Σε μια σειρά από δράσεις και έργα στην Κοιλάδα Πεταλούδων προχωρά ο Δήμος Ρόδου, με σκοπό την προστασία και την διατήρηση του οικοσυστήματος της περιοχής.
Το έργο είναι προϋπολογισμού 605.906,00€ και έχει ενταχθεί στον άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη είναι 516.606,00 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης, που ανέρχεται σε 89.300,00 €, θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Ρόδου σύμφωνα με τη με αρ. 104/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 14-09-2018 (ημερομηνία συμβασιοποίησης του κύριου υποέργου) και ημερομηνία λήξης η 12/11/2021.
Η πράξη αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάδειξη και αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της Κοιλάδας Πεταλούδων καθώς και στην προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος της Κοιλάδας με έμφαση στον πληθυσμό των πεταλούδων.
Σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας αντιδημάρχου κ. Βασιλικής Ξεπαπαδάκη στο δημοτικό συμβούλιο, η εν λόγω πράξη αποτελείται από τα εξής δύο υποέργα:
1ο Υποέργο: «Επεμβάσεις για την προστασία και αναβάθμιση της Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου».
2ο Υποέργο: «Διατήρηση και προστασία του οικοσυστήματος της Κοιλάδας Πεταλούδων Νήσου Ρόδου με έμφαση στο είδος Euplagia quadripuctaria (Poda 1761)».
Στο πλαίσιο του 1ου Υποέργου θα υλοποιηθούν τα εξής:
• κατασκευή νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων ξύλινων περιφράξεων εντός και εκτός της κοιλάδας,
• καθαρισμός από φερτά υλικά, ξεραμένους κορμούς και άλλα υλικά του ρέματος που διέρχεται από την κοιλάδα,
• κοπή ξεραμένων δένδρων και προσβεβλημένων από αρρώστιες, και απομάκρυνσή τους από τον χώρο,
• καθαρισμός 2 υφιστάμενων κλειστών δεξαμενών πυρασφάλειας οπλισμένου σκυροδέματος και στεγανοποίηση με ειδικό υλικό,
• καθαρισμός μιας υφιστάμενης δεξαμενής ανακύκλωσης νερού από φερτά υλικά και στεγανοποίησή της,
• καθαίρεση παλαιού – κατεστραμμένου ξύλινου οικίσκου αντλιοστασίου και τοποθέτηση νέου,
• αντικατάσταση 3 κατεστραμμένων οικίσκων – παρατηρητηρίων με νέους ξύλινους οικίσκους,
• προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων, ξύλινων παγκακιών και κάδων απορριμμάτων,
• διάνοιξη, καθαρισμός, στερέωση και περίφραξη ανενεργών μονοπατιών,
• σταθεροποίηση πρανών εντός της κοιλάδας με χρήση μεθόδων βιομηχανικής με φυτικά υλικά (ξυλοφράγματα),
• κατασκευή νέας μεταλλικής περίφραξης περιμετρικά της κοιλάδας για την αντικατάσταση της υφιστάμενης,
• συμπλήρωση και αναβάθμιση των συστημάτων πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας και άρδευσης.
Στο πλαίσιο του 2ου Υποέργου θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:
• Προμήθεια και φύτευση δέντρων τοπικών ειδών, για την δημιουργία κατάλληλων μικροκλιματικών συνθηκών υγρασίας και φωτισμού που θα συνδράμουν στην ανάπτυξη της βλάστησης της κοιλάδας, με παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού τοπικών, αυτοφυών ειδών (κυρίως του είδους Liquidambar orientalis Miller var. integriloba Fiori [Hamamelidace]) από συλλογή σπερμάτων από την κοιλάδα των πεταλούδων,
• Εξοπλισμός για τις εγκαταστάσεις εκτροφής, παρατήρησης και ελλιμενισμού πεταλούδων,
• Σημειοχημική διερεύνηση του φαινομένου του ελλιμενισμού της Πεταλούδας στην ζητιά (Hamamelidaceae ή Altingiaceae: Liquidambar orientalis) και τον ανατολικό πλάτανο (Platanaceae: Platanus orientalis),
• Διάδοση του έργου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ