Αύριο, εκτός απροόπτου, θα αποφανθεί αρμοδίως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου επί της αιτήσεως της εταιρείας «Ηχος και Φως» για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών στον ανθόκηπο της πλατείας Ρίμινι, για ένα έτος.
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», μετά την υποβολή αιτήματος για την έκδοση οίκοθεν απόφασης αναστολής όλων των συμβατικών προθεσμιών του έργου του πολυθεάματος, που υπέβαλε στην Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και κοινοποίησε στο Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Ρόδου η ομώνυμη ανώνυμη εταιρεία, την 24η Απριλίου 2020 επανήλθε με νέο αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου.
Αρχικό χρονοδιάγραμμα περαίωσης των εργασιών ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2018 ενώ η τελευταία προθεσμία που χορηγήθηκε στην εταιρεία παρήλθε την 30η Απριλίου 2020.
Η δημοτική αρχή δεν απεφάνθη επί του αιτήματος πριν την τελευταία ημερομηνίας καθώς εκκρεμούν δύο Ενορκες Διοικητικές Εξετάσεις που διενεργούνται για να εξεταστούν θέματα που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση με τον Δήμο Ρόδου.
Ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης και η νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου εισηγούνται την απόρριψη του αιτήματος χορήγησης τέταρτης παράτασης στην εταιρεία ισχυριζόμενη ότι μια τέτοια ενέργεια είναι εξωσυμβατική.
Σε ενεργοποίηση άρθρου της από 28 Φεβρουαρίου 2018 συμβάσεως εισηγούνται να χορηγηθεί στην ανάδοχο προθεσμία 2,5 μηνών για να συμμορφωθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις.
Πιο συγκεκριμένα ο δήμαρχος Ρόδου θεωρεί ότι ως την 17η Ιουλίου 2020 η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να ολοκληρώσει τις εργασίες στον ανθόκηπο και να εξοφλήσει κάθε είδους οικονομικές της υποχρεώσεις, όπως προβλέπεται στην διακήρυξη και την σύμβαση άλλως, άπρακτης της προθεσμίας, προτίθεται να εισηγηθεί την καταγγελία της συμβάσεως.
Η νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου γνωμοδότησε ότι η επίμαχη σύμβαση δεν συνιστά Σύμβαση Εμπορικής Μίσθωσης και το αντικείμενό της δεν έχει σχέση με την κατασκευή «θεματικού πάρκου», τονίζοντας ότι αυθαίρετα μετονομάζεται το αντικείμενο της σύμβασης έτσι στην σχετική αίτηση παράτασης της αναδόχου.

Επιπλέον τονίζει ότι δεν προβλέπεται από την διακήρυξη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και καμία υποχρέωση από πλευράς του Δήμου Ρόδου, όρος στην σύμβαση με τον οποίο ο Δήμος ανέλαβε την υποχρέωση σε συνεργασία με τον ανάδοχο, να εκπονήσει μελέτη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, και Υποδομών, για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης, στην πλατεία και για να διαμορφώσει ανάλογα τον χώρο.
Επισημαίνει ακόμη ότι όλες τις υποχρεώσεις για την έκδοση αδειοδοτήσεων, τις έχει αποκλειστικά ο ανάδοχος.
Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών ορίσθηκε σε 10 μήνες, με λήξη τον Δεκέμβριο του 2018 και όρους, σε περίπτωση παράβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου, ως οικονομικές κυρώσεις την καταβολή του ½ του οφειλόμενου ετήσιου μισθώματος, και του εγγυημένου οικονομικού ανταλλάγματος για κάθε μήνα καθυστέρησης και σε περίπτωση παράβασης της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του χρονοδιαγράμματος των εργασιών τη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και καταγγελία της σύμβασης αζημίως για τον Δήμο Ρόδου. Η νομική υπηρεσία επισημαίνει ότι δεν προβλέπεται δυνατότητα παράτασης των προθεσμιών του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών ενώ σύμφωνα με άρθρο της διακήρυξης σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ο Δήμος Ρόδου, δικαιούται με την επιφύλαξη των λοιπών συνεπειών που προβλέπονται στη σύμβαση, να ειδοποιεί εγγράφως τον ανάδοχο να συμμορφωθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 45 ημερών.
Σε ό,τι αφορά τις προηγούμενες παρατάσεις με τις υπ. αρ.1171/30-10-2018, 328/27-03-2019 και 690/26-07-2019 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου επισημαίνεται παραπέρα ότι δόθηκαν εκτός προβλέψεων της Διακήρυξης, της Σύμβασης και της νομοθεσίας.
Τονίζεται μάλιστα ότι η τρίτη παράταση χορηγήθηκε στις 23 Ιουλίου 2019, σε περίοδο δηλαδή που από τον νόμο απαγορευόταν η λήψη σχετικών αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω επικείμενης εγκατάστασης της νέας Δημοτικής Αρχής.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ