Ρεπορτάζ

Η ετήσια περιβαλλοντική έκθεση του εργοστασίου της ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο

Ενδιαφέροντα στοιχεία περιλαμβάνονται στην ετήσια περιβαλλοντική έκθεση Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Νότιας Ρόδου 2020, που υποβλήθηκε πριν από μερικές ημέρες, τα συμπεράσματα της οποίας παρουσιάζει σήμερα η «δημοκρατική».
Η σύνταξη της Έκθεσης 2020 και ο σχετικός σχολιασμός των στοιχείων έγιναν με ευθύνη του Τομέα Προστασίας Περιβάλλοντος της ΔΕΠΑΝ (Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών).
Στον ΘΗΣ Νότιας Ρόδου είναι εγκατεστημένες συνολικά επτά Μηχανές Εσωτερικής Καύσης. Τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στο ΘΗΣ Νότιας Ρόδου είναι μαζούτ και πετρέλαιο ντίζελ των Ελληνικών Διυλιστηρίων.
Από τις συνεχείς μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο ΘΗΣ Νότιας Ρόδου και αφορούν το έτος 2020 φαίνεται ότι για το έτος 2020, καμία επιμέρους περιοδική μέτρηση εκπομπών αερίων ρύπων στις μονάδες του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου, δεν υπερβαίνει τις καθορισμένες οριακές τιμές.
Από τις μετρήσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων υδατικών βιομηχανικών αποβλήτων, των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και των συμπυκνωμάτων αφαλάτωσης διαπιστώνεται ότι τηρούνται οι οριακές τιμές λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι πρόκειται για δείγματα αυξημένης περιεκτικότητας σε θαλασσινό νερό.

ΒΛΑΒΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
/ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Οι βλάβες αφορούσαν στα μετρητικά συστήματα για την παρακολούθηση/καταγραφή της ποιότητας της ατμόσφαιρας, των εκπομπών αέριων ρύπων και της ποιότητας υγρών αποβλήτων του Σταθμού, οι οποίες αποκαταστάθηκαν εντός 24ώρου και άλλες μεγαλύτερης διάρκειας.
Αναφορά σε βλάβες διάρκειας μεγαλύτερης του 24ώρου γίνεται παρακάτω:
• Την 01.06.2020 παρουσιάστηκε βλάβη στο σύστημα καταγραφής αέριων ρύπων της μονάδας εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) Νο. 1, όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή (ΑΗΣ Ρ./901.4/2808/10.07.2020) του Σταθμού προς την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
• Την 11.06.2020 παρουσιάστηκε βλάβη στο σύστημα καταγραφής αέριων ρύπων της μονάδας εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) Νο. 4, όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή (ΑΗΣ Ρ./901.4/2809/10.07.2020) του Σταθμού προς την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
• Την 29.06.2020 παρουσιάστηκε βλάβη στο σύστημα καταγραφής αέριων ρύπων της μονάδας εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) Νο. 3, όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή (ΑΗΣ Ρ./901.4/2810/10.07.2020) του Σταθμού προς την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
• Την 08.07.2020 παρουσιάστηκε βλάβη στο σύστημα καταγραφής αέριων ρύπων της μονάδας εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) Νο. 5, όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή (ΑΗΣ Ρ./901.4/2811/10.07.2020) του Σταθμού προς την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
• Την 30.12.2020 παρουσιάστηκε βλάβη στο σύστημα καταγραφής αέριων ρύπων της μονάδας εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) Νο. 7, όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή (ΑΗΣ Ρ./ 901.4/5467/31.12.2020) του Σταθμού προς την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ
ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Στις εγκαταστάσεις του Σταθμού γίνεται μόνο προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων ή μη αποβλήτων. Η διαχείρισή τους ανατίθεται από την Επιχείρηση σε κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς.
Όσον αφορά στα στερεά ή υγρά απόβλητα του Σταθμού, ισχύουν τα ακόλουθα:
• Τηρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση ρευμάτων ειδικών αποβλήτων (έλαια και λιπαντικά, μπαταρίες, κ.ά.).
• Λαμβάνεται μέριμνα για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων εντός κατάλληλων δεξαμενών ή/και σε ξεχωριστά βαρέλια, τύπου UN, σαφώς διαχωρισμένα μεταξύ τους κατά είδος περιεχομένου.
• Τα επικίνδυνα ή μη επικίνδυνα απόβλητα απομακρύνονται από τον Σταθμό από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και δίδεται ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφαλή μεταφορά τους.
Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει συνάψει συμβάσεις με αδειοδοτημένες εταιρείες για την αποκομιδή όλων των επικίνδυνων και μη επικινδύνων αποβλήτων από τους σταθμούς παραγωγής της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ).
Οι επιμέρους αποκομιδές αποβλήτων από τον ΘΗΣ Νότιας Ρόδου για το έτος 2020 εμφανίζονται στην Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων του Σταθμού, η οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ). Ο Αριθμός Μητρώου του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου στο ΗΜΑ είναι Α.Μ.: 286- 80.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η Επιχείρηση, επιδεικνύοντας ανεπτυγμένη περιβαλλοντική ευαισθησία έχει ως στόχο την εξασφάλιση της δραστικής και αποτελεσματικής βελτίωσης της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των Μονάδων της, ώστε να συμβάλλει πάντα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με την μέγιστη κοινωνική συναίνεση στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου καλύπτει διαρκώς τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – Εθνικής και Ευρωπαϊκής – και παρακολουθεί συνεχώς με μεγάλη προσοχή την εξέλιξή της ώστε να είναι σε θέση να ικανοποιεί εγκαίρως και τις πρόσθετες των ισχυουσών απαιτήσεων και ερευνά λεπτομερώς όσους παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά την λειτουργία των εγκαταστάσεών της.
Ο ΘΗΣ Νότιας Ρόδου λειτουργεί μέσα στα επιτρεπόμενα, νομοθετικά, περιβαλλοντικά όρια και τηρεί τους όρους της με αριθμό πρωτοκόλλου 183950/05.11.2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από το ΥΠΕKA/ Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος/ Διεύθυνση ΕΑΡΘ/ Τμήμα Βιομηχανιών (ΑΔΑ: ΒΛ140-45Φ), όπως αποτυπώνεται αναλυτικά στα επιμέρους κεφάλαια της παρούσας Έκθεσης (αέριοι ρύποι, επεξεργασμένα υδατικά απόβλητα, συμπυκνώματα αφαλάτωσης, περιβαλλοντικός θόρυβος, κ.ά.).
Αναλυτικότερα, στους αέριους ρύπους τηρούνται οι οριακές τιμές εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων στα καυσαέρια των Μονάδων του ΘΗΣ, τόσο στις συνεχείς όσο και στις περιοδικές μετρήσεις.
Όσον αφορά στα στερεά απόβλητα, στις εγκαταστάσεις του Σταθμού γίνεται μόνο προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων ή μη αποβλήτων, η διαχείριση των οποίων ανατίθεται από την Επιχείρηση, σε κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς.
Τέλος, στον ΘΗΣ Νότιας Ρόδου δεν υπάρχουν αποθηκευμένες και ούτε χρησιμοποιούνται τοξικές ουσίες (αμίαντος, PCBs κ.ά.), ούτε προβλέπεται μελλοντικά η χρήση τέτοιων ουσιών.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου