Ειδήσεις

Tι αλλάζει σε απεργίες και συνδικαλιστές

Σε δύο “δόσεις” θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του νέου  εργασιακού αναφορικά με τις απεργίες και την υποχρεωτική εγγραφή των συνδικαλιστικών οργανώσεων στα αντίστοιχα μητρώα.

Οι διατάξεις που αφορούν τις αλλαγές στην απεργία  (πχ προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίες στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας) ισχύουν ήδη από την 19η Ιουνίου του 2021, δηλαδή από την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου εργασιακού νόμου Χατζηδάκη στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Οι διατάξεις που αφορούν την υποχρεωτική εγγραφή των συνδικαλιστικών οργανώσεων (σ.σ. χωρίς την οποία δεν θα είναι δυνατή η άσκηση συνδικαλιστικής δράσης) στα αντίστοιχα Μητρώα θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2022, δηλαδή σε περίπου τέσσερις μήνες από σήμερα.

Αυτό ορίζεται η εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας σε σχέση με τις απεργίες και η υπουργική απόφαση σε σχέση με τα συνδικαλιστικά μητρώα, τις οποίες έδωσε χθες στη δημοσιότητα.

Πιο αναλυτικά, το τοπίο με κριτήριο το χρόνο ισχύος δύο εκ των βασικότερων “πακέτων” αλλαγών του νέου Εργασιακού (δηλαδή τις απεργίες και τα συνδικαλιστικά μητρώα) έχει ως εξής:

Ποιες διατάξεις ισχύουν από την 19η Ιουνίου 2021
– Υποχρέωση γνωστοποίησης απεργίας και στάσεων εργασίας
Τροποποιήθηκε η διάταξη ως προς τον τρόπο γνωστοποίησης της απεργίας, συμπεριλαμβανομένων των ολιγόωρων στάσεων εργασίας, στον εργοδότη ή την συνδικαλιστική του οργάνωση, 24 τουλάχιστον ώρες πριν την πραγματοποίησή της.

Πιο συγκεκριμένα, η προειδοποίηση, η οποία ήταν υποχρεωτική και πριν από την τροποποίηση της διάταξης, με τον νέο νόμο,όμως, γίνεται πλέον μόνο εγγράφως και επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον εργοδότη ή τους εργοδότες που αφορά. Στο περιεχόμενό της πρέπει να περιλαμβάνονται η ημέρα και η ώρα έναρξης, η διάρκεια της απεργίας, η μορφή αυτής, τα αιτήματα της απεργίας και οι λόγοι που τα θεμελιώνουν.

Αναφορικά με τους κλάδους των επιχειρήσεων δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, των οποίων η λειτουργία έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, τροποποιήθηκαν με το νέο νόμο (αφαιρέθηκαν οι κλάδοι της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης), και διαμορφώθηκαν ως εξής:

– Παροχής υγειονομικών υπηρεσιών από νοσηλευτικά εν γένει ιδρύματα.

– Διύλισης και διανομής ύδατος.

– Παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή καύσιμου αερίου.

-Παραγωγής ή διύλισης ακάθαρτου πετρελαίου.

-Μεταφοράς προσώπων και αγαθών από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα.

– Τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων.

– Αποχέτευσης και απαγωγής ακάθαρτων υδάτων και λυμάτων και αποκομιδής και εναποθέσεως απορριμμάτων.

– Φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευμάτων στα λιμάνια.

– Τραπέζης της Ελλάδος, Πολιτικής Αεροπορίας και κάθε είδους υπηρεσιών ή τμημάτων υπηρεσιών που απασχολούνται με την εκκαθάριση και πληρωμή των μισθών του προσωπικού του δημόσιου τομέα.

Σημειώνεται ότι, η παραπάνω διάταξη εφαρμόζεται και για το δικαίωμα απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων.

Επιπρόσθετα, ορίζεται ότι για τους δημόσιους υπαλλήλους, κήρυξη απεργίας (περιλαμβάνονται και οι στάσεις εργασίας), δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν περάσουν 4 πλήρεις μέρες, από τη γνωστοποίηση των αιτημάτων και των λόγων που τα θεμελιώνουν, με έγγραφο που κοινοποιείται, με δικαστικό επιμελητή, στο (ανάλογο) Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο που υπάγονται οι υπάλληλοι αυτοί, καθώς επίσης και στις διοικήσεις των φορέων που εποπτεύονται από αυτό, όταν πρόκειται για απεργία των υπαλλήλων τους.

-Υποχρέωση διεξαγωγής δημόσιου διαλόγου
Με το νέο εργασιακό νόμο αντικαταστάθηκε προηγούμενη διάταξη για τη διαδικασία διεξαγωγής δημόσιου διαλόγου ενώπιον του Ο.ΜΕ.Δ., η οποία πλέον καθίσταται υποχρεωτική και για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα ν.π.δ.δ., εκτός από τους φορείς, υπηρεσίες, οργανισμούς και επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, που ίσχυε και πριν την τροποποίηση της διάταξης. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

Οι αρμόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που κηρύσσουν την απεργία (ή την ολιγόωρη στάση εργασίας), υποχρεούνται πριν την πραγματοποίησή της να καταθέσουν ενώπιον του Ο.ΜΕ.Δ. αίτηση διεξαγωγής δημόσιου διαλόγου για τα αιτήματα της απεργίας. Την ανωτέρω αίτηση μαζί με κατάλληλη πρόσκληση σε συνάντηση ανάδειξης μεσολαβητή στον τόπο, ημέρα και ώρα που ορίζει ο Ο.ΜΕ.Δ., οφείλουν να μεριμνήσουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, ώστε να επιδοθούν με δικαστικό επιμελητή στον εργοδότη ή τους εργοδότες και στα αρμόδια Υπουργεία.Η επίδοση πρέπει να γίνει το αργότερο συγχρόνως με τις επιδόσεις γνωστοποίησης των αιτημάτων κήρυξης της απεργίας ή της στάσης εργασίας.

Σε περίπτωση που δεν εμφανισθούν αμφότερα τα μέρη στον τόπο και χρόνο που ορίζει η πρόσκληση, ο Ο.ΜΕ.Δ. κηρύσσει άκαρπο τον δημόσιο διάλογο. Εάν τα μέρη εμφανισθούν, ο μεσολαβητής που αναλαμβάνει να διευθύνει τον δημόσιο διάλογο, σύμφωνα με την σχετική συμφωνία των μερών, προσπαθεί να τον ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατόν. Μετά την έναρξη των συζητήσεων, αν η μία από τις πλευρές αποχωρήσει από τον δημόσιο διάλογο ή η προσέγγιση των απόψεων δεν επιτευχθεί εντός 48 ωρών, η μεσολάβηση θεωρείται ότι έληξε και ο μεσολαβητής έχει δικαίωμα να υποβάλλει στα μέρη έκθεση για τα αιτήματα της απεργίας, με βάση τις απόψεις των μερών και τη σχετική τεκμηρίωση.

Όσο διαρκεί ο δημόσιος διάλογος, η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας αναστέλλεται στις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας και απαγορεύεται η άσκηση αγωγής ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων για θέματα σχετικά με την συγκεκριμένη απεργία .

Για τους υπόλοιπους φορείς, υπηρεσίες, οργανισμούς και επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στους προαναφερθέντες κλάδους, δεν ισχύει η υποχρεωτική διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου. Παρόλα αυτά, εάν η συνδικαλιστική οργάνωση που κηρύσσει την απεργία το επιθυμεί, δύναται να ζητήσει με αίτησή της τη διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου για τα αιτήματα της απεργίας, ενώπιον του Ο.ΜΕ.Δ. Σε αυτή την περίπτωση, οφείλει να μεριμνήσει ώστε να επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή στον εργοδότη, η αίτηση μαζί με κατάλληλη πρόσκληση σε συνάντηση ανάδειξης μεσολαβητή στον τόπο, ημέρα και ώρα που ορίζει ο Ο.ΜΕ.Δ. Η επίδοση μπορεί να γίνει είτε πριν (συγχρόνως με την επίδοση γνωστοποίησης των αιτημάτων κήρυξης της απεργίας ή της στάσης εργασίας στον εργοδότη ) είτε κατά τη διάρκεια της απεργίας. Ακολουθείται η διαδικασία που ήδη ορίζεται και όσο διαρκεί ο δημόσιος διάλογος, η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας δεν αναστέλλεται στις εν λόγω επιχειρήσεις, όπως και στον δημόσιο τομέα.

Επίσης, τη δυνατότητα να ζητήσει τη διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου ενώπιον του Ο.ΜΕ.Δ. έχει και κάθε εργοδότης, εφόσον πληροφορηθεί με οποιοδήποτε τρόπο τα αιτήματα της απεργίας ή την κήρυξη απεργίας ή κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος διατάραξης της εργασιακής ειρήνης στην επιχείρηση, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της απεργίας.

-Υποχρέωση διάθεσης Προσωπικού Ασφαλείας και Προσωπικού Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας.

Αντικαταστάθηκε με το νέο νόμο προηγούμενη διάταξη, σχετικά με την υποχρέωση της συνδικαλιστικής οργάνωσης που κηρύσσει απεργία να διαθέτει προσωπικό ασφαλείας, και ισχύουν τα ακόλουθα:

Ορίζεται ότι οποιαδήποτε συνδικαλιστική οργάνωση κηρύσσει απεργία, έχει υποχρέωση να διαθέτει κατά τη διάρκειά της το αναγκαίο προσωπικό για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και την πρόληψη καταστροφών και ατυχημάτων (Προσωπικό Ασφαλείας).

Εισάγεται η έννοια του Προσωπικού Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας και ορίζεται ότι πρέπει να διατίθεται στις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, πέραν του Προσωπικού Ασφαλείας, για την αντιμετώπιση των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά τη διάρκεια της απεργίας. Ειδικότερα, οι στοιχειώδεις ανάγκες ορίζονται ως τουλάχιστον το 1/3 της συνήθως παρεχόμενης υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το ποσοστό του Προσωπικού Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας που θα συμφωνηθεί, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ως άνω οριζόμενου.

Εντούτοις, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, στον οποίο υπάγεται ο φορέας ή ο κλάδος δραστηριότητας, που εκδίδεται κατόπιν συμφωνίας των μερών ή έγγραφης εισήγησης οιουδήποτε κοινωνικού εταίρου ή φορέα έχει έννομο συμφέρον – ο οποίος τεκμηριώνει μικρότερη ανάγκη λειτουργίας – δύναται να περιορισθεί το ανωτέρω ποσοστό των στοιχειωδών αναγκών.

Σημειώνεται ότι για τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, οι οποίες δεν καλύπτουν ανάγκες που είναι ζωτικές για το κοινωνικό σύνολο, δεν υφίσταται υποχρέωση παροχής Προσωπικού Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας.

Η συνδικαλιστική οργάνωση που κήρυξε την απεργία γνωστοποιεί εγγράφως στον εργοδότη, με έγγραφο που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή πριν από την έναρξη της απεργίας, τα ονόματα των εργαζομένων που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως Προσωπικό Ασφαλείας και, αν απαιτείται, ως Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας. Επίσης, με ευθύνη της συνδικαλιστικής οργάνωσης, το διατιθέμενο προσωπικό, όπως ορίσθηκε και στις δύο περιπτώσεις, παρέχει τις υπηρεσίες του υπό τις οδηγίες του εργοδότη, προς εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους διατίθεται.

Το προσωπικό ελάχιστης λειτουργίας, καθορίζεται με ειδική συμφωνία μεταξύ της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και του εργοδότη. Η εν λόγω συμφωνία πρέπει να αναφέρει, μεταξύ άλλων, τουλάχιστον:

-τα συμβαλλόμενα μέρη,

-την εκμετάλλευση ή επιχείρηση ή τις εκμεταλλεύσεις ή επιχειρήσεις στις οποίες θα εφαρμόζεται,

-τις υπηρεσίες και τμήματα της εκμετάλλευσης ή επιχείρησης ή των εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων που θα λειτουργούν κατά τη διάρκεια της απεργίας, αναλόγως με τη διάρκειά της και τις επιπτώσεις στο δημόσιο συμφέρον και την οικονομία συγκεκριμένης ή ευρύτερης περιοχής ή όλης της χώρας.

Περαιτέρω, στις επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, πέραν του προσωπικού ασφαλείας, με την ίδια συμφωνία είναι δυνατό να καθορίζονται οι συγκεκριμένες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, τις οποίες πρέπει να καλύπτει ο εργοδότης σε περίπτωση απεργίας, όπως και οι συνέπειες από την παραβίαση της συμφωνίας.

Η ανωτέρω ειδική συμφωνία, καταρτίζεται με απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, και σε περίπτωση μη καταγγελίας ή τροποποίησής της, ισχύει και για τα επόμενα ημερολογιακά έτη.

Πάντως, δεν επιτρέπεται η κήρυξη απεργίας χωρίς να έχει προηγουμένως καθοριστεί το Προσωπικό Ασφαλείας και, όπου απαιτείται, το Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, ή χωρίς να τεθεί πραγματικά στη διάθεση του εργοδότη το συγκεκριμένο προσωπικό με ευθύνη της συνδικαλιστικής οργάνωσης που κηρύσσει την απεργία, το οποίο υπόκειται στο διευθυντικό του δικαίωμα.

Σημειώνεται ότι η υποχρέωση για διατήρηση προσωπικού ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας ισχύει από τη δημοσίευση του νέου νόμου, καθώς δεν υπάρχει ειδική διάταξη που να ορίζει διαφορετικό χρονικό σημείο για την έναρξη ισχύος της σχετικής διάταξης. Επομένως, οι επιχειρήσεις και οι αρμόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις οφείλουν να μεριμνήσουν για την άμεση κατάρτιση των ειδικών συμφωνιών ή να τις τροποποιήσουν αναλόγως.

-Υποχρέωση προστασίας του δικαιώματος στην εργασία
Με το νέο νόμο εισάγεται νέα υποχρέωση για όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που κηρύσσουν απεργία, σε σχέση με τους εργαζόμενους που δεν συμμετέχουν στην απεργία.

Πιο συγκεκριμένα, η συνδικαλιστική οργάνωση που κηρύσσει απεργία υποχρεούται να προστατεύει το δικαίωμα των εργαζομένων, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην απεργία, ώστε να προσέρχονται και να αποχωρούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα από την εργασία τους και να παρέχουν αυτήν χωρίς εμπόδιο και ιδίως χωρίς την άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας σε βάρος τους από οποιονδήποτε.

Εάν παραβιαστεί η ανωτέρω υποχρέωση, η απεργία μπορεί να διακοπεί με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι υπαίτια παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης γεννά αστική ευθύνη της αρμόδιας συνδικαλιστικής οργάνωσης και των υπαίτιων μελών του διοικητικού της συμβουλίου.

Επισημαίνεται ότι, όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος της απεργίας, καθίστανται υποχρεωτικές προκειμένου η απεργία να είναι νόμιμη.

Εάν απεργία ή στάση εργασίας που έχει κηρυχθεί από πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, κριθεί παράνομη, δεν επιτρέπεται, μετά την έκδοση της απόφασης, η κήρυξη απεργίας κατά του ίδιου εργοδότη και με ίδια ημερομηνία έναρξης από την αντίστοιχη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

Ποιες διατάξεις θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου το 2022
– Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών

Στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ II (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δημιουργείται το Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών. Το Μητρώο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή ως βάση δεδομένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ II και αποτελείται από τα εξής επιμέρους Μητρώα:

-Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) και

-Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.).

Μέρος Α’ – Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.)

– Εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις καθώς και οι ενώσεις προσώπων υποχρεούνται να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τις ναυτεργατικές οργανώσεις.

Η αίτηση εγγραφής στην πλατφόρμα συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της συνδικαλιστικής οργάνωσης ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτόν, στο όνομα και για λογαριασμό αυτής.

Η μη εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. καθώς και η παράλειψη κατάθεσης ή επικαιροποίησης των στοιχείων της επιφέρει τα αποτελέσματα που περιγράφονται παρακάτω.

Οι οργανώσεις οι οποίες ιδρύονται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, αποκτούν νομική προσωπικότητα και τα αποτελέσματα των άρθρων 83 επ. του Αστικού Κώδικα επέρχονται από τη στιγμή της εγγραφής τους στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.

Η εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. αντικαθιστά την υποχρέωση εγγραφής των οργανώσεων στο ειδικό βιβλίο συνδικαλιστικών οργανώσεων του κατά τόπον αρμόδιου Πρωτοδικείου.

– Αίτηση – στοιχεία καταχώρησης στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και έλεγχος αυτών

Οι υπόχρεες προς εγγραφή συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων, προκειμένου να εγγραφούν στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., καταχωρούν και υποβάλλουν, αποκλειστικά διαμέσου αυτής, όλα τα στοιχεία και τα συνοδευτικά αρχεία, που προβλέπονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Για την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. απαιτείται η χρήση των κωδικών taxisnet του νόμιμου εκπροσώπου της συνδικαλιστικής οργάνωσης ή οποιουδήποτε τρίτου, κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης από αυτόν.

– Τροποποίηση/Επικαιροποίηση στοιχείων καταχώρισης στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.

Τα στοιχεία και αρχεία των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 2 της παρούσας, που έχουν καταχωρηθεί στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., τροποποιούνται, επικαιροποιούνται και επιβεβαιώνονται με αποκλειστική ευθύνη του νομίμου εκπροσώπου. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, στη μερίδα της συνδικαλιστικής οργάνωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, καταγράφεται αναλυτικό ιστορικό κινήσεων.

Η διαδικασία τροποποίησης ή επικαιροποίησης στοιχείων υλοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας, με τη χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού της παρ. 4 του άρθρου Η συνδικαλιστική οργάνωση υποχρεούται να επικαιροποιεί τα στοιχεία που τηρούνται στη μερίδα της και να μεριμνά ώστε τα τηρούμενα στοιχεία να απεικονίζουν την τρέχουσα νομική και πραγματική της κατάσταση.

– Διαγραφή από το ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.

Οι εγγεγραμμένες στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. συνδικαλιστικές οργανώσεις του άρθρου 2 της παρούσας διαγράφονται από αυτό:

– με πρωτοβουλία των ιδίων,

– με ενέργειες της υπηρεσίας, εφόσον περιέλθει στην υπηρεσία σχετική απόφαση Δικαστηρίου.
Μέρος Β’ – Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.).
– Εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.

Όλες οι οργανώσεις των εργοδοτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και τρόπου σύστασης, οι οποίες έχουν ως μέλη τους νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία φέρουν την εργοδοτική ιδιότητα και επομένως απασχολούν τα ίδια εργαζόμενους ή νομίμως εκπροσωπούν επιχειρήσεις – εργοδότες, υποχρεούνται να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Η αίτηση εγγραφής στην πλατφόρμα συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της οργάνωσης ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτόν, στο όνομα και για λογαριασμό αυτής.

– Αίτηση – στοιχεία καταχώρησης στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. και έλεγχος αυτών

Οι υπόχρεες προς εγγραφή οργανώσεις εργοδοτών, προκειμένου να εγγραφούν στην πλατφόρμα του ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε., καταχωρούν και υποβάλλουν, αποκλειστικά διαμέσου αυτής, όλα τα στοιχεία και τα συνοδευτικά αρχεία, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Για την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. απαιτείται η χρήση των κωδικών taxisnet του νομίμου εκπροσώπου της οργάνωσης ή οποιουδήποτε τρίτου, κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης από αυτόν.

– Τροποποίηση στοιχείων καταχώρισης στο Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.)

Τα στοιχεία και αρχεία των εργοδοτικών οργανώσεων του άρθρου 6 της παρούσας, που έχουν καταχωρηθεί στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε., τροποποιούνται, επικαιροποιούνται και επιβεβαιώνονται με αποκλειστική ευθύνη του νόμιμου εκπροσώπου. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, στη μερίδα της εργοδοτικής οργάνωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, καταγράφεται αναλυτικό ιστορικό κινήσεων.

– Διαγραφή από το ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.

Οι εγγεγραμμένες στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. εργοδοτικές οργανώσεις του άρθρου 6 της παρούσας διαγράφονται από αυτό:

– με πρωτοβουλία των ιδίων,

-με ενέργειες της υπηρεσίας, εφόσον περιέλθει στην υπηρεσία σχετική απόφαση Δικαστηρίου.

Πηγή capital.gr

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου