Με την υπ’ αρίθμ. Α37/2018 απόφαση του 4ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, που αναρτήθηκε χθες στο σύστημα Προμηθέας έγινε δεκτό το αίτημα της εταιρείας «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε», για την έκδοση προσωρινής διαταγής στo πλαίσιo της προδικαστικής προσφυγής, που άσκησε κατά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την ακύρωση της διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο οδικού Φωτισμού της Νήσου Ρόδου με την Προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED», προϋπολογισμού 3.657.773,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.
Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ανέστειλε συγκεκριμένα την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση απόφασης επί της κρινόμενης Προδικαστικής Προσφυγής, που θα εκδικαστεί την 31η Ιανουαρίου 2018.
Η προδικαστική προσφυγή στρέφεται κατά πράξης
που εκδόθηκε στο πλαίσιο δημόσιου, διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού, που εκκίνησε μετά τις 26.06.2017.
Η αρχή έκρινε ότι η προσφεύγουσα στοιχειοθετεί το άμεσο, προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον της, καθόσον δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά δημοσίων συμβάσεων και διαθέτει όλα τα εχέγγυα και την αξιοπιστία για την άρτια εκτέλεση της δημοπρατούμενης σύμβασης, υφιστάμενη βλάβη λόγω της θέσης, τόσο, περιοριστικών του ανταγωνισμού, όσο και οικονομικά δυσβάσταχτων όρων στην οικεία διακήρυξη, που αποκλείουν ή δυσχεραίνουν ουσιωδώς τη συμμετοχή της στον επίμαχο διαγωνισμό, παρά την περί του αντιθέτου βούληση της και ειδικότερα, παρεμποδίζουν την ελεύθερη σύμπραξη ημεδαπών και αλλοδαπών φορέων.
Η αρχή έκρινε ότι, η υπό κρίση προδικαστική προσφυγή έχει ασκηθεί παραδεκτά και πιθανολογείται παραβίαση εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής κανόνα του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου για τις δημόσιες συμβάσεις.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ