Ειδήσεις

Εντός 10ημέρου η απόφαση της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση LED στο νησί της Ρόδου

Εντός του πρώτου 10ημέρου του Σεπτεμβρίου θα υποβληθεί στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου το πρακτικό της επιτροπής, που συστάθηκε για τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών, που υπέβαλαν 5 εταιρείες και κοινοπραξίες εταιρειών για την συμμετοχή τους στον δημόσιο, ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο Οδικού Φωτισμού της Νήσου Ρόδου με την Προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED», προϋπολογισμού δαπάνης 4.535.638,52 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% που θα καλυφθεί από πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», η επιτροπή εκτίμησε την 3η Ιουλίου 2018 ότι δύο από τις εταιρείες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό υπέβαλαν πλήρη φάκελο και έκτοτε εκκρεμεί η σύνταξη του πρακτικού το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής.
Η επιτροπή έκρινε ως πλήρεις τους φακέλους που υπέβαλαν οι ακόλουθοι συμμετέχοντες:
-Κοινοπραξία εταιρειών: «Γκόλπιλεντ Ανάπτυξη Φωτιστικών Led και Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης – Γκόλμπιτελ Εμπορία Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Ανώνυμη Εταιρεία
– Τ & Τ Τεχνικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία και Στήριξης Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία.
-Dasteri Systems Aνώνυμη Εταιρεία.
Στην πρώτη κοινοπραξία συμμετέχει η Ροδίτικη εταιρεία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε», που παραιτήθηκε από την νέα προδικαστική προσφυγή, που άσκησε κατά του νέου διαγωνισμού που προκήρυξε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Θυμίζουμε ότι με την υπ’ αρίθμ. 127/2018 απόφαση του 4ου Κλιμακίου της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών, ακυρώθηκε στο σύνολό της η αριθμ. 10456/19.12.2017 Διακήρυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που εκδόθηκε στο πλαίσιο του δημόσιου, ανοικτού, ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο Οδικού Φωτισμού της Νήσου Ρόδου με την Προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED».
Η Αρχή εξέτασε συγκεκριμένα την από 15.01.2018 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε», κατά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την έκανε εν μέρει δεκτή.
Η προσφεύγουσα εταιρεία αιτήθηκε να ακυρωθούν όροι της αριθμ. 10456/19.12.2017 διακήρυξης και του συνόλου των συμβατικών τευχών της, εκδοθέντων στο πλαίσιο του δημόσιου, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το ως άνω έργο, προϋπολογισμού €3.657.773,00 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, διάρκειας 8 μηνών ή 240 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας με κοστολόγηση του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4412/2016, (Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 51075,1).
Η εταιρεία επικαλέστηκε την πρόθεση συνεργασίας της με τον οικονομικό φορέα του Ε.Ο.Χ με την επωνυμία 3«GENERAL ELECTRIC HUNGARY KFT» και τον διακριτικό τίτλο «GE LIGHTING», για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό και υποστήριξε ότι καθίσταται πρακτικά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής, η συμμετοχή της, λόγω των τιθέμενων – ειδικά για τις συμμετέχουσες ενώσεις οικονομικών φορέων και δη επί ποινή αποκλεισμού – μη αντικειμενικών, υπερβολικών και απόλυτα δεσμευτικών απαιτήσεων συμμετοχής της επίμαχης διακήρυξης και των παραρτημάτων της.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμορφούμενη με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω απόφαση διαμόρφωσε εκ νέου τους όρους του διαγωνισμού και αφού ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία προκήρυξε νέο με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Με τον νέο διαγωνισμό ορίστηκε ημερομηνία έναρξης των προσφορών η 15η Ιουνίου 2018 και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η χθεσινή ημέρα έως και την 21.00.
Την 18η Ιουνίου 2018 κι ενώ η διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη η ίδια ως άνω εταιρεία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε», υπέβαλε μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας και νέα προδικαστική προσφυγή κατά του νέου διαγωνισμού.
Στην νέα της προσφυγή έβαλλε κατά 4 όρων του νέου διαγωνισμού υποστηρίζοντας ότι είναι μη νόμιμοι και αντικείμενοι στην ενωσιακή και εσωτερική νομοθεσία.
Υποστήριξε δε ότι επιθυμεί να υποβάλει προσφορά στο διαγωνισμό ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων αφού δραστηριοποιείται αποδεδειγμένα στην σχετική αγορά δημοσίων συμβάσεων και διαθέτει όλα τα εχέγγυα και την αξιοπιστία να εκτελέσει άρτια την δημοπρατούμενη σύμβαση υποστηρίζοντας ότι έχει αμοιβαία πρόθεση συνεργασίας με τον οικονομικό φορέα του ΕΟΧ με την επωνυμία “TUNGSRAM OPERATIONS KFT” και με διακριτικό τίτλο ‘ΤϋNGSRAM LIGHTING (FORMER GE LIGHTING HUNARY)”, με τον οποίον συμφώνησαν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό υπό την μορφή ένωσης.
Ζήτησε εξάλλου να ανασταλεί ο διαγωνισμός και ημερομηνία για την εξέταση του αιτήματος αναστολής ορίστηκε η 25η Ιουνίου 2018 ενώ για την εξέταση της κυρίας αιτήσεως η 24η Ιουλίου 2018.
Ενώ επρόκειτο να εξεταστεί το αίτημα αναστολής η «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» υπέβαλε ενώπιον του 4ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών δήλωση παραιτήσεως από την προδικαστική προσφυγή ζητώντας να της επιστραφεί και το παράβολο.
Σημειώνεται ότι οι εταιρείες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα ενστάσεων μόνο κατά της αποφάσεως που θα λάβει η Οικονομική Επιτροπή στην προσεχή της συνεδρίαση, όπου καλείται ουσιαστικά να εγκρίνει ή να απορρίψει το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου