Την επαναλειτουργία του Κτηματολογίου Ρόδου, υπό όρους, λόγω άρσεως της επικινδυνότητας αυτού μετά τη διενέργεια έργων προστασίας, εισηγείται, με έγγραφό της, η Υπηρεσία Δόμησης της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Ρόδου.
Προηγήθηκε, όπως έγραψε χθες η «δημοκρατική», απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κατασκευών με την οποία δεν χαρακτηρίζεται επικινδύνως ετοιμόρροπο το ακίνητο.
Στο έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών αναφέρονται τα εξής:
«ΣΧΕΤ.: 1. Το με α.π. 01/4-1-2021 (α.π. ΥΔΟΜ 11/5-1-21) κατεπείγον αίτημα του Κτηματολογίου Ρόδου.
Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την με α.π. 1571/20 & 1599/20 Έκθεση Αυτοψίας της ΥΔΟΜ στο Κτηματολόγιο Ρόδου.
2. Το με α.π. 9157/23-11-2020 έγγραφο του Κτηματολογίου Ρόδου “Ενημέρωση Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου”.
3. Την με α.π. ΔΤΕ/οικ 5970/27-11-2020 διαβίβαση της από 25-11-2020 Έκθεσης Αυτοψίας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Π.Ν.Αι.
4. Την 61050/18-12-2020 Υ.Α. “Αναστολή εργασιών Κτηματολογίου Ρόδου”.
5. Την 01/2021 Απόφαση της Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμορρόπων Κατασκευών της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.
Το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της Υ.ΔΟΜ. ανταποκρινόμενο στο κατεπείγον αίτημα του Κτηματολογίου Ρόδου σχετικά με την επικινδυνότητα του κτιρίου που το στεγάζει πραγματοποίησε επί τόπου σειρά αυτοψιών και σας γνωρίζει τα ακόλουθα:
1. Όπως και η τριμελής Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμορρόπων Κατασκευών αναφέρει στην 01/2021 Απόφαση της (5σχ.), το διατηρητέο κτίριο που στεγάζει, μεταξύ άλλων, το Κτηματολόγιο Ρόδου, δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ετοιμορροπίας ή στατικότητας κατά την έννοια του άρθρου 1 § 2 του ΠΔ/13-4-1929.
2. Έπειτα από τα συμβάντα της 23-11-2020 με τις καταπτώσεις φθαρμένων εξωτερικών επιχρισμάτων στον χώρο της εξωτερικής κλίμακας ανόδου στον όροφο του Κτηματολογίου και έξω από την κεντρική είσοδο αυτού, ακολούθησε αυτοψία και πόρισμα μηχανικών της Π.Ν.Αι. (3σχ.) και προτάθηκε ορθά, η λήψη μέτρων άρσης της συγκεκριμένης επικινδυνότητας. Διαπιστώθηκε λοιπόν κατά την αυτοψία η ολοκλήρωση της κατασκευής μεταλλικού εργοταξιακού ικριώματος βαρέως τύπου με μορφή σκεπάστρου, η κατασκευή του οποίου αίρει την επικινδυνότητα. Μπορεί πλέον να γίνεται με ασφάλεια η προσέγγιση στο κτίριο, η χρήση της κλίμακας ανόδου και η είσοδος σε αυτό.
3. Από την αυτοψία στους εσωτερικούς χώρους του Κτηματολογίου δεν διαπιστώθηκαν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις από την γενόμενη αυτοψία την Άνοιξη του 2020 (1σχ.), όπου είχαν διαπιστωθεί τοπικές επικινδυνότητες από φθαρμένα εσωτερικά επιχρίσματα (φουσκώματα και καταπτώσεις) που προκαλούνται από την εισροή στα στοιχεία του κτιρίου ομβρίων από την κατεστραμμένη υγρομόνωση του δώματος, του συστήματος απορροής των ομβρίων και τις λάθος ρήσεις στο δώμα. Δυστυχώς από τότε δεν έχει γίνει κάποια διορθωτική παρέμβαση, παρά την προσφορά μελέτης αποκατάστασης της μόνωσης του δώματος, από το ΤΕΕ/Τμήμα Δωδεκανήσου.
4. Για την άρση του ανωτέρω ενδεχόμενου κινδύνου, είχε ζητηθεί τότε ο αποκλεισμός της χρήσης της νοτιανατολικής αίθουσας, κάτι που συστήνεται να εξακολουθήσει να ισχύει. Το μέτρο συστήνεται να επεκταθεί και με τον αποκλεισμό της νοτιοδυτικής αίθουσας.
5. Επειδή είναι πολύ πιθανό κατά τους χειμερινούς μήνες με τις βροχοπτώσεις, να παρουσιαστεί περαιτέρω επιβάρυνση στα επιχρίσματα οροφής και σε άλλους εσωτερικούς χώρους του Κτηματολογικού Γραφείου, με ενδεχόμενο κίνδυνο φουσκώματος και κατάπτωσης, προτείνεται κάθε 1η εκάστου μήνα, η επιθεώρηση των χώρων από Μηχανικούς της ΥΔΟΜ και του ΤΕΕ/Τμήμα Δωδεκανήσου. Σε περίπτωση διαπίστωσης επικινδυνότητας θα συντάσσεται έκθεση αυτοψίας και θα ζητείται από τον Διευθυντή του Κτηματολογίου ο αποκλεισμός του χώρου και η μεταφορά των εργαζομένων εκτός αυτού».
Θυμίζουμε ότι η Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κατασκευών αναφέρει στο έγγραφ;o της τα εξής:
«Η Επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ/13-4-1929, κατόπιν του με α.π. 02/4-1-2021 (α.π. ΥΔΟΜ 12/2021) κατεπεϊγοντος αιτήματος του Κτηματολογίου Ρόδου στην ΥΔΟΜ και σύγκλιση της Επιτροπής σύμφωνα με την περ. ββ) της § 1(γ) του άρθρου 5 του Ν.4495/17, πραγματοποίησε αυτοψία στις 8-1-2021, και εξέτασε το διατηρητέο τριώροφο κτίριο επί της πλατείας Ελευθερίας 1 εντός του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ρόδου που αποτελεί την Ι-34Α μερίδα Οικοδομών Ρόδου και κρίνει ότι το εξεταζόμενο κτίριο δεν χαρακτηρίζεται επικινδύνως ετοιμόρροπο κατά την έννοια του άρθρου 1 §2 του ΠΔ/13-4- 1929.
Η Επιτροπή κατέληξε στην ανωτέρω κρίση καθώς δεν διαπίστωσε φθορές δηλωτικής στατικής ανεπάρκειας και αλλοιώσεις στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ο οποίος αποτελείται από μικτή κατασκευή οριζόντιων και κατακόρυφων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος αλλά και περιμετρική φέρουσα λιθοδομή πάχους 50 – 60 εκ. καθώς και στην πλάκα οροφής που έχει την ιδιαίτερη τεχνική της ιταλικής περιόδου με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, διαδοκίδωση και πλήρωση με ειδικούς οπτόπλινθους. Δεν έχει εντοπιστεί κάποια αποδιοργάνωση της φέρουσας τοιχοποιίας, η ποιότητα και η επάρκεια της οποίας παραμένει σε καλή κατάσταση παρά τα χρόνια, ούτε φυσικά κάποια απόκλιση από την κατακόρυφο. Κατά τον έλεγχο μακροσκοπικά, δεν διαπιστώθηκαν φθορές στις οριζόντιες φέρουσες κατασκευές (πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος), ούτε ίχνη βλαβών στο φέροντα οργανισμό.
Εκτεταμένες φθορές εντοπίζονται στα εξωτερικά επιχρίσματα και παρατηρήθηκαν αποσαρθρώσεις τοπικού χαρακτήρα στα προστεγάσματα οροφής λόγω της οξείδωσης του οπλισμού και της διόγκωσης του.
Το κτίριο χρίζει άμεσης συντήρησης – επισκευής με έμφαση στην ανακατασκευή της κατεστραμμένης υγρομόνωσης του δώματος και της επισκευής των φθαρμένων επιχρισμάτων τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά (φθορά σε εσωτερικό επίχρισμα προκάλεσε την πτώση του φωτιστικού οροφής σε αίθουσα του Κτηματολογίου), της συντήρησης των όψεων για την άρση της επικινδυνότητας που προκαλεί η κατάπτωση αυτών».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ