Τοπικές Ειδήσεις

Νέα προσφυγή – ένσταση της εταιρείας ειδικού σκοπού «Ηχος και Φως»

Ενώπιον του Δήμου Ρόδου, του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, προσέφυγε με νέα ένσταση η ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού «Ηχος και Φως» κατά της με αρ. 451/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (θέμα 3° της 24.07.2020 συνεδρίασης), με την οποία απορρίφθηκε η με αρ. πρωτ. 2/29023/23.06.2020 αίτηση-όχλησή της για την τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού θεάματος στο Δημοτικό Ανθόκηπο Πλατείας Ρίμινι και κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, πράξης ή παράλειψης.
Οπως εκθέτει στην ένστασή της έχει συνάψει με το Δήμο Ρόδου την από 28.02.2018 «Σύμβαση Παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού θεάματος στον Δημοτικό Ανθόκηπο Πλατείας Ρίμινι Ρόδου» (στο εξής: η Σύμβαση).
Η Σύμβαση συνήφθη κατόπιν διεξαγωγής διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη Φορέα Διαχείρισης του Οπτικοακουστικού Θεάματος.
‏Σύμφωνα με το αρχικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Εργασιών, χρονικό σημείο περαίωσης των εργασιών ορίστηκε ο Δεκέμβριος του 2018. Με τις με αρ. 1171/2018, 328/2019 και 690/2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της Σύμβασης έως τις 30.04.2019, 31.08.2019 και 30.04.2020, αντίστοιχα, κατόπιν αποδοχής σχετικών, αιτημάτων της.
Συνεπώς, όπως επισημαίνει, η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών της Σύμβασης είχε παραταθεί έως τις 30.04.2020.
‏Στη συνέχεια, υπέβαλε προς το Δημοτικό Συμβούλιο το από 24.04.2020 αίτημα παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών της Σύμβασης.
Στο αίτημα, όπως επισημαίνει, προβάλλονται «αναλυτικά και τεκμηριωμένα οι λόγοι που επιβάλλουν την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών κατά 12 μήνες, αρχής γενομένης από την 30.04.2020».
Μεταξύ αυτών, επισημάνθηκε ότι η επέκταση του χρονικού ορίου περαίωσης των εργασιών επιβάλλεται ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού.
‏Ωστόσο, με τη με αρ. 239/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου απορρίφθηκε το αίτημα παράτασης.
Την απόφαση αυτή έχει προσβάλει αφενός με την από 9.06.2020 διοικητική προσφυγή – ένσταση, αφετέρου με προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
Με τη με αρ. 450/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής απορρίφθηκε η παραπάνω προσφυγή-ένσταση της εταιρείας, κατά της οποίας επιφυλάσσεται η εταιρεία να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της.
‏Ανεξαρτήτως της ανωτέρω διαδικασίας σχετικά με το αίτημα παράτασης, η εταιρεία κατέθεσε την από 23.06.2020 αίτηση-όχληση για την τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού θεάματος.
Το αίτημα, όπως τονίζει, υποβλήθηκε δυνάμει του άρθρου 17 παρ. 1 της Σύμβασης, καθώς η πανδημία του κορωνοϊού ανέτρεψε πλήρως τα δεδομένα εκτέλεσης της Σύμβασης, καθιστώντας αδύνατη την ολοκλήρωση των εργασιών εντός των συμβατικών προθεσμιών για λόγους που δεν οφείλονται στην ίδια. Η αιτούμενη τροποποίηση, η οποία έγκειται στην επέκταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών της σύμβασης, όπως διατείνεται, είναι απολύτως αναγκαία και δικαιολογημένη προκειμένου να αποκατασταθεί η διασαλευθείσα οικονομική ισορροπία της Σύμβασης και να καταστεί δυνατή η προσήκουσα συνέχιση της εκτέλεσής της.
Παρόλα αυτά, η αίτηση τροποποίησης απορρίφθηκε με τη με αρ. 451/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου.
‏Ισχυρίζεται ότι με την απόρριψη παραβαίνονται άρθρα της Σύμβασης καθώς και γενικές αρχές περί ανωτέρας βίας και απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών
‏Μεταξύ άλλων τονίζει ότι η τρέχουσα εξαιρετική και αντικειμενικά απρόβλεπτη συγκυρία της πανδημίας covid-19 έχει οδηγήσει όχι μόνο σε εθνική αλλά και σε παγκόσμια ύφεση και εν γένει σε αβεβαιότητα, με συνέπεια την πλήρη ανατροπή του οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος εντός του οποίου η εταιρεία μας καλείται -ως ανάδοχος- να εκτελέσει τις εργασίες που προβλέπονται στη Σύμβαση.
Προσθέτει ακόμη ότι στην ομάδα υλοποίησης του εξαιρετικά σύνθετου και απαιτητικού εγχειρήματος του έργου, συμμετέχουν καταξιωμένοι μελετητές και εικαστικοί οι οποίοι δεν διαμένουν στη Ρόδο, όπως και συντελεστές για την παραγωγή του ηχοράματος (3d animation designers, ηθοποιοί, τεχνικοί παραγωγής κ.α.) οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ελλάδας, σε χώρες που δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα από τον κορωνοϊό. Το γεγονός αυτό από μόνο του καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή τη συνεργασία και υλοποίηση του έργου, ιδίως με δεδομένο ότι απαιτούνται δοκιμές στο πεδίο (χώρος προβολής), μετακινήσεις για τη σκηνοθεσία και την ηχογράφηση σε έξι γλώσσες κ.ά.
Επιπρόσθετα, σημειώνει ότι η τροποποίηση της Σύμβασης κρίνεται σκόπιμη και για το συμφέρον του έργου, αλλά και ευρύτερα του δημόσιου συμφέροντος.

Καταρχάς, όπως ισχυρίζεται, διότι το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του, καθώς η εταιρεία έχει ήδη επενδύσει ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% του συμβατικού επενδυτικού προϋπολογισμού. Επιπλέον, διότι τυχόν έναρξη της λειτουργίας του πάρκου υπό τις παρούσες συνθήκες δεν προκρίνεται ως άκρως μη συμφέρουσα για τη λειτουργία του.
Τέλος, όπως τονίζει, ο ίδιος ο Δήμος Ρόδου, στο πλαίσιο εκτέλεσης άλλης δημόσιας σύμβασης και συγκεκριμένα της σύμβασης αναβάθμισης του οδοφωτισμού, έχει αναγνωρίσει και επικαλεστεί ad hoc τον κατεπείγοντα λόγο πανδημίας και των μέτρων που λήφθηκαν για την αποτροπή εξάπλωσής της, αποφασίζοντας την παύση κάθε είδους εργασιών και υπηρεσιών της σύμβασης (βλ. τη με αρ. 170/2020 απόφαση της Ο.Ε.).
‏Επισημαίνει η εταιρεία ακόμη ότι η προσβαλλόμενη απόφαση παράνομα θεωρεί ότι το άρθρο 17 της Σύμβασης δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και δεν γεννά καμία υποχρέωση για το Δήμο, δήθεν διότι τέθηκε αυθαίρετα στη Σύμβαση χωρίς να υπάρχει σχετική πρόβλεψη στη Διακήρυξη. Ισχυρίζεται ότι είναι εσφαλμένη η παραδοχή ότι δήθεν δεν είναι δυνατή η τροποποίηση της Σύμβασης με βάση τις διατάξεις των ν. 4412/2016 και 4413/2016. Οπως διατείνεται, διότι ο ν. 4412/2016 εφαρμόζεται συμπληρωματικά στην επίμαχη Σύμβαση, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Δήμου. Υποστηρίζει ακόμη ότι οι προηγούμενες αποφάσεις με τις οποίες εγκρίθηκαν παρατάσεις είναι καθόλα νόμιμες και σε κάθε περίπτωση φέρουν το τεκμήριο νομιμότητας, το οποίο επιβάλει να θεωρούνται νόμιμες από όλους, συμπεριλαμβανομένης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου