Με ομόφωνη απόφαση, που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή (δύο μέλη της μειοψηφίας ψήφισαν «παρών») έγινε δεκτή σχετική εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου και απορρίφθηκε χωρίς περιεχόμενους λόγους και ισχυρισμούς, η από 17 Ιουνίου 2020 δήλωση της «Ένωσης Εταιρειών Ο.Τ.Ε. Α.Ε. – GLOBILED M.E.Π.Ε.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», που εκτελούσε το έργο των LED, περί μη αποδοχής προηγούμενων αποφάσεων του οργάνου που την αφορούν.

Η Οικονομική Επιτροπή στο διατακτικό της απόφασης υποστηρίζει ότι η εταιρεία επικαλείται διαρκώς τον όρο 20 της σύμβασης της (Σ.Π.Υ) με τον Δήμο Ρόδου (σημείωση με την προηγούμενη δημοτική αρχή) και χαρακτηρίζει το περιεχόμενο του «σκανδαλώδες»!
Στην εισήγηση, που αποτελεί σώμα της απόφασης, που αναρτήθηκε στην Διαύγεια χθες και υιοθετήθηκε αυτούσια, αναφέρονται τα εξής:
«ΘΕΜΑ: Απάντηση επί της από 15-06-2020 αποσταλείσας ηλεκτρονικά στις 17-06-2020 (αρ.πρωτ. εισ. 02/27631/17-06-2020) Δήλωσης της «Ένωσης Εταιρειών Ο.Τ.Ε. Α.Ε. – GLOBILED M.E.Π.Ε.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
ΣΧΕΤ: Η υπ’αρ. 324/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, διαβιβασθείσα ηλεκτρονικά με το αρ. πρωτ. 02/23941/12-06-2020 διαβιβαστικό έγγραφο Δήμου Ρόδου.
Α) Με την ως άνω σχετική υπ’αρ. 324/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου απορρίφθηκαν οι αιτιάσεις της παραπάνω Ένωσης Εταιρειών περί μη νομιμότητας των υπ’ αριθμ. 295/2020 και 296/2020 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία που στην παραπάνω απόφαση περιέχεται.
Παρά τον απαράδεκτο, παράνομο, καταχρηστικό και πρωτοφανή για τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης όρο 20 που περιέχεται στη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών 02/1376/11-01-2019 «Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου» σύμφωνα με τον οποίο o χρόνος απόκρισης σε κάθε έγγραφο είναι αποσβεστικά μόλις 10 εργάσιμες ημέρες και σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι το περιεχόμενο του- ό,τι και να είναι (……..)- έγινε αποδεκτό από τον παραλήπτη αντισυμβαλλόμενο (!!!!!!!!), η αντισυμβαλλόμενη ως άνω ανάδοχος «Ένωση Εταιρειών Ο.Τ.Ε. Α.Ε. – GLOBILED M. E.Π.Ε.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», εμμένει στην επίκληση και εφαρμογή του, με οριακές κάθε φορά χρονικά αλληλοδιάδοχες απαντήσεις-αρνήσεις επί των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που σε απάντηση εγγράφων της διαβιβάζονται, χωρίς προβολή επί τους ουσίας νέων ισχυρισμών και λόγων όπως ειδικότερα συμβαίνει και στην προκειμένη περίπτωση της από 15-06-2020 αποσταλείσας ηλεκτρονικά στις 17-06-2020 (αρ.πρωτ. εισ. 02/2763/17-06-2020) Δήλωσης.
Κατόπιν αυτού εισηγούμαστε την απόρριψη της χωρίς περιεχόμενους λόγους και ισχυρισμούς, διαβιβασθείσας στο Δήμο Ρόδου στις 17-06-2020 Δήλωσης (αρ.πρωτ. εισ. 02/2763/17-06-2020), με απόλυτη εμμονή από πλευράς Δήμου Ρόδου στη νομιμότητα και πληρότητα των υπ’αρ. 324/2020, 295/2020 και 296/2020 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία που κάθε μία τους παρέχει, και με την επισήμανση ότι η διαρκής επίκληση του με σκανδαλώδες περιεχόμενο και προθεσμία όρου 20 της Σ.Π.Υ, δεν ανταποκρίνεται ασφαλώς στην τήρηση των επιβαλλόμενων αρχών της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της καλής πίστης και του δημοσίου/δημοσιονομικού συμφέροντος, επί των οποίων ο Δήμος Ρόδος αναμένει ανταπόκριση».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ