Με το πλέον σύγχρονο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας, θα λειτουργούν οι λιμενικές εγκαταστάσεις της Ρόδου, πλήρως εναρμονισμένες με τις τελευταίες ευρωπαϊκές επιταγές, δημιουργώντας νέες συνθήκες και δεδομένα για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.
Πρόκειται για ένα τεράστιας κλίμακας έργο, που θα αναπτυχθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στόχος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Δωδεκανήσου, είναι τα νέα μέτρα ασφαλείας, να εφαρμοστούν από την ερχόμενη τουριστική σεζόν, αν δεν προκύψουν γραφειοκρατικά ή άλλα εμπόδια που ενδέχεται να καθυστερήσουν τη διαδικασία.
Η διακήρυξη του έργου, συνολικού προϋπολογισμού €3.526.127,24 βρίσκεται ήδη στον αέρα, με καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών από ενδιαφερόμενους την 30η Οκτωβρίου 2018 και ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες σε διάστημα 6 μηνών.
Αστακός… κάθε λιμάνι
Το νέο σύστημα ασφαλείας, που θα μετατρέψει κάθε ένα από τα τρία λιμάνια (Ακαντιά, Αγγέλων, Κολόνας) σε «αστακό», προβλέπει την ανάπτυξη και εγκατάσταση κατάλληλων συστημάτων επιτήρησης ασφαλείας, ελέγχου ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης, τα οποία να καθιστούν δυνατές μόνιμες και προσωρινές αναγνωρίσεις, για το προσωπικό και τους χρήστες, τους επισκέπτες και ενίοτε τους επιβάτες οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους με κάρτες επιβίβασης, εισιτήρια κλπ. Δηλαδή θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι όσα άτομα εισέρχονται στη λιμενική εγκατάσταση έχουν συγκεκριμένη εργασία, ή είναι χρήστες ταυ λιμένα, ή προσωπικό, ή επισκέπτες, οι οποίοι εισέρχονται προς εξυπηρέτηση υπόχρεων στον Κώδικα ISPS πλοίων.
Παράλληλα και συνδυαστικά, θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαρκής επιτήρηση της ασφαλούς λειτουργίας των ζωτικών χώρων των λιμενικών εγκαταστάσεων και του λιμένα με μέσα εποπτείας, αποτροπής και προστασίας. Η παρούσα προμήθεια του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (ΔΛΤΝΔ) στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου, αρθρωτού, πλήρως παραμετροποιημένου και επεκτάσιμου, σύγχρονου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας ΙSΡS για τις λιμενικές εγκαταστάσεις του και τα ζωτικά σημεία του, με δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης από το Κέντρο Ελέγχου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων, και εναλλακτικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια σε περίπτωση αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, από το Κέντρο Ελέγχου Επιβατών Αγγέλων και το Κέντρο Ελέγχου Επιβατών Ακαντιάς.
Πρωτοποριακή εφαρμογή
σε πανελλαδικό επίπεδο
Κύριος σκοπός του έργου είναι η πλήρης συμμόρφωση του ΔΛΤΝΔ με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τη προστασία των κρίσιμων υποδομών θαλασσίων μεταφορών/λιμένων, την ενίσχυση της παρεχόμενης ασφάλειας και τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης κρουαζιέρας, ημερόπλοιων (εσωτερικές πλωτές μεταφορές, υπόχρεες και μη στον Κώδικα ΙSΡS) και άλλων, υψηλής επικινδυνότητας, πλοίων, καθώς και των απαιτήσεων των εταιρειών κρουαζιέρας, γι αυτό και πρόκειται για πρωτοποριακό έργο καθώς τα συστήματα θα εφαρμοσθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό, προβλέπεται διαμόρφωση ειδικών χώρων στην κεντρική λιμενική εγκατάσταση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, όπως και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε με ασφάλεια και ταχύτητα να ελέγχεται πλήρως το σύνολο των μονίμων χρηστών και επισκεπτών κατά την είσοδο/έξοδό τους από το χώρο τον ISPS. Επίσης θα παρακολουθούνται κρίσιμα και ζωτικά σημεία των χώρων ΙSΡS, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, ώστε να διευκολύνεται η εργασία του προσωπικού, αλλά και η ασφάλεια των διακινουμένων στις εγκαταστάσεις. Όλες οι εργασίες ελέγχου και επιτήρησης Θα διευκολύνονται/υποστηρίζονται από συνδυασμό εξοπλισμού ασύρματων (Wi-Fi) και ενσύρματων επικοινωνιών και τοπικών δικτύων ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, που Θα εγκατασταθούν από τον ανάδοχο. Οι χώροι ISPS θα εποπτεύονται και θα επιτηρούνται με κάμερες, άστε να μπορούν να εντοπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα παραβίασης των επιτηρούμενων χώρων και να αντιμετωπίζονται άμεσα, καθώς επίσης και να εξομαλύνονται προβλήματα στη ροή επιβίβασης/φόρτωσης σε υπόχρεα πλοία ακτοπλοΐας κατά ISPS.
Σύγχρονος τρόπος ελέγχου
σε όλα τα επίπεδα
Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας των διακινουμένων και των εγκαταστάσεων, η οποία θα ενισχύει μέτρα και μέσα, εφόσον διατίθενται ήδη στο λιμάνι. Ο έλεγχος των εισερχομένων και εξερχομένων στο χώρο, αποτελεί κομβικό στοιχείο στην ενίσχυση της ασφάλειας και ο σύγχρονος τρόπος ελέγχου που καθιερώνεται με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό θα συντελέσει στην αναβάθμιση, τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το διεθνές επιβατικό κοινό και τους χρήστες, όσο και στην εικόνα και τη θέση του Δ.Λ.Τ. στο ευρωπαϊκό δίκτυο θαλασσιών μεταφορών και λιμένων. Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης που θα εγκατασταθεί, θα υποστηρίζει τους τακτικούς υπόχρεους κατά ΙSΡS πλόες, που εξυπηρετούνται από τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Οι επιβάτες θα εισάγουν στα συστήματα ελέγχου τα εισιτήριά τους και θα καταγράφονται αυτόματα όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες για την επιβίβαση, ενώ παράλληλα θα γίνεται και έλεγχος αυθεντικότητας των εγγράφων προς επιβίβαση. Το σύστημα θα βασιστεί στην ηλεκτρονική αξιοποίηση των πληροφοριών που σήμερα εκτυπώνονται στα στελέχη εισιτηρίου ή κάρτας επιβίβασης για να καταγράφει και αποθηκεύει με ταχύτητα τους επιβάτες που επιβιβάζονται. Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης θα καταγράφει με κατάλληλο μηχανισμό ανάγνωσης/επικύρωσης όλη την απαραίτητη πληροφορία την οποία και θα επιβεβαιώνει με τα συστήματα των πλοίων, εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο την περίπτωση παράβασης ή λάθους και στην περίπτωση αυτή δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στις λιμενικές εγκαταστάσεις.
Τι περιλαμβάνει
Το έργο αφορά στην προμήθεια κι εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Ρόδου (Ακαντιάς, Αγγέλων, Κολόνας), για τον έλεγχο πρόσβασης εισερχομένων οχημάτων και χρηστών, ηλεκτρονικών περιπολιών, επιτήρησης λιμενικών εγκαταστάσεων και χώρων εκμετάλλευσης τον ΔΛΤΝΔ, καθώς και ακτινοσκοπικού ελέγχου επιβατών και καταγραφής της κάρτας επιβίβασής τους σε υπόχρεους κατά τον ISPS πλόες. Η προμήθεια συνίσταται συνοπτικά στα εξής βασικά υποσυστήματα που πληρούν διεθνείς κανονισμούς και πρότυπά ασφάλειας:
α. ΣΥΣΤΗΜΑ CCTV με όλους τους απαραίτητους αισθητήρες (κάμερες ημέρας, θερμικές κάμερες κλπ.), δικτυακή υποδομή και κατάλληλο λογισμικό πρόσβασης, επικοινωνίας και καταγραφής.
β. ΣΥΣΤΗΜΑ ACCESS CONTROL με κατάλληλους αναγνώστες τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα ανίχνευσης και λογισμικό μεγάλης δια-λειτουργικότητας και ύψιστης ασφάλειας.
γ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ αποτελούμενος από διάφορα συστήματα όπως φορητούς μεταφερόμενους οικίσκους με κατάλληλο εξοπλισμό ελέγχου επιβατών (x-rαy, μαγνητικές πύλες κλπ.) και οχημάτων, φυλάκια-σκοπιές σε διάφορα σημεία εισόδου, πύλες, φράκτες, φορητό εξοπλισμό ασφαλείας κλπ. τα οποία θα τοποθετηθούν με κατάλληλες υποδομές, στις τρεις λιμενικές εγκαταστάσεις της Ρόδου και συγκεκριμένα στους λιμένες «ΑΚΑΝΤΙΑ», «ΑΓΓΕΛΩΝ» και «ΚΟΛΟΝΑ».
24ωρη παρακολούθηση
σε ξηρά και θάλασσα
Η φιλοσοφία σχεδίασης του παραπάνω συστήματος έχει γίνει με γνώμονα την ασφάλεια αφενός με την 24ωρη παρακολούθηση των παραπάνω λιμενικών εγκαταστάσεων στην ξηρά και τη θάλασσα, εντός και εκτός αυτής καθώς και των πλοίων που ελλιμενίζονται, με κάθε καιρό και ορατότητα, αδιαλείπτως, και αφετέρου τον έλεγχο της πρόσβασης προσώπων (επιβατών, προσωπικού λιμένα και πλοίων κλπ.) και κάθε οχήματος εντός των εγκαταστάσεων ώστε να είναι σε πλήρη συμφωνία με τις απαιτήσεις του κώδικα ISPS.
Η επικοινωνία των επιλεγόμενων συστημάτων μεταξύ τους πληρούν τα πλέον εξελιγμένα πρότυπα για την αποφυγή παρεμβολών, κακόβουλων ενεργειών, διαθέτουν λογισμικό αυξημένης συμπίεσης και κρυπτογράφησης, είναι δε ικανά να διασυνδεθούν, αφενός με τα συστήματα κρατήσεων/λίστας επιβατών που εφαρμόζεται στα υπόχρεα στον ΙSΡS πλοία, και αφετέρου μπορούν να συνδεθούν και να ανταλλάξουν στοιχεία εφόσον απαιτηθεί, με τα συστήματα των διαφόρων Υπηρεσιών στον Λιμένα (Λιμενικό, Τελωνείο, κλπ.) για την συντονισμένη λειτουργία τον λιμένα, προς όφελος όλων των επιβατών και του προσωπικού των εγκαταστάσεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων έχει γίνει με γνώμονα: 1. Την προστασία τον περιβάλλοντος αφού όλα τα συστήματα είναι ηλεκτρονικά κυρίως χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. 2. Τη διαφύλαξη του ιστορικού χαρακτήρα των λιμενικών εγκαταστάσεων της Ρόδου με επιλογή κυρίως φορητών οικίσκων στέγασης χαμηλού ύψους, τη χρήση σε αρκετά μεγάλο βαθμό υφιστάμενων ιστών και ασύρματων μεταδόσεων σημάτων.
Η δαπάνη της προμήθειας και εγκατάστασης του έργου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €3.526.127,24, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος Φ.Π.Α. (24%), όπως αυτή διαμορφώθηκε από την επικαιροποίηση τον προϋπολογισμού της μελέτης με βάση την αρ. πρωτ.: 2202/25-07-2017 απόφαση ένταξης της πράξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε : 69-7135.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδ/σου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ