Στο 1ο Τμήμα της Προεδρικής διαδικασίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου έχει προγραμματιστεί προς συζήτηση την 18η Ιουνίου 2020 η προσφυγή της εταιρείας ειδικού σκοπού «Ηχος και Φως ΑΕ» κατά του Δήμου Ρόδου μετά την άρνηση χορήγησης ασφαλιστικής- φορολογικής ενημερότητας.
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», με απόφαση που εξέδωσε ο δικαστής υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου απορρίφθηκε το αίτημα της εταιρείας περί έκδοσης προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης της ρητής απόρριψης του Δήμου Ρόδου, περί χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας.
Απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής της δεν έχει εκδοθεί.
Θυμίζουμε ότι η εταιρεία είχε εξασφαλίσει την 31η Οκτωβρίου 2019 τον διακανονισμό των οφειλών της, τις οποίες και εξυπηρετεί, όπως τονίζει, στο ακέραιο και εμπρόθεσμα.
Πλην όμως, ενώ έχει καταβάλει το προβλεπόμενο ποσοστό της ρύθμισης για την αποδέσμευση ενημερότητάς της, οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου, δεν ήραν την δέσμευση του ΑΦΜ της, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η εταιρεία, να εισπράξει ένα σημαντικό ποσό επιστροφής φόρου.
Πέραν τούτου η εταιρεία διαμαρτύρεται για το ό,τι, για τις καταβολές που προέβη στον Δήμο Ρόδου, άλλαξαν από την οικονομική υπηρεσία οι αιτιολογίες αυτών και περαιτέρω ανεγράφη στα σχετικά παραστατικά επιφύλαξη, μη προσδιοριζόμενη. Η εταιρεία παραπέρα επισημαίνει ότι υφίσταται ενεργή σύμβαση με τον Δήμο Ρόδου ενώ προτίθεται να ασκήσει τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα για την ακύρωση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που δεν ικανοποίησε αίτημα της για παράταση.
Ειδικότερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου απέρριψε την αίτηση της εταιρείας για την χορήγηση 4ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών στον ανθόκηπο.
Κρίθηκε συγκεκριμένα εξωσυμβατική και παράνομη η παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του λήξαντος στις 31-12-2018 χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών ενώ χορηγήθηκε στην ανάδοχο προθεσμία 75 ημερών, προκειμένου να συμμορφωθεί εις το ακέραιο προς όλες τις συμβατικές της υποχρεώσεις, τόσο ως προς την ολοκλήρωση των εργασιών, όσο και ως προς την εξόφληση των κάθε είδους ληξιπρόθεσμων, υπερήμερων και απαιτητών οφειλών της ολοσχερώς, εις το ακέραιο, και ουχί ελλιπώς, μερικώς, χρονικώς ή οικονομικώς τμηματικά.
Ο Δήμος Ρόδου υποστηρίζει ότι η ρύθμιση των οφειλών της εταιρείας και ο διακανονισμός αυτών τυγχάνει άκυρος διότι έγινε από αναρμόδιο όργανο και δη όχι από την Οικονομική Επιτροπή λόγω ύψους οφειλής.
Υποστηρίζει ειδικότερα ότι η ρύθμιση έγινε αυθαίρετα, παρανόμως και ακύρως, εκτός δικαιοδοσίας, εκτός αρμοδιότητας και νομιμότητας, από τον Δημοτικό Ταμία, εκκρεμούσας περαιτέρω και σχετικής πειθαρχικής διαδικασίας με περιεχόμενο και την έκδοση ανακριβών αποδείξεων πληρωμών.
Υποστηρίζει ακόμη ότι όλως ακύρως και εξωσυμβατικώς, παραβιάζοντας και καταστρατηγώντας τους όρους της νομιμότητας, του δημοσίου συμφέροντος και του υγιούς ανταγωνισμού, ικανοποιήθηκαν 3 αιτήσεις της αναδόχου και δόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο 3 κατά σειρά παρατάσεις, επί του λήγοντος τον Δεκέμβριο 2018 χροδιαγράμματος/προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.
Η εταιρεία ωστόσο υποστηρίζει ότι η αναρμοδιότητα του οργάνου δεν συνέχεται με κανέναν τρόπο με την υποχρέωση του Δήμου Ρόδου να άρει την δέσμευση του ΑΦΜ της αφού δεν έχουν βεβαιωθεί άλλες οφειλές εις βάρος της και είναι ενήμερη.
Επισημαίνει παραπέρα ότι εδικαιούτο την υπαγωγή της σε ρύθμιση σύμφωνα με τον νόμο από όποιο όργανο κι αν επιλαμβανόταν της σχετικής αιτήσεως της.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες η δημοτική αρχή διενεργεί επί του συγκεκριμένου θέματος της υπαγωγής της εταιρείας σε ρύθμιση από αναρμόδιο όργανο σχετική Ένορκη Διοικητική Εξέταση και έχει κινήσει πειθαρχική διαδικασία.
Η εταιρεία παραπέρα διατείνεται ότι έχει εκτελέσει ποσοστό άνω του 80% της συμβάσεως και χρειάζεται έσοδα για να υλοποιήσει εμπροθέσμως τις συμβατικές της υποχρεώσεις.
Ο Δήμος Ρόδου εκπροσωπείται στην δίκη από τον προϊστάμενο της νομικής του υπηρεσίας κ. Θεόδωρο Παπαγεωργίου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ