Ειδήσεις

ΞΕΕ: Άδικη η φορολογική αντιμετώπιση των ξενοδοχειακών ακινήτων «sale and lease back»

Άδικη θεωρεί το ΞΕΕ τη φορολογική αντιμετώπιση των ξενοδοχειακών ακινήτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του sale and lease back, ‘γιατί πρόκειται για μία κατηγορία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, που δεν παρουσιάζει ιδιαιτερότητες στην λειτουργία της, αλλά μόνο στο καθεστώς της δανειακής της χρηματοδότησης, τις οποίες υποσχέθηκε το Υπουργείο Τουρισμού να εξομαλύνει’.
Όσον αφορά στα ξενοδοχειακά ακίνητα ‘sale and lease back’, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος αναφέρει ότι το νέο νόμο για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων ν.4223/2013, δεν υφίσταται καμία πρόβλεψη για το ιδιοχρησιμοποιούμενο ξενοδοχείο από την ξενοδοχειακή επιχείρηση που έχει ενταχθεί στο καθεστώς του sale & lease back, “με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ‘τιμωρείται’ με υψηλή φορολογική επιβάρυνση ο ανύποπτος ξενοδόχος που συνήψε σύμβαση sale & lease back σε χρόνο που δεν υφίστατο διαφορετική φορολογική μεταχείριση των ξενοδοχειακών ακινήτων. Θεωρούμε ότι με ερμηνευτική εγκύκλιο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ιδιοχρησιμοποιούμενο ξενοδοχειακό ακίνητο και το ευρισκόμενο υπό το καθεστώς του sale & lease back”.

Παράλληλα, προσφάτως προέκυψε ένα ακόμη σημαντικής επιβάρυνσης πρόβλημα, για την ίδια κατηγορία επιχειρήσεων δηλαδή τα sale & lease back ακίνητα. Συγκεκριμένα στην πρόσφατη ΠΟΛ 1007/02-01-2014 που υλοποιεί απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού για την εφαρμογή της παρ. 12 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, συμπεριλαμβάνονται, ατυχώς και αδίκως κατά την άποψ του ΞΕΕ και τα “αφορολόγητα” αποθεματικά από Sale & Leaseback.

Σύμφωνα με την περίπτωση ζ΄ παρ.3 άρθρου 28 ν.2238/1994) που ίσχυε μέχρι πρότινος, “η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, για το οποίο στη συνέχεια θα συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, με την προϋπόθεση ότι θα εμφανισθεί σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο φορολογείται, σε περίπτωση διανομής ή διάλυσης της επιχείρησης, καθώς και λόγω λύσης της σύμβασης ή υποκατάστασης του μισθωτή από νέο πρόσωπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις”.

“Με βάση τον παραπάνω νόμο του 1994”, αναφέρει το ΞΕΕ, “την τελευταία δεκαετία, πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επέλεξαν για την χρηματοδότησή τους το ‘sale and lease back’. Η συγκεκριμένη μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης προϋποθέτει την πώληση του ακινήτου στην δανειοδοτούσα τράπεζα και την ταυτόχρονη σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης για το ακίνητο. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα δάνειο με εγγύηση το ίδιο το ακίνητο, το οποίο μεταβιβάζεται απευθείας στην τράπεζα. Ο νόμος προέβλεπε φορολογικά την ένταξη της υπεραξίας από την μεταβίβαση του ακινήτου σε ένα λογαριασμού αφορολόγητου αποθεματικού, που δεν θα φορολογείτο εφόσον δεν άλλαζε στην συνέχεια ο κύριος του ακινήτου.

Σύμφωνα με την απόφασή σας, εξαιρέσατε από την φορολόγηση, ορθά κατά τη γνώμη μας, μία σειρά άλλα ‘αφορολόγητα’ αποθεματικά, όπως από τόκους καταθέσεων, από αναπροσαρμογή παγίων, κάποια που αφορούν τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις καινοτομίας και τα επιχειρησιακά πάρκα. Κάποια από αυτά αφορούν έσοδα φορολογημένα με ειδικό τρόπο και κάποια άλλα όχι.

‘Οι εν λόγω διατάξεις, πέραν των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας, δεν καταλαμβάνουν αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί από εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί κατ’ειδικό τρόπο (τόκοι καταθέσεων, υπεραξία από την πώληση μετοχών μη εισηγμένων, κ.λπ.), καθώς και αποθεματικά που σχηματίσθηκαν με βάση ειδικές διατάξεις νόμων (αναπροσαρμογή παγίων κατ’εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2065/1992, φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας κατ‘εφαρμογή του άρθρου 71 του ν. 3842/2010, άρθρο 15 του ν.4015/2011 περί Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, ανάπτυξη επιχειρησιακών πάρκων κατ‘εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 62 του ν.3982/2011 κ.λπ.).’
Όπως καλά γνωρίζετε, τα αποθεματικά από Sale & Leaseback δεν είναι αφορολόγητα αποθεματικά που προκύπτουν από κέρδη. Αποτελούν μία τεχνική λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση ενός εργαλείου χρηματοδοτικής φύσης. Η τράπεζα στην περίπτωση του Sale & Leaseback, για να έχει μεγαλύτερη εξασφάλιση, αποκτά την κυριότητα του ακίνητου, ενώ στην ουσία τίποτε δεν αλλάζει στην λειτουργία, στα έξοδα και ακόμη στην κερδοφορία της επιχείρησης, είτε τη στιγμή που υπογράφεται η νέα σύμβαση είτε μελλοντικά.
Επειδή ακριβώς αυτό το αποθεματικό δεν προέρχεται από κέρδη, δε θα έπρεπε να εντάσσεται στις ρυθμίσεις του Ν. 4172, όπως δεν εντάσσονται και οι περιπτώσεις που ήδη εξαιρέσατε, για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία”.

Αν δε γίνει η απαραίτητη διόρθωση στη συγκεκριμένη απόφαση, το ΞΕΕ υποστηρίζει ότι πολλές επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου θα κληθούν να καταβάλλουν, χωρίς λόγο, υπέρογκους φόρους και ουσιαστικά θα οδηγηθούν στην οικονομική καταστροφή, έχοντας παράλληλα τηρήσει όλες τις νομικές και φορολογικές προϋποθέσεις που προέβλεπε ο 2238/1994 για το Sale & Leaseback. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προχώρησαν σε αυτή την τεχνική της δανειακής χρηματοδότησης για να μπορέσουν συγχρόνως να χρηματοδοτήσουν τις μεγάλες και απαιτητικές επενδύσεις στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των ξενοδοχείων τους.

“Το αίτημά μας να διορθωθεί η απόφαση, όμως δεν βασίζεται μόνο στο γεγονός των δυσβάστακτων συνεπειών, αλλά και στην μέχρι πρότινος ισχύουσα νομοθεσία αλλά και στην κοινή λογική.

Οι σύμβουλοί μας Ορκωτοί Ελεγκτές, είναι απόλυτοι, και κατηγορηματικοί, στο γεγονός ότι ο ορθός χειρισμός για το Sale & Leaseback, είναι αυτός που περιλαμβάνεται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 για τις μισθώσεις, που προβλέπει σταδιακή απόσβεση της διαφοράς στη διάρκεια της μίσθωσης και ότι η αρχική ρύθμιση που έγινε δεν ήταν ορθή και φυσικά δεν είναι ορθή η παρούσα ρύθμιση.

Προφανώς, τα στελέχη του υπουργείου σας γνωρίζουν πολύ καλά τις ρυθμίσεις του ΔΛΠ 17, αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε στη διάθεσή σας να συμβάλλουμε συμβουλευτικά στην αντιμετώπιση αυτού προβλήματος.
Η προτεινόμενη λύση μας, για την αδικία που προέκυψε σε βάρος των ξενοδοχείων, με την πρόσφατη ρύθμισή σας είναι, το σημερινό ‘αφορολόγητο’ αποθεματικό να μετονομαστεί σε ‘Διαφορά από Sale & Leaseback’, όπως ουσιαστικά είναι, και να αποσβέννεται σταδιακά σε όφελος των αποτελεσμάτων, ανάλογα με τη διάρκεια της σύμβασης.

Άλλωστε, πιστεύουμε ότι κατανοείτε πως πρέπει να σταματήσει η αυθαίρετη αντιμετώπιση των φορολογικών ζητημάτων και ότι πρέπει επιτέλους ως χώρα να ακολουθούμε τη λογική, τους κανόνες και τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν και οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε γνώστη του θέματος, είναι προφανές πως η λύση που αναφέρεται στο ΔΛΠ 17 είναι η σωστή λύση, γιατί αντιμετωπίζει ορθά και όχι αυθαίρετα την ουσία της συναλλαγής.
Θεωρούμε με την παράθεση όλων των παραπάνω, θα γίνει κατανοητή από την υπηρεσία σας, τόσο η ουσία του προβλήματος που προέκυψε από τη παραπάνω ρύθμιση σας, αλλά και οι καταστροφικές συνέπειες που η εφαρμογή της ρύθμισης αυτής θα προκαλέσουν στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αλλά και στην επιχειρηματικότητα του τουριστικού κλάδου. Ελπίζουμε ότι θα αναληφθεί από μέρους σας η πρωτοβουλία για την άμεση άρση της αδικίας που δημιουργήθηκε τόσο με την εφαρμογή της ΠΟΛ 1007/2014 στα ‘αφορολόγητα’ αποθεματικά από Sale & Leaseback των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, όσο και με τον ΕΝ.ΦΙ.Α.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου