Τοπικές Ειδήσεις

Δύσκολη η εξίσωση έκπτωσης του αναδόχου του έργου των LED

“Γρηγοράδες” εξέθεσαν και τον ΟΤΕ που καταβάλλει προσπάθειες για να αποκαταστήσει τα “κακώς κείμενα”

 Την 27η Ιανουαρίου 2020 ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής αναμένεται να συζητηθεί το θέμα

Εξίσωση για δυνατούς λύτες θα είναι η προσπάθεια της δημοτικής αρχής και προσωπικά του δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη για να αποκαταστήσει την τάξη στην υλοποίηση του έργου “μαμούθ” προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές SMART CITIES με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου”.
Το κλίμα στον Δήμο Ρόδου είναι εξαιρετικά φορτισμένο μετά την εισήγηση της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου για την έκπτωση της κοινοπραξίας “ΟΤΕ Α.Ε., – GLOBILED Μ ΕΠΕ, -ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” αλλά και της “Waste Water & Energy IKE” συμβούλου του ίδιου έργου.
Πέραν των νομικών θεμάτων, που πρέπει να διευθετηθούν, υφίστανται ειδικότερα και ζητήματα που άπτονται των επιπτώσεων που θα έχει στον όμιλο του ΟΤΕ μια απόφαση έκπτωσής του, τόσο σε επίπεδο ανάληψης νέων έργων, όσο και σε επίπεδο φήμης του.
Πληροφορίες αναφέρουν ειδικότερα ότι επιτελείς του ομίλου, έχουν ήδη, προφορικά, αναλάβει δεσμεύσεις για την αποκατάσταση όλων των “κακώς κειμένων” καθώς και την ανάληψη με αντισταθμιστικό χαρακτήρα πρόσθετων υποχρεώσεων, και δεσμεύσεων για την ανταποδοτικότητα του έργου στους πολίτες αλλά και για την εξασφάλιση της εξοικονόμησης ενέργειας, που ήταν το ζητούμενο.
Οι δεσμεύσεις αυτές αναμένεται να λάβουν και επίσημο χαρακτήρα και να αξιολογηθούν αρμοδίως από τα όργανα του Δήμου Ρόδου πριν την οποιανδήποτε απόφαση.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, με δύο πρακτικά της, στο πλαίσιο των καθηκόντων της για προστασία του Δήμου Ρόδου, εισηγήθηκε ειδικότερα την έκπτωση της αναδόχου κοινοπραξίας και του ανεξάρτητου συμβούλου.
Πιο συγκεκριμένα με το ένα πρακτικό ενημέρωσε για τους 8 λόγους, που αξιολόγησε ως εξαιρετικά σοβαρούς, παραβίασης υποχρεώσεων του αναδόχου σε ουσιώδεις όρους της σύμβασης που υπέγραψε και εισηγήθηκε την έκπτωσή του.
Με το δεύτερο η Επιτροπή ενημέρωσε για 4 λόγους παραβίασης από τον ανεξάρτητο σύμβουλο υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση του και εισηγήθηκε ομοίως την έκπτωσή του.
Τα δύο πρακτικά – εισηγήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου αναμένεται να εισαχθούν προς εξέταση αρμοδίως το πρώτον στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου.
Η Οικονομική Επιτροπή θα κρίνει ειδικότερα αν οι περιγραφόμενες από την Επιτροπή παραβάσεις συνιστούν ουσιώδεις παραλείψεις συμβατικών υποχρεώσεων που δικαιολογούν έκπτωση.
Θα αποφασίσει ειδικότερα, όπως προβλέπουν οι διακηρύξεις, οι συμβάσεις και η κείμενη νομοθεσία, για την κοινοποίηση στην ανάδοχο εταιρεία και στον ανεξάρτητο σύμβουλο, ειδικές οχλήσεις στις οποίες θα περιγράφουν τις ενέργειες αποκατάστασης των παραβάσεων σε προθεσμία όχι μικρότερη των 30 ημερών για την ανάδοχο και 15 ημερών για τον ανεξάρτητο σύμβουλο.
Επιπλέον η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει, όπως προβλέπει η διακήρυξη, να ενεργοποιήσει και την Επιτροπή Διαιτησίας!
Η Επιτροπή Διαιτησίας πρέπει να συγκροτηθεί από εκπροσώπους της αναθέτουσας αρχής, της αναδόχου και του ανεξάρτητου συμβούλου λαμβανομένων των αποφάσεων με πλειοψηφία και υποβαλλόμενων προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή!
Ουσιαστικά δηλαδή ο Δήμος Ρόδου θα έχει ένα μέλος στην Επιτροπή Διαιτησίας αν και η πράξη που θα εκδοθεί επί της διαφοράς δεν είναι δεσμευτική αλλά τελεί υπό την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Οικονομική Επιτροπή έχει τον τελευταίο λόγο επί των κυρώσεων ενώ υφίστανται βέβαια οι προβλεπόμενες διαδικασίες προσφυγής στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ως και στα Δικαστήρια για κάθε μέρος.
Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι η σύμβαση προβλέπει ότι αρμόδια δικαστήρια για οιαδήποτε διαφορά δεν είναι αυτά της Ρόδου αλλά της Αθήνας! Σε κάθε περίπτωση το όλο ζήτημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει εως την 30η Ιανουαρίου καθώς τότε, όπως αναφέρουν, οι πληροφορίες λήγει και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
Το έργο τιτλοφορήθηκε και προβλήθηκε δεόντως από την απελθούσα διοίκηση του Δήμου Ρόδου, ως το “μεγαλύτερο σε έκταση ενεργειακό έργο της χώρας”, που ξεκινούσε στη Ρόδο.
Τον Ιανουάριο του 2019 συγκεκριμένα υπεγράφη η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού, με εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας 76,11%, με την εγκατάσταση 30.400 λαμπτήρων τύπου LED και όφελος 12ετίας -όπως ορίζει η σύμβαση- με προβλεπόμενο οικονομικό όφελος για το δήμο που ανέρχεται στο ποσό των 11 εκατ. 150 χιλιάδες ευρώ συνολικά. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 25.179.312,92 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και η χρηματοδότηση γίνεται από την ανάδοχο ένωση.
Σύμφωνα με δελτία τύπου της απελθούσης διοίκησης του Δήμου Ρόδου ξεκίνησε να εκτελείται από την Τρίτη 2 Απριλίου 2019, στους κεντρικούς δρόμους του οδικού δικτύου της πόλης στις περιοχές της Ψαροπούλας και των Κρητικών και επεκτεινόταν σταδιακά στις συνοικίες και ακολούθως σε όλες τις δημοτικές – τοπικές κοινότητες του νησιού.
Κι ενώ έτσι είχαν τα πράγματα προεκλογικώς, μετεκλογικώς, αφού προηγήθηκαν το Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2019 δύο πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης του Εργου, που είχε οριστεί από την απελθούσα διοίκηση του Δήμου Ρόδου, σημειώθηκαν εξελίξεις.
Την 20η Ιανουαρίου συνεδρίασε στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου η Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΠΕ) και διαπίστωσε ότι η επίμαχη σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της από τους συμβαλλόμενους, με διάρκεια 12 έτη και η έναρξη εκτέλεσης της ξεκινά με την έγκριση του 12ετούς χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης υπογραφής των Συμβάσεων Μεσεγγύησης και Ενεχυρίασης Απαιτήσεων.
Το ως άνω αναγκαίο για την έναρξη της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας (ΣΠΥ) 12ετές χρονοδιάγραμμα ουδέποτε όμως υπεβλήθη και ουδέποτε εγκρίθηκε.
Οι αναγκαίες ως προαπαιτούμενες για την ενεργοποίηση του 12ετούς χρονοδιαγράμματος συμβάσεις Ενεχυρίασης Απαιτήσεων και Μεσεγγύησης έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την υπογραφή της ΣΠΥ πράγμα το οποίο ουδέποτε συνέβη.
Η σύμβαση μεσεγγύησης ουδέποτε κοινοποιήθηκε στην ΕΠΠΕ.
Η ΕΠΠΕ διαπίστωσε ότι:
– Δεν υπήρχε η προβλεπόμενη αναγκαία (ως προαπαιτούμενη κατά την έννοια των εγγυητικών επιστολών) για την υπογραφή της ΣΠΥ Σύμβαση Ασφαλιστικής Κάλυψης όλων των υπηρεσιών και έργων που αποτελούν αντικείμενό της.
– Για την υπογραφή της σύμβασης κατατέθηκαν στην Οικονομική Υπηρεσία τρεις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.
Η ΕΠΠΕ μετά από δικό της έλεγχο διαπίστωσε ότι από τις τρεις ισχύουν οι δύο, ενώ η τρίτη ποσού 304.590 € του ΤΜΕΔΕ που έπρεπε να είναι σε ισχύ εως τις 31-01-2020 δεν ισχύει πλέον.
– Η σύμβαση μεσεγγύησης έφτασε στην Οικονομική Υπηρεσία στις 30/10/19 και όχι στις 11/02/2019 όπως ορίζει το άρθρο 5 της ΣΠΥ.
– Η ΣΠΥ δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με την υλοποίηση των εφαρμογών smart cities.
– Ο ανάδοχος παραβίασε το άρθρο 2 της ΣΠΥ στο σκέλος που προβλέπει τα προαπαιτούμενα για την σύνταξη της μελέτης εφαρμογής τα οποία έπρεπε να εκτελέσει υπό την επίβλεψη της ΕΠΠΕ.
– Στην συνέχεια όφειλε να υποβάλει στην ΕΠΠΕ τα αποτελέσματά τους προς έλεγχο και έγκριση της τελικής μορφής τους, την οποία ήταν υποχρεωμένος να λάβει υπόψη του, για την από μέρους του σύνταξη της μελέτης εφαρμογής σύμφωνα με την οποία θα υλοποιούταν το έργο.
– Την μελέτη εφαρμογής όφειλε να υποβάλει για τελικό έλεγχο και έγκριση στην Υπηρεσία το αργότερο εξήντα ημέρες μετά την υπογραφή της ΣΠΥ, δηλαδή έως τις 12 Μαρτίου 2019, πράγμα που δεν έκανε.
Εξαιτίας των ως άνω δεν έπρεπε να προβεί σε καμία ενέργεια όσον αφορά την εκτέλεση της ΣΠΥ.
Το δεδομένο ότι τίποτα από τα ως άνω δεν έγινε, δεν επέτρεπε την εκ των υστέρων έγερση απαιτήσεων από μέρους του αναδόχου και την από μέρους της ΕΠΠΕ έγκρισή τους.
– Ο ανάδοχος επιπλέον ουδέποτε παρέλαβε από την ΕΠΠΕ τα προβλεπόμενα κανονιστικά έγγραφα και ειδικότερα το Αριθμητικό Μοντέλο υπολογισμού – αλγόριθμο για την κοστολόγηση υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού χωρίς το οποίο δεν μπορούσε να εκδώσει λογαριασμό και να πληρωθεί.
– Είχε παραβιαστεί από τον ανάδοχο το μόνο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της καλής
εκτέλεσης του έργου που αυτός είχε υποβάλει, το οποίο ήταν αυτό που περιέλαβε στην
προσφορά του, διάρκειας οκτώ μηνών από την έναρξη της ΣΠΥ δηλαδή λήξης το αργότερο στις 11/10/2019.
– Ο ανάδοχος, επιπλέον, όπως έκρινε η ΕΠΠΕ ενώ δεν τήρησε συμβατικές της υποχρεώσεις «Εντούτοις αποξήλωνε φωτιστικά και τοποθετούσε φωτιστικά και λαμπτήρες στην υφιστάμενη εγκατάσταση φωτισμού του Δήμου Ρόδου χωρίς να ακολουθεί τα οριζόμενα από το νόμο και το άρθρο 19 παρ.1 και άρθρο 26 παρ. 1 της ΣΠΥ ενέργειες που συνεχίζει έως σήμερα»!!
Αναφέρει η ΕΠΠΕ μεταξύ άλλων:
– Τα υλικά που περιλαμβάνει για τον οδοφωτισμό η μελέτη εφαρμογής, είναι διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στην προσφορά του αναδόχου. Για τις τεχνικές προδιαγραφές και αποδόσεις τους δεν προσκομίσθηκε κανένα πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα που να τις αποδεικνύει.
– Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι αποδόσεις αυτών που εγκαθιστούν είναι υποδεέστερες αυτών που προτείνουν, καθιστούν ανέφικτη την προβλεπόμενη από την ΣΠΥ εξοικονόμηση ενέργειας και δεν επιτυγχάνουν επάρκεια φωτεινότητας.
– Η καταγραφή και καταμέτρηση της υφιστάμενης (έτος 2019) εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ρόδου, όπως αποτυπώνεται στην μελέτη εφαρμογής είναι λανθασμένη ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις καταναλώσεις των λαμπτήρων και των φωτιστικών και σε αναντιστοιχία με τα δεδομένα της Υπηρεσίας.
– Δεν προσκομίστηκε κανένα πιστοποιητικό για τις προδιαγραφές των μετρητών και λόγω του ό,τι δεν έγινε η δειγματοληπτική εγκατάσταση τους, δεν τεκμηριώνεται η ταυτότητα καταγραφής της κατανάλωσης των μετρητών του αναδόχου με τους αντίστοιχους της ΔΕΗ, σύμφωνα με τους οποίους ο Δήμος χρεώνεται, με αποτέλεσμα να μην είναι βέβαιη η πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας που προβλέπει η ΣΠΥ.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου