Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στα παρακάτω γνωστικά πεδία:

 

  • Προβολήκαιπροώθησηελληνικώναγροτικώνδιατροφικώνπροϊόντων στις διεθνείς αγορές. Τοκείμενοωςσυντελεστήςεξωστρέφειας. – PresentingandpromotingGreekagro-foodproductsininternationalmarkets. Texts supporting export – oriented practices (1 θέση)
  • Εφαρμογές της Μεθοδολογίας των Σωμάτων Κειμένων σε Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες. Corpus-based studies with applications to Humanities and Social Sciences (1 θέση)
  • Οικιστική: οικιστικάμοντέλα, χωρικήανάπτυξηκαιγεωγραφικήπροσαρμογήστηνελληνικήαρχαιότητα. – Ekistics: settlementpatterns, spatialdevelopmentandgeographicadaptioninGreekantiquity. (1 θέση)
  • Η παγίωση λατρευτικών πρακτικών στην Ελλάδα κατά τους πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους, μέσα από την αρχαιολογική μαρτυρία. – TheconsolidationofreligiouspracticesinGreeceduringtheearlyperiod, througharchaeologicalevidence (1 θέση)
  • Το νόμισμα στο χώρο του Αιγαίου κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο – CoinageintheareaoftheAegeanduringthearchaicandclassicalperiods (1 θέση)

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονταιστην ιστοσελίδα του Τμήματοςhttp://dms.aegean.gr/ .

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

(το πρωτότυπο υπογεγραμμένο βρίσκεται

στα αρχεία του Τμήματος)

Ιωάννης Α. Σεϊμένης

Καθηγητής

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ