Ρεπορτάζ

Υποβολή προσφυγής κατά της ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του Κέντρου Διανομής της ΔΕΔΔΗΕ στον Άη-Νικόλα

Ο κ. Γιώργος Υψηλάντης, επικεφαλής της ΡΟΠΟΑΝ, υπέβαλε σήμερα για λογαριασμό της δημοτικής παράταξης της αντιπολίτευσης, προσφυγή κατά της με αριθμ. πρωτ. 1436/12-03-2015 Απόφασης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που αφορά στην «Παράταση χρονικής ισχύος έως και 27/06/2017 της με αρ. πρωτ. 4376(σχετ.4408)/28-6-2007 Απόφασης Νομάρχη Δωδεκανήσου περί Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το Κέντρο Διανομής 150/20kV Ρόδου, εντός ιδιόκτητου ακινήτου, επί της οδού Αυστραλίας στην Περιοχή Αγ. Νικόλαος, του Δήμου Ρόδου, ιδιοκτησίας της «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.».

Σημειώνουμε ότι η παραπάνω προσβαλλόμενη απόφαση, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την πρόσφατη ομόφωνη απόφαση (635/2014) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αποκλείσθηκε η κατασκευή Υποσταθμού Υ.Τ. στον Άη-Νικόλα και σε κάθε άλλη πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Για το λόγο αυτό ο κ. Υψηλάντης με επιστολή του την προηγούμενη Δευτέρα, κάλεσε τον Δήμαρχο κ. Φώτη Χατζηδιάκο, να υποβάλει αντίστοιχη προσφυγή από πλευράς Δήμου Ρόδου.

Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

Κύριε Δήμαρχε,

Υπέπεσε στην αντίληψή μας, η με αριθ. πρωτ. 1436/12-03-2015 Απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με την οποία παρατείνεται έως τις 27/06/2017 η με αρ. πρωτ. 4376(σχετ.4408)/28-6-2007 Απόφ. Νομάρχη Δωδεκανήσου περί Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το Κέντρο Διανομής 150/20kV Ρόδου, εντός ιδιόκτητου ακινήτου, επί της οδού Αυστραλίας στην Περιοχή Αγ. Νικόλαος, του Δήμου Ρόδου, ιδιοκτησίας της «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»» που έληξε στις 27-06-2012.
Παρακαλούμε να αναλάβετε τις απαιτούμενες ενέργειες υποβολής της προβλεπόμενης προσφυγής κατά της ως άνω απόφασης, η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την 635/10-11-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εντός της νομίμου προθεσμίας, δηλαδή έως τις 22/3/2015.
Με αφορμή τα παραπάνω, παρακαλούμε για δύο ακόμα σχετικά ζητήματα:
1/. Την άμεση ενεργοποίηση της επιτροπής που προβλέπεται στην απόφαση του Δ.Σ. για την επιλογή εναλλακτικής θέσης.
2/.  Την άμεση υλοποίηση της δέσμευσης σας και της ΔΕΔΔΗΕ για τη διεξαγωγή μετρήσεων ακτινοβολίας από τον ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ στον Υ/Σ του Ροδινιού, για το οποίο μας είχατε διαβεβαιώσει ότι θα γινόταν αμέσως μετά την απόφαση του περασμένου Νοέμβρη.

Στην προσφυγή αναφέρονται τα εξής:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
(ΑΡΘΡΟΥ 227 Ν. 3852/2010)

του ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΜΠΕΔΟΚΛΗ, κατοίκου Δ.Κ. Ρόδου (οδός Ελσίνκι αρ. 4), με την ιδιότητα του κατοίκου και του Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, την οποία και εκπροσωπώ στην παρούσα.
ΚΑΤΑ
1.    Της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.
2.    Της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1436/12-03-2015 Απόφασης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7ΠΡΑ7ΛΞ-ΜΕΚ στις 12-03-2015, που αφορά «Παράταση χρονικής ισχύος έως και 27/06/2017 της με αρ. πρωτ. 4376(σχετ.4408)/28-6-2007 Απόφασης Νομάρχη Δωδεκανήσου περί Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το Κέντρο Διανομής 150/20kV Ρόδου, εντός ιδιόκτητου ακινήτου, επί της οδού Αυστραλίας στην Περιοχή Αγ. Νικόλαος, του Δήμου Ρόδου, ιδιοκτησίας της «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»»
…………………………………………………………………………………..………….
Με την προσβαλλόμενη με την παρούσα υπ’ αριθ. πρωτ. 1436/12-03-2015 Απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εγκρίθηκε η παράταση της χρονικής ισχύος έως και 27/06/2017 της με αρ. πρωτ. 4376(σχετ.4408)/28-6-2007 Απόφασης Νομάρχη Δωδεκανήσου περί Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το Κέντρο Διανομής 150/20kV Ρόδου, εντός ιδιόκτητου ακινήτου, επί της οδού Αυστραλίας στην Περιοχή Αγ. Νικόλαος, του Δήμου Ρόδου, ιδιοκτησίας της «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.».
Την ως άνω απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προσβάλλουμε νόμιμα και εμπρόθεσμα, ζητούμε την ακύρωση αυτής ως μη νόμιμης για τους κάτωθι βασίμους νομίμους και αληθείς λόγους:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ:

1.    Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2736/13-06-2007 Έγγραφο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. προς την Δ/νση Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδ/σου απέστειλε προς έγκριση στην πιο πάνω Υπηρεσία Μελέτη της Περιβαλλοντικής Έκθεσης για το νέο Κέντρο Διανομής (Κ/Δ) 150/20kV που πρόκειται να κατασκευαστεί στην πόλη της Ρόδου, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της Δ.Ε.Η. Α.Ε. όπου βρίσκεται ο εκτός λειτουργίας παλαιός Αυτόνομος  Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Ρόδου.
2.    Με την με αριθμ. πρωτ. 4376/28-06-2007 (σχετ. 4408) Απόφαση Νομάρχη Δωδεκανήσου αποφασίστηκε, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις διατάξεις δεκαέξι (16) σχετικών Προεδρικών Διατάξεων, Νόμων και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, συμβάσεων, εγγράφων η έγκριση της υποβληθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικής Έκθεσης με περιοριστικούς όρους που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία του πιο πάνω Κέντρου Διανομής (Κ/Δ).
3.    Με την με αριθμ. πρωτ. 7200/19-11-2009 Απόφαση Νομάρχη Δωδ/σου ανακλήθηκε η πιο πάνω έγκριση του.
4.    Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. κατέθεσε αίτηση – προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
5.    Με την με αριθμ. πρωτ. 3175/1132/19-02-2010 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου απορρίφθηκε η προσφυγή της Δ.Ε.Η. Α.Ε. κατά της υπ’ αριθμ. 7200/19-11-2009 Απόφασης Νομάρχη Δωδ/σου.
6.    Με την με αριθμό κατάθεσης 883/23-01-2010 αίτηση της ενώπιον του Σ.τ.Ε. (Τμήμα Ε’) η Δ.Ε.Η. Α.Ε. αιτήθηκε την ακύρωση της με αριθμ. πρωτ. 7200/19-11-2009 Απόφασης Νομάρχη Δωδ/σου.
7.    Με την με αριθμό κατάθεσης 278/17-02-2010 αίτηση της ενώπιον του Σ.τ.Ε. (Τμήμα Ε’) η Δ.Ε.Η. Α.Ε. αιτήθηκε την αναστολή της εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 7200/19-11-2009 Απόφασης Νομάρχη Δωδ/σου η οποία και έγινε αποδεκτή με την υπ’ αριθμ. 685/2010 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).
8.    Με την υπ’ αριθμ. 2597/2014 Απόφαση του Σ.τ.Ε. ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 7200/19-11-2009 Απόφαση Νομάρχη Δωδ/σου.
9.    Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 955/4-2-2015 αίτηση της η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αιτήθηκε την παράταση της χρονικής ισχύος της ΑΕΠΟ για το Κέντρο Διανομής (Κ/Δ) 150/20 kV Ρόδου.
10.     Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1436/12-03-2015 Απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εγκρίθηκε η παράταση της χρονικής ισχύος έως και 27/06/2017 της με αρ. πρωτ. 4376(σχετ.4408)/28-6-2007 Απόφασης Νομάρχη Δωδεκανήσου περί Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το Κέντρο Διανομής 150/20kV Ρόδου, εντός ιδιόκτητου ακινήτου, επί της οδού Αυστραλίας στην Περιοχή Αγ. Νικόλαος, του Δήμου Ρόδου, ιδιοκτησίας της «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.».

Β. ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΥΤΗΣ:

Κατά της ανωτέρω υπ’αριθ. πρωτ. 1436/12-03-2015 Απόφασης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προσφεύγουμε με την παρούσα και ζητούμε την ακύρωση και εξαφάνιση αυτής, για τους ορθούς, νομίμους και αληθείς λόγους που παρακάτω αναφέρουμε και για όσους λόγους επιφυλασσόμεθα να προσθέσουμε εν καιρώ νομίμως, έχοντας έννομο συμφέρον προς τούτο και συγκεκριμένα:
– Ως επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» και ως δημοτικός σύμβουλος ο ίδιος, εκπροσωπώ μέρος του Ροδιακού Λαού και των κατοίκων της Δ.Κ. Ρόδου, αλλά και των συνοικιών της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Νικολάου, που άμεσα θίγονται από την συγκεκριμένη απόφαση.
– Ομοίως με την παραπάνω ιδιότητά μου, έχω έννομο δικαίωμα και υποχρέωση υπεράσπισης της με αριθ. 635/2014 ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, με την οποία η προσβαλλόμενη πράξη έρχεται σε ευθεία αντίθεση, παραβιάζοντας και υπονομεύοντάς την.
και ως εκ τούτου αμέσως θιγόμενοι από την υλοποίηση της επιδίκου αποφάσεως:

1ος ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ [Δεν ελήφθη υπ’όψη η υπ’ αριθμ. 635/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου ]:
Στις σελίδες 14, 26, 27 της προσβαλλόμενης Περιβαλλοντικής Έκθεσης για το κέντρο διανομής 150/20kV Ρόδου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. με ημερομηνία σύνταξης Αθήνα, Ιούνιος 2007 αναγράφεται ότι για την συγκεκριμένη θέση στη περιοχή Αγ. Νικολάου στην οδό Ν. Μαυρή υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου που είχε χορηγηθεί υπό προϋποθέσεις με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 6003/01οικ./29-11-2001 και 4064/2005/18-08-2005 έγγραφα της.
Στην από 10-11-2014 Τακτική δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγκατάσταση κέντρου διανομής – υποσταθμού στην περιοχή ΔΕΗ Αγ. Νικολάου λήφθηκε η υπ’ αριθμ. 635/2014 Απόφαση (αριθμ. Πρακτικού 19/10-11-2014)
Η υπ’ αριθμ. 635/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου ορίζει :
1.    “Την συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής αποτελούμενης από τον Δήμαρχο, τους επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπροσώπων ΔΕΔΔΗΕ, εκπρόσωπο ΤΕΕ, εκπρόσωπο του Αναπτυξιακού, Πολιτιστικού-Περιβαλλοντικού Συλλόγου των Συνοικιών Αγ.Νικολάου, Αγ.Δημητρίου, Αγ.Γεωργίου (ΑΠΟΠΕΣ), προκειμένου να προταθούν και να εξεταστούν εναλλακτικές προτάσεις εκτός πυκνοκατοικημένων περιοχών και εκτός της περιοχής Αγ.Νικολάου, για την εγκατάσταση από τη ΔΕΔΔΗΕ του νέου Υποσταθμού υποβιβασμού και διανομής της υψηλής τάσης.
2.    Να ζητηθεί από την ΔΕΔΔΗΕ η διενέργεια μετρήσεων με δαπάνες της, από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» για το Κέντρο Διανομής ΡΟΔΙΝΙΟΥ”
Κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη της πιο πάνω Απόφασης 635/2014 παρίσταντο και έλαβαν τον λόγο, τα πλέον υπεύθυνα υψηλόβαθμα στελέχη της “ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.” και συγκεκριμένα ο κ. Μενεγάτος Ηρακλής Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύων και ο κ. Δράτσας Αθανάσιος Διευθυντής Ειδικών Εγκαταστάσεων οι οποίοι συμφώνησαν με την πιο πάνω Απόφαση.
Επικουρικά με το με αριθμ. πρωτ. 2/17824/03-03-2015 έγγραφο του Δημάρχου Ρόδου που απευθύνεται κατά σειρά στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Τ.Ε.Ε. Δωδ/σου και στον Σύλλογο Α.ΠΟ.ΠΕ.Σ. καλεί τους πιο πάνω αποδέκτες να ορίσουν εκπρόσωπο τους στην Διαπαραταξιακή Επιτροπή για την εγκατάσταση Κέντρου Διανομής – Υποσταθμό της Δ.Ε.Η. Α.Ε. σε νέα θέση.
Εδώ πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι με το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010) ολόκληρο το νησί της Ρόδου αποτελεί έναν ενιαίο Δήμο οπότε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από τις προηγούμενες των ετών 2001 και 2005.
Στην προσβαλλόμενη απόφαση αναγράφεται “Εφόσον διαπιστωθεί μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε η -16- σχετική Απόφαση, η παρούσα Απόφαση παύει να ισχύει και ακολουθείται κατά περίπτωση η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 5 ή 6 ή 8 του Ν. 4014/2011.”
Συνεπώς έχει επέλθει μεταβολή των δεδομένων βάσει της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4376 (σχετ.4408)/28-6-2007 Απόφαση Νομάρχη Δωδ/σου περί Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων έργων Β4 κατηγορίας (ΑΕΠΟ) και την οποία όπως προκύπτει από τα πιο πάνω αναγραφόμενα όχι μόνο γνώριζε η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αλλά και συνομολόγησε στην λήψη της Απόφασης, ως εκ τούτου  η προσβαλλόμενη Απόφαση παύει να ισχύει.
Άρα δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εκείνες υποβολής αίτησης εκ μέρους της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για χρονική παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4376(σχετ.4408)/28-6-2007 Απόφασης Νομάρχη Δωδεκανήσου περί Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το Κέντρο Διανομής 150/20kV Ρόδου. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα έπρεπε να υποβάλλει αίτηση για έγκριση νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2ος ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ [Μη τήρηση εκ μέρους της Δ.Ε.Η. Α.Ε. μέχρι και σήμερα των προϋποθέσεων εκείνων που θέτει η Δ/νση Πολεοδομίας Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Προστασίας Περιβάλλοντος του Δήμου Ροδίων για συνηγορία υλοποίησης αξιοποίησης του ακινήτου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 6003/01 (οικ) και 4064/2005 έγγραφα της]:
Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. προσκομίζει και επικαλείται στο με αριθμ. πρωτ. 2736/13-06-2007 έγγραφο της προς την Δ/νση Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου με το οποίο αιτείται την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το νέο Κέντρο Διανομής (Κ/Δ) 150/20kV που πρόκειται να κατασκευαστεί:
1.    Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6003/01(οικ.)/29-11-2001 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Ροδίων που απευθύνεται σ’ αυτή με θέμα: Αξιοποίηση ακινήτου Δ.Ε.Η. επί της οδού Αυστραλίας, στην Ρόδο και μεταξύ των άλλων αναφέρει “… ο Δήμος συνηγορεί στην υλοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης του ακινήτου σας σύμφωνα με τον σχεδιασμό που μας έχετε ήδη καταθέσει για τη δημιουργία νέου Κέντρου Διανομής , σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του παλαιού εργοστασίου για γραφειακούς χώρους σύμφωνα με τους όρους που ήδη έχουμε συζητήσει , (δηλ. αποκατάσταση αρχικού κτιρίου – εσωτερική αξιοποίηση με περιμετρικά πατάρια , καθαίρεση μεταγενέστερων εξωτερικών προσθήκων κ.λ.π.) , παίρνοντας επίσης υπ’ όψη την προβλεπόμενη μερική εκτροπή της οδού Ν. Μαυρή.”
Μέχρι και σήμερα όμως εκτός του ότι δεν έχει υλοποιηθεί κανένας από τους πιο πάνω όρους που έθεσε η Υπηρεσία δεν έχει γίνει και καμία συντήρηση του διατηρητέου κτιρίου (Φ.Ε.Κ. 408/ΑΑΠ/12-09-2008) με αποτέλεσμα να αποτελεί ένα κτίριο “φάντασμα” και να υποβαθμίζει την περιοχή.
Το πιο πάνω έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Ροδίων αναγράφεται και στα έχοντας υπ’ όψη με α/α 15 της με αρ. πρωτ. 4376(σχετ.4408)/28-6-2007 Απόφασης Νομάρχη Δωδεκανήσου περί Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).
2.    Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4064/2005/18-08-2005 παρ. 1.2 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Ροδίων η Υπηρεσία δεν συμφωνούσε με την δημιουργία πλήρους 2ου ορόφου. Αν και υπήρχε η πιο πάνω δέσμευση από την Υπηρεσία η Δ.Ε.Η. Α.Ε. την αγνόησε.

3ος ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ [Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) προβλεπομένου Κέντρου Διανομής 150/20kV Ρόδου χωρίς να έχουν εγκριθεί προαπαιτούμενες μελέτες για την λειτουργία αυτού]:
Όπως προκύπτει και από τις σελίδες 5 και 7 της προσβαλλόμενης Περιβαλλοντικής Έκθεσης για να λειτουργήσει το Κέντρο Διανομής 150/20kV Ρόδου θα πρέπει να τροφοδοτηθεί από το Σύστημα Υψηλής Τάσης (ΥΤ) 150 kV μέσω αμιγώς υπογείου δικτύου καλωδιακών γραμμών από το Κ/Δ Ροδινιού και από το Υ/Σ Ιαλυσού. Η τροφοδοσία του Κ/Δ Ροδινιού και του Υ/Σ Ιαλυσού γίνεται από το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Δ.Ε.Η. Α.Ε. που βρίσκεται στην θέση Σορωνή Δήμου Ρόδου. Η εγκεκριμένη τροφοδοσία τουλάχιστον του Κ/Δ Ροδινιού είναι όμως 66 kV σύμφωνα με τις ακόλουθες κοινές Αποφάσεις Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας: α) Α. 22890/7838/26-03-1974 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 94/Δ/08-04-0974, β) Β. 2664/7627/06-11-1974 Φ.Ε.Κ. 262/Δ/12-11-1974 και γ) Β. 2309/6138/10-11-1976 (Φ.Ε.Κ. 398/Δ/25-11-1976).
Άρα από τα πιο πάνω προκύπτουν ότι με την προσβαλλόμενη πράξη επιχειρείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων και κατ’ επέκταση η κατασκευή Κέντρου Διανομής 150/20kV στην οδό Ν. Μαυρή στην πυκνοδομημένη περιοχή του Αγίου Νικολάου χωρίς να έχουν εγκριθεί οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την λειτουργία αυτού που είναι:
1.    μελέτες για την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 150 kV αντί 66 kV τουλάχιστον στον Κ/Δ Ροδινιού από το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Δ.Ε.Η. Α.Ε. που βρίσκεται στην θέση Σορωνή Δήμου Ρόδου.
2.    μελέτες υπόγειας όδευσης από το Κ/Δ Ροδινιού και τον Υ/Σ Ιαλυσού προς το προβλεπόμενο Κ/Δ Ρόδου στην περιοχή Αγ. Νικολάου.

4ος ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ [Υπογραφή απαιτούμενης υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 3 Εγκυκλίου 161486/14 (Δ/νση ΕΑΡΘ) Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ από φυσικό πρόσωπο και με ανακριβές και ελλιπές περιεχόμενο. Αναγραφή στην προσβαλλόμενη πράξη κειμένου που δεν υπάρχει στην υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση]:
Η Υπηρεσία εσφαλμένα προχώρησε σε εξέταση της προσβαλλόμενης πράξης διότι:
η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 στην με αριθμ. πρωτ. 955/4-2-2015 αίτηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για παράταση της χρονικής ισχύος της ΑΕΠΟ για το Κέντρο Διανομής (Κ/Δ) 150/20 kV Ρόδου (σχετικά 20 και 15 της προσβαλλόμενης πράξης) υπογράφεται από τον κ. Αθανάσιο Δράτσα, Δ/ντη Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  χωρίς να αναφέρει σ’ αυτήν ότι ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αλλά και χωρίς να επισυνάπτεται σ’ αυτήν το τεύχος Ανωνύμων Εταιριών του Φύλλου Εφημερίδος της Κυβέρνησης που να τον αναφέρει σαν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της που έχει δικαίωμα ανάλογης υπογραφής δηλαδή η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο κ. Αθανάσιο Δράτσα και όχι από νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που είναι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Επικουρικά η πιο πάνω υπεύθυνη δήλωση είναι ανακριβής διότι:
έχουν επέλθει μεταβολές (βλέπε και 1ο λόγο της παρούσας Προσφυγής) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 635/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου κατά την συζήτηση της οποίας παρών ήταν και ο κ. Αθανάσιος Δράτσας.
Το κείμενο αυτής αναφέρει ότι “…η δραστηριότητα εξακολουθεί να παραμένει συμβατή και μετά την έκδοση της ΚΥΑ 1422/549/Ε.13 ΦΕΚ 488 Β/2011 ως προς τα θεσμοθετημένα όρια εκπομπών” αντί της ορθής ΚΥΑ που είναι Αριθμ. Η.Π. 14122/549/Ε.103. Όμως η πιο πάνω υπεύθυνη δήλωση είναι ελλιπής ως προς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 3 της Εγκυκλίου 161486/14 (Δ/νση ΕΑΡΘ) της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ “Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, παρ. 8γ. του Ν. 4014/11” (ΑΔΑ: ΒΙΚ50-06Μ) η οποία μνημονεύεται και με α/α 13 στα έχοντας υπ’ όψη την παράτασης ισχύος της χρονικής διάρκειας της εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων. Επιπλέον στην προσβαλλόμενη πράξη με α/α 20 γίνεται μνεία για την πιο πάνω υπεύθυνη δήλωση αναγράφοντας αυθαίρετα το κείμενο που υπάρχει στην παράγραφο 3 της Εγκυκλίου 161486/14 (Δ/νση ΕΑΡΘ) χωρίς αυτό να υπάρχει στο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης.

5ος ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ [Χορήγηση χρονικής παράτασης  της  υπ’ αριθμ. πρωτ. 4376 (σχετ.4408)/28-6-2007 Απόφασης Νομάρχη Δωδ/σου περί Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων έργων Β4 κατηγορίας (ΑΕΠΟ) ενώ αυτή δεν ήταν σε ισχύ ]:
Η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων  (ΑΕΠΟ) για το Κέντρο Διανομής 150/20kV Ρόδου, εντός ιδιόκτητου ακινήτου, επί της οδού Αυστραλίας στην Περιοχή Αγ. Νικόλαος, του Δήμου Ρόδου, ιδιοκτησίας της «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» δόθηκε κατά πρώτον με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4376 (σχετ.4408)/28-6-2007 Απόφαση Νομάρχη Δωδ/σου και είχε χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών, δηλαδή ίσχυε έως 27-06-2012.
Η αίτηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για παράταση χρονικής ισχύος της ΑΕΠΟ για το Κέντρο Διανομής 150/20kV Ρόδου υπεβλήθηκε στις 04-02-2015 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 955, δηλαδή σε χρόνο που η πιο πάνω έγκριση δεν ήταν σε ισχύ.

6ος ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ [Αλλαγή ονόματος δικαιούχου Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και ιδιοκτήτη ακινήτου χωρίς προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων]:
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4376 (σχετ.4408)/28-6-2007 Απόφαση Νομάρχη Δωδ/σου περί Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων έργων Β4 κατηγορίας (ΑΕΠΟ)  χορηγήθηκε στο όνομα της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και σε ακίνητο ιδιοκτησίας της. Η προσβαλλόμενη πράξη χορηγήθηκε επ’ ονόματι ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και σε ακίνητο ιδιοκτησίας της χωρίς να συνυποβάλλονται με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 955/4-2-2015 αίτηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. βάσει της οποίας χορηγήθηκε η προσβαλλόμενη χρονική παράταση έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων τα απαιτούμενα εκείνα δικαιολογητικά που να νομιμοποιούν τις πιο πάνω αλλαγές.

7ος ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ [Λανθασμένη αναγραφή της διεύθυνσης του προβλεπομένου Κέντρου Διανομής 150/20kV Ρόδου ]:
Στην προσβαλλόμενη Απόφαση αναφέρεται σαν διεύθυνση ακινήτου η οδός Αυστραλίας αντί της ορθού Νικ. Μαυρή. Η σωστή αναγραφή της διεύθυνσης έχει μεγάλη σημασία καθότι η οδός Αυστραλίας γειτνιάζει με την Μαρίνα ενώ η οδός Ν. Μαυρή βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με κατοικίες και σχολεία.
Επειδή το μη περιουσιακό, απόλυτο και προσωποπαγές δικαίωμα της προσωπικότητας του ανθρώπου προστατεύεται από παράνομες προσβολές με τις διατάξεις των άρθρων 2 § 1,5 § 1 και 2, 25 του Συντάγματος, 57 ΑΚ, άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου (ν.δ. 53/1974) και τις διατάξεις του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά δικαιώματα (άρθρα 17 και 22 του ν. 2462/1997). Ως προσωπικότητα του ανθρώπου νοούνται τα αγαθά που συνδέονται με το πρόσωπο του και συγκροτούν τη σωματική, ψυχική και κοινωνική του ατομικότητα. Τα αγαθά αυτά δεν αποτελούν αυτοτελή δικαιώματα αλλά επί μέρους εκδηλώσεις – εκφάνσεις ή πλευρές του ενιαίου επί της προσωπικότητα δικαιώματος κάθε ανθρώπου, σε τρόπο ώστε η προσβολή οποιασδήποτε από τις εκφάνσεις αυτές να συνεπάγεται και προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητας Κυριότερες από τις επί μέρους αυτές εκδηλώσεις που συνιστούν το δικαίωμα της προσωπικότητας είναι η ζωή, η υγεία, η σωματική ακεραιότητα, η ελευθερία, το απόρρητο της ιδιωτικής ζωής, η εικόνα του ανθρώπου, η περιουσία του, η τιμή και υπόληψη του κ.λπ. (ΟλΑΠ 40/1998 ΕλλΔνη 40.46- ΟλΑΠ 13/1999 ΕλλΔνη 40.753- ΕφΠατρ 619/2004 ΑχαΝομ 2005.10).
Από τα ανωτέρω απορρέει και το δικαίωμα χρήσης των κοινόχρηστων πραγμάτων (άρθρα 967, 968-970 ΑΚ), όπως είναι και ο ατμοσφαιρικός αέρας, που εντάσσονται στην ευρύτερη έννοια του περιβάλλοντος και συμπίπτουν σε ευρεία κλίμακα με τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά αγαθά, συνιστώντας τόσο προϋπόθεση ζωής όσο και στοιχεία για την εξασφάλιση ποιότητας ζωής.
Συνεπώς, το δικαίωμα χρήσης των κοινόχρηστων πραγμάτων αποτελεί αυτοτελή εκδήλωση του δικαιώματος της προσωπικότητας όπως προσδιορίζεται από τη διάταξη του άρθρου 57 ΑΚ (βλ. Καράκωστα, «Περιβάλλον και Αστικό Δίκαιο», εκδ. 1986, σελ. 28). Η συμπεριφορά με την οποία διαταράσσεται από τρίτους στοιχείο περιβαλλοντικό κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να αλλοιώνεται ή να καταργείται η κοινή ωφέλεια που πηγάζει από τη χρήση του συγκεκριμένου πράγματος, είτε να καθίσταται αδύνατη η χρήση του στοιχείου αυτού, συνιστά παράνομη προσβολή κατά τις διατάξεις των άρθρων 57, 970 ΑΚ, όπως αυτές εμπλουτίζονται από το άρθρο 24 του Συντάγματος (βλ. Καράκωστα, «Η προστασία των περιβαλλοντικών αγαθών μέσα από τη νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων», ΝοΒ 41.45).
Επομένως, το δικαίωμα του ανθρώπου στη χρήση και την απόλαυση της ωφέλειας του ζωτικού χώρου του αποτελεί την ιδιωτικού δικαίου έκφανση της κατοχύρωσης από το άρθρο 24 § 1 του Συντάγματος, του κοινωνικού δικαιώματος στο περιβάλλον, που τριτενεργεί στις ιδιωτικές έννομες σχέσεις μέσω των διατάξεων των άρθρων 57 και 967 επ. ΑΚ (βλ. άρθρο 25 § 1 εδ. γ` Συντάγματος – Ηλιοπούλου-Στράγκα, «Η τριτενέργεια των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του Συντάγματος του 1975», εκδ. 1990, σελ. 65 – Κατράνη, «Η θεωρία της τριτενέργειας των δικαιωμάτων του ανθρώπου» ΤοΣ 1978.237 – Κασιμάτη, «Το ζήτημα της τριτενέργειας των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων», Το Σ 1981.1 επ. – Καράκωστα, «Ενδικα μέσα προστασίας των περιβαλλοντικών αγαθών», ΕΔΔΔ 1990.178, – Δεληγιάννη, «Η προστασία της προσωπικότητας κατά τον Αστικό Κώδικα από την άποψη των σχετικών συνταγματικών ρυθμίσεων», ΕλλΔνη 38.389 [495]). Η με οποιοδήποτε τρόπο προσβολή στοιχείου ζωτικού χώρου του ανθρώπου (ακτινοβολία, ρύπανση ατμόσφαιρας) συνιστά προσβολή θεμελιώδους συνταγματικού του δικαιώματος της αξίας του προσώπου, την οποία δεν μπορεί να νομιμοποιήσει οποιαδήποτε κανονιστική διάταξη της κοινής νομοθεσίας, αφού μια τέτοια διάταξη θα είναι αντισυνταγματική και παράνομη (βλ. ΟλΑΠ 40/1998 ΕλλΔνη 40.46).
Η προστασία του δικαιώματος της προσωπικότητας μέσω των ανωτέρω διατάξεων του ΑΚ απαιτεί τη συνδρομή των εξής προϋποθέσεων: α] προσβολή του δικαιώματος χρήσης που συνίσταται στη διατάραξη από τρίτους κάποιου περιβαλλοντικού στοιχείου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αλλοιώνεται ή να καταργείται η κοινή ωφέλεια που πηγάζει από τη χρήση του συγκεκριμένου πράγματος ή προσβολή της υγείας (σωματικής ή ψυχικής) του προσώπου, β] παράνομος χαρακτήρας της προσβολής, δηλαδή ύπαρξη συμπεριφοράς αντίθετης με τις επιταγές ή απαγορεύσεις της έννομης τάξης (βλ. Γεωργιάδη, Γεν ΑρχΑΔ, 1997, § 12, αρ. 20, σ. 129), που προσβάλλει την κοινή χρήση ή την κοινή ωφέλεια κοινού σε όλους ή κοινόχρηστου πράγματος ή τη σωματική ή την ψυχική υγεία του ατόμου. Η αξίωση που απορρέει από την προσβολή του ως άνω δικαιώματος συνίσταται -εκτός των άλλων- στην άρση της τελευταίας και την παράλειψή της στο μέλλον, εφόσον υπάρχει βάσιμη απειλή επικείμενης προσβολής (προληπτική αξίωση για παράλειψη).
Για την άσκηση των ανωτέρω αξιώσεων νομιμοποιείται ο χρήστης του συγκεκριμένου πράγματος ή το πρόσωπο (ως προς τα σωματικά ή ψυχικά αγαθά) που υπέστη την προσβολή, ο οποίος στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να βρίσκεται σε ορισμένη τοπική σχέση με το αντίστοιχο περιβαλλοντικό αγαθό (ΕφΑθ 1711/1991 Αρμ 45. 484 – βλ. Καράκωστα «Η προστασία των περιβαλλοντικών αγαθών μέσα από τη νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων», ΝοΒ 41.45).
Περαιτέρω, η διάταξη του άρθρου 5 § 1 Συντάγματος ορίζει ότι κάθε ένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητα του και να συμμετέχει στην κοινωνική οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη. Η διάταξη προστατεύει, εκτός των άλλων και την οικονομική ελευθερία, εφόσον βέβαια με αυτήν δεν προσβάλλονται τα δικαιώματα των άλλων, δεν παραβιάζεται το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη. Έτσι η επιχειρηματική δραστηριότητα, ως οικονομική ελευθερία, πρέπει να ασκείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην προσβάλλει την προσωπικότητα των άλλων, στην οποία περιλαμβάνεται και η αξίωση να ζει και να κινείται σε καθαρό και υγιές περιβάλλον.
Για το λόγο αυτό το σύγχρονο κράτος υποβάλλει σειρά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε προηγούμενη λήψη άδειας και σε έλεγχο τήρησης των όρων της. Η υποβολή της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε προηγούμενη άδεια της διοίκησης αποτελεί εκδήλωση της εγγυητικής λειτουργίας του κράτους και βέβαια δεν αποκλείει τη δικαστική εξέταση της προσβολής της προσωπικότητας από την άσκηση της οικονομικής ελευθερίας. Ειδικότερη έκφανση της οικονομικής ελευθερίας αποτελούν οι εφαρμογές των σύγχρονων τεχνολογιών (γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, φάρμακα, κεραίες κινητής τηλεφωνίας). Η γνώση των κινδύνων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες αυτές είναι ακόμη ανολοκλήρωτη και ελλιπής με αποτέλεσμα ο κοινός νομοθέτης και η διοίκηση να ρυθμίζουν τις δραστηριότητες αυτές με βάση όχι αποδεδειγμένους κινδύνους αλλά με βάση ενδείξεις επικινδυνότητάς τους. Ο κοινός νομοθέτης δεν είναι ελεύθερος να μην λάβει μέτρα για τις δραστηριότητες αυτές. Η υποχρέωση του αυτή επιβάλλεται από το υπερνομοθετικής ισχύος κοινοτικό δίκαιο (Συντ. 28 § 2) ως υποχρέωση ανάπτυξης πολιτικών προφύλαξης.
Ειδικότερα, με το άρθρο 174 της Συνθήκης Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Αμστερνταμ, η οποία υπεγράφη στις 2-10-1997 και τη Συνθήκη της Νίκαιας, η οποία υπεγράφη στις 26-2-2001 και ετέθη σε ισχύ την 1-2-2003 [και στην Ελλάδα η κύρωσή της έγινε με το ν. 3001/2002 [ΦΕΚ Α΄ 73/8-4- 2002]), ορίσθηκε ότι η πολιτική της Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος α] συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων, αα] της διατήρησης, προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος, ββ] της προστασίας της υγείας του ανθρώπου, γγ] της συνετής και ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων, δδ] της προώθησης, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων, β] αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας και στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Η αρχή της προφύλαξης εισήχθη στο κοινοτικό δίκαιο με τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (που υπογράφηκε στο Μάαστριχτ την 7-2-1992) στο άρθρο 130Ρ. Νομοθετικός ορισμός της αρχής της προφύλαξης δεν υπάρχει. Έχουν διατυπωθεί τουλάχιστον δεκαεννέα [19] ορισμοί. Και δεν υπάρχει ομοφωνία για το αν η αρχή αυτή είναι δεσμευτικός νομικός κανόνας ή πολιτική
αρχή (βλ. Μαντζούφα «Συνταγματική προστασία των δικαιωμάτων στην κοινωνία της διακινδύνευσης», σελ. 341 σημ. 192 – Ν. Παπασπύρου, «Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου», 2006, σελ. 686). Η αρχή αυτή αφορά τη διαχείριση της επιστημονικής αβεβαιότητας ως προς την ύπαρξη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κινδύνων που μπορούν να προκληθούν ιδίως από την κυκλοφορία αγαθών ή την ανάπτυξη έργων ή δραστηριοτήτων και εφαρμόζεται όταν υπάρχει αληθής αβεβαιότητα ως προς τη διακινδύνευση και όχι σε περιπτώσεις όπου υφίσταται επαρκής επιστημονική βάση για την αξιολόγηση της διακινδύνευσης και για την ύπαρξη και το βαθμό του κινδύνου. Στη διακήρυξη του Ρίο 1992 ορίσθηκε ότι όταν υπάρχουν απειλές σοβαρής ή ανεπανόρθωτης ζημιάς η έλλειψη πλήρους επιστημονικής βεβαιότητας δεν θα χρησιμοποιείται ως λόγος για την αναβολή λήψης αποδοτικών μέτρων που προλαμβάνουν την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Με αυτό το πνεύμα το ΔΕΚ απεφάνθη «ότι οσάκις υφίστανται αμφιβολίες ως προς τη συνδρομή ή τη σημασία κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, μπορούν να λαμβάνονται μέτρα προστασίας χωρίς να αναμένεται να αποδειχθεί πλήρως το υπαρκτό και η σοβαρότητα των εν λόγω κινδύνων» (Μονσάντο, Agricoltura Italia SpA C-236/01 [2003] ECR-08105 § 11).
Υπό την αυστηρότερη εκδοχή της, η αρχή της προφύλαξης θεωρεί ότι μόνη η ύπαρξη ενδείξεων ως προς πιθανούς κινδύνους σοβαρής βλάβης, μη δυναμένους να αποκλεισθούν με βάση τα επιστημονικά πορίσματα, επιβάλλει τη λήψη περιοριστικών μέτρων στη κυκλοφορία αγαθών ή στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων και υπό προϋποθέσεις δημιουργεί τεκμήριο ύπαρξης κινδύνου. Αλλά και στην περίπτωση αυτή δεν ορίζεται ποιός βαθμός κινδύνου πρέπει να τεκμαίρεται.
Επομένως δραστηριότητες για τα αποτελέσματα των οποίων υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα λόγω έλλειψης επαρκούς επιστημονικής γνώσης ελέγχονται από το Δικαστή ως προς το εάν κατά την άσκηση τους λαμβάνουν τα μέτρα προφύλαξης που εξαλείφουν ή μειώνουν τους κινδύνους, έτσι ώστε να προστατεύεται η αξία και η υγεία του προσώπου, που αποτελούν μείζονα και συνταγματικώς προστατευόμενα ατομικά δικαιώματα. Η ύπαρξη άδειας της αρχής δεν εμποδίζει το δικαστή να εξετάζει κάθε φορά αν αλλοιώνεται ή καταργείται η κοινή ωφέλεια δηλαδή η απόλαυση ενός υγιούς περιβάλλοντος και ο δικαστής δεν υπερβαίνει τη δικαιοδοσία του, ούτε υποκαθιστά νομοθέτη κατά παράβαση του άρθρου 26 Συντάγματος (Μπάλιας, «Ηλεκτρομαγνητικά πεδία Περιβάλλον και Δίκαιο», 2002, σελ. 44 έως 65- Καλαβανίδου, «Προληπτικοί Μηχανισμοί προστασίας του Περιβάλλοντος» ΕπισκΕμπΔ σελ. 370, 381).
Με δεδομένο ότι το πλαίσιο της εφαρμογής της αρχής προφύλαξης εξ ορισμού ανταποκρίνεται σε πλαίσιο επιστημονικής αβεβαιότητας, δεν είναι συμβατή με την αρχή αυτή η παραδοχή ότι τα εκάστοτε οριζόμενα με νόμο ή με κανονιστικές υπουργικές αποφάσεις ανώτατα επιτρεπτά όρια έκθεσης του πληθυσμού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τα λεγόμενα «όρια ασφαλείας», συνιστούν αξίωμα και για την τήρηση της αρχής της προφύλαξης, εκτός δηλαδή από εκείνη της πρόληψης, λαμβανομένου υπόψη, ότι ανεξαρτήτως της ανεπάρκειας επιστημονικών στοιχείων ειδικώς ως προς την διαβάθμιση του κινδύνου από την μη ιονίζουσα ακτινοβολία και τους συντελεστές επαύξησής του (όπως ιδιαιτερότητες κάθε ανθρώπου και ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως μικρά παιδιά, ασθενείς, ηλικιωμένοι, έγκυες), μια τέτοια θέση απαιτεί εμπεριστατωμένη και μακρόχρονη επιστημονική έρευνα, η οποία εν προκειμένω δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.
Τούτο, άλλωστε ενισχύεται και προσεπιβεβαιούται από το γεγονός ότι οι βασικοί περιορισμοί και τα επίπεδα αναφοράς για την έκθεση του πληθυσμού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ως μέτρο πρόληψης, διαφοροποιούνται σημαντικά από χώρα σε χώρα, καθώς επίσης από το γεγονός ότι κατά την κείμενη νομοθεσία, οι βασικοί περιορισμοί που καθορίσθηκαν, κατ` εφαρμογή της αρχής της πρόληψης, με την κοινή υπουργική απόφαση ΚΥΑ 53571/ 3839/2000, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Επιτροπής Προστασίας (ICNΙRP) από μη ιονίζουσες ακτινοβολίες με την § 9 του άρθρου 31 ν. 3431/2006 «περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» υπέστησαν περαιτέρω μείωση και θεσπίζονται αυστηρότεροι συντελεστές, ενώ ορίζονται ειδικά όρια εγκατάστασης σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων κλπ (βλ. και την υπ’ αριθ. ΑΠ:Π/105/014/12-1-2007 εγκύκλιο της ΕΕΑΕ).

Επειδή εύλογα σύμφωνα με τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι έχουμε έννομο συμφέρον να προσβάλλουμε την υπ’ αριθ πρωτ. 1436/12-03-2015 Απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς θίγεται με αυτήν η περιουσία, η προσωπικότητα και η ίδια η ζωή των δημοτών μας.
Επειδή μετά από αυτά ελπίζουμε ν’ αποφανθείτε σαφώς και αιτιολογημένα επί της παρούσης.
Επειδή  η  παρούσα  προσφυγή μας παραδεκτώς εισάγεται ενώπιόν Σας και είναι νόμιμη και  βάσιμη, ασκήθηκε  δε εμπρόθεσμα.
Επειδή η παρούσα είναι προδήλως βάσιμη και αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα έγγραφα κι ως εκ τούτου μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της παρούσας προσφυγής μας πρέπει να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 228 παρ 1 και 2 του Ν. 3852/2010.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε
–   Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή μας.
– Να  ακυρωθεί η  προσβαλλόμενη υπ’ αριθ. πρωτ. 1436/12-03-2015 Απόφασης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου όπως δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7ΠΡΑ7ΛΞ-ΜΕΚ στις 12-03-2015, που αφορά «Παράταση χρονικής ισχύος έως και 27/06/2017 της με αρ. πρωτ. 4376(σχετ.4408)/28-6-2007 Απόφασης Νομάρχη Δωδεκανήσου περί Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το Κέντρο Διανομής 150/20kV Ρόδου, εντός ιδιόκτητου ακινήτου, επί της οδού Αυστραλίας στην Περιοχή Αγ. Νικόλαος, του Δήμου Ρόδου, ιδιοκτησίας της «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.».

Ρόδος, 22 Μαρτίου 2015.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠ. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης ΡΟΠΟΑΝ

Συνημμένα σχετικά έγγραφα:
1.    Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1436/12-03-2015 Απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
2.    Η με αρ. πρωτ. 4376(σχετ.4408)/28-6-2007 Απόφαση Νομάρχη Δωδεκανήσου περί Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το Κέντρο Διανομής 150/20kV Ρόδου.
3.    Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6003/01(οικ.)/29-11-2001 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Ροδίων.
4.    Η υπ’ αριθμ. 635/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου.
5.    Οι σελίδες 14, 26, 27 της προσβαλλόμενης Περιβαλλοντικής Έκθεσης για το κέντρο διανομής 150/20kV Ρόδου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. με ημερομηνία σύνταξης Αθήνα, Ιούνιος 2007.
6.    Το με αριθμ. πρωτ. 2/17824/03-03-2015 έγγραφο του Δήμαρχου Ρόδου.
7.    Η με αριθμ. πρωτ. οικ.183745/26-6-2013 Εγκύκλιος της Δ/νσης ΕΑΡΘ, Τμήμα Βιομηχανιών του ΥΠΕΚΑ, «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, παρ. 8γ, του Ν 4014/11 σε έργα και δραστηριότητες της Α και Β κατηγορίας». (ΑΔΑ: ΒΕΖ80-ΩΡ3)
8.    Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 161486/10-3-14 Εγκύκλιος της Δ/νσης ΕΑΡΘ, Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, παρ. 8γ, του Ν 4014/11». (ΑΔΑ: ΒΙΚ50-06Μ).
9.    Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 174403/13-8-14 Εγκύκλιος της ΕΥΠΕ, Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, «Τροποποίηση της υπ.αρ 161486/10-3-14 Εγκύκλιου, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, παρ. 8γ, του Ν 4014/11, ως προς την προθεσμία της παρ. 5». (ΑΔΑ: 6ΒΘΣ0-0Η2)
10.     Η με αριθμ. πρωτ. 955/4-2-2015 αίτηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για παράταση της χρονικής ισχύος της ΑΕΠΟ για το Κέντρο Διανομής (Κ/Δ) 150/20 kV Ρόδου με την  συνημμένη υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/1986.
11.    Το με αριθμ. πρωτ. 955/11-2-2015 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Δωδεκανήσου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς το Γραφείο Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
12.    Το με αριθμ. πρωτ. οικ.Ν/Υ 1085/20-2-2015 έγγραφο – γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο πιο πάνω έγγραφο

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου