληρωματικών συμβούλων κάθε συνδυασμού των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων και των τακτικών και αναπληρωματικών προέδρων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως 300 κατοίκους του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για τη δημοτική περίοδο από 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2023 .
3. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση η πρώτη σε εκλογική δύναμη παράταξη με την οποία ως επικεφαλής έχει εκλεγεί Δήμαρχος Ρόδου ο κ. Αντώνιος Καμπουράκης του Βασιλείου, είναι η παράταξη «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» με εκλεγμένους είκοσι (20) δημοτικούς συμβούλους-μέλη της ανωτέρω παράταξης στο 49μελές Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου.
4. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ίδια παραπάνω απόφαση τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη με επικεφαλής τον κ. Ευστράτιο Καρίκη του Ιωάννη, είναι η παράταξη «ΝΕΑ ΜΕΡΑ ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» με εκλεγμένους οκτώ (8) δημοτικούς συμβούλους-μέλη της ανωτέρω παράταξης στο 49μελές Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου .
5. Την αναγκαιότητα κυβερνησιμότητας των Ο.Τ.Α. για την οποία και θεσπίστηκαν οι ως άνω διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 73 του ν. 4555/2018 (Α1 133) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 4623/2019 ( Α1 134) , δηλαδή στη προκειμένη περίπτωση την αναγκαιότητα κυβερνησιμότητας του Δήμου Ρόδου επί του 49μελούς Δημοτικού Συμβουλίου αυτού με σχήμα ενιαίας πλειοφηφούσας παράταξης που να συγκροτείται με σύμπραξη παρατάξεων, μια από τις οποίες πρέπει απαραίτητα να είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνιος Καμπουράκης.
6. Το Πρακτικό Σύμπραξης Παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου σύμφωνα με το οποίο κατά ομοφωνία και ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη δήλωση συναίνεσης και αποδοχής όλων των ως ανωτέρων μελών των παρατάξεων «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» και «ΝΕΑ ΜΕΡΑ ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αποφασίστηκε η σύμπραξη των παρατάξεων «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» και «ΝΕΑ ΜΕΡΑ ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου.
7. Το γεγονός ότι με την κατάθεση του ανωτέρω Πρακτικού Σύμπραξης στο πρωτόκολλο εισερχομένων του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το νόμο αυτό συνεπάγεται ότι οι συμπράττουσες παρατάξεις αποτελούν πλέον ενιαία παράταξη που εισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.
8. Το γεγονός ότι αφενός μεν έχει αρχίσει η θητεία της δημοτικής αρχής που εκλέχθηκε στο Δήμο Ρόδου στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές της 26-05/02-06-2019 και αφετέρου μέχρις στιγμής δεν έχει ακόμη εκλεγεί προεδρείο στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου.
9. Το γεγονός ότι ο υπογράφων και εκτελών σύμφωνα με τον νόμο την παρούσα πράξη επικύρωσης είναι ο με περισσότερους ψήφους εκλεγείς δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» με την οποία εκλέχθηκε Δήμαρχος Ρόδου ο «.Αντώνιος Καμπουράκης του Βασιλείου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ
Επικυρώνουμε αμελλητί σύμφωνα με το νόμο το ως ανωτέρω κατατεθέν Πρακτικό Σύμπραξης των Δημοτικών Παρατάξεων «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» και «ΝΕΑ ΜΕΡΑ ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το οποίο οι ως άνω συμπράττουσες παρατάξεις αποτελούν πλέον ενιαία παράταξη που εισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ