Τοπικές Ειδήσεις

Αποχώρησε η WAT.T. Α.Ε από το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) – Eστειλε επιστολή στο Δήμο Pόδου

Περιπλέκεται ολοένα και περισσότερο η «αντιδικία» του Δήμου Ρόδου με την ανάδοχο του έργου της αποκομιδής των απορριμμάτων στο νησί.
Σε συνέχεια ειδικότερα της δυσμενούς αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου για την λειτουργία Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) για την ανάδοχο κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ W.A.T.T. Α.Ε. – ENACT ΑΕ – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΕ” και των τριών εταιρειών ατομικώς απεστάλη μόλις πρόσφατα έγγραφο της πρώτης εταιρείας προς τον Δήμο Ρόδου με το οποίο καθίσταται σαφές ότι έχει αποχωρήσει από το σχήμα.
Πιο συγκεκριμένα την 13η Αυγούστου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την ανάκληση των υπ’ αριθ. 1120/2017 και 505/2018 αποφάσεων του ίδιου οργάνου.
Με την πρώτη απόφαση είχε εγκριθεί κατά πλειοψηφία η εκχώρηση προϊόντος (τίμημα διαλογής και μεταφοράς) της σύμβασης συνεργασίας Δήμου Ρόδου και ΕΕΑΑ Α.Ε. (με ημερομηνία 1.11.2016 και αριθμό πρωτοκόλλου 52367) για το χρονικό διάστημα ισχύος της παραπάνω σύμβασης στην κοινοπραξία «W.A.T.T. Α.Ε. – ENACT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
Με την δεύτερη απόφαση έγινε τροποποίηση της από 01-11-2016 σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ρόδου και της ΕΕΑΑ Α.Ε. για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων αρ.πρωτ. 2/29737/2018.
Πλέον με τις εξελίξεις να παραμένουν στάσιμες η εταιρεία W.A.T.T. Α.Ε., γνωστοποιεί ότι αποχώρησε.
Στην επιστολή που απέστειλε η εταιρεία W.A.T.T. Α.Ε. στην οποία εξηγούνται οι λόγοι αποχώρησης της προς τον Δήμο Ρόδου αναφέρονται τα εξής:
«Προς: Δήμο Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος
Θέμα: Ενημερωτική επιστολή στο Δήμο Ρόδου
Κ.κ..
Ως καλώς γνωρίζετε η εταιρεία μας στο πλαίσια της διαγωνιστικής διαδικασίας «Αποκομιδή – μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ σάρωση (μηχανική και χειρωνακτική), χορτοκοπή – κλαδοκοπή (μηχανική και χειρωνακτική)) καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου, εφεξής η Σύμβαση, παρείχε την στήριξη της προς την αρχικώς διαγωνισθείσα και κατόπιν Ανάδοχο της προαναφερθείσας δημόσιας σύμβασης κοινοπραξία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ένεκα της σχετικής εμπειρίας – ικανότητας της στην λειτουργία κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών.
Στο πλαίσιο εκτέλεσης της ανωτέρω σύμβασης μεταξύ του δήμου και της ως άνω αναδόχου κοινοπραξίας συνεστήθη κοινοπραξία, μεταξύ των εταιρειών W.A.T.T. Α.Ε., ENACT Α.Ε. και ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., (σε υλοποίηση της μεταξύ τους δέσμευσης συνεργασίας) δυνάμει του από 15.06.2017 Ιδιωτικού Συμφωνητικού σύστασης κοινοπραξίας με σκοπό τη λειτουργία και εκμετάλλευση του Κ.ΔΑ.Υ. του δήμου Ρόδου συμπεριλαμβανομένης και της εκμετάλλευσης των ανακτώμενων υλικών.
Το έτος 2018 υπεγράφη ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης της υπ. αρ. πρωτ. 52367/01.11.2016 συμβάσεως συνεργασίας μεταξύ του δήμου Ρόδου και της Ε.Ε.Α.Α Α.Ε. και ακολούθως ομοίως υπεγράφη μεταξύ της Ε.ΕΑΑ Α.Ε, και της κοινοπραξίας «WAT.T. ΑΕ. – ENACT Α.Ε. -ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης Σύμβασης Συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων του δήμου Ρόδου.
Στις 07-06-2020 έληξε η ισχύς της από 01-11-2016 (ως ίσχυε αυτή μετά την τροποποίηση της) προαναφερθείσας συμβάσεως η οποία εκτελέστηκε πλήρως και προσηκόντως.
Ελλείψει έγκυρης και ενεργούς συμβάσεως μεταξύ της Ε.Ε.Α.Α.Α και του δήμου Ρόδου η κοινοπραξία «W.A.T.T. Α.Ε. – ENACT ΑΕ. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» προέβη σε δήλωση διακοπής εργασιών – υπηρεσιών μέχρι ολοκληρώσεως όλων των προβλεπόμενων ενεργειών ανανεώσεως της οικείας σύμβασης.
Ένεκα των προβλημάτων που ανέκυψαν άνευ υπαιτιότητας της εταιρείας μας και για τα οποία η τελευταία δεν είχε καμία δυνατότητα παρέμβασης προς επίλυση τους, η W.A.T.T. Α,Ε απέστειλε τόσο τον Αύγουστο όσο και τον Σεπτέμβριο του έτους 2020 σχετικές επιστολές προς την ENACT Α.Ε
Ειδικότερα: στην από Αυγούστου επιστολή της μεταξύ άλλων ανέφερε ότι θα εξακολουθούσε να της παρέχει την τεχνική στήριξη της ως προς τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του δήμου Ρόδου, σχετικά με τη λειτουργία του ΚΔΑΥ Ρόδου, υπό την προϋπόθεση υπογραφής σχετικής συμβάσεως μεταξύ W Α.Τ.Τ. Α.Ε. και ENACT Α..Ε σε αναπλήρωση των όσων είχαν συμφωνηθεί μέσω της συμμετοχής της εταιρείας μας στην κοινοπραξία «WAT.T. Α.Ε. – ENACT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», δυνάμει της από 02-08-2017 συμβάσεως μεταξύ των κοινοπραξιών ENACT Α.Ε – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ AJE. και της «ENACT «WAT.T. Α.Ε. – ENACT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» .
Ένεκα μη οιασδήποτε απαντήσεως από την ENACT Α.Ε στο τιθέμενο και εύλογο στην από Αυγούστου 2020 επιστολής μας αίτημα της περί υπογραφής συμβάσεως με αντικείμενο τα όσα είχαν συμφωνηθεί στην υπό τα ανωτέρω από 02-08-2017 σύμβαση, η εταιρεία μας δυνάμει της από Σεπτεμβρίου επιστολής της προς την εταιρεία «ENACT Α.Ε.», την ενημέρωσε σχετικώς ότι παύει εφεξής να της παρέχει την τεχνική υποστήριξη του ΚΔΑΥ Ρόδου την οποία παρείχε μέσω της συμμετοχής της στην κοινοπραξία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT ΑΕ. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» στο πλαίσιο υλοποίησης της σχετικής μεταξύ τους δέσμευσης συνεργασίας.
Την ως άνω απόφαση μας ήτοι την ειλημμένη απόφαση μας περί μη περαιτέρω καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχής της WAT.T. Α.Ε. στην εκτέλεση της εν λόγω συμβάσεως, θεωρούμε σκόπιμο να σας γνωστοποιήσουμε, ένεκα της ιδιότητας σας ως Αναθέτουσας Αρχής αυτής.
Στη διάθεση σας για οιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση – πρόσθετη πληροφορία.
Με εκτίμηση
Για την W.Α.Τ.Τ.Α.Ε.
Ο Πρόεδρος Α.Σ. – Διευθύνων Σύμβουλος
Αθανάσιος Κ. Κατρής»

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου