Με απόφαση, που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων χορηγήθηκε άδεια στον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου, αξίωση του οποίου ασκεί πλαγιαστικώς πρώην νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου, για να προβεί στην ανάληψη του κατασχεθέντος αναγκαστικά εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας, του ποσού των 85.481 ευρώ.
Ο πρώην νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου αιτήθηκε συγκεκριμένα να του χορηγηθεί η άδεια να προβεί στην ανάληψη από την τράπεζα του ως άνω ποσού, που έχει κατασχεθεί εις χείρας της, ως τρίτης, από τον λογαριασμό που διατηρεί σε αυτήν η οφειλέτιδα εταιρία με την επωνυμία Grand Hotel Summer Palace AE.
Θυμίζουμε ότι με απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου, έγινε δεκτή, εν μέρει η ανακοπή που άσκησε η «Grand Hotel Summer Palace Α.Ε.» και εξ’ ολοκλήρου η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» για την εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 336/2012 διαταγής πληρωμής, που αφορούσε το ύψος της δικαστικής δαπάνης που επεδίκασε το Εφετείο Δωδεκανήσου υπέρ του Δήμου Ρόδου στo πλαίσιo της αντιδικίας για την καταβολή αποζημίωσης ύψους 3.071.394,02 ευρώ, που αφορά την αξία απαλλοτριωθείσας δημόσιας και κοινόχρηστης έκτασης στο ξενοδοχείο «Grand Hotel».
Η υπόθεση αποτελεί πτυχή άλλης, που αφορά την επίμαχη απαλλοτρίωση.
Με απόφαση, που εξέδωσε τον Ιούνιο του 2017, το Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου, απορρίφθηκε η έφεση του Δήμου Ρόδου κατά της «Grand Hotel Summer Palace Α.Ε.» και της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.» για την ακύρωση της υπ΄αριθμ. 28/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την οποία ανακόπηκε διαταγή πληρωμής που είχε εκδώσει για την καταβολή αποζημίωσης ύψους 3.071.394,02 ευρώ, που αφορά την αξία απαλλοτριωθείσας δημόσιας και κοινόχρηστης έκτασης στο ξενοδοχείο «Grand Hotel».
Με την ως άνω απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου ακυρώθηκε συγκεκριμένα η υπ΄αριθμ. 312/2012 διαταγή πληρωμής που εξέδωσε ο Δήμος Ρόδου σε βάρος των ανωτέρω ανωνύμων εταιρειών για την καταβολή της ως άνω αποζημίωσης από απαλλοτρίωση.
Πέραν της τελευταίας ένδικης διαφοράς έφεση ασκήθηκε κι από το νομικό σύμβουλο, που απασχολούσε με πάγια αντιμισθία ο Δήμος Ρόδου, ο οποίος διεκδικεί την δικαστική δαπάνη, που επεδίκασε το Εφετείο Δωδεκανήσου.
Πιο συγκεκριμένα το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την υπ’ αριθμ. 845/2012 απόφασή του είχε αναστείλει την εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 336/2012 διαταγής πληρωμής που αφορούσε το ύψος της δικαστικής δαπάνης που επεδίκασε το Εφετείο Δωδεκανήσου υπέρ του Δήμου Ρόδου.
Η δικαστική δαπάνη στις απαλλοτριώσεις καταβάλλεται στον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδο, ο οποίος, αφού παρακρατήσει το ποσοστό του υπέρ του διανεμητικού των δικηγόρων λογαριασμού, επιστρέφει το 60% περίπου στον δικαιούχο.
Δικηγόρος με πάγια αντιμισθία του Δήμου Ρόδου ενεργώντας πλαγιαστικώς, εξέδωσε συγκεκριμένα διαταγή πληρωμής με την οποία υποχρεώθηκαν η εταιρεία και η τράπεζα να καταβάλουν εις ολόκληρο στον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου το ποσό των 112.663 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων.
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την υπ΄αριθμ. 29/2014 απόφασή του ακύρωσε και την ως άνω διαταγή πληρωμής του Δήμου Ρόδου.
Το δικαστήριο έκρινε συγκεκριμένα ότι η έκδοση της επίδικης διαταγής πληρωμής για δικαστική δαπάνη μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης δεν είναι δυνατή, ελλείψει έννομου συμφέροντος του δικηγόρου, ενώ προσέτι στην συγκεκριμένη περίπτωση μνεία δεν γίνεται ως προς την ύπαρξη απαιτήσεως του πλαγιαστικώς αιτούντως κατά του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, ούτε προέκυψε η προσκόμιση εγγράφων από τα οποία μια τέτοια απαίτηση αποδεικνύεται.
Κρίθηκε έτσι ότι η ανακοπτόμενη διαταγή εκδόθηκε κατά παράβαση των γενικών διαδικαστικών προϋποθέσεων που ρυθμίζουν την παροχή έννομης προστασίας.
Ο δικηγόρος άσκησε έφεση κατά της τελευταίας αποφάσεως.
H ανακοπή έγινε εν μέρει δεκτή ως προς την «Grand Hotel Summer Palace Α.Ε.» και εξ ολοκλήρου για την Εθνική Τράπεζα.
Το δικαστήριο ακύρωσε την υπ’ αρίθμ. 336/2012 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου ως προς την «Grand Hotel Summer Palace Α.Ε.» ως προς το χρηματικό ποσό των 59.268 ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα υπολόγισε ότι η αποζημίωση για την αξία των κτισμάτων ανέρχεται στο ποσό των 1.975.600 ευρώ και έκρινε ότι η αμοιβή του εγκαλούντος υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου ανέρχεται στο ποσό των 59.268 ευρώ.
Η δαπάνη αυτή πλέον με τους τόκους και τα έξοδα ανήλθε σε 85.481 ευρώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ