Αμετάβλητο παραμένει το αποτέλεσμα της πρώτης φάσης του διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκομιδή – μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και χειρωνακτική), χορτοκοπή‐ κλαδοκοπή (μηχανική και χειρωνακτική), καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου», με συνολικό προϋπολογισμό 12.629.725,81 ευρώ και με δικαίωμα προαίρεσης 16.839.634,41 ευρώ, με απόφαση που έλαβε χθες η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου.
Η Οικονομική Επιτροπή απέρριψε συγκεκριμένα εν μέρει και τις δύο αντίθετες προδικαστικές προσφυγές, που ασκήθηκαν και προκρίνει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, οπότε θα εξεταστούν οι οικονομικές προσφορές, την εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», που επελέγη από την αρμόδια επιτροπή.
Πιο συγκεκριμένα με την χθεσινή της απόφαση η Οικονομική Επιτροπή:
– Απορρίπτει το αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. – ENSER Α.Ε.΄΄ για την αναβολή της συζήτησης του εν λόγω θέματος,
– Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων και Προδικαστικών Προσφυγών του διαγωνισμού για την «Αποκομιδή – Μεταφορά και διαχείριση Α.Σ.Α, σάρωση (μηχανική και χειρωνακτική), χορτοκοπή – κλαδοκοπή (μηχανική και χειρωνακτική) καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου», με την συμπλήρωση ως προς το πρώτο σκέλος της γνωμοδότησης της επιτροπής σύμφωνα με τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Θ. Παπαγεωργίου ως εξής:
1. Να γίνει δεκτή τυπικά η από 22/1/2017 προδικαστική προσφυγή της Ένωσης ως προς τον πρώτο λόγο αναφορικά με τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς, που περιέχεται στην σελίδα 20 της προσφυγής, και μόνο κατά το μέρος που αφορά στα δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς της προσφεύγουσας (δηλαδή τα δικά της δικαιολογητικά) καθότι, κατά τη γνώμη μας, τα προσκομιζόμενα εκ μέρους της εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ»/«HELESI» ISO 9001, 14001 και 18001, καλύπτουν επαρκώς το αντικείμενο «διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας» και τις σχετικές απαιτήσεις της διακήρυξης.
2. Να απορριφθούν στην ουσία τους όλοι οι λοιποί λόγοι της Προδικαστικής προσφυγής της ΄΄ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. – ENSER Α.Ε.΄΄.
3. Να γίνει δεκτή τυπικά η από 23/1/2017 προδικαστική προσφυγή της Κοινοπραξίας ως προς τον τέταρτο λόγο της προσφυγής που αφορά στη μη προσκόμιση και μη συν υποβολή από την Ένωση, α) σχετικής δέσμευσης του δανείζοντος φορέα για την διάθεση σε αυτήν του εξοπλισμού που αναφέρεται στον λόγο αυτόν, και β) διακριτού και αυτοτελούς, για τον δανείζοντα, Ε.Ε.Ε.Σ.
4. Να απορριφθούν στην ουσία τους όλοι οι λοιποί λόγοι της Προδικαστικής προσφυγής της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ENACT A.E. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
5. Να επικυρωθεί η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων όπως αυτή μνημονεύεται στην προσβαλλόμενη.
6. Να αποκλεισθεί η Ένωση Εταιρειών με την επωνυμία ΄΄ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. – ENSER Α.Ε.΄΄ από την συνέχεια του διαγωνισμού για τους παραπάνω λόγους.
7. Να προκριθεί η Κ/Ξ με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.
Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε εξάλλου το πρώτο πρακτικό της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανήματος έργου».
Η Οικονομική Επιτροπή αποδέχτηκε συγκεκριμένα την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων της διακήρυξης και των λοιπών διαγωνιστικών τευχών, ώστε να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ