Με τρεις αποφάσεις, που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, ακυρώθηκαν εγγραφές στους βεβαιωτικούς καταλόγους οφειλών, που φέρεται να είχε σε τέλη, φόρους και πρόστιμα η εταιρεία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αφού κρίθηκε ότι επιβλήθηκαν χωρίς να έχει προηγηθεί νόμιμη ανάρτηση των σχετικών κανονιστικών πράξεων.
Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό για την δημοτική αρχή, αν δεν θεραπευτεί σε δεύτερο βαθμό, διότι δημιουργεί δεδικασμένο, που θα προκαλέσει μέσω αλυσιδωτών αντιδράσεων κι άλλες προσφυγές.
Αρμοδίως έγινε γνωστό ότι η ανάρτηση των κανονιστικών πράξεων έχει γίνει με τον προσήκοντα τρόπο κι ότι τα στοιχεία θα υποβληθούν στο δικαστήριο για να επανεξετάσει την υπόθεση.
Πιο συγκεκριμένα με τις υπ’ αριθμ. 442, 443 και 444/2019 αποφάσεις του 2ου Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου ακυρώθηκαν εγγραφές στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Ρόδου οφειλών για τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τελών ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), για φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και δημοτικό φόρο, αλλά και προστίμων, που είχαν επιβληθεί στην «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Πρόκειται για τις πρώτες αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου, που έκριναν παράνομη την επιβολή των συγκεκριμένων τελών και φόρων, ενώ είχαν προηγηθεί άλλες με τις οποίες είχε απορριφθεί ανάλογη προσφυγή του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.25/1975, το τέλος καθαριότητας και φωτισμού (ΔΤ) επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου «για την αντιμετώπιση δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα».
Η κάλυψη των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού των κοινοχρήστων χώρων από το τέλος αυτό είναι υποχρεωτική. Τούτο ορίζεται άλλωστε ρητά και στο άρθρο 17 του Ν. 1080/80. Το εμβαδόν των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, στεγασμένων ή μη που λαμβάνεται υπ’ όψη για τον υπολογισμό του τέλους καθαριότητας προκύπτει από τις υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλουν μέσω του Δήμου.
Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ΔΦ) επιβάλλεται ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε όλους τους στεγασμένους ή μη στεγασμένους χώρους που βρίσκονται μέσα στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου και ηλεκτροδοτούνται από τη ΔΕΗ ή άλλον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
Απαραίτητη προϋπόθεση επιβολής του φόρου είναι η συνδρομή μιας από τις ιδιότητες του οικιακού ή βιομηχανικού ή εμπορικού καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος.
Ο συντελεστής του ΤΑΠ καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική περιφέρεια του δήμου.
Η βεβαίωση των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών ενεργείται από τους δήμους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από την λήξη του οικονομικού έτους, στο οποίο ανάγονται.
Το ιστορικό της υπόθεσης φέρεται να έχει ως εξής:
Η εταιρία με το κατάστημα που ευρίσκεται στο 4° χλμ. της οδού Ρόδου Καλλιθέας κατέθεσε προσφυγές κατά του Δήμου Ρόδου για την εγγραφή της σε χρηματικούς καταλόγους υπόχρεων τέλους ακίνητης περιουσίας ΔΤ & ΔΦ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου Ρόδου διαπιστώθηκε ότι τα τετραγωνικά που αναφέρονταν από την έναρξη της λειτουργίας του καταστήματος ήταν μηδενικά.
Σε κλήση στους υπεύθυνους της εταιρίας προσκόμισαν υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται τα τετραγωνικά του καταστήματος ισόγειο 1049,92τ.μ. και υπόγειο 1044,04 τ.μ. υπογεγραμμένη από τον διευθυντή ανάπτυξης με συνημμένο διάγραμμα κάλυψης του καταστήματος και την οικοδομική άδεια.
Ακολούθως ο Δήμος Ρόδου προέβη στον υπολογισμό των τελών και βεβαίωσε την οφειλή.
Το Διοικητικό Πρωτοδικείο με τις αποφάσεις του έκρινε μεταξύ άλλων ότι οι 694/2008 και 442/2008 κανονιστικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, με τις οποίες καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και ο συντελεστής των ανωτέρω τελών, και οι οποίες συνιστούν έρεισμα των προσβαλλόμενων πράξεων, είναι ανυπόστατες, καθόσον δεν δημοσιεύτηκαν κατά τον προσήκοντα τρόπο, ήτοι εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου πενθήμερης προθεσμίας, ενώ, ουδόλως προκύπτει εάν το κείμενό τους δημοσιεύτηκε, εν περιλήψει, στον τύπο ή εάν τοιχοκολλήθηκαν στο δημαρχιακό κατάστημα ή στις εκκλησίες του Δήμου παρουσία δύο μαρτύρων.
Επιπλέον δεν προσκομίστηκε οποιαδήποτε άλλη κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, σχετικά με την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους και του συντελεστή των ένδικων τελών, ούτε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι χώρησε δημοσίευση τέτοιας κανονιστικής απόφασης του εν λόγω Δημοτικού Συμβουλίου και δη προσηκόντως, όπως τούτο απαιτείται από το νόμο, ώστε να προκύπτει η νόμιμη υπόστασή της.
Κατόπιν αυτών, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις, ήτοι οι εγγραφές της προσφεύγουσας στους οικείους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου, δεν ερείδονται σε κανονιστικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που έχουν αποκτήσει νόμιμη υπόσταση, και ως εκ τούτου οι προσβαλλόμενες είναι μη νόμιμες και πρέπει να ακυρωθούν, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την προσφεύγουσα.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ