Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας συζητήθηκε η αίτηση γνωστού επιχειρηματία της Ρόδου και ΑΕΒΕ συμφερόντων του, για τον ορισμό εκκαθαριστή σε ανώνυμη ξενοδοχειακή εταιρεία, που εδρεύει στη Ρόδο, επί των οδών Ιωάννη Καζούλη και Ηρώων Πολυτεχνείου.
Το μετοχικό κεφάλαιο της ξενοδοχειακής εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 1.390.191,90 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 12.300 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστη 113,02 ευρώ.
Σκοπός της άνω εταιρείας μεταξύ άλλων ήταν η ανέγερση, ίδρυση και εκμετάλλευση του ξενοδοχείου με το όνομα «ΑΚΑΝΤΙΑ».
Η διάρκεια της άνω εταιρείας ορίστηκε σε 50 έτη και έληξε στις 29-12-2015 και εντεύθεν δεν ελήφθη ρητά καμία απόφαση της Γ.Σ περί παρατάσεως της διάρκειας αυτής ούτε σιωπηρά καθ’ οιονδήποτε τρόπο παρατάθηκε η διάρκεια αυτής.
Η άνω εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της το ω άνω ξενοδοχείο, αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο, Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ ορόφους, με όλο τον απαραίτητο ξενοδοχειακό εξοπλισμό, κατηγορίας τριών αστέρων, διαθέτει συνολικά 82 δωμάτια ή 150 κλίνες, σύμφωνα και με το ειδικό σήμα του ΕΟΤ αρ. 5830/19-12-2007.
Δυνάμει του από 1-8-2008 ιδιωτικού συμφωνητικού- προσυμφώνου πώλησης μετοχών, 6 μέτοχοι αυτής, κάτοχοι συνολικά 7.840 μετοχών, υποσχέθηκαν και ανέλαβαν την υποχρέωση να πωλήσουν, παραχωρήσουν και μεταβιβάσουν στον ενάγων και στην εταιρεία του το σύνολο των μετοχών που κατείχαν που αντιπροσωπεύουν το 63,74% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
Τίμημα για την πώληση των άνω μετοχών συμφωνήθηκε το ποσό των 3.800.000 ευρώ.
Έναντι του συνολικού τιμήματος ο ενάγων κατέβαλε, κατόπιν κοινής συμφωνίας, κατά την υπογραφή του άνω προσυμφώνου, ως αρραβώνα, συνολικά στους πωλητές, το ποσό των 100.000 ευρώ.
Στο ίδιο ως άνω προσύμφωνο συμφωνήθηκε επίσης ο όρος ότι αν ματαιωθεί η υπογραφή του οριστικού συμβολαίου με υπαιτιότητα του αγοραστή αυτός να χάνει τον αρραβώνα, εάν όμως η ματαίωση της υπογραφής του οριστικού συμφωνητικού μεταβίβασης οφείλεται σε υπαιτιότητα των πωλητών, αυτοί υποχρεούνται να επιστρέψουν τον ληφθέντα αρραβώνα στο διπλάσιο.
Το υπόλοιπο ποσό του τιμήματος συμφωνήθηκε να καταβληθεί τμηματικά. Το οριστικό συμφωνητικό της αγοραπωλησίας των μετοχών συμφωνήθηκε να υπογραφεί μέχρι της 30-11-2008.
Για να υπογραφεί όμως το άνω οριστικό συμβόλαιο μεταβίβασης των μετοχών κατά τα ως άνω αναφερόμενα και κατά την άνω ορισθείσα ημερομηνία έπρεπε οι πωλητές που είχαν και την πλειοψηφία των μετοχών, να προβούν στην τακτοποίηση όλων των εκκρεμοτήτων της εταιρείας, διοικητικών, φορολογικών, οικονομικών χρεών, οφειλών προς το ΙΚΑ, Τράπεζες, κλπ. γεγονός για το οποίο δεσμεύτηκαν με τα άνω συμφωνητικά..
Συγκεκριμένα ανέλαβαν την υποχρέωση να συγκαλέσουν γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τους, η οποία να εγκρίνει όλους τους μέχρι τότε ισολογισμούς της εταιρείας, να καταθέσουν το σχετικό πρακτικό στη Νομαρχία Δωδεκανήσου μαζί με τους ισολογισμούς και να προσκομίσουν βεβαίωση της Νομαρχίας Δωδεκανήσου –Δ/νσης Εμπορίου για την νομιμότητα της εταιρείας για τις μέχρι τότε τροποποιήσεις του καταστατικού και κ.λ.π.
Ο άνω ουσιώδης όρος συμφωνήθηκε, διότι κατά την ημερομηνία υπογραφής του προσυμφώνου, η εταιρεία δεν είχε καταθέσει νόμιμα τους ισολογισμούς στη Δ/νση Εμπορίου και το καταστατικό της δεν είχε τροποποιηθεί ώστε το κεφάλαιο να εκφραστεί σε ευρώ και εξακολουθούσε να είναι σε δραχμές, με κίνδυνο να ανακληθεί η άδεια ίδρυσης της εταιρείας.
Να σημειωθεί ότι με την εκπλήρωση αυτού του όρου, συμφωνήθηκε να καταβληθούν στους άνω πωλητές το ποσό των 200.000 ευρώ, στον καθένα ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας, ως συμπληρωματικός αρραβώνας.
Οι μέτοχοι όμως καθυστερούσαν να προβούν στην νομιμοποίηση της εταιρείας τους και να εκπληρώσουν τον συμφωνηθέντα άνω ουσιώδη όρο που αποτελούσε και απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της αγοραπωλησίας των μετοχών και γι’ αυτό συμφωνήθηκε από κοινού η παράταση της υπογραφής αυτού για της 10-12-2008 και μετά για την 28-5-2009.
Η ανώνυμη εταιρεία είχε οφειλές στην «Τράπεζα Κύπρου Α.Ε» καθώς και διάφορα άλλα χρέη σε Ι.Κ.Α, Δ.Ο.Υ Ρόδου, η εξόφληση των οποίων ήταν αναγκαία και μία από τις προϋποθέσεις για την οριστική αγοραπωλησία των μετοχών.
Ήδη όμως η Τράπεζα Κύπρου Α..Ε, είχε προβεί σε αναγκαστική κατάσχεση του ξενοδοχείου.
Ο ενάγων διατείνεται ότι ανέλαβε την υποχρέωση, κατόπιν κοινής συμφωνίας με μετόχους και το Δ.Σ της εταιρείας, να έρθει σε διαπραγματεύσεις με την άνω Τράπεζα, έτσι ώστε να ανασταλεί ο πλειστηριασμός του ξενοδοχείου για έξι μήνες, καταβάλλοντας για το σκοπό αυτό, στις 18/12/2008 και για λογαριασμό της εταιρείας το ποσό των 60.000 ευρώ.
Στο πλαίσιο της άνω συμφωνίας και με κίνητρο την σωτηρία του μοναδικού περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας, συμφώνησαν, όπως υποστηρίζει, στην καταβολή κι άλλων χρηματικών ποσών προς εξόφληση των χρεών της.
Συνολικά δε κατέβαλε 327.792,77 ευρώ και παρατάθηκε για την 30-6-2011, η οριστική υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας των μετοχών.
Η μεταβίβαση δεν έγινε και ο ενάγων ζήτησε να αποζημιωθεί με 655.585,54 ευρώ.
Σήμερα, η εταιρεία, έχει λυθεί, λόγω παρόδου του οριζομένου από το καταστατικό αυτής χρόνου διάρκειας της. Επίσης η θητεία του τελευταίου νομίμως διορισθέντος από το δικαστήριο (Εφετείο Δωδ/σου) ΔΣ, έληξε στις 14/10/2010, χωρίς να παραταθεί η θητεία του και χωρίς να έχει γίνει μέχρι σήμερα σύγκλιση Γ.Σ για την ανάδειξη νέου.

Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Φώτης Κωστόπουλος.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ