Από την 1η Φεβρουαρίου έως και τις 15 του ίδιου μήνα, θα μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις προς την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για την ίδρυση νέων φαρμακείων στα Δωδεκάνησα, διαδικασία που ακολουθείται δύο φορές τον χρόνο.
Οι αιτήσεις για την ίδρυση φαρμακείου µπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά από τον αιτούντα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας (v.dalari@rho.pnai.gov.gr) από 1-2-2017 έως και 15-2-2017. Σε περίπτωση αδυναµίας του αιτούντος να υποβάλει την αίτηση ηλεκτρονικά, η κατάθεση της τελευταίας γίνεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα ή από εκπρόσωπο µε εξουσιοδότηση θεωρηµένη σύµφωνα µε το νόµο για το γνήσιο της υπογραφής, στην ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας.
Ο αιτών οφείλει εντός µηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλει στην ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας , ηλεκτρονικά ή σε περίπτωση αδυναµίας του ιδιοχείρως, ή µε εκπρόσωπο δυνάµει εξουσιοδότησης θεωρηµένης σύµφωνα µε το νόµο για το γνήσιο της υπογραφής, τα προβλεπόμενα από το νόµο δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ. Μεταξύ των δικαιολογητικών, συμπεριλαμβάνεται και υπεύθυνη δήλωση του αιτουµένου, όπου αναγράφει ,εάν έχει λάβει ο ίδιος ή ο δηλωθείς από αυτόν φαρµακοποιός, άδεια ίδρυσης φαρµακείου οποτεδήποτε και οπουδήποτε, καθώς και εάν έχει υποβάλει αίτηση που εκκρεμεί για την χορήγηση άλλης άδειας ίδρυσης σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα. Σε περίπτωση που υφίσταται άδεια ίδρυσης ή στην περίπτωση που εκκρεμεί αίτηση για την χορήγηση άλλης άδειας ίδρυσης, στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφονται και επισυνάπτονται οι σχετικές άδειες και αιτήσεις.
Η «δημοκρατική» σήμερα παρουσιάζει τον «χάρτη» των φαρμακείων στα Δωδεκάνησα και πού υπάρχουν ανάγκες για την ίδρυση νέων:

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ