Τοπικές Ειδήσεις

Νέα παραπομπή του Χαράλαμπου Κόκκινου για κακουργηματική απιστία!

Σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αιγαίου επί κακουργημάτων κατηγορούμενος για απιστία παραπέμπεται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αιγαίου, ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου και υποψήφιος περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά δυσάρεστη γι’ αυτόν εξέλιξη σε προκαταρκτική εξέταση που είχε ξεκινήσει το έτος 2010 και μετά από έλεγχο της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου και τον καταλογισμό μην επιλέξιμων δαπανών ύψους 266.276,16 ευρώ που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Equal από αναπτυξιακό σύνδεσμο στον οποίο συμμετείχε ως πρόεδρος ο πρώην γενικός γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος.
Στο όλο θέμα είχε δοθεί τότε μεγάλη δημοσιότητα εξαιτίας και της δημόσιας «κόντρας» του κ. Κόκκινου με τον πρώην περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, δικηγόρο κ. Βασίλη Μπρακουμάτσο, που τον είχε διαδεχθεί.
Η όλη υπόθεση είχε προκαλέσει θόρυβο και από το γεγονός ότι ο κ. Κόκκινος που συμμετείχε ως πρόεδρος σε αναπτυξιακή σύμπραξη υπό την ιδιότητά του ως γενικού γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φέρεται να υπέβαλε την 17η Δεκεμβρίου 2009 ενδικοφανή προσφυγή ζητώντας την ακύρωση του καταλογισμού παρότι την περίοδο εκείνη είχε ήδη παραιτηθεί από τη θέση του ενώ όπως κατήγγειλε δημόσια, η υπογραφή του στο συγκεκριμένο έγγραφο έχει πλαστογραφηθεί!
Σε 35σέλιδη έκθεση της επιτροπής δημοσιονομικού ελέγχου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Equal του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου με ελεγχόμενο φορέα την «Αναπτυξιακή Σύμπραξη INNO – Νέες Καινοτόμες Επιχειρήσεις από νέους για νέους» διαπιστώνεται συνοπτικά:
– Μη τήρηση από τον Συντονιστή Εταίρο Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου της αναπτυξιακής σύμπραξης ΙΝΝΟ των προβλεπόμενων διαδικασιών που αφορούν στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα.
– Μη επιλέξιμη δαπάνη προκύπτουσα από ανανεώσεις παρατάσεις της σύμβασης.
– Σημαντική καθυστέρηση στην υποβολή και εκκαθάριση δαπανών σε σχέση με τις καταβολές των επιχορηγήσεων από την ΙΝΝΟ προς τους εταίρους.
Ποια είναι όμως η ΑΣ ΙΝΝΟ;
Πρόκειται για μια σύμπραξη εταιρειών με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην οποία συμμετέχουν ο δήμος Σύμης και ο δήμος Μήλου και αποσκοπεί με χρηματοδοτήσεις μέσω του προγράμματος Equal στην ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος σε ανέργους νέους και γυναίκες για τη δημιουργία μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων στα απομακρυσμένα νησιά με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, στην εξασφάλιση θέσεων εργασίας, στη δημιουργία κέντρων συνεργασίας και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία τουριστικών ή άλλου είδους επιχειρήσεων.
Αρχικός συντονιστής του έργου είχε οριστεί ο εταίρος ENTROPIA αλλά μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε τον Μάρτιο του 2007 κατά τον οποίο είχαν διαπιστωθεί καθυστερήσεις αντικαταστάθηκε από τον εταίρο Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ανέλαβε πρόεδρος ο κ Χ. Κόκκινος. Συμμετείχε και η εταιρεία ΝΟUS SA.
Εν πάση περιπτώσει η επιτροπή ελέγχου διαπίστωσε αρχικώς ότι δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες μίσθωσης έργου από υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα. Συγκεκριμένα για την υλοποίηση των δράσεων του έργου που είχε αναλάβει η Περιφέρεια και ειδικότερα για την υλοποίηση των δράσεων «Ιδρυση και λειτουργία Κέντρου Υπηρεσιών Διευκόλυνσης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων», «Συντονισμός – Διαχείρισης» και «Διακρατική Συνεργασία» συνήφθησαν μεταξύ της Περιφέρειας και φυσικών προσώπων συμβάσεις έργου, ορισμένες εκ των οποίων ανανεώθηκαν κιόλας κατά την πορεία υλοποίησης του έργου, χωρίς να ληφθεί μέριμνα για την έκδοση της προβλεπόμενης από το νόμο κοινής υπουργικής απόφασης.
Το κόστος των παράνομων αυτών συμβάσεων υπολογίστηκε στα 204.788.66 ευρώ ενώ περαιτέρω η επιτροπή διαπιστώνει ότι η αναθέτουσα αρχή της Περιφέρειας δεν είχε ακολουθήσει επαρκώς τις διαδικασίες της δημοσιότητας για τις προς ανάθεση συμβάσεις.
Διαπιστώθηκε παραπέρα μη ύπαρξη συγκεκριμένων παραδοτέων και αντίστοιχων βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης έργου αλλά και μη ενημέρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Equal για της αλλαγές του Oριστικού Αναλυτικού Σχεδίου Δράσης σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό που χρησιμοποιήθηκε και συγκεκριμένα για 9 εξωτερικούς συνεργάτες.
Διαπιστώθηκε επιπλέον ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της δράσης «Συντονισμός και Διαχείρισης» προέβη στη σύναψη σύμβασης με ιδιωτική εταιρεία η οποία ανανεώθηκε με συνολική αμοιβή ύψους 70.425 ευρώ. Η αρχική σύμβαση είχε ως αντικείμενο τη λογιστική παρακολούθηση της σύμπραξης INNO. Aπό το ως άνω ποσό 59125 ευρώ κρίθηκαν μη επιλέξιμα.
Μη επιλέξιμο κρίθηκε και ποσό ύψους 12.000 ευρώ που δόθηκε σε άλλη εταιρεία που είχε αναλάβει συμβουλευτικές υπηρεσίες, μια δαπάνη ύψους 5362 ευρώ σε εταίρο της ΙΝΝΟ.
Το συνολικό δε ποσό που κρίθηκε μη επιλέξιμο ανέρχεται σε 266.276,16 ευρώ.
Εν πάση περιπτώσει σύμφωνα με το παραπεμπτικό Βούλευμα ο κ. Κόκκινος με την ιδιότητα του γενικού γραμματέα του Συντονιστή Εταίρου «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προέβη στην έκδοση αποφάσεων με αντικείμενο την «Εγκριση δαπάνης και απόφαση ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος Equal – INNO – Nέες καινοτόμες τουριστικές επιχειρήσεις από νέους για νέους – Ενέργεια ΙΙ» με τις οποίες αποφάσισε την ανάθεση έργου σε φυσικά πρόσωπα, με τη μνεία ότι η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του προγράμματος, χωρίς να έχει προηγηθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός δημοσιότητας, δημοσιοποιώντας τα ουσιώδη στοιχεία των προς ανάθεση συμβάσεων, στο διαδίκτυο ή στον τοπικό τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής.
Με την ίδια ιδιότητα φέρεται να συνήψε στη συνέχεια 29 συμβάσεις έργου με φυσικά πρόσωπα στα οποία είχε αναθέσει προηγουμένως με τις αποφάσεις το αναφερόμενο σε κάθε απόφαση και σύμβαση αντίστοιχα έργο, ενώ σε δύο περιπτώσεις επιλογής επιστημονικών συνεργατών, οι συμβάσεις έργου συνάφθηκαν αφού προηγήθηκε επιλογή τους από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης.
Με τον τρόπο αυτό, όπως έκρινε το Συμβούλιο Εφετών Αιγαίου, καμία Διεύθυνση από όσες ήταν θεσμοθετημένες και λειτουργούσαν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δεν είχε αναμιχθεί στην διαχείριση του έργου, αλλά αυτή συντελείτο από άτυπο Ειδικό Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, στελεχωμένο από εξωτερικούς συνεργάτες του, με τους οποίους είχε συνάψει τις παραπάνω συμβάσεις έργου και οι οποίοι τελούσαν υπό την δική του καθοδήγηση.
Με τις παραπάνω ενέργειες ο κ. Κόκκινος, φέρεται ως Γενικός Γραμματέας· της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, να μην τήρησε την προβλεπόμενη διαδικασία, ήτοι την προηγούμενη έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης ή σε κάθε περίπτωση, απόφασης γενικού γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με την οποία να καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων που θα απασχοληθούν, το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου, το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου, ο τόπος εκτέλεσης του έργου καθώς και ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και αιτιολογία σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί από υπαλλήλους του, αλλά εξέδωσε επιμέρους αποφάσεις για την πρόσληψη κάθε φυσικού προσώπου χωριστά, που αφορούσε στην έγκριση της αντίστοιχης δαπάνης, χωρίς να έχει προηγηθεί η πρόβλεψη των αναγκών οι οποίες δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από τους υπαλλήλους της Περιφέρειας, αλλά και οι λόγοι του ανέφικτου, με την απόφαση που απαιτούν οι προαπαρατεθείσες διατάξεις και ανέφερε μεν, ότι η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του προγράμματος Equal, πλην όμως, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πραγματοποίησε τις δαπάνες της για το εν λόγω έργο σε βάρος τραπεζικού λογαριασμού, που είχε ανοίξει στην τράπεζα Πειραιώς, στο όνομα της, χωρίς να έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό της σχετική πίστωση.
Η συγκεκριμένη παράλειψη είχε ως αποτέλεσμα να μην τηρηθούν οι διαδικασίες πληρωμής των δαπανών της.
Επιπλέον φέρεται με την ίδια ιδιότητα να προέβη στην έκδοση 5 αποφάσεων για έγκριση δαπάνης – ανάθεσης έργου για λογιστική παρακολούθηση, διαχείριση και εποπτεία δράσεων του έργου σε ετερόρρυθμη εταιρεία μολονότι δεν επιτρεπόταν οι επόμενες 4 συμβάσεις με αυτήν λόγω ποσού με αποτέλεσμα να μην κριθεί ως επιλέξιμη η δαπάνη των 44.125 ευρώ που είχε δηλωθεί στην Ε.Ε. μέχρι το χρόνο του ελέγχου της ΕΔΕΛ.
Επιπλέον όταν υποβλήθηκε προς αξιολόγηση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL από τον Συντονιστή Εταίρο πρόταση της INNO για τη δημιουργία νέων καινοτόμων τουριστικών επιχειρήσεων από πτυχιούχους άνεργους νέους για προσέλευση ηλικιακά νέων Ευρωπαίων τουριστών, που κατέληξε σε έγκριση και σε χρηματοδότηση, αποσιωπήθηκε η έλλειψη επαρκούς αριθμού καταρτισμένων ατόμων που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του έργου και που εργάζονταν εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μονονότι ήταν γνωστό και στην Απόφαση Ενταξης οριζόταν ρητά ότι για την εκτέλεση της πράξης ο Τελικός Δικαιούχος Α.Σ. ΙΝΝΟ είχε την υποχρέωση να εφαρμόζει τόσο την Κοινοτική όσο και την Εθνική Νομοθεσία.
Ο κ. Κόκκινος αρνήθηκε σε έγγραφες εξηγήσεις του ενώπιον Πταισματοδίκη ότι το κείμενο αντιρρήσεων που είχε υποβληθεί μετά την παραίτηση του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για επιβαρυντική έκθεση της ΕΔΕΛ και έφερε σφραγίδα και υπογραφή δεν ήταν δικό του και είχε πλαστογραφηθεί. Πλην όμως το Συμβούλιο Εφετών έκρινε ότι δεν προέβη σε νόμιμες ενέργειες για την απόδειξη της πλαστότητάς του, ενώ από μακροσκοπική ανάλυση της υπογραφής του με άλλες, έκρινε ότι ανήκει στον ίδιο.
Το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι ο κ. Κόκκινος αφενός μεν γνώριζε ότι είχε την διαχείριση της περιουσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Συντονιστή Εταίρου της Α.Σ. ΙΝΝΟ, αφετέρου δε τουλάχιστον προέβλεπε ως αναγκαία συνέπεια της συμπεριφοράς του ήτοι, της σύναψης συμβάσεων έργου χωρίς την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων, την πρόκληση ζημίας στην περιουσία της και αποδεχόταν τη ζημία αυτή.
Αποφασίστηκε έτσι από το Συμβούλιο Εφετών Αιγαίου να παραπεμφθεί στο αρμόδιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αιγαίου για να δικαστεί για την αξιόποινη πράξη της απιστίας, από την οποία προκλήθηκε ζημία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ύψους 248.913,66 ευρώ.
To Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε παραπέρα ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία εις βάρος του για το ό,τι κατά τον έλεγχο της ΕΔΕΛ δεν διαπιστώθηκε συνάρτηση της πληρωμής των αναδόχων με συγκεκριμένα στάδια προόδου του έργου, ενώ δεν προσκομίστηκαν ούτε οι σχετικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του έργου από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που συγκρότησε.
Εκρινε επιπλέον ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία και για το ό,τι από την λίστα των 9 εξωτερικών συνεργατών που δηλώθηκε ως ανθρώπινο δυναμικό του Συντονιστή Εταίρου της ΑΣ ΙΝΝΟ στην υλοποίηση του έργου συμμετείχαν τελικά μόνο τρείς αφού αυτό δεν επηρέασε το ύψος της συνολικής συμβατικής αποζημίωσης των 204.788,66 ευρώ για την οποία εκδόθηκε απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και για το ότι δεν είχε εξοφληθεί προς έναν ανάδοχο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ύψους 12.000 ευρώ το οποίο τελικά εξοφλήθηκε εκτός επιλέξιμης περιόδου του προγράμματος ενώ αποδόθηκε καθυστερημένα και ο παρακρατηθείς φόρος.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου