Με την υπ’ αρίθμ. 98/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, έγινε εν μέρει δεκτό το αίτημα ξενοδοχειακής εταιρείας της Ρόδου για την λήψη προληπτικών μέτρων από τους πιστωτές της.
Πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της εταιρείας άσκησε στην διαδικασία ο δικηγόρος κ. Γιάννης Κούκουλας για 18 εργαζόμενους της εταιρείας.
Κύρια παρέμβαση άσκησαν ο δικηγόρος κ. Δήμος Μουτάφης για λογαριασμό εργολάβου προμηθευτή, η δικηγόρος κ. Βένη Χιωτάκη για λογαριασμό προμηθευτή, η δικηγόρος κ. Κατερίνα Μαραγκού για έτερο εργολάβο, η δικηγόρος κ. Μ. Μητσού για τον ΕΦΚΑ και η νομική σύμβουλος του κράτους κ. Μ. Ελευθερίου για το Ελληνικο Δημόσιο.
Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της εταιρείας και απέρριψε τις κύριες πραρεμβάσεις.
Με την απόφασή του απαγορεύει οποιαδήποτε διάθεση ή μεταβολή της νομικής ή πραγματικής κατάστασης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας, είτε αυτό χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της επιχείρησης είτε όχι.
Αναστέλλει τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης και όλα τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα, σε βάρος της εταιρείας, μεταξύ των οποίων και πράξεις διοικητικής φύσεως.
Τα προληπτικά μέτρα ισχύουν έως την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης και σε κάθε περίπτωση κατ’ ανώτατο όριο έως 4 μήνες συνολικά από τη χορήγηση της προσωρινής διαταγής, ήτοι έως 19 Απριλίου 2018.
Η εταιρεία διατηρεί ευρύ πελατολόγιο στο οποίο συγκαταλέγονται μεγάλα τουριστικά πρακτορεία του εξωτερικού και διαχειρίζεται ιδιόκτητες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.
Διατείνεται ότι οι προϋποθέσεις που θέτει η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 106 για τη χορήγηση των προληπτικών μέτρων, πληρούνται, καθόσον έχει λάβει επιστολή από την βασική πιστώτρια τράπεζά της, η οποία εκπροσωπεί ποσοστό μεγαλύτερο του εκ του νόμου προβλεπόμενου ποσοστού του 20%.
Επιπλέον έχει εισέλθει σε διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της προς το σκοπό σύναψης συμφωνίας εξυγίανσης κατ’ άρθρο 104 επ. του ΠτΚ.
Στo πλαίσιo των ανωτέρω διαπραγματεύσεων η εταιρεία έχει εξασφαλίσει επιστολή από την πιστώτρια τράπεζα η οποία διατηρεί απαίτηση ύψους 2.997.205 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 50,79%, του συνόλου των υποχρεώσεών της.
Η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις και με τους υπόλοιπους πιστωτές, ώστε να συγκεντρώσει το απαιτούμενο εκ του νόμου ποσοστό (60%) για την κατάθεση αίτησης άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης κατ’ άρθρο 104 επ. ΠτΚ.
Με την αίτησή της ζήτησε να διαταχθούν δικαστικώς προληπτικά μέτρα που να απαγορεύουν τις ατομικές διώξεις, την ατομική και συλλογική αναγκαστική εκτέλεση των πιστωτών κατά της εταιρείας, τη λήψη και εκτελεση οποιοσδήποτε ασφαλιστικού μέτρου εις βάρος της, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης προσωρινής διαταγής κατ’ αυτής, την απαγόρευση καταγγελίας των διαρκών συμβάσεων (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης), την απαγόρευση συνέχισης πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης και την δέσμευση των τραπεζικών της λογαριασμών και όλα τα ανωτέρω μέχρι την κατάθεση αίτησης άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Ευάγγελος Αγγελίδης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ