Ρεπορτάζ

Παρέμβαση στο ΑΣΕΠ για την τακτοποίηση των 57 συμβασιούχων

Την ώρα που η πολιτική μάχη για τις ευθύνες αιρετών στο θέμα των 57 συμβασιούχων της πρώην ΔΕΥΑ Ιαλυσού μαίνεται μεταξύ των “στρατοπέδων” Στάθη Κουσουρνά και Σάκη Στάγκα, οι υπάλληλοι καταβάλλουν ακόμη μια προσπάθεια να μεταπείσουν το ΑΣΕΠ ότι απασχολούνται νομίμως στη ΔΕΥΑΡ.

«Ο φυσικός και ηθικός αυτουργός είναι ο κύριος Στάγκας», δήλωσε την Παρασκευή, μετά την ολοκλήρωση του έκτακτου διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου, ο πρόεδρος της και δήμαρχος Ρόδου κ. Στάθης Κουσουρνάς, ενώ λίγες μέρες ενωρίτερα ο κ. Στάγκας είχε καταγγείλει τον κ. Κουσουρνά ότι απέστειλε με τον διευθυντή της επιχείρησης κ. Μ. Διακομανώλη στοιχεία στο ΑΣΕΠ, τον Απρίλιο του 2013, χωρίς να ενημερώσουν σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, και ότι όσα ισχυρίστηκαν στο επίμαχο έγγραφο ήταν ανακριβή.

Ταυτόχρονα επιδιώκεται να βρεθεί φόρμουλα για την έκδοση εντάλματος πληρωμής της μισθοδοσίας και των 57 συμβασιούχων με το υπόλοιπο προσωπικό.
Εξαιρετικό όμως ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ο νομικός σύμβουλος των εργαζομένων κ. Μ. Κόκκινος σε συνεργασία με το γραφείο του εργατολόγου κ. Αλ. Μητρόπουλου, καταβάλλουν προσπάθεια να άρει την άκρως επιβαρυντική έκθεσή του το ΑΣΕΠ.
Σε υπόμνημα, που φέρνει σήμερα στο φως της δημοσιότητας η “δημοκρατική”, το οποίο έχει επιδοθεί και στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Γ. Μιχελάκη, αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

“Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/16-5-2011 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της προελθούσας από την συγχώνευση με τις άλλες, νέα ΔΕΥΑΡ, το Δ.Σ. «…λαμβάνοντας υπ’ όψη τις διαπιστωτικές και άλλες αποφάσεις των Δ.Σ. των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων…., αλλά και μια σειρά από δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχουν τελεσιδικήσει… εγκρίνει την μεταφορά του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων στην ΔΕΥΑΡ και την προσωρινή κατάταξη των εργαζομένων με τις ειδικότητες που μέχρι σήμερα είχαν σύμφωνα με τον πίνακα 01». Στον ανωτέρω πίνακα 01 του μεταφερόμενου προσωπικού περιλαμβάνονται και οι αναφερόμενοι εργαζόμενοι, αλλά και επιπρόσθετα ακόμη 17 εργαζόμενοι που προέρχονται από την Δ.Ε.Υ.Α. Ιαλυσού και των οποίων οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου μετατράπησαν σε αορίστου χρόνου με τον ίδιο τρόπο, ήτοι με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ι., κατ΄ εφαρμογή σχετικού άρθρου του νόμιμα εγκεκριμένου και δημοσιευμένου στο ΦΕΚ Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο με μία σειρά αποφάσεών του έχει αποφανθεί κατά τρόπο οριστικό σχετικά με το θέμα της μεταφοράς του προσωπικού συγχωνευόμενων δημοτικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων που λύονται και το προσωπικό μεταφέρεται σε άλλα νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεων που μετατρέπονται.
Ενδεικτικά αναφέρονται η υπ’ αριθμ. 48/2012 Πράξη του 1ου Τμήματος, η 165/2011 Πράξη του 1ου Τμήματος, η υπ’ αριθμ. 208/2011 Πράξη του 1ου Τμήματος, η υπ’ αριθμ. 218/2010 Πράξη του 1ου Τμήματος, η υπ’ αριθμ. 141/2013 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου στο VII Τμήμα και η υπ’ αριθμ. 138/2012 Πράξη του 1ου Τμήματος.

Στις παραπάνω πράξεις το σκεπτικό των οποίων είναι το ίδιο, αναφέρονται στην ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα στην τελευταία από τις προαναφερόμενες αποφάσεις, η οποία αφορά την Δ.Ε.Υ.Α.”.
Τονίζουν παραπέρα ότι παρόμοια είναι και η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 40 του ν. 3801/2009 και η οποία αφορά τη λύση Δ.Ε.Υ.Α., όπου αναφέρονται τα εξής: «α. Προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης που έχουν συσταθεί κατ’ εφαρμογή του ν. 1069/1980 ή σχετικών ειδικών νόμων, ο οποίες λύθηκαν ή λύονται, εφόσον υπηρέτησε σε αυτές επί μία, τουλάχιστον διετία, πριν από τη λύση τους, με την ανωτέρω σχέση εργασίας, είναι δυνατόν να ενταχθεί ή να μεταφερθεί, αντιστοίχως στον οικείο Δήμο ή σε νομικά πρόσωπα αυτού». Επίσης στο άρθρο 64 του ίδιου με παραπάνω νόμου αναφέρονται τα εξής: «Μεταφορά υπαλλήλων δημοτικών επιχειρήσεων σε δήμους ή κοινότητες και σε κάθε μορφής νομικά πρόσωπα αυτών, που γίνεται υπό τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), κατόπιν αποφάσεων του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από την διαδικασία, η οποία τηρήθηκε κατά την πρόσληψή τους στις ανωτέρω επιχειρήσεις, θεωρείται νόμιμη από την ημέρα λήψεως των σχετικών αποφάσεων των ανωτέρω Συμβουλίων».

Καταλήγουν στο υπόμνημά τους ως εξής:
“Από τα παραπάνω αναφερόμενα προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι της πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Ιαλυσού οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη νέα ΔΕΥΑΡ με βάση τη διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έχουν μεταφερθεί νομίμως και δεν αφορά την εκ της συγχωνεύσεως προκύψασα νέα ΔΕΥΑΡ η διαδικασία πρόσληψής τους, η οποία ηδύνατο να τους μεταφέρει, όπως προκύπτει και από τις μεταγενέστερα εκδοθείσες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, χωρίς αίρεση ή άλλους όρους.

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι ανάλογη είναι και η ρύθμιση σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 40, σε συνδυασμό με το άρθρο 64 του ν. 3801/2009 που προβλέπει ότι σε περίπτωση λύσης της ΔΕΥΑΡ, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω άρθρων, το προσωπικό της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων και των αναφερομένων στην αίτηση ακύρωσης, θα μεταφέρονταν νομίμως και ανεξάρτητα από τη διαδικασία πρόσληψής τους, εφόσον λαμβανόταν σχετική απόφαση από το δήμο.

Επιπρόσθετα λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι δικαστικές εκκρεμότητες των εργαζομένων αυτών δεν έχουν τελεσιδικήσει καθόσον εκτός της αίτησης ακύρωσης έχουν ασκήσει έφεση επί των αποφάσεων που εκδόθηκαν πρωτόδικα και αφορούν την αναγνώριση της εργασιακής τους σχέσης και οι οποίες δεν έχουν εκδικασθεί μέχρι σήμερα, προκύπτει η ύπαρξη εκκρεμοδικίας και η τυχόν απόλυσή τους θα ερχόταν σε αντίθεση με την ληφθείσα απόφαση 2/2011 του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ η οποία είναι καθ’ όλα νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.
Κατόπιν των ανωτέρω φρονούμε ότι οι εργαζόμενοι στην πρώην ΔΕΥΑ Ιαλυσού μετεφέρθησαν νομίμως στην και κατά συνέπεια νομίμως απασχολούνται και μισθοδοτούνται από την εκ της συγχωνεύσεως προκύψασα νέα ΔΕΥΑΡ και το διοικητικό συμβούλιο έχοντας υπόψη του τα παραπάνω αναφερόμενα, δύναται να θεωρήσει ότι η 1766/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών δεν επηρεάζει το υφιστάμενο καθεστώς απασχόλησης των μεταφερθέντων στην νέα ΔΕΥΑΡ εργαζομένων της συγχωνευθείσας ΔΕΥΑ Ιαλυσού.

Η όποια κρίση του ΑΣΕΠ επί της της νομιμότητας ή μη της μετατροπής της εργασιακής σχέσης των εργαζομένων από το ΔΣ της ΔΕΥΑ Ιαλυσού σε σύμβαση αορίστου χρόνου αφορά το ΔΣ της συγχωνευθείσας πλέον ΔΕΥΑ Ιαλυσού και όχι της εκ της συγχωνεύσεως προκύψασας νέας ΔΕΥΑΡ. Έως την διατύπωση της κρίσης του ΑΣΕΠ η νέα ΔΕΥΑΡ δεν δύναται να αλλάξει το καθεστώς της εργασιακής σχέσης των εργαζομένων στην πρώην ΔΕΥΑ Ιαλυσού, όπως διεμορφώθη και υφίσταται με την μεταφορά τους στη νέα ΔΕΥΑΡ.
Σε όλα τα ανωτέρω συνηγορεί και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την με αριθμό 194/28-5-2013 γνωμοδότησή του, που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 22323/19-6-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία δέχθηκε ότι υφίσταται τεκμήριο νομιμότητας της αναγνώρισης της εργασιακής σχέσης των εν λόγω εργαζομένων ως αορίστου χρόνου κατά την μεταφορά προσωπικού από λυθείσες ή συγχωνευθείσες Δημοτικές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τον 3852/2010, το οποίο ισχύει και κατά τη συγχώνευση των ΔΕΥΑ του νησιού της Ρόδου στην ενιαία πλέον Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 109 του ν.3852/2010.

Σύμφωνα λοιπόν και με την ως άνω Γνωμοδότηση η ΔΕΥΑΡ δε νομιμοποιείται να αρνηθεί και συνακόλουθα θα έπρεπε ήδη να έχει κατατάξει τους εν λόγω εργαζόμενους σε συσταθείσα θέση του νεοσύστατου Ο.Ε.Υ. σύμφωνα με τις υπ’αριθ. 52/2011 και 2/2011 του Δ. Σ. της”.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου