Τοπικές Ειδήσεις

Ανεστάλη η εκτέλεση καταλογιστικών πράξεων ύψους 13,7 εκατ. ευρώ σε Ροδίτικη εταιρεία!!

Με απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, που εκδόθηκε χθες, έγινε δεκτό το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής για την αναστολή εκτέλεσης καταλογιστικής πράξεως ύψους 13,7 εκατ. ευρώ σε επιχειρηματία της Ρόδου από το Τελωνείο της Ρόδου!!
Ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου προσέφυγε συγκεκριμένα γνωστή ανώνυμη εταιρεία της Ρόδου και εκπρόσωπος αυτής κατά του Ελληνικού Δημοσίου νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον προϊστάμενο της Διευθύνσεως Τελωνείου Ρόδου για την αναστολή δύο ατομικών ειδοποιήσεων υπερημερίας της 25ης Ιανουαρίου 2021
Πιο συγκεκριμένα την 8η Φεβρουαρίου 2021 κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία δύο ατομικές ειδοποιήσεις υπερημερίας του προϊσταμένου του Τελωνείου Ρόδου, οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ επίκληση απόφασης του Ζ΄ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς.
Καλούνται η μεν εταιρεία ως αστικά συνυπεύθυνη, ο δε εκπρόσωπος αυτής ως προσωπικά υπεύθυνος, να προβούν εντός 30 ημερών από την επίδοση, σε τακτοποίηση των εκκρεμών και ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς το Τελωνείο Ρόδου ύψους 13.597.835,97 ευρώ και την συμπληρωματική με καταλογιστική πράξη συνολικής οφειλής (κατά την ατομική ειδοποίηση) ύψους 104.981,59 ευρώ.
Παραδεκτά και νόμιμα άσκησαν την από 23 Φεβρουαρίου 2021 ανακοπή κατά των ατομικών ειδοποιήσεων υπερημερίας του προϊσταμένου του Τελωνείου Ρόδου, εντός 30 ημερών από την επίδοσή τους, ζητώντας την ακύρωσή τους.
Μεταξύ άλλων τονίζουν ότι μετά την καταχώριση της οφειλής στο βιβλίο εισπρακτέων εισόδων η Τελωνειακή Αρχή εξασφαλίζεται για όσο χρόνο δεν παραγράφεται το δικαίωμά της για είσπραξη της βεβαιωμένης οφειλής, δεύτερον για το διάστημα αυτό η οφειλή ανεξαρτήτως της επίτευξης η μη εκ μέρους των υπόλογων αναστολής εισπράξεως, επιβαρύνεται με προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής.
Επισημαίνουν ακόμη ότι η Τελωνειακή Αρχή αποστέλλει ατομική ειδοποίηση υπερημερίας χωρίς να υπολογίζει την δεινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας που επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο λόγω της τρέχουσας κατάστασης με την πανδημία του κορωνοιού και τα επαναλαμβανόμενα locκdown.
Περαιτέρω, η Τελωνειακή Αρχή προέβη όπως υποστηρίζουν, σε βάρος τους καταλογισμό, χωρίς να λάβει υπόψη της τα πιστωτικά τιμολόγια και τις επιστροφές εμπορευμάτων που ήταν ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, γεγονότα τα οποία μετά βεβαιότητας θα διαγνώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά την εκδίκαση της εκκρεμούς αιτήσεως αναιρέσεώς τους.
Η εταιρεία επλήγη καίρια από µεγάλες επισφάλειες και µειωµένη συνακόλουθα ρευστότητα, απότοκα της σοβούσης πρωτοφανούς οικονοµικής υφέσεως και της πλήρους 
εµπορικής απονεκρώσεως της αγοράς.
Οι υποχρέωσεις της είναι πολύ μεγάλες και προσπαθεί να τις ρυθμίσει, ενώ σημειωτέον ό,τι όπως προκύπτει και από τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υπέρ τραπεζών ύψους 8.974.604,31 ευρώ και έχει εκχωρηθεί απαίτηση επιχορήγησης ποσού 760.000 ευρώ για εξασφάλιση αντίστοιχου τραπεζικού δανεισμού.
Προσθέτει παραπέρα ότι δυνάµει αποφάσεως του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεώς της, διατάχθηκε το άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής με τους πιστωτές της και διορίσθηκε µεσολαβητής. Η εταιρεία ζήτησε την επικύρωση της συµφωνίας, που υπέγραψε µε την πλειοψηφία των πιστωτών της και με απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), επικυρώθηκε η συµφωνία συνδιαλλαγής της µε την πλειοψηφία των πιστωτών της, στην οποία εµπεριέχεται το 80,73% των απαιτήσεων τους.
Στην πορεία επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης με την πλειοψηφία των πιστωτών που αντιπροσωπεύουν το 63,88% των απαιτήσεων σε βάρος της.
Η επιτυχής υλοποίηση των συμφωνιών που συνήψε η επιχείρηση με τους πιστωτές της, αποτελεί την εσχάτη ελπίδα τόσο για τη διάσωση της, όσο και για την ικανοποίηση των πιστωτών της
Η εταιρεία, αδυνατούσα αντικειµενικώς να καταβάλει το υπέρογκο και εξοντωτικό ποσό των 13.702.917,56 ευρώ, κινδυνεύει να υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, η οποία συνίσταται στα κάτωθι:
– Στη διασάλευση της διαδικασίας εξυγιάνσεως, στην οποία και έχει υπαχθεί, ήτοι στην αντικειµενική αδυναµία της να εκπληρώσει τους όρους της συµφωνίας συνδιαλλαγής και εξυγίανσης, µε συνέπεια την ανατροπή αυτής και την καταδίκη της σε οριστική διακοπή της λειτουργίας της.
-Στην αδυναµία της να καταβάλει τις αποδοχές στο απασχολούµενο προσωπικό, µε συνέπεια τη λύση των σχετικών συµβάσεων εργασίας και τον εξαναγκασµό της σε διακοπή της λειτουργίας της, µε άµεσο αντίκτυπο στη διαβίωση των ιδίων των εργαζοµένων και των οικογενειών τους.
– Στην επίσπευση µέτρων αναγκαστικής εκτελέσεως επί της 
ακίνητης περιουσίας της, µε αποτέλεσµα να απολέσει αυτή τις αναγκαίες για την άσκηση της εµπορικής της δραστηριότητας εγκαταστάσεις και, κατ’ ακολουθίαν, να εξαναγκασθεί σε παύση των δραστηριοτήτων της.
– Στην επίσπευση μέτρων αναγκαστικής εκτελέσεως επί του παγίου εξοπλισµού της µε συνέπεια τη στέρησή της από τα αναγκαία µέσα για την άσκηση της δραστηριότητάς της και, συνακόλουθα, τη διακοπή της λειτουργίας της.
– Στην επίσπευση αναγκαστικής κατασχέσεως εις χείρας των
πελατών της και των τραπεζικών ιδρυµάτων, όπου τυχόν τηρούνται τραπεζικοί λογαριασµοί της, ως τρίτων, µε συνέπεια την πλήρη αποστέρηση της από κάθε πηγή ρευστότητας και, συνακόλουθα, την αδυναµία της να ανταποκριθεί µε τη σειρά της στην εξόφληση των δικών της οικονοµικών υποχρεώσεων.
– Στην αδυναµία της να εξοφλήσει τις τρέχουσες πληρωτέες επιταγές προς τους προµηθευτές της με συνέπεια τη σφράγιση των ανωτέρω επιταγών, την έκδοση σχετικών διαταγών πληρωµής και την εγγραφή της στον Τειρεσία, τη γέννηση αστικών και ποινικών ευθυνών για τους νοµίµους εκπροσώπους της και τη διακοπή της συνεργασίας της µε αυτούς.
– Στην αδυναµία της να εξοφλήσει και τις τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές (εργοδοτικές εισφορές) υποχρεώσεις της.
– Στην επίσπευση µέτρων αναγκαστικής εκτελέσεως εις βάρος της ακίνητης περιουσίας των νοµίµων εκπροσώπων της.
– Στην πρόκληση και ποινικών συνεπειών για τους νοµίµους εκπροσώπους της.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Μηνάς Τσέρκης.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου