Ρεπορτάζ

Εμπλοκή στην διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης της εταιρείας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

Εμπλοκή στην διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», που παρέμενε σε αδράνεια επί σειράν ετών σημειώθηκε σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Ο αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης κατέστησε σαφές στο δημοτικό συμβούλιο ότι σύμφωνα με τα υφιστάμενα πληροφοριακά στοιχεία, τουλάχιστον από 14ετίας είναι πλήρως ανενεργή και χωρίς διοίκηση η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», η οποία συστάθηκε μεταξύ Δήμου Ρόδου και του «Δωδεκανησιακού Συλλόγου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» με αρ.368/2002, 255/2004 και 147/2005 θεωρήσεις και τροποποιήσεις του καταστατικού, με τελευταίως εταιρική συμμετοχή 66,35% του Δήμου Ρόδου και 33,65% του «Δωδεκανησιακού Συλλόγου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, η εταιρεία είχε ως σκοπό τη λειτουργία Κέντρου Αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία στους Αγίους Αποστόλους, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα (πρόγραμμα horizon) η διάρκειά της ήταν αορίστου χρόνου, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν αντίστοιχη με αυτήν του Δημοτικού Συμβουλίου που το όρισε, και η εταιρεία υποχρεωτικά λύεται όταν υπάρχει αδυναμία πραγματοποίησης του σκοπού της.
Επιπλέον είναι πρόδηλη η αδυναμία πραγματοποίησης του σκοπού της και ως εκ τούτου αποφασίστηκε η λύση της και ορισμού εκκαθαριστή για τις ανάγκες της εκκαθάρισης αυτής, πράγματα που επίσης θα πρέπει στη συνέχεια να αποδεχθεί και το Διοικητικό Συμβούλιο του έτερου μέλους της, δηλαδή του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
Εκκαθαριστής ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ηλίας Πετρίδης.
Σε έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που απεστάλη την Παρασκευή στον Δήμο Ρόδου αναφέρονται τα εξής:
«ΘΕΜΑ: Λύση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ».
ΣΧΕΤ: α) Η με αριθ. 192/17.08.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, β) Το αριθ. πρωτ. 15186/01.03.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, γ) Η αρ. 17 (αρ. πρωτ. οικ. 19845/11.06.2015) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω7Φ0465ΦΘΕ-ΗΑ1). δ) Η αρ. 77 (αρ. πρωτ.οικ. 71245/19.12.2007) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, ε) Το αριθ. πρωτ. 30732/25.08.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Σε συνέχεια της (α) σχετικής στο θέμα απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, αναφορικά με τη «Λύση και εκκαθάριση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας “ΗΦΑΙΣΤΟΣ”», η οποία αποτελεί επιχείρηση Ο.Τ.Α. και δεν έχει καταχωριστεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων που τηρείται στο Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Δωδεκανήσου, όπως προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4257/2014 και της αριθ. 16456/12.5.2015 Υπουργικής Απόφασης, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 267 του ΚΔΚ (ν. 3463/2006) και την (δ) σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως ορθώς επισημαίνετε στην ανωτέρω απόφασή σας, οι υφιστάμενες (στις 08.06.200) αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 9 του ν. 3274/04 συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη, διεπόμενες από τις ρυθμίσεις των παραγράφων Ια έως 1δ του άρθρου 267 ΚΔΚ.
Επίσης, οι διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 3852/2010 ορίζουν ότι οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 267 του Κ.Δ.Κ., στις οποίες συμμετέχουν περισσότεροι δήμοι ή και άλλοι φορείς, συνεχίζουν να λειτουργούν ως έχουν, μέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη. Κατ’ εξαίρεση, η διάρκεια των εν λόγω αστικών εταιριών Ο.Τ.Α. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες διαχειρίζονται Ευρωπαϊκά Προγράμματα, παρατείνεται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων αυτών.
Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις όμοιες τού άρθρου 116 του ν.4555/2018, ορίζεται ότι οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην AYE Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν μεταξύ άλλων τη λύση και τη θέση σε εκκαθάριση νομικών προσώπων.
Περαιτέρω, οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4674/2020 ορίζουν ότι από την έναρξη ισχύος του παραπάνω νόμου (11.03.2020), για οποιαδήποτε σύσταση, λύση, συγχώνευση και μετατροπή κάθε είδους δημοτικού νομικού προσώπου, απαιτείται απόφαση δημοτικού συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του οικείου δημάρχου.
Σας επισημαίνουμε επίσης ότι σύμφωνα με το (β) σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το Συμβούλιο τής Επικράτειας με την αριθ. 2301/2018 απόφασή του έκρινε ότι η συζήτηση θέματος στο δημοτικό συμβούλιο εκτός ημερήσιας διάταξης κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς ως προς τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Η πρόταση επομένως, για τον χαρακτηρισμό ενός θέματος ως κατεπείγοντος, απαιτεί την παράθεση συγκεκριμένων περιστατικών ή άλλων δεδομένων, τα οποία θα επιτρέψουν στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, χωρίς συζήτηση, να σχηματίσουν ολοκληρωμένη κρίση αναφορικά με το εάν ένα θέμα το οποίο δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη είναι πράγματι κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά παρέκκλιση της πάγιας διαδικασίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και τη διατύπωση της σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου Ρόδου, αναφορικά με τη λύση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας “ΉΦΑΙΣΤΌΣ”, και την τροποποίηση της 192/2020 απόφασης του Δημοτικού σας Συμβουλίου, με συμπερίληψη της παραπάνω σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου