Εξώδικη πρόσκληση, δήλωση και όχληση υπερημερίας με επιφύλαξη δικαιωμάτων ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής απέστειλε η ΔΕΗ ΑΕ στην ΔΕΥΑ Σύμης.
Η ΔΕΗ διαμαρτύρεται ότι παραμένουν ανεξόφλητοι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας πολλών χρονικών περιόδων, που ηλεκτροδοτεί τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Σύμης, συνολικού ποσού έως την 31η Ιουλίου 2019, 933.500 ευρώ.
Επισημαίνει δε ότι, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της η δημοτική επιχείρηση αρνείται πεισματικά, παράνομα, αντισυμβατικά, αδικαιολόγητα και καταχρηστικά να καταβάλει τα απορρέοντα από τη μεταξύ τους υφιστάμενη συμβατική σχέση, οφειλόμενα ποσά που αφορούν καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεών της, ενώ δεν έχει προβεί έως σήμερα σε τακτοποίηση της σχηματισθείσας ληξιπρόθεσμης οφειλής αλλά ούτε και στην εμπρόθεσμη εξόφληση των μηνιαίων λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεών της, αν και η ΔΕΗ της παρέχει συνεχώς και αδιαλείπτως ηλεκτρική ενέργεια.
Καλεί δε την επιχείρηση, όπως, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από της λήψεως της εξωδίκου δηλώσεως να εξοφλήσει την οφειλή άλλως θα προβεί σε εντολή απενεργοποίησης των μετρητών φορτίου που ηλεκτροδοτούν τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Σύμης, λόγω συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών και ακολούθως σε εντολή παύσης εκπροσώπησης του μετρητή φορτίου των παροχών ως και σε καταγγελία της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ