Τοπικές Ειδήσεις

Πώς πιστοποιήθηκε μεταχρονολογημένα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ»

Aναρτήθηκε χθες στην Διαύγεια η ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ρόδου με την οποία εγκρίθηκε η άμεση αντικατάσταση του εκκαθαριστή της ΡΟΔΩΝ Α.Ε. κ. Μ.Μαραβέλια από τους κ.κ. Δημήτρη Παρπέρη, Σπύρο Σπυρόπουλο και Θεοδόση Μαρκουλή, που είναι άμεσα εκτελεστή με την ταυτόχρονη υποχρέωση παράδοσης όλων των στοιχείων από τον παλιό εκκαθαριστή.
Ταυτόχρονα αποφασίστηκε η μετακίνηση των γραφείων των εκκαθαριστών από το δημαρχιακό μέγαρο σε άλλο ακίνητο το οποίο θα επιλέξουν οι νέοι εκκαθαριστές.
Ενας από τους λόγους, που επικαλείται ο εκκαθαριστής, για την καθυστέρηση της εκκαθάρισης της πολύπαθης δημοτικής επιχείρησης ήταν και η εμπλοκή που σημειώθηκε με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από παρελθούσα διοίκηση για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την αδυναμία δημοσίευσης του προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία ισολογισμού εκκαθάρισης.
Πιο συγκεκριμένα η νομική σύμβουλος του ΓΕΜΗ κ. Παυλίνα Τριανταφύλλου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Ευαγγελία Ταρασλιά με γνωμοδοτήσεις τους αποφάνθηκαν ότι ο εκκαθαριστής κ. Μάριος Μαραβέλιας μπορεί να προχωρήσει τη διαδικασία πιστοποίησης των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έστω και μεταχρονολογημένα.
Όπως απεκάλυψε η «δημοκρατική», η Διεύθυνση Εμπορίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, απέρριψε τον ισολογισμό εκκαθάρισης, που της υποβλήθηκε, καθώς δεν συνοδευόταν από παραστατικά από τα οποία να προκύπτει η υλοποίηση αποφάσεων, που είχε λάβει στο παρελθόν η διοίκησή της, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Από έλεγχο του ΣΔΟΕ διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης κατά 1.761.849 ευρώ και ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου. Πέραν τούτου σε φύλλο μεταβολών και ελλείψεων του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά από κατασταλτικό έλεγχο αναφέρεται ότι το έτος 2006 εκδόθηκε ένταλμα του Δήμου Ρόδου ύψους 206.000 ευρώ υπέρ της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης το οποίο δεν υποβλήθηκε σε προληπτικό έλεγχο.
Μετά από ερώτημα που απηύθυνε ο εκκαθαριστής στον Δήμο Ρόδου για την πορεία της επίμαχης εκκαθάρισης, ο τότε πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, του απέστειλε και κοινοποίησε στη Νομική Υπηρεσία, την υπ’ αρίθμ. 364/27-9-2004 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που αφορούσε στην «αναμόρφωση προγραμματικής σύμβασης – αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΡΟΔΩΝ ΑΕ», επικυρωμένη από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με το από 20 Οκτωβρίου 2004 έγγραφό της, καθώς και αντίγραφο φύλλου της εφημερίδας της κυβερνήσεως, στην οποία δημοσιεύθηκε την 27η Οκτωβρίου 2004 η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Mε το συγκεκριμένο ΦΕΚ ο τότε Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είχε εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 150.000 ευρώ, όπως ακριβώς όριζε και η ως άνω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Το δημοτικό συμβούλιο ειδικότερα στην από 27 Σεπτεμβρίου 2004 συνεδρίαση του είχε εγκρίνει εισήγηση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου διότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της εταιρείας προς τη Δ.Ο.Υ. είχαν ρυθμιστεί με τις διατάξεις του Ν. 3559/2004.
Οι οφειλές είχαν κεφαλαιοποιηθεί σε 1.735.242,39 ευρώ, καταβλητέο σε 60 δόσεις των 28.920,71 ευρώ και 26.603,58 ευρώ, καταβλητέο σε 48 δόσεις.
Στην ίδια απόφαση είχε προταθεί στο δημοτικό συμβούλιο η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.761.845,97 ευρώ, που θα συντελείτο τμηματικά.
Ειδικότερα η αύξηση θα εγίνετο μονομερώς από το Δήμο Ροδίων, ως έναν από τους δύο μετόχους (ο άλλος ήταν η δημοτική επιχείρηση ΡΟΔΑ) με αντίστοιχη μεταβολή των ποσοστών των μετόχων και θα συντελεστεί τμηματικά στα προσεχή 5 έτη, σύμφωνα με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης της εταιρείας, αντίστοιχες των τμηματικών αυξήσεων.
Οι καταβολές, όπως προτάθηκε, θα ήταν μηνιαίες, σύμφωνα με τις ημερομηνίες των δόσεων προς τη Δ.Ο.Υ. Ρόδου.
Το δημοτικό συμβούλιο έτσι ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.761.845,97 ευρώ.
Από τον έλεγχο του εκκαθαριστή που ακολούθησε διαπιστώθηκε ωστόσο ότι ενώ είχε κινηθεί η διαδικασία για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δεν υπήρξε πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο και η έκδοση αντίστοιχης ανακοίνωσης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Χωρίς να υπάρξει η επίμαχη πιστοποίηση δεν μπορεί να δημοσιευθεί ο ισολογισμός εκκαθάρισης.
Την 2α Αυγούστου 2017 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η μεταχρονολογημένη πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30ης Οκτωβρίου 2004, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 8480/31-07-2006, Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ.
Με την τελευταία απόφαση, έγινε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.761.846,00€ με τμηματικές καταβολές μέσα στα επόμενα 5 έτη, προκειμένου να καλυφθεί ισόποση υποχρέωση της εταιρείας στη Δ.Ο.Υ. Ρόδου.
Σύμφωνα με το πρακτικό του εκκαθαριστή οι καταβολές της εταιρείας έναντι της υποχρέωση της στην Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ, άρχισαν να γίνονται από τις 30/06/2004 με ποσά που κατέβαλλε ο Δήμος Ρόδου στο ταμείο της εταιρείας, σε πίστωση του λογαριασμού 43-00 στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, ως κονδύλια δηλαδή που προορίζονται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Ωστόσο, λόγω ύψους της οφειλής, και προκειμένου να μην ασκηθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης σε βάρος της εταιρείας, η οφειλή ρυθμίστηκε σε δόσεις, και κάθε δόση αποτελούσε μέρος της τμηματικής καταβολής για την κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου, συναθροισμένων βεβαίως και των ποσών που καταβλήθηκαν με μετρητά ήδη από τις 30/06/2004 .
Περαιτέρω, και σύμφωνα με τα στοιχεία από τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας αλλά και από τα στοιχεία του λογιστηρίου της εταιρείας, προκύπτει ότι οι καταβολές έχουν γίνει με 54 καταθέσεις εκ των οποίων οι 5 στο ταμείο της εταιρείας.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου